Majetok podniku

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (19)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 16.05.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 246 slov
Počet zobrazení: 799
Tlačení: 50
Uložení: 49

Majetok podniku

Majetkom nazývame všetok majetok ktorý podnikatel vložil do podnikania a nadalej ho zveladuje.

Obchodný majetok – zákon o účtovníctve ho označuje ako časť aktív účtovnej jednotky ktoré sú výsledkom minulých udalostí, dajú sa oceniť a vykazujú sa v účtovnej závierke.

Členenie majetku

  1. Z časového hladiska:

a, Dlhodobý

b, Krátkodobý

  1. Z hladiska charakteru:

a, Hmotný - tie druhy majetku, ktoré majú hmotný charakter. Patrí tu dlhodobý majetok a zásoby, napr. stroj, dopravný prostriedok, počítač,

b, Nehmotný - tie druhy majetku, ktoré majú nehmotný charakter. Patrí tu dlhodobý nehmotný majetok, napr. softvér, patent, licencia,

c, Finančný - tie druhy majetku, ktoré majú finančný charakter. Patrí tu dlhodobý a krátkodobý finančný majetok, napr. peniaze v hotovosti, vklady na bankových účtoch.

  1. Z hladiska prevádzkového cyklu:

a, Neobežný - tie zložky majetku, ktoré sa v podniku používajú dlhodobo. Takýto majetok zostáva v podniku niekoľko cyklov. Takýto majetok nazývame tiež investície. Patrí tu dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok a finančný majetok.

b, Obežný - tie zložky majetku, ktoré sa v podniku používajú krátkodobo. Patria sem zásoby, krátkodobý finančný majetok a krátkodobé pohľadávky.

  1. Z hladiska likvidity:

a, Nelikvidný - tu patrí akýkoľvek dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok a zásoby /stroje, budovy, výrobné zariadenia, patenty, licencie, tovar a podobne/. Ak chce podnik prostredníctvom tohto majetku uhradiť svoje záväzky, musí tento majetok najprv premeniť na peniaze – musí majetok predať alebo prenajať.

b, S vyššým stupňom likvidity

c, Likvidný - patria tu predovšetkým hotovostné peniaze – peniaze v pokladnici a tiež peniaze na bežných účtoch. Prostredníctvom tohto majetku podnik dokáže uhradiť svoje záväzky vo veľmi krátkom čase.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#majetok podniku #majetok-podniku

Ekonómia a ekonomika – učebné materiályOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016