Nepriame dane

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 17.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 027 slov
Počet zobrazení: 258
Tlačení: 17
Uložení: 20

Nepriame dane

Odvádza ich výrobca poskytovateľ služby, ich konečný dopad sa presúva z výrobcu na spotrebiteľa, ktorý ich znáša nepriamo v cene nakupovaných tovarov a služieb.

Patria sem:

 1. spotrebná daň z alkoholických nápojov (pivo, víno, lieh, burčiak)
 2. spotrebná daň z tabakových výrobkov (cigarety, tabak)
 3. spotrebná daň z minerálnych olejov (nafta, benzín)
 4. spotrebná daň z uhlia, elektriny a zemného plynu...
 5. DPH

Základní pojmy v oblasti spotrebný daní

Daňové územie  - územie SR

Daňový sklad – miesto, kde sa predmet spotrebnej dane vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela na základe povolenia v režime pozastavenia dane.

Pozastavenie dane – daňový režim, v kt. sa vznik daň. povinnosti posúva na deň uvedenia tovaru do voľného daň. obehu.

Daňový voľný obeh – vyňatie tovaru z pozastavenia dane, vyrobenie tovaru mimo pozastavenia dane a dovoz tovaru, na kt. sa nevzťahuje režim pozastavenia dane.

Daňový dlžník – PO alebo FO, kt. napr. prevádzkuje daňový sklad, je oprávneným príjemcom.

Oprávnený príjemca – osoba, kt. v rámci podnikania opakovane alebo príležitostne na základe povolenia prijíma tovar, kt. je predmetom spotrebnej dane z iného členského štátu.

Registrovaný odosielateľ – osoba, kt. nie je prevádzkovateľom daň. skladu a je oprávnená v rámci podnikania na základe povolenia odosielať predmet dane v pozastavení dane po prepustení do voľného obehu (predmet nesmie prijímať ani skladovať).

Užívateľský podnik – PO alebo FO oprávnená používať tovar oslobodený od dane.

Pri spotrebných daniach z piva, vína, liehu sa zrušila platnosť § 1 – 17 a nahradil ich právny predpis 530/2011 s názvom spotrebná daň z alkoholických nápojov.

 1. Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Predmet dane – alkoholický nápoj:

 • vyrobený na daňovom území
 • dodaný na daňové územie z iného členského štátu
 • dovezený na daňové územie z územia tretích štátov

Alkoholickým nápojom sa rozumie:

 • víno (tiché, šumivé, tichý fermentovaný(kvas) nápoj, šumivý fermentovaný nápoj)
 • burčiak (medziprodukt)
 • pivo (koncentrácia piva sa vyjadruje v % objemu skutočného obsahu alkoholu v hotovom výrobku)
 • lieh

Základ dane a výpočet dane

 1. lieh – množstvo liehu vyjadrené v 100% alkoholu pri teplote 20°C.

daň = základ dane x sadzba dane

 1. víno a medziprodukt – množstvo vína (medziproduktu) vyjadrené v hektolitroch

daň = základ dane x sadzba dane

 1. pivo – množstvo piva vyjadrená v hektolitroch

daň = základ dane x sadzba dane x % objemu skutočného obsahu alkoholu

Sadzba dane – je ustanovená na 1 080€

Lieh

 • zákl. sadzba dane 100 % sadzby dane (1 080 €)
 • znížená -//- 50 % -//-

uplatní sa na alk. nápoj – lieh, kt. je vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia najviac 43 l na1 pestovateľa a jeho domácnosť.

Víno (podľa druhu)

 • tichí víno – 0 % zo sadzby dane x koeficient 0,125
 • šumivé víno – 59 % -//- x koeficient 0,125
 • šumivé víno s obsahom alkoholu viac ako 8,5 % - 59 % zo sadzby dane x koeficient 0,085
 • tichý fermentovaný nápoj a šumivý fermentovaný nápoj – 100 % zo sadzby dane x koeficient 0,125

Medziprodukt

 • 60 % zo sadzby dane x koeficient 0,13

Pivo

 • zákl. sadzba dane 7,907% zo sadzby dane x koeficient 0,042
 • znížená -//- 5,847 % -//- x koeficient 0,042
  • malý pivovar – ročná výroba piva nie je väčšia ako 200 000 hl, nevyrába pivo na základe licencie, nie je majetkovo ani personálne prepojená s iným výrobcom piva, ...

 Oslobodenie od dane

 • nápoj odobraný ako vzorka, na laboratórne účely
 • pri dovoze alk. nápoja dovážaného cestujúcim z územia tretieho štátu v osob. Batožine (osob. spotreba)

Správca dane

 • miestne príslušný colný úrad

Vznik daň. povinnosti

 • uvedením alk. nápoja do voľného daň. Obehu

Daň. priznanie

 • platiteľ podáva mesačne do 25. dňa nasl. mesiaca po vzniku daň. Povinnosti

Zdaňovacie obdobie

 • mesiac

Oslobodenie od dane

 • lieh, pivo, víno medziprodukt použitý :
  • na výrobu liekov, liečiv
  • na výrobu aróm
  • na vedecké účely, ...

Denaturácia liehu

 • zmiešanie liehu s povoleným denaturačným prostriedkom (destilovaná voda)
 1. Spotrebná daň z minerálnych olejov

Predmet dane – minerálne oleje (olej, benzín, nafta)

 • vyrobené na daňovom území
 • dodané na daňové územie z iného členského štátu
 • dovezené na daňové územie z územia tretích štátov

 

 

Základ dane a výpočet dane

 • množstvo min. oleja v l pri teplote 15 °C alebo kg, resp. množstvo v ňom obsiahnutej energie vyjadrené v GJ (gigajouloch)

daň = základ dane x sadzba dane

Sadzba dane

 1. benzín s obsahom biogénnej látky 550,52 €/ 1 000 l
 2. benzín 597,49 €/ 1 000 l
 3. vykurovací olej 111,50 €/ 1 000 kg

Oslobodenie od dane – minerálny olej :

 • použitý na iné účely ako palivo, resp. pohonná hmota
 • -//- ako letecká pohonná látka
 • -//- na kombinovanú výrobu tepla a el. energie

Vznik daň. povinnosti

 • uvedením min. oleja do voľného obehu

Zdaňovacie obdobie

 • kalendárny mesiac

Daňové priznanie

 • platiteľ podáva mesačne do 25. dňa nasledujúceho mesiaca po vzniku daň. povinnosti
 • predkladá sa aj za obdobie, v kt. mu daň. povinnosť nevznikla

Správca dane

 • miestne príslušný colný úrad

Príklad

Natankovali sme 20 l benzínu, 1l = 1,59€ (cena s DPH). Vyp. pôvodnú cenu benzínu.

 = = 0,26 €

Spotrebná daň (1 l) = 0,597€

Pôvodná cena = 1,59 – 0,26- 0,597 = 0,73 €

 1. Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Predmet dane – tabakové výrobky

 • vyrobené na daňovom území
 • dodané na daňové územie z iného členského štátu
 • dovezené na daňové územie z územia tretích štátov

Základ dane a výpočet dane

 • množstvo tabak. Výrobkov vyjadrené v ks, kg, okrem cigariet

daň = základ dane x sadzba dane

 • pri cigaretách – počet ks cigariet v spotrebiteľskom balení (20 ks pre r. 2017) a cena cigariet uvedená na kontrolnej známke

daň = počet ks x špecifická časť kombinovanej sadzby dane + percentuálna časť kombinovanej sadzby dane x cena uvedená na kontrolnej známke

Sadzba dane

 • cigary, cigarky 73,90 €
 • tabak 73,90 €
 • cigarety – špecifická časť SD 61,80 €/ 1 000 ks

percentuálna SD 23 % z ceny cigariet

Platné pre rok 2017.

Oslobodenie od dane

 • výrobky :
  • odobraté ako vzorka
  • zničené colným úradom
  • pri dovoze z územia tretích štátov na osobnú spotrebu (pri leteckej preprave 200 ks (10 balíčkov), vlak 40 ks, tabaku 250 g)

Označovanie spotrebiteľského balenia kontrolnou známkou

Cigarety musia byť pred vznikom daňovej povinnosti označené na spotrebiteľskom obale kontrolnou známkou, obsahuje identifikačné číslo, ktoré je jedinečné, vytvorené z numerických znakov (nesmú sa opakovať min. 5 rokov). Ak ide o dovoz z územia tretích štátov musí dovozca najskôr požiadať o zaradenie do evidencie dovozcov cigariet príslušný colný úrad.

Zákaz predaja

 • z otvoreného spotrebiteľského balenia (kusový predaj)
 • neoznačených spotrebiteľských balení cigariet
 • cigariet za cenu nižšiu alebo vyššiu než je uvedená na kontrolnej známke

Vznik daň. povinnosti

 • uvedením tabak. výrobku do voľného daň. Obehu

Zdaňovacie obdobie

 • kalendárny mesiac

Daň. priznanie

 • platiteľ podáva mesačne do 25. mňa mesiaca nasl. mesiaca po vzniku daň. Povinnosti

Správca dane

 • príslušný colný úrad
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#spotrebna daň #Nepriame dane


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.037