Banková sústava a jej druhy

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 16.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 048 slov
Počet zobrazení: 257
Tlačení: 10
Uložení: 8

Banková sústava

Vývoj bankovníctva

Pod pojmom bankovníctvo sa rozumie sústava peňažných vzťahov. Stručný vývoj bankovníctva:

 • 1703 prvá banka v Rakúsko-Uhorsku, vo Viedni (Banco de Giro)
 • 1772 prvý peňažný ústav v Uhorsku (Uhorská kráľovská úverová hlavná pokladnica)
 • 1842 Prešporská sporiteľňa, prvá sporiteľňa v Uhrosku
 • 1844 gazdovský spolok, v Sobotišti - Samuel Jurkovič, prvý peňažný spolok družstevného typu v EU
 • 1867 na území SR vzniklo 66 bánk a sporiteľní
 • 1920-1945 Tatra banka, VÚB, Ľudová banka
 • 1950-1990 Štátna banka Československá, investičná/živnostenská banka, sporiteľne a pokladnice, vznikali úverové družstvá

Banková sústava a jej druhy

Je to systém bánk pôsobiacich v národnom hospodárstve.

Druhy:

1. Jednostupňová /centralizovaná/ banková sústava - všetky bankové operácie vykonáva jedna CB, ostatné banky sú úzko špecializované (investície, zahraničný obchod a závisia od rozhodnutia CB).

2. Viacstupňová /decentralizovaná/ banková sústava

1. stupeň tvorí centrálna banka (emisná, ústredná, ceduľová) - zohráva úlohu makroekonomického centra. Jej základnou úlohou je udržanie cenovej stability.

2. stupeň tvoria ostatné banky - majú obchodno-podnikateľský charakter. Sú zriadené za účelom dosahovania zisku – chcú zarobiť peniaze, sú súčasťou finančného trhu.

Rozdelenie bánk

1. Podľa typu klienta

 1. obchodné banky (zameriavajú sa na podniky)
 2. sporiteľne (zameriavajú sa na obyvateľstvo)
 3. hypotekárne banky
 4. investičné banky
 5. banky so špecializovanými funkciami (záručná banka, klíringová, devízová, eskontná banka)

2. Podľa veľkosti klientov

 1. maloobchodné banky (retailové banky) - poskytujú služby drobným klientom
 2. veľkoobchodné banky (wholesalové banky) - sústreďujú sa na väčších klientov
 3. banky pre súkromné bankovníctvo (private banking)

3. Podľa komplexnosti poskytovaných služieb

 1. univerzálne banky - vykonávajú všetky druhy bankových operícií, môžu sa však špecializovať na určitý okruh klientov
 2. špecializované banky

4. Podľa vlastníctva banky

 1. štátne banky
 2. súkromné banky (a. s.)
 3. družstevné banky - respektíve domáce a zahraničné

5. Podľa veľkosti banky

 1. malé
 2. stredné
 3. veľké

Európska centrálna banka

 • Je centrálnou bankou pre jednotnú európsku menu euro,
 • bola založená vo Frankfurte nad Mohanom v júni 1998 a od 1. 1. 1999 zodpovedá za výkon menovej politiky v eurozóne,
 • spolupracuje s národnými CB všetkých krajín eurozóny v rámci Eurosystému,
 • hlavným rozhodovacím orgánom ECB je Rada guvernérov, ktorú tvoria členovia Výkonnej rady a guvernéri národných CB krajín eurozóny,
 • hlavnou úlohou ECB je uržiavať cenovú stabilitu v eurozóne a stabilitu finančného trhu,
 • sústreďuje sa hlavne na určovanie menovej politiky a zabezpečovanie toho, aby národné centrálne banky dôsledne uplatňovali jej rozhodnutia,
 • stanovuje dôležité úrokové sadzby pre eurozónu.

Európsky systém centrálnych bánk (ESCB)

Pozostáva z európskej CB a národných centrálnych bánk všetkých členov EU bez ohľadu na to či prijali alebo neprijali euro.

Eurosystém tvorí ho Európska centrálna banka a národné centrálne banky krajín, ktoré prijali euro.

Úlohy eurosystému

 • Hlavný cieľ udržanie cenovej stability,
 • tvoriť menovú politiku,
 • vykonávať devízové operácie, zabezpečiť stabilitu devízového kurzu,
 • spravovať oficiálne devízové rezervy krajín eurozóny,
 • podporovať plynulé fungovanie platobných systémov,
 • povoľovať vydávanie bankoviek a mincí.

Národná banka Slovenska

Je centrálna banka Slovenska, banka bánk, banka štátu, emisná banka. Je to právnická osoba so sídlom v Bratislave, nezapisuje sa do Obchodného registra. V majetkovoprávnych vzťahoch pri nakladaní s vlastným majetkom vystupuje ako podnikateľ, ale nie je komerčne orientovaná. Pri vydávaní všeobecne záväzných právnych noriem a predpisov má postavenie ako ministerstvá a iné orgány štátnej moci.

Hlavný cieľ

Udržiavanie cenovej stability, pre dosiahnutie tohto cieľa plní aj ďalšie funkcie, a to:

 • vydáva bankovky a mince, vrátane pamätných bankoviek a mincí,
 • riadi a koordinuje a zabezpečuje platobný styk a zúčtovanie dát platobného styku, 
 • vykonáva dohľad nad fungovaním bankového systému a nad vykonávaním bankových činností.

Okrem toho vykonáva aj ďalšie činnosti:

 • vystupuje ako pokladnica štátneho rozpočtu (banka štátu),
 • riadi devízové hospodárstvo štátu, hospodárstvo vo vzťahu k zahraničiu, spravuje devízové rezervy, riadi medzinárodný platobný styk,
 • zastupuje Slovenskú republiku v menovej oblasti (v medzinárodných finančných inštitúciách a v operáciách na medzinárodných finančných trhoch).

Orgány Národnej banky Slovenska

Banková rada - najvyšší riadiaci orgán

Direktórium - výkonný orgán

Navonok Národnú banku Slovenska zastupuje guvernér.

Obchody Národnej banky Slovenska

- obchody s bankami (NBS ako banka bánk) - vedie účty bánk a prijíma ich vklady, predáva bankám alebo nakupuje od nich vybrané cenné papiere, poskytuje bankám úver na dobu maximálne 6 mesiacov, môže poskytnúť úver Fondu ochrany vkladov

- obchody so Slovenskou republikou (NBS ako banka štátu) - vedie príjmové a výdavkové účty štátneho rozpočtu, účty štátnych finančných aktív a pasív, účty štátnych fondov, účty štátnych rozpočtových organizácií, účty ďalších subjektov, ktoré hospodária s prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu, dáva do predaja štátne dlhopisy, prípadne vykonáva ďalšie činnosti s nimi spojené (správu, výplatu úrokov, splácanie a prevod, atď.)

Nástroje NBS - členia sa na priame a nepriame.

Priame nástroje sa používajú len na prechodnú dobu.

Priame nástroje:

1. Úverové kontingenty- môžu sa stanoviť ako limity úverov, v dvoch prípadoch:

a)regulácia investičnej činnosti

b)regulácia spotrebného úveru

2. Pravidlá likvidity- stanovuje sa záväzná štruktúra aktív, pasív a väzby medzi nimi.

3. Maximálne odchýlky od diskontnej sadzby.

4.Povinné vklady- týkajú sa štátnych orgánov.

5. Výzvy a dohody- týkajú sa výzvy priameho vzťahu medzi emisnou bankou a obchodnými bankami.

Nepriame nástroje:

1. Stanovenie miery povinných minimálnych rezerv – zmeny povinnej miery rezerv výrazne ovplyvňujú úverové možnosti bánk, ak centrálna banka zníži PMR=>komerčné banky zvýšia úverovú kapacitu => vzrastie dopyt po úveroch.

2. Operácie na voľnom trhu - ide najmä o nákup alebo predaj štátnych cenných papierov emisnou bankou.

3. Diskontná sadzba – základná úroková sadzba – je to úroková sadzba, ktorú platia obchodné banky pri čerpaní úverov od emisnej banky.

4. Devízové operácie a kurzová politika – obchod s menami a bankovými depozitmi v jednotlivých menách na devízovom trhu.

5. Refinančné operácie – refinancovanie je poskytovanie úverov centrálnou bankou komerčným bankám a sporiteľniam( v súčasnosti NBS tieto operácie nevykonáva).

Obchodné banky

Banka je PO so sídlom na území SR založená ako a. s. Má povolenie na prijímanie vkladov a poskytovanie úverov ako aj ďalších činností. O udelení bankového povolenia rozhoduje NBS. Okrem bánk so sídlom v SR môžu vykonávať bankovú činnosť na základe povolenia aj pobočky zahraničných bánk.

Základné činnosti banky:

1. Poskytovanie úverov

2. Prijímanie vkladov

3. Zmenárenská činnosť

4. Poradenské služby

5. Prenájom bezpečnostných schránok

6. Finančný leasing

7. Poskytovanie záruk

8. Vydávanie CP

9. Obchodovanie s CP, mincami s drahých kovov a pamätnými bankovkami

10. Vydávanie a správa platobných prostriedkov

11. Platobný styk a zúčtovanie

12. Poskytovanie bankových informácií a iných služieb

Bankový dohľad

Vykonáva ho NBS, ak zistí nedostatky ukladá opatrenia, pričom jednou z najzávažnejších je nútená správa - znamená pozastavenie výkonu funkcií všetkých orgánov banky, pôsobenie štatutárneho orgán a dozornej rady nahrádza správca menovaný NBS, jej skončenie sa zapisuje do OR.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#banková sústava #nepriame nástroje NBS #pravidla likvidity #banková sústava maturita


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015