Rozhodovací proces

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 17.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 797 slov
Počet zobrazení: 332
Tlačení: 31
Uložení: 31

Rozhodovací proces

Môžeme ho definovať ako proces, kt. zahŕňa činnosti spojené s identifikáciou problému, analýzou problému, so stanovením možných alternatív a s výberom najvhodnejšieho riešenia na základe stanovených kritérií.

Znaky RP

 • existuje možnosť výberu
 • výber riešenia je vedomí (zakladá sa na myšlienkovom procese)
 • výber je cieľavedomý (zameriava sa na cieľ)
 • výber riešenia sa deje podľa určitých kritérií
 • po výbere nastáva realizácia.

Zákl. prvky RP

 • rozhodovací problém – je východiskovým prvkom RP
 • ciele rozhodovania – vychádza z cieľov vymedzených v rámci manažmentu podniku, riešenie RP má prispieť k naplneniu cieľov v podniku
 • subjekt rozhodovania – rozhodovateľ (kolektív, jednotlivec)
 • rozhodovacia stratégia – postup pri tvorbe variantov riešení a pri výbere najvýhodnejšieho riešenia
 • podmienky rozhodovania – súbor faktorov, kt. ovplyvňujú rozhodovanie :
  • vlastnosti subjektu rozhodovania – odb. spôsobilosť, sklon a ochota riskovať
  • vybavenosť informáciami
  • stav riadeného systému a okolia – prostredie, organizovanie práce
  • používanie metódy rozhodovania.

Druhy RP

 • Podľa subjektov rozhodovania
  1. Individuálne rozhodovanie
   • Potreba rýchleho rozhodnutia
   • Nenáročné rozhodovanie s individuálnou zodpovednosťou
   • Riziko uplatňovania subjektívnych názorov a postupov
  2. Kolektívne rozhodovanie
   • Zložité rozhodovacie procesy, kolektívna zodpovednosť
   • Vyššie úrovne riadenia

Patrí sem :

 • Hlasovanie (s diskusiou, bez diskusie)

VÝHODA – rýchle rozhodovanie

NEVÝHODA – konflikty medzi skupinami v kolektíve

 • Kompromisná dohoda – všetci vytvoria spoločné rozhodnutie, kt. vzniklo ustúpením obidvoch strán z pôvodných názorov a požiadaviek

VÝHODA – strany formou diskusie získavajú nové náhľady na vek, dá sa dospieť k dobrej dohode

NEVÝHODA – nespravodlivé rozhodnutie voči menšine

 • Konsenzuálna dohoda – všetci sa zhodnú na výbere riešenia, každý z tímu podporuje rozhodnutie

VÝHODA – kvalitné rozhodnutie

NEVÝHODA – vyžaduje veľa času

 • Delegované rozhodnutie – manažér prenesie svoju zodpovednosť na tím

VÝHODA – riešiť iné problémy, tím nepodrieva vlastné rozhodnutia

NEVÝHODA – potreb. vedomosti a zručnosti súvisiace s rozhodnutím

 • Podľa typu problémov
  1. Programové rozhodovanie
   • Jednoduché, opakované a jasne definované problémy
   • Na ich riešenie sa používa algorytmizovateľný postup
   • Nižšie úrovne riadenia (reklamácie)
  2. Neprogramové rozhodovanie
   • ojedinelé, neštandardné, nové problémy
   • vyžadujú uplatnenie intuície tvorivého postupu
   • vyššie úrovne riadenia
 • podľa závažnosti
  1. strategické rozhodovanie
   • stanovenie dlhodobých cieľov v podniku a postupov ich dosiahnutia
   • vychádza z informácií o okolí podniku a dlhodobých predpovedí vývoja
   • ide o rozhodovanie s vysokým stupňom rizika a neurčitosti
   • rozhodovanie je výsledok vrcholového manžmentu
  2. taktické rozhodovanie
   • orientuje sa na kratšie čas. obdobie
   • má k dispozícii viacej info Þ zníženie neurčitosti rizika
   • nižšie úrovne riadenia
   • opakujúce sa rutinné rozhodovanie
  3. operatívne rozhodovanie
   • každodenné rozhodovanie s krátkym dosahom
 • podľa stupňa informovanosti
  1. rozhodovanie v podmienkach istoty
   • subjekt rozhodovania pozná všetky 3 podmienky rozhodovania
    • alternatívy (možnosť voľby)
    • možné stavy okolia, kt. môžu nastať a ovplyvniť rozhodovania
    • účinnosť jednotl. alternatív pri rôznych stavoch okolia
   • tento typ je bežný v tech. systémoch
  2. rozhodovanie v podmienkach rizika
   • subjekt rozhodovania pozná nasl. Podmienky rozhodovania:
    • alternatívy riešenia
    • možné stavy okolia
    • účinnosť jednotl. alternatív
    • nevieme si však určiť, kt. z možných stavov okolia nastane, musíme si určiť pravdepodobnosť výskytu (štatistickú, subjektívnu)
 1. rozhodovanie v podmienkach neurčitosti
  • subjekt rozhodovania nemá k dispozícii veľa info, pozná alternatívy, stavy okolia aj účinky, nevie však, s akou pravdepodobnosťou daný stav nastane
  • spôsoby určenia:
   • stanovíme pravdepodobnosť subjekt. spôsobom a postupujeme ako pri B
   • vyžiadame si posudky expertov a určíme subjekt. Pravdepodobnosť
   • použijeme matematické metódy, kt. nevyžadujú vstupné údaje o pravdepodobnosti Þ Laplaceovo pravidlo

Fázy RP

 • diagnostická fáza – ide o poznanie východiskového stavu objektu (určenie diagnózy)

Zákl. kroky:

 • identifikácia problému
 • stanovenie cieľa
 • zber info
 • určenie kritérií
 • zhodnotenie východiskového stavu

Pr. Podnik má tieto problémy:

-málo vzdelaných zamestnancov (2)

-nedostatočná úprava pracoviska (3)

-stále sa kaziaca linka CNC (1)

Lepšia údržba 8

Nový zamestnanec 8

Nová linka 4

kritériá také isté funkcie, resp. lepšie

záruka min. 5 rokov

OC max. 65 000 €

montáž zabezpečuje výrobca/ distribútor

 • analytická fáza – na základe diagnózy východiskového stavu hľadáme možné alternatívy riešenia problému

Zahŕňa:

 • hľadanie a tvorbu alternatív
 • analýza a hodnotenie alternatív (výhody, nevýhody)

Príklad

-stroj A, výrobca Praha, OC 68 000 €, parametre ako pôvodný, záruka 10 rokov, montáž výrobca neposkytuje 8

-stroj B, výrobca Brno, OC 66 000 €, lepšie parametre, záruka 7 rokov, montáž výrobca poskytuje 4

-stroj C, výrobca Košice, OC 65 000 €, záruka 5 rokov, parametre ako pôvodný, montáž výrobca neposkytuje 8

 • optimalizačná fáza – výber optimálneho riešenia podľa kritérií
 • realizačná fáza – zahŕňa implementáciu vybraného riešenia, kontrolu a hodnotenie dosiahnutých výsledkov

Metódy rozhodovania

 • empirické m. – sú spravidla subjektívnymi, neformalizovanými metódami.

Patria k nim :

 1. empiricko – intuitívne – opierajú sa o intuíciu a skúsenosti rozhodovateľa (metóda skúšok a omylov)
 2. empiricko – analytické – za základ používajú analýzu, kt. je založená na sústreďovaní, triedení, vyhodnocovaní údajov o danom jave
 • matematicko – štatistické exaktné m. – patria k nim:
  1. matematickek štatistiky – sú založené na teórii pravdepodobnosti, korelačnej a regresívnej analýze
  2. matematickej analýzy – diferenciálny počet, maticový počet
  3. operačnej analýzy – dynamické programovanie, teória zásob
 • heuristické m. – využívajú prednosti predchádzajúcich metód, zákl. charakteristiky heuristických postupov:
  • existuje zásobník rôznych úloh
  • -//- riešení
  • existuje úloha, kt. nie je známa vo forme štandardného algorytmu
  • uskutoční sa pokus opísať novú úlohu pomocou doteraz získaných skúseností
  • zistia sa zhodné fázy postupu

Patria sem :

 1. brainstorming (útok na mozog) – bezprostredná diskusia 3 – 12 osôb. Vznikajú nové tvorivé nápady.

Zásady neposudzovať

čím viac, tým lepšie

rozlet (fantázia)

vzájomná inšpirácia

nediskutovať

všetko zapisovať

 1. delfská metóda - písomná, anonymná anketa expertov. Prebieha v niekoľkých kolách, odpovede sa zbližujú.

 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#RP #analysticka rozhodovacia


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.030