Daňová sústava, Rozdelenie daní

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 16.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 481 slov
Počet zobrazení: 373
Tlačení: 30
Uložení: 23

Daňová sústava

Daň – povinná, zákonom určená, spravidla sa opakujúca platby, kt. odovzdávajú FO a PO v určitej výške v stanovenej lehote do miestneho, resp. štátneho rozpočtu.

Funkcie daní

 • národohospodárska – štát podporuje prostredníctvom daní výrobu a vývoz, obmedzuje neželanú spotrebu určitých tovarov (cigarety, alkohol)
 • sociálna – štát ovplyvňuje príjmy jednotl. skupín občanov (daň. bonus, nezdaniteľná časť základu dane)

Ciele zdanenia

 • fiškálne – zabezpečiť dostatok príjmov do štát. rozpočtu
 • mimofiškálne – nižšie dane, podpora podnikania, ochrana ŽP

Rozdelenie daní

 • podľa objektu (predmetu) zdanenia
  1. dane z príjmov
  2. majetkové dane
  3. dane zo spotreby univerzálne (DPH)

selektívne (d. zo spotreby; z alk. nápojov)

 • podľa subjektu
  1. dane FO (DzP)
  2. dane PO (DzP)
 • podľa dopadu a daň. subjekty
  1. priame (platí len výrobca)
  2. nepriame (platia všetci)
 • podľa pravidelnosti platenia
  1. pravidelné
  2. nepravidelné – mimoriadny príjem (výhra)
 • podľa zohľadňovania pomerov subjektu dane
  1. osobné – prihliadajú na pomery daňovníka (DzP)
  2. reálne
 • podľa príjemcu
  1. štátne – štát. rozpočet (DPH, DzP)
  2. miestne – miestny -//- (daň z nehnuteľnosti, za psa)
  3. podielové – idú tam aj tam (daň z motor. vozidiel)

Daňová sústava – súhrn daní, kt. možno vyberať na území štátu.

Štátny rozpočet – centralizovaný peň. fond v rukách štátu. Z účt. hľadiska je bilanciou príjmov a výdavkov.

Má 2 časti:

 1. príjmová časť (daňové príjmy, granty a transfery - prostriedky z rozpočtu EU, nedaňové príjmy)
 2. výdavková časť (výdavky ministerstiev, výdavky kancelárie prezidenta, splátky pôžičiek)

Rozpočtový proces

Vypracovanie návrhu štátneho rozpočtu

 • Schválenie návrhu štátneho rozpočtu
 • Plnenie štátneho rozpočtu a kontrola plnenia štátneho rozpočtu
 • Vypracovanie a schválenie štátneho záverečného účtu

Výsledok hospodárenia štátu

Príjmy = výdavky - vyrovnaný rozpočet

Príjmy › výdavky.... prebytkový rozpočet

Príjmy ‹ výdavky.... schodkový rozpočet

Daňové zásady

 1. zásada spravodlivosti a proporcionality
 2. zásada neutrálnosti
 3. zásada vylúčenia duplicity zdanenia
 4. zásada jednoznačnosti a jednoduchosti
 5. zásada účinnosti 

Základné daňové pojmy

Subjekt daneFO, PO

 • Daňovník – subjekt dane, ktorého daň skutočne zaťažuje (PO platí daň z nehnuteľnosti)
 • Platiteľ – je zodpovedný za výpočet a odvedenie dane správcovi (DPH – daň odvádza výrobca, poskytovateľ služby, pričom daňové zaťaženie znáša kupujúci v cene tovaru)
 • Daňový dlžník – ten komu vznikla povinnosť platiť spotrebnú daň

Objekt dane (predmet dane) – z čoho sa daň vyrubuje, platí (príjem, majetok)

Základ dane – kvantitatívne vyjadrenie predmetu dane

Sadzba dane – nástroj pomocou, ktorého sa z daňového základu vypočíta daňová povinnosť.

Poznáme:

 • Pevnú sumu (daň z pozemkov)
 • Percentuálnu (DzP)
 • Kombinovanú (daň z tabakových výrobkov – cigarety)

Správca dane – kontroluje správnosť výpočtu a platenia daní, prijíma platby, vracia preplatky, ukladá pokuty a penále... (daňové úrady, colné úrady, miestne úrady)

Miestna príslušnosť subjektu dane – určuje, ktorému správcovi subjekt dane patrí FO – miesto trvalého pobytu, PO – miesto sídla

Zdaňovacie obdobie – obdobie, za ktoré sa subjekt dane povinný daň vypočítať a zaplatiť

Daňové priznanie – tlačivo, na ktorom subjekt dane vypočíta daň a ktoré predkladá správcovi dane

Cvičenie:

Spoločnosť ABA zamestnáva 10 pracovníkov, ktorým z príjmov zo závislej činnosti zráža daň z príjmov preddavkovým spôsobom, platí daň z príjmov PO, je zaregistrovaná za platiteľa DPH, odvádza daň z motorových vozidiel. Určte daňovníka a platiteľa dane.

Daňovník

Zamestnanci: DzP FO,

Spoločnosť ABA: daň z motorových vozidiel, DzP PO,

Platiteľ: spol. ABA, DzP FO, DPH

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#DzP z podnikania


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.035