Plánovanie a druhy plánov

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 16.05.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 506 slov
Počet zobrazení: 1 915
Tlačení: 93
Uložení: 92

Plánovanie a druhy plánov

Plánovanie - východisková, najdôležitejšia funkcia manažmentu

- je to proces vytičovania cieľov podniku, vymedzenia zdrojov a určenia postupov na ich dosiahnutie

Ciele – sú to budúce stavy, ktoré chceme dosiahnuť k určitému časovo-vymedzenému termínu.

Základné charakteristiky cieľov sú:

 1. Vecné vymedzenie cieľa –znamená to, že musí byť jasné do akej oblasti sú ciele orientované, napr. sociálne ciele (stabilita zamestnancov), marketingové ciele (podiel firmy na trhu), finančné ciele (zisk, produkty a pod.)
 2. Merateľnosť – znamená, že cieľ má vyjadrovať konkrétny určitý stav (musí byť presne a jasne určený stanovený cieľ)
 3. Časové vymedzenie cieľa – je dôležité určiť časový termín, ku ktorému treba cieľ naplniť

Z časového hľadiska rozlišujeme tieto ciele:

 1. Krátkodobé ciele (menej ako 1 rok) – cieľ robený na polrok, mesiac a pod.
 2. Bežné ciele (1 – 2 roky)
 3. Strednodobé (3 – 5 rokov)
 4. Dlhodobé (7 – 10 rokov)

Hierarchia cieľov:

Spoločenské ciele – orientované na spoločnosť (napr. ochrana ŽP, ochrana právnych noriem)

Zákaznícky orientované ciele – uspokojenie potrieb zákazníkov

Zamestnanecky orientované ciele – (napr. zabezpečiť pracovné prostredie, istotu zamestnancov, pracovná motivácia-účinná)

Ekonomické ciele – prežitie na trhu, udržanie si pozície na trhu, aktíva, pasíva (účt.)

Zdroje na dosiahnutie cieľov:

 • pracovné – manažéri, zamestnanci
 • kapacitné – stroje, zariadenia
 • materiálové – suroviny, polotovary
 • finančné – vlastné imanie (môj vstupný kapitál), úver (cudzie zdroje)

Druhy plánov:

 1. a) Z hľadiska účelu:

-vykonávacie plány – slúžiace na bežné riadenie, na koordináciu činnosti

- funkčné plány – na riadenie čiastkových procesov

- strategické plány (dlhodobé) – úloha vrcholového manažmentu

 1. b) Z hľadiska časového horizontu:

- ročné (vnútorne členené na kvartály, mesiace, atď.)

- strednodobé (3 – 5 rokov)

- dlhodobé (strategické)

Postup tvorby plánov (marketingových):

1) zber údajov o minulosti

2) spracovanie údajov z minulosti + zber – externá analýza (identifikácia hrozieb, príležitostí)

– interná analýza (identif. silných a slabých stránok)

3) rozvoj marketingových cieľov a kritérii – musia byť konzistentné (súdržné) s poslaním a všeobecnými cieľmi podniku

Metódy plánovania: najčastejšie sa používajú:

 1. a)kvantitatívne metódy – zameriavajú sa na projektovanie budúceho vývoja podniku

- umožňujú využitie počítačovej techniky

- patria sem metódy: štatistické, bilančné, optimalizačné

 1. b) kvalitatívne metódy – zakladajú sa na vedomostiach a schopnostiach odborníkov

- patria sem metódy:

expertízy – sú zamerané na posúdenie a riešenie problému a vypracovanie expertného stanoviska, môže ich vypracovať jednotlivec alebo skupina.

- využívajú sa pri tvorbe alternatív plánov

scenare – sú metódou prognózovania a plánovania, sú založené na identifikácii kľúčových faktorov budúceho vývoja podniku

- poskytujú (umožňujú) nám celkový (komplexný) pohľad na riešenie danej situácie

Strategické plánovanie

- je zamerané na splnenie dlhodobých cieľov, ktoré sa dosahujú prostredníctvom metód a prostriedkov, (metódami napr. žiadaný prostriedok, kvalitné služby, silná pozícia výrobcu na trhu).

- základom je vytváranie základnej stratégie podnikumá 4 kroky:

 1. a) tvorba podnikovej analýzy: je zameraná na: silné a slabé stránky podniku, finančnú oblasť, vedu a výskum, na oblasť predaja (nové výrobky).
 2. b) analýza prostredia: podnik zachytáva to, čo ho môže v blízkej budúcnosti ovplyvniť
 3. c) prognózy: ich úlohou je skúmať vývoj podniku ako celku, vypracované sú z (a,b)
 4. d) rozhodnutie o základnom smerovaní podniku: je prijaté z výsledkov krokov (a,b,c)

Operatívne plánovanie

- je zamerané na krátke obdobie, je pružné, plynulé a je zamerané na 3 oblasti:

 1. a) oblasť marketingu
 2. b) oblasť výroby a služieb
 3. c) oblasť personálneho zabezpečenia (zamestnanci)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#planovanie #moj podnik

Ekonómia a ekonomika – učebné materiályOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.033