Zásoby

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 26.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 373 slov
Počet zobrazení: 1 020
Tlačení: 45
Uložení: 45

Zásoby

Zásobami sú tieto druhy majetku:

 • materiál
 • zásoby vl. výroby - nedokončená výroba, polotovary vl. výroby, výrobky, zvieratá
 • tovar

Ako materiál sa účtujú najmä:

- suroviny, pomocné látky, prevádzkové látky

- náhradné dielce, obaly, ostatné hnuteľné veci s dobou použiteľnou najviac 1 rok

- samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Zásoby sa oceňujú v závislosti od spôsobu obstarania takto:

 • nakupované zásoby (materiál, tovar, zvieratá) sa oceňujú obstarávacími cenami
 • zásoby vytvorené vl. činnosťou (nedokonč. výroba, polotovary vl. výroby, výrobky a zvieratá vl. chovu) sa oceňujú vlastnými nákladmi
 • v ostatných prípadoch sa zásoby ocenia reprodukčnou obstarávacou cenou (ROC), napr.: darované zásoby, zásoby nadobudnuté nepeňažným vkladom do ZI

Úbytok zásob ÚJ oceňuje:

 • individuálne
 • zásoby rovnakého druhu cenou zistenou váženým aritm. priemerom (musí sa počítať najmenej 1 x za mesiac)
 • zásoby rovn. druhu spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob (fifo metóda)

Skutočné stavy zásob hmot. charakteru sa zisťujú fyzickou inventúrou, skutočné stavy zásob nehmot. charak. sa zisťujú dokladovou inventúrou.

Fyz. inventúra zásob - môže ÚJ bez ohľadu na to aký spôsob účtovania zásob používa vykonávať kedykoľvek v priebehu účt. obdobia. Skutočný stav zásob pritom musí preukázať vždy ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka.

Obstaranie a úbytok zásob môže ÚJ účtovať 2 spôsobmi:

 • Spôsob A účt. zásob - môžu použiť všetky ÚJ, musia ho použiť všetky jednotky, ktoré majú povinnosť mať overenú účt. závierku audítorom a zverejňovať údaje z nej. ÚJ účtuje všetky náklady vynaložené na nákup zásoby na majetkových účtoch. Bežne počas roka obstaranie (prírastky) zásob účtujeme na stranu MD príslušného účtu účt. triedy I - zásoby.
 • Spôsob B účt. zásob - môžu použiť len ÚJ, ktoré nemajú overenú účt. závierku audítorom. Tie ÚJ, ktoré majú povinnosť audítu. V priebehu účt. obd. sa obstaranie zásob (prírastky) účtujú priamo do nákladov. Úbytky zásob sa počas účt. obdobia neúčtujú, lebo zásoby nie sú zaúčtované na majetkových účtoch. Pri uzavieraní účt. kníh sa začiatočné stavy materiálu a tovaru zaúčtujú do nákladov. Zásoby vlastnej výroby sa v priebehu účt. obd. neúčtujú na účtoch zásob, ku koncu účt. obd. evidujeme iba zmeny stavu zásob zistené pri inventarizácii. Účtovanie obstarania a spotreby zásob spôsobom B predpokladá vykonanie periodickej inventarizácie ku koncu účt. obd. a vyžaduje bežné vedenie skladovej evidencie.

PFA = dod. faktúra; VFA = odb. faktúra

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Zásoby, členenie zásob ekonomika #zásoby #ocenovanie zasob #zásoby a ich členenie

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.026