DPH, Predmet dane

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 16.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 201 slov
Počet zobrazení: 323
Tlačení: 14
Uložení: 14

DPH

 • nepriama daň
 • vyberá sa po častiach v jednotlivých fázach výroby a odbytu
 • má spotrebný charakter postihuje každú spotrebu bez výnimky ( krátkodobú, dlhodobú, osobnú. Verejnú)
 • je neutrálnou a univerzálnou daňou
 • je súčasťou ceny tovaru ( odvádza ju platiteľ, ale zaťažuje najmä spotrebiteľa )

Predmet dane

 • dodanie tovaru resp. služby za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou ( dodávka farby od výrobcu do obchodu )
 • nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu EU( nákup tovaru – bábiky v českej republike )
 • dovoz tovaru do tuzemska z územia 3 štátov( elektronika Japonsko )

Príklad : slovenský podnikateľ platiteľ DPH v SR, nakúpi tovar od rakúskeho dodávateľa , ktorý je platiteľom DPH v Rakúsku. Ide o zdaniteľný obchod – nadobudnutie tovaru z iného členského štátu EU . Rakúsky dodávateľ uvedie vo faktúre, ktorú vystaví slovenskému odberateľovi cenu tovaru bez DPH . Tovar sa bude zdaňovať podľa predpisov v SR.

Zdaniteľná osoba : je každá osoba , ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť (podnikanie) bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti.( výrobci, obchodníci, dodávatelia služieb ...)

Zdaniteľné obchody – dodanie tovaru, služby nadobudnutie tovaru z iného členského štátu a dovoz tovaru

Registrácia

 • povinná ….žiadosť o registráciu je povinná podať zdaniteľná osoba / sídlo, miesto podnikania, bydlisko v SR resp. sa tu obvykle zdržiava /, ktorá dosiahla za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich mesiacov obrat 49 790 eur. ( obrat dosiahol v januári 2017 – podať registráciu do 20.2.2017 )
 • dobrovoľná …..bez ohľadu na obrat rozhodne daňový úrad zahraničné osoby …..povinná registrácia pred začatím podnikania na daňovom úrade Bratislava ( okrem dovozu tovaru resp. ak dodáva len prepravné služby..)
 • a zahraničná osoba dodáva tovar do SR formou zásielkového predaja a celková hodnota bez dane ( za rok) dosiahne 35000 eur----musí podať žiadosť o registráciu pred dodaním tovaru
 • Ak neplatiteľ dane nadobudne tovar z iného členského štátu je povinný požiadať o registráciu pred nadobudnutím tovaru vtedy, ak celková hodnota tovaru bez dane dosiahne v kalendárnom roku obrat 14 000 eur

Zrušenie registráce

 • o zrušenie môže platiteľ požiadať najskôr po uplynutí 1 roka od doby kedy sa stal platiteľom DPH a dosiahne obrat menší ako 49790 eur.

Platiteľ dane

 • zdaniteľná osoba , ktorej daňový úrad vydal osvedčenie a pridelil jej identifikačné číslo pre daň.( uvádza ho na všetkých dokladoch ) Je povinný odvádzať daň zo zdaniteľných obchodov a má právo na odpočítanie dane . IČ DPH SK2121323256

Vznik daňovej povinnosti :

 •  
  1. Pri dodaní tovaru a služby – dňom dodania tovaru( kupujúci môže nakladať s tovarom ako vlastník ) resp. služby.
  2. Pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu – 15. Deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru resp. dňom vyhotovenia faktúry pred 15 dňom.
  3. Pri dovoze tovaru – napr. prepustením tovaru do príslušného colného režimu

Základ dane

 1. Pri dodaní tovaru a služby, pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu – protihodnota, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať za dodanie tovaru od odberateľa znížená o daň ( cena bez dane ), vrátane iných súvisiacich nákladov ( provízia, preprava, poistenie...)

Predajná cena bez DPH + zvyšujúce položky – znižujúce položky ( zľavy z ceny )

 1. Pri dovoze tovaru – colná hodnota tovaru

Sadzba dane

 • Základná sadzba je 20%
 • Znížená sadzba dane 10% ( farmaceutické výrobky, tlačené knihy , ortopedické podmienky, potraviny)

Oslobodenie od dane

 • Poštové služby
 • Zdravotná starostlivosť
 • Kultúrne služby
 • Poisťovacie služby
 • Finančné služby

Výpočet dane - daň je povinný vypočítať platiteľ dane

Spôsoby výpočtu :

 1. Nepriama ( fakturačná) metóda – základom dane je cena, ktorá neobsahuje daň ( bezhotovostný platobný styk – nákup tovaru na základe faktúry )

Daň = cena bez dane * sadzba dane

Firma Chlad , s. r. o. ( platiteľ DPH ) predáva chladničky . Predala 10 ks chladničiek firme BETA ( platiteľ DPH ) . Cena 1 chladničky bez DPH JE 500 EUR

Cena bez DPH 10 * 500 = 5000 EUR

DPH 20% 1000 EUR

Cena s DPH 6000 EUR

 1. Priamametóda – základom dane je cena s daňou ( hotovostný platobný styk napr. nákup tovaru v maloobchode – páska z registračnej pokladnice )

Daň = cena s daňou * sadzba dane / 100 + sadzba dane

Podnik kúpil kancelársky materiál v hodnote 120 eur ( v hotovosti – cena s DPH ). Vypočítajte DPH DPH = 120 * 20 / 100 + 20 = 20 eur

 

Zdaňovacie obdobie –kalendárny mesiac resp. štvrťrok ( ak platiteľ dosiahol za predchádzajúci kalendárny rok obrat < 100 000 eura )

Odpočet dane ( daň na vstupe je < daň na výstupe ) – platiteľ si môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb , ktoré použije na podnikanie a to v plnej výške resp. v pomernej časti (koeficient na 2 desatinné miesta nahor)

Daň na vstupe ( pri nákupe ) – je daň, ktorú zaplatí kupujúci predávajúcemu v cene výrobkov ( služieb )

Daň na výstupe ( pri predaji ) – je daň, ktorú zahrnie predávajúci do predajnej ceny svojich výrobkov resp. služieb a uplatní ju ako súčasť ceny za svoje uskutočnené zdaniteľné plnenia .

Vlastná daňová povinnosť = daň za príslušné zdaňovacie obdobie – odpočet dane za príslušné zdaňovacie obdobie

Príklad . výrobca nábytku , ktorý je platiteľ dane , nakúpil drevo na výrobu nábytku v cene 15 000 ( cena bez DPH )

Cena bez DPH .......15 000

DPH 20% ..............3000 ...............Daň na vstupe

Cena s DPH..........18 000

Z dreva vyrobil nábytok v celkovej hodnote

Cena bez DPH 21 000 eur

DPH 20% 4200 EUR ..........daň na výstupe

Cena s DPH 25 200 EUR

Vlastná daňová povinnosť 4200 – 3000 = 1200 eur

Nadmerný odpočet ( daň na vstupe >daň na výstupe )- ak vznikne platiteľovi nadmerný odpočet odpočíta si ho od nasledujúcej daňovej povinnosti . Ak to nie je možné , daňový úrad vráti nadmerný odpočet do 30 dní od podania nasledujúceho daňového priznania .

 Ak daňový úrad začal daňovú kontrolu v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu a nadmerný odpočet nebol vrátený do uplynutia šiestich mesiacov od posledného dňa lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu platiteľ má nárok na náhradu za zadržanie nadmerného odpočtu (úrok z nadmerného odpočtu)

Príklad: platiteľ dane kúpil materiál na výrobu ortopedických topánok v hodnote 9600 EUR

Cena bez DPH 8 000 eur

DPH 20% 1600 EUR ........Daň NA VSTUPE

Cena s DPH 9600 EUR

Z nakúpeného materiálu sa vyrobili pomôcky – znížená sadzba dane

Cena bez DPH 11 000 EUR

DPH 10% 1100 EUR ......Daň NA VÝSTUPE

Cena s DPH 12 100 EUR

Daň na vstupe >daň na výstupe .....môžeme požiadať o vrátenie dane

Pomerné odpočítanie dane

Výpočet koeficientu

Koeficient = výnosy (príjmy) bez DPH z tovarov a služieb za kalendárny rok, pri ktorých si platiteľ DPH môže odpočítať DPH (dodávky neoslobodené od DPH) / výnosy (príjmy) bez DPH zo všetkých dodaných tovarov a služieb za kalendárny rok.

Výpočet pomernej výšky odpočítateľnej dane

 • vypočíta sa ako súčin dane a koeficientu, t. j. daň x koeficient, 
 • zaokrúhľuje sa na 2 desatinné miesta nahor, napr. 0,6821 sa zaokrúhli na 0,69.

Príklad . spoločnosť ADF,s.r.o. sa stala platiteľom DPH 1.1. 2016 ( platí štvrťročne ), koeficient pre pomerné odpočítanie dane je 0,85. Vypočítajte daňovú povinnosť za jednotlivé štvrťroky .

 •  
  1.  
   1.  štvrťrok

1500 eur

1275

 •  
  1.  
   1. štvrťrok

3120 eur

2652

 •  
  1.  
   1. štvrťrok

21230 eur

18045,5

 •  
  1.  
   1. štvrťrok

25000 eur

21250

Správca dane

 • daňový úrad a príslušný colný orgán

Daňové priznanie a splatnosť dane

 • platiteľ je povinný do 25. dní po skončení zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie a v tej istej lehote zaplatiť daň.

Vrátenie DPH

 1. FO, ktorá nemá trvalý resp. prechodný pobyt na území EU a ktorá vyváža z EU tovar neobchodného charakteru v osobnej batožine , môže požiadať o vrátenie dane zaplatenej v cene vyvezeného tovaru
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#zdanitelny obchod


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.039