Aktívne bankové operácie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 16.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 721 slov
Počet zobrazení: 261
Tlačení: 19
Uložení: 12

Aktívne bankové operácie

Patria medzi úverové operácie a investičné činnosti bánk.

Princípy pri poskytovaní a zabezpečovaní úveru

 • Zmluvný princíp (úver len na základe zmluvy o úvere)
 • Princíp účelovosti (banka skúma účel úveru)
 • Princíp návratnosti (banka skúma bonitu klienta)
 • Princíp zabezpečenia úveru (môžeme mať ručenie majetkom, osobným ručením t. j. 3 osobou, zárukou inej banky)
 • Princíp zúročiteľnosti (povinnosť platiť úrok)
 • Princíp termínovanosti

Náležitosti žiadosti o poskytnutie úveru

 • základná identifikácia klienta
 • údaje o pomeroch klienta (majetkové, finančné)
 • požadovaný druh úveru
 • výška úveru a mena
 • navrhovaný spôsob a predpokladané termíny čerpania a splácania úveru
 • navrhovaný spôsob ručenia
 • údaje o čerpaní iných úverov

Prílohy k žiadosti (podnikateľ)

- doklad k právnej spôsobilosti (výpis z OR, spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu)

- doklady k ekonomickej spôsobilosti (súvaha, výkaz ziskov a strát)

- podnikateľský zámer resp. podnikateľský plán

- doklady vzťahujúce sa na spôsob ručenia (výpis z katastra, kúpnopredajná zmluva)

Prílohy k žiadosti (občan)

- občiansky preukaz

- doklad o výške príjmu

- doklady vzťahujúce sa na spôsob ručenia (výpis z katastra)

Postup pri poskytovaní úveru

 1. vstupný pohovor,
 2. žiadosť o poskytnutie úveru,
 3. úverová analýza,
 4. uzavretie zmluvy o úvere a čerpanie úveru,
 5. kontrola dodržiavania podmienok zmluvy.

Rozdelenie úverov z časového hľadiska

1. Krátkodobé bankové úvery (doba splatnosti do 1 roka)

Kontokorentný úver - základom je kontokorentný účet v banke, na účet prichádzajú príjmy a uskutočňujú sa z neho platby. Môže mať kreditný zostatok (+zostatok) alebo debetný zostatok (-zostatok). Výška debetu je dohodnutá v zmluve ako tzv. úverový rámec.

Výhoda pre banku - vyššia úroková miera

Výhoda pre klienta - pružné čerpaine úveru

Lombardný úver - zabezpečený založením hnuteľného majetku alebo práva dlžníka, má presne dohodnutú lehotu splatnosti. Výška úveru sa poskytuje vo výške 60-90% za zálohu (LOMBARD). Poznáme: lombardný úver na CP, na drahé kovy, na tovar.

Zmenkové úvery

a) Eskontný - banka odkupuje zmenky od ich majiteľa pred lehotou splatnosti za hodnotu zníženú o diskont (úrok). V čase splatnosti predkladá banka zmenky zmenkovému dlžníkovi k úhrade.

b) Akceptačný (klient si požičiava dobré meno banky)

Banka na žiadosť svojho klienta akceptuje zmenku, ktorú na ňu vystavil. Po akceptácii sa stáva hlavným zmenkovým dlžníkom a zaviaže sa zaplatiť záväzok pri splatnosti zmenky.

c) Avalový (banka vystupuje ako ručiteľ)

Zmenka je bonitnejšia, t. j. lepšie obchodovateľná.

2. Strednodobé a dlhodobé bankové úvery

Hypotekárny úver - zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti. Vlastník nehnuteľnosti nemôže s ňou voľne disponovať aj keď je splatená prevažná časť úveru. V prápade nesplácania úveru v stanovenej lehote sa založený majetok stáva vlastníkom banky. Lehota splatnosti 4-30 rokov.

Hypotéka pre mladých

Vek žiadateľa 18-35 rokov, príjmový strop 1,3 násobok priemernej mzdy, max. výška úveru 50 000,-.

Výhody hypotéky pre mladých:

 • nižšia úroková sadzba o 3% na dobu 5 rokov
 • 5 rončý odklad istiny
 • mimoriadne splátky bez poplatku v podobe piatich rokov
 • možnosť predčasne platiť bez poplatku
 • dvojročný odklad splátok resp. zníženie splátky až na polovicu - pri narodení dieťaťa

Komunálny úver - zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti majetku obce. Je financovaný prostredníctvom vydávania a predaja komunálnych obligácií hypotekárnou bankou. Hypotekárny a komunálny úver predstavujú hypotekárne bankovníctvo.

Pôžička na úverový úpis - zabezpečený záložným právnom k nehnuteľnosti majetku obce.

Emisná pôžička - úver je poskytnutý odkúpením dlhopisov, ktoré dlžník (podnik) emituje za účelom obstarania finančných prostriedkov. Emitent sa obracia na širokú verejnosť. Emisiu dlhopisov zaväzuje banka pričom časť odkúpi - emisná pôžička. Po uplynutí lehoty splatnosti vyplatí podnik majiteľovi dlhopisov menovitú hodnotu + úrok.

Spotrebný úver - poskytuje sa väčšinou jednotlivcovi na financovanie predmetov dlhodobej spotreby. Môže byť bezúčelový. Slúži na nákup spotrebných tovarov a služieb. Poznáme 4 základné druhy: malé osobné pôžičky, nákupné pôžičky, pôžičky na nehnuteľný majetok (rekonštrukcia), pôžičky študentov VŠ.

Pasívne bankové operácie

Ide o sústreďovanie cudzích zdrojov, ktoré predstavujú časť bankového kapitálu potrebného na podnikanie. Banka tu vystupuje ako dlžník.

Formy sústreďovania cudzieho kapitálu

Vklady - v úžšom zmysle - Vklady na požiadanie

Úsporné vklady

Termínované vklady

v širšom zmysle - vkladové listy

bankové obligácie

hypotekárne záložné listy

Úvery a pôžičky - CB, ostatné banky

Vklady na požiadanie (vklady na videnie, vista vklady)

- klienti ukladajú peniaze na svoj bežný účet, môžu s nimi voľne disponovať,

- ide o vklady bez časovej viazanosti,

- pre banku sú veľmi nákladným a najmenej stabilným cudzím zdrojom,

- z hľadiska likvidity predstavujú pre banku veľké riziko.

Poznáme:

a) vklady podnikateľských subjektov

-> bez úverového rámca /musí byť určitý peňažný zostatok/

-> s úverovým rámcom /podnikateľ môže ísť do debetu/

b) vklady obyvateľstva

-> sporožírový účet /pravidelne sa opakujúce platby/

-> kontokorentný účet

-> osobné účty

c) vklady vlády a miestnych orgánov

d) vklady bánk v iných bankých /niekedy si malé banky ukladajú svoje peňažné prostriedky vo veľkých bankých, aby si zachovali likviditu a stabilitu/.

Úsporné vklady

- slúžia na dlhodobejšie uloženie prostriedkov klienty, nemožno ich využívať v platobnom styku,

- sú pomerne stabilným úverovým zdrojom,

- vyšší úrok ako pri vladoch na požiadanie,

- najčastejším dokladom o vklade je vkladná knižka,

Vklady môžu byť na týchto účtoch:

 • na vkladových účtoch - banky otvárajú aj vkladové účty, ku ktorým nevydávajú vkladné knižky - VK je CP, ktorý dostane vkladateľ pri uskutočnení prvého vkladu. Predstavuje zmenu vkladov na účte a súčasne vykazuje stav vkladu pri každom ďalšom vklade a výbere.
 • na účtoch majetkového sporenia - na dlhodobé investovanie do úspor a CP
 • na účtoch stavebného sporenia - často býva spojené so štátnou prémiou resp. poskytnutím stavebného úveru za výhodných podmienok
 • na účtoch poistného sporenia - úsporné vklady + životné poistenie. Vkladateľ ukladá pravidelne sumy, vklad je čiastočne úročený, čiastočne sa vytvára poistný fond, po uplynutí stanovenej doby sa vklad vypláca vkladateľovi vrátane úrokov.

Termínované vklady

- dlhodobejšie viazané vklady, klient sa dobrovoľne zaväzuje nedisponovať s vkladom určiťý čas,

- pre banku sú stabilným finančným zdrojom,

- prostriedky sú uložené na vkladovom účte, ktorý je určený len na uloženie peňazí v banke,

- základnou podmienkou na otvorenie účtu je zmluva + základný vklad,

- sú úročené vyššou úrokovou sadzbou, ktorá je odstupňovaná podľa výšky vkladu, doby splatnosti, resp. podľa výpovednej lehoty.

Podľa možnosti časového obmedzenia poznáme:

1. Vklady s dohodnutým termínom splatnosti - vkladateľ sa zaručuje, že vklad vyberie až po uplynutí vopred stanovenej lehoty (3 mesiace, 6 mesiacov, 1 rok).

2. Vklady s výpovednou lehotou - ak si chce vkladateľ vybrať musí to vopred oznámiť banke s vkladom môže disponovať až po uplynutí výpovednej lehoty.

3. Kombinované vklady - môžeme si vybrať po roku, o 2 mesiace vopred oznámiť

Vkladové listy, bankové obligácie

- banka získva cudzie zdroje predajom CP

Úvery a pôžičky od iných bánk

- eskont zmenie (eskontný úver)

- úver na bežnom účte

- reeskontný úver

Bankové riziká

a) Externé riziká

- politické riziko - zmena politického systému

- teritoriálne riziko

- menové riziko - súvisí s devalváciou a revalváciou meny

- kurzové riziko - kurzové straty

- úrokové riziko

b) Interné riziká

- úverové riziko - spája sa s bonitou klienta

- platobné riziko - platba nemusí byť uskutočnená včas

- likvidačné riziko - banka minie všetky peniaze a nenechá si peniaze pre klientov

- riziko majetkových účastí - nesprávne investovanie do CP

- manažérske riziko - zlé vedenie banky

- technické a technologické riziko - zlyhá softvér

Moderné formy bankovníctva - elektronické bankovníctvo

Výhody elektronického bankovníctva

- možnosť komunikácie s bankou 24h denne, 7 dní v týždni

- možnosť komunikácie prakticky z celého sveta

- možnosť vykonávať aktívne bankové operácie (zadávať príkazy k platbe) a pasívne operácie (prijímať výpisy z účtov)

- ovládanie účtu cez mobil, internet, email...

- nižšie poplatky ako v banke

Nástroje elektronického bankovníctva

Internet banking - spojenie klienta s bankou prostredníctvom internetu. Po zadaní prístupných kódov môžeme získať informácie o stave účtu, čerpanom úvere, zadávať platobné príkazy, realizovať platby.

Email banking - klientovi sú zasielané špecigické správy do e-mailovej schránky (výpisy z účtu, informácie o produktoch banky, potvrdenia o zrealizovaných transakciách..).

SMS banking - prijímanie krátkych textových správ na mobil (len prijímanie informácií o účte).

Mobil banking - prostredníctvom mobilného telefónu sa vykonávajú operácie s bankovým účtom (zadávanie platobných príkazov). Služba je viazaná na konkrétne číslo SIM karty a mobilné číslo. Všetky vymieňané údaje sú šifrované.

Telefón banking - spojenie klienta s bankou cez klasický telefón (call centrum).

Homebanking - vhodné najmä pre veľké spoločnosti. Ide o prepojenie osobného počítača klienta s informačným systémom banky. Bezpečnosť je zabezpečená prostredníctvom hesiel, šifrovania správ, elektronického podpisu...

Platobná karta

Platobný prostriedok, ktorý sa používa na bezhotovostné platby za tovar alebo výbery hotovosti z bankomatu. Majiteľom platobnej karty je banka, ktorá ju vydala klientovi. Klient, ktorému bola vydaná je držiteľom.

Druhy platobných kariet

Debetná platobná karta

- môže byť vydaná len k bežnému účtu

- umožňuje okamžitý prístup k vlastným peniazom

- pri platbe alebo výbere sa znižuje stav peňazí na účte

Kreditná platobná karta

- úverové peniaze sa poskytnú klientovi do výšky bankou stanoveného úverového rámca na osobitný účet, ku ktorému je vydaná kreditná karta

- na účte KK sa nenachádzajú klientove peniaze

- úver sa spláca formou mesačných splátok naraz, alebo postupne banka určí výšku minimálnej splátky

- bezúročné obdobie - doba, počas ktorej je možné banke vrátiť celú čerpanú sumu z KK, pričom si banka neúčtuje úrok

Výhody

- univerzálne použitie (výber z bankomatu, platenie v obchode). Výbery z bankomatu sú spoplatnené priemerne 2% (min 5€). Možnosť využitia bez úročného obdobia.

Nevýhody

- vysoký úrok

- poplatky za vydanie karty a vedenie účtu

Charge karta

- je forma kreditnej karty s tým rozdielom, že úver nie je možné splácať postupne. Splátka musí byť v celku a do konkrétneho dňa v mesiaci. Ak sa tak nestane, bude vymeraný značný sankčný poplatok a charge karta sa zablokuje.

Predplatená karta

- je nabitá určitou sumou. Táto karta môže byť vhodným darčekom, odmenou pre zamestnancov alebo aj vreckovým pre deti, pretože umožňuje mať výdavky pod kontrolou a predovšetkým slúži ako náhrada hotovosti.

Rozdelenie platobných kariet podľa spôsobu prevedenia

1. plastové (embosované, neembosované)

2. virtuálne

Embosovaná platobná karta je typ platobnej karty, na ktorej sú vyrazené údaje o vlastnej karte aj o jej majiteľovi (jeho meno, ďalej číslo platobnej karty a doba jej platnosti). Vďaka embosovaným údajom je možné kartou platiť tiež v prevádzkach nevybavených elektronickým platobným terminálom, kde sa tak používa mechanické snímacie zariadenie nazývané imprinter. Ten pri platení embosované informácie z karty otlačí na účtenku, ktorú následne zákazník podpíše. Embosované karty sú preto (s vzhľadom na rozšírenie elektronických platobných terminálov predovšetkým v menej hospodársky rozvinutých krajinách) použiteľné na viacerých miestach sveta.

Neembosovaná platobná karta je hladká bez výstupného písma. Využiteľnosť tejto platobnej karty je obmedzená pre platby na internete predovšetkým do zahraničia. Neembosovanou kartou môžete vyberať peniaze z bankomatov a taktiež platiť v obchodoch s elektronickými snímačmi. Neembosované karty sú väčšinou vydávané ku všetkým bežným účtom v banke. Tak ako pri embosovanej platobnej karte, tak aj pri neembosovanej karte nájdete na zadnej strane verifikačný kód, ktorý je potrebný pre vykonanie transakcie na internete.

Virtuálna platobná karta je určená na nákupy prostredníctvom internetu. Na rozdiel od plastovej karty dostanete len obálku s číslom karty (virtuálna karta je v papierovej forme).

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016