Účtovanie DPH, dane z príjmov

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 26.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 600 slov
Počet zobrazení: 701
Tlačení: 43
Uložení: 34

Účtovanie DPH, dane z príjmov

Dane poznáme:

 • Priame - daň z príjmov 341

- ostatné priame dane 342

- ostatné dane a poplatky 345

 • Nepriame - DPH 343

- ostatné dane a poplatky (spotrebné dane) 345

Účtovanie dane z príjmov na účte 341. Vyčísľuje sa podľa Zákona 595/2003 Z. z.

Subjektom dane je daňovník, ktorý odvádza daň správcovi dane (daňový úrad) priamo a sám a súčasne je platiteľ dane zodpovedný za odvedenie dane správcovi.

ÚJ je povinná podať správcovi dane daňové priznanie k dani z príjmov. Daň je v tomto prípade náklad, ktorý ovplyvňuje výsledok hospodárenia po zdanení daňou z príjmov. Nie je súčasťou rozdelenia výsledku hospodárenia.

Daň. povinnosť účt. jedn. sa delí:

 • na splatnú daň. povinnosť - za dané účt. obdobie, účtuje sa na účte 341
 • odložená daň. povinnosť - do budúcich účt. obd., účtuje sa na účte 481

O daň. povinnosti ako náklade sa účtuje na účtoch:

 • 591= splatná daň z príjmov z bežnej činnosti
 • 592 = odložená daň z príjmov z bežnej činnosti
 • 593 = splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
 • 594 = odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
 • 595 = dodatočné odvody a dane z príjmov

V účtovníctve sa účtuje samostatne o:

 • daň z príjmov z bežnej činnosti (591, 592)
 • daň z príjmov z mimoriadnej činnosti (593, 594)
 • o domeraniach dani z príjmov za predchádzajúce účt. obd. (595)

Splatná daň. povinnosť sa vypočíta ako súčin zákl. dane a sadzby dane.

Záväzky sa na účte 341 účtujú na strede D, pohľadávky na

MD 341 D

- preddavky na daň z príjmov (mesačné - záväzok zo splatnej dane zistení a

a štvrťročné) zaúčtovaný po účtovnej uzávierke

- zrazená daň z príjmov vyberaná zrážkou

(preddavok dane z úrokov, ktorý zráža

banka)

- záporná daň. povinnosť

- preplatok dane

Daň z príjmov sa účtuje nasledovne:

 • v bežnom účt. období - počas roka sa platia preddavky na daň z príjmov a účtuje sa to takto 341/221 ku dňu, ku ktorému sa robí účt. závierka sa účtuje ako záväzok dane z príjmov 591, 593/341
 • v nasledujúcom účt. období - zaúčtuje sa rozdiel medzi preddavkami a vypočítaným záväzkom dane z príjmov: k preddavky boli nižšie ako záväzok zaúčtujeme to na 341/221; ak preddavky boli vyššie ako záväzok zaúčtujeme to na 221/341.

DPH je účet 343.

Zdaniteľná osoba - je každá osoba, ktorý vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel al. výsledky tejto činnosti.

Registračná povinnosť - má účt. jednotka, ak má sídlo a miesto podnikania v tuzemsku, a ktorá dosiahla najviac za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 1 1/2 milióna korún (49 970,- €).

Zdaňovacie obdobie - je kalendárny mesiac, ak platiteľ dosiahol za predchádzajúci rok obrat nižší ako 10 miliónov (331 939,- €). Zdaniteľným obdobím je kalendárny rok.

Predmet dane - je dodanie tovaru al. služby za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobu, nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu EU, dovoz tovaru do tuzemska.

Faktúra - pri dodaní T a S v tuzemsku vystavuje každá zdaniteľná osoba, ktorá je registrovaným platiteľom DPH pri každom dodaní T a S.

Na účte 343 sa účtuje takto:

MD 343 D

- daňová pohľadávka = daň na vstupe - daň. záväzok = daň na výstupe

- nárok na daň. odpočet - inkaso pohľadávky od odberateľa

Rozdiel, ktorý vznikne medzi daňovou pohľadávkou a daň. záväzkom je odvodová povinnosť DPH, platí:

D › ∑ MD =vlastná daňová povinnosť VLDP

D ‹ ∑ MD = NO - nadmerný odpočet

K účtu 343 sa vedie analytická evidencia. Vývoz výrobkov, T a S je oslobodený od DPH, ale dovoz podlieha tejto dani. DPH pri dovoze vymeriava colný orgán. Zákl. na výpočet DPH je nielen fakturovaná suma od zahraničného dodávateľa, ale aj clo a colné poplatky, napr.: DPH na vstupe = daňový odpočet.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#fungovanie dph #Dane #dane z prijmov

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016