Podnik a podnikanie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 17.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 791 slov
Počet zobrazení: 328
Tlačení: 16
Uložení: 18

Podnik a podnikanie

Podnik – základnou hospodárskou jednotkou v národnom hospodárstve. Využíva výrobné faktory (vstupy) na výrobu statkov a služieb (výstupy), ktoré sú určené na predaj a slúžia na uspokojenie potrieb.

Podnik tvoria 3 základné zložky:

 • Osobné – zamestnávatelia a zamestnanci
 • Hmotné – hmotné statky, tzv. fyzický kapitál (napr. stroje, budovy, materiál)
 • Nehmotné – nehmotné statky a služby, napr. softvér, licencie, ochranné známky, výsledky výskumu a pod.

Funkcie podniku

Sú rozličné činnosti, ktoré podnik vykonáva, aby dosiahol vytýčené ciele. Týmito funkciami sú:

 • Ekonomická funkcia- spočíva vo výrobe statkov a poskytovanie služieb. Zahŕňa:
 • Zásobovaciu funkciu (obstaranie materiálu na výrobu)
 • Výrobnú funkciu (premena materiálu na výrobky)
 • Odbytovú funkciu (predaj hotových výrobkov)
 • Personálna funkcia (plánovanie a výber zamestnancov)
 • Finančnú funkciu (obstaranie peňažných prostriedkov)
 • Vedecko-technickú funkciu (výskum a vývoj nových výrobkov)
 • Mimoekonomickáfunkcia – nesúvisí priamo s hospodárskou činnosťou podniku a zahŕňa:
 • sociálnu funkciu (vytváranie dobrých pracovných podmienok pre zamestnancov, zlepšovanie medziľudských vzťahov na pracovisku, sponzorské dary)
 • bezpečnostnú funkciu (dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zabezpečenie a ochranných pomôcok pre zamestnancov)
 • ekologickú funkciu (ochrana ŽP, výstavba čističiek odpadových vôd)
 • kultúrno-spoločenskú funkciu (organizovanie kultúrnych podujatí pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov)
 • vzdelávaciu funkciu (zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov organizovaním školení a rôznych kurzov)

Rozdelenie podnikov

 • Podľa formy vlastníctva:
 • súkromné podniky majú presne určeného vlastníka, tvoria základ trhového hospodárstva a v SR sa vyskytujú najčastejšie.
 • Verejné podniky zakladá štát (príslušné ministerstvo) alebo orgán územnej samosprávy (obce, VÚC). Najčastejšie všeobecne prospešné služby, napr. správu vodných tokov a povodí v SR. Patria medzi ne verejné štátne podniky(vlastníkom je štát) a verejné samosprávne podniky (vlastníkom je samospráva).
 • Zmiešané podniky – sú kombináciou verejných a súkromných podnikov.
 • Podľa zdrojov financovania:
 • Ziskové podniky – sú zamerané na vytváranie zisku a sú prevažne v súkromnom vlastníctve.
 • Neziskovépodniky – zameriavajú sa na zdravotné, sociálne a vzdelávacie služby pre obyvateľov. Sú prevažne vo verejnom vlastníctve. Patria medzi ne napr. rozpočtové a príspevkové organizácie, obce, nadácie, cirkvi, politické strany.

Príspevkové organizácie – poskytujú svoje služby za určitý poplatok, ktorý im však nestačí na činnosť, preto dostávajú príspevky z príslušného rozpočtu. Sú vytvárané napr. v oblasti kultúry a masovokomunikačných prostriedkov – knižnice, divadlá, múzeá...

Rozpočtové organizácie- poskytujú svoje služby zdarma a na svoju činnosť dostávajú peniaze z príslušného rozpočtu (štátny rozpočet alebo rozpočet mesta/obce). Sú zriaďované v oblasti školstva, zdravotníctva.

 • Podľa charakteru výkonov/konečného výsledku:
 • Výrobné podniky (ťažobné, poľnohospodárske, energetické, stavebné, strojárske, podniky vyrábajúce spotrebné statky)
 • Nevýrobné podniky/podniky služieb – obchodné, dopravné, stravovacie, ubytovacie, cestovné kancelárie, banky, poisťovne...
 • Podľa veľkostí:
 • Mikropodniky – 0-9zamestnancov
 • Malépodniky – 10 - 49 zamestnancov
 • Strednépodniky – 50 - 249 zamestnancov
 • Veľképodniky – 250 a viac zamestnancov
 • Podľa právnej formy podnikania
 • Podnik jednotlivca – ide o podnikanie FO, buď podľa živnostenského oprávnenia alebo osobitných predpisov (tlmočníci, poľnohospodári, notári, športovci...)
 • Obchodné spoločnosti – zakladajú sa najmä s cieľom spoločenského podnikania.

V SR sa vyskytujú 4 typy obchodných spoločností:

Akciová spoločnosť

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Verejná obchodná spoločnosť

Komanditná spoločnosť

 • Družstvá – vytvárajú sa s cieľom podnikať alebo zabezpečiť iné potreby svojich členov (výstavba bytov). Poznáme: výrobné, poľnohospodárske, obchodné, stavebné, bytové družstvá.
 • Osobitné formy podnikania – zahŕňajú viaceré formy podnikania napr. tiché spoločenstvo, združenie osôb na spoločné podnikanie.
 • Podľa typu výroby
 • Kusová (nábytok na mieru)
 • Sériová (EISSMANN)
 • Hromadná (výroba tehál – IKOSEL SE)
 • Podľa sektorov NH
 • Podniky primárneho sektoru (PD Petrová Ves)
 • Podniky sekundárneho sektoru (INA)
 • Podniky terciálneho sektoru (všetky služby, banky, poisťovne)
 • Podniky kvarciálneho sektoru (školy, nemocnice, výskumné zariadenia)

Majetok podniku

Dlhodobý, krátkodobý majetok (účtovníctvo)

Podnikanie – je sústavná činnosť, vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnuť zisk.

Podnikanie v SR upravujú tieto právne normy:

Obchodný zákonník

Zákon o živnostenskom podnikaní

Občiansky zákonník

Podľa Obchodného zákonníka má podnikanie tieto znaky:

 • Sústavnosť – podnikanie je pravidelná a opakujúca sa činnosť
 • Samostatnosť – podnikateľ sa sám rozhoduje o svojom podnikaní
 • Konanie vo vlastnom mene – podnikateľ používa svoje obchodné meno
 • Vlastná zodpovednosť – podnikateľ nesie zodpovednosť za svoje konanie
 • Dosiahnutie zisku – zisk je hlavným motívom podnikania.

Subjekty podnikania

Podnikateľom môže byť FO alebo PO. Spôsobilosť na práva a povinnosti vzniká u FO narodením a zaniká smrťou.

Spôsobilosť na právne úkony – znamená, že FO môže svojim konaním nadobúdať práva a brať na seba povinnosti (volebné právo, povinnosť dodržať zmluvu). Túto spôsobilosť získava človek až dovŕšením 18. rokov života. Spôsobilosť na právne úkony môže byť obmedzená len rozhodnutím súdu, napr. z dôvodu duševnej choroby človeka. Rozlišujeme podnikateľskú nepodnikateľskú FO.

PO – je spoločným útvarom, ktorý vytvoril jednotlivec alebo jednotlivci, prípadne organizácie. Vzniká dňom, ku ktorému bola zapísaná do obchodného alebo iného zákonom stanoveného registra.

Podľa Obchodného zákonníka je podnikateľom:

 • FO, ktorá:
 • Podniká na základe osvedčenia a živnostenskom oprávnení
 • Ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu
 • Ktorá podniká podľa osobitných predpisov (advokáti, notári..)
 • PO, ktorá je zapísaná v OR (obchodné spoločnosti, družstvá, verejné podniky)

Obchodný register – je zoznam podnikateľských subjektov, ktorý vedie okresný súd v sídle krajského súdu. Zapisujú sa doň údaje o podnikateľoch v SR. Upravuje ho zákon o obchodnom registri.Údaje zapísane v OR: obchodné meno, IČO, predmet podnikania, právna forma podnikania, štatutárny orgán, organizačná zložka, prokurista, dozorný orgán a iné skutočnosti. Do OR sa povinne zapisujú obchodné spoločnosti, družstvá a iné PO, ktoré stanovuje osobitný zákon. Zapisujú sa tu i zahraničné FO alebo PO a zo SR FO napr. tieto, ktoré podnikajú v oblasti rozhlasu a televízie.

Charakteristické znaky podnikateľa:

-je právnym subjektom

-vykonáva činnosti sústavne

-vykonáva činnosti samostatne

-určuje predmet podnikania

-nesie podnikateľské riziko a podniká na vlastný účet /zodpovedný za zisk aj stratu/

-hospodári s majetkom

Obchodné meno

Predstavuje názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva svoju podnikateľskú činnosť.

Rozlišujeme:

 • Obchodné meno FO – môže byť: osobné – meno a priezvisko podnikateľa alebo zmiešané – meno a priezvisko podnikateľa a dodatok, ktorý odlišuje osobu podnikateľa alebo druh podnikania.
 • Obchodné meno PO – názov, pod ktorým je PO (obchodná spoločnosť, družstvo, verejný podnik..) zapísaná v OR. Súčasťou obchodného mena je aj údaj o ich právnej forme podnikania, napr. a.s, s. r. o.

Štatutárny orgán

Podnikatelia majú právo konať a vystupovať vo vlastnom mene. Za podnik môže vystupovať a konať:

 • Podnikateľ /vlastník/
 • Jeho zástupca
 • Spoločníci /ak podnikateľ nepodniká sám/
 • Štatutárny orgán /ak bol vytvorený/

Štatutárny orgán je oprávnený konať v mene podniku vo všetkých veciach. Štatutárny orgán môže tvoriť jednotlivec alebo kolektív. Zapisuje sa do OR.

Zastúpenie

Podnikateľ nekoná vždy osobne, ale môže sa dať zastúpiť zástupcom. Zástupcom podniku môže byť:

 • Fo
 • Po

Zastúpenie vzniká na základe:

 • Zákona – vyplýva z pracovného zariadenia, vnútorného predpisu podniku alebo z rozhodnutia štatutárneho orgánu.
 • Splnomocnenia
 • Všeobecné /generálne/ – na vykonávanie všetkých právnych úkonov
 • Špeciálne – na vykonanie len jedného právneho úkonu, napr. uzatvorenie kúpnej zmluvy s dodávateľom.

Zvláštnym druhom zmluvného zastúpenia je prokúra, pri ktorej podnikateľ udeľuje prokuristovi plnú moc na vykonávanie všetkých právnych úkonov podniku. prokúru môže podnik udeliť jednej alebo viacerým osobám. Zapisuje sa do OR. Prokuristom môže byť len FO. Nemôže vykonávať úkony, ktoré sa netýkajú prevádzky, napr. uzatvoriť zmluvu o predaji podniku.

Zrušenie a zánik podniku

Ukončenie podnikateľskej činnosti má 2 fázy:

 • Zrušenie podniku
 • Zánik podniku

Zrušenie podniku môže sa uskutočniť:

 • Bez likvidácie – v činnosti podniku pokračuje niekto iný a to z dôvodu:
 • Predaja
 • Fúzie /zlúčenia/
 • Rozdelenia podniku

Ide o zrušenie podniku s právnym nástupcom /formálne zrušenie/.

 • S likvidáciou (materiálne zrušenie) – v činnosti podniku nepokračuje nikto iný. Ide o zrušenie podniku bez právneho zástupcu. Majetok podniku sa rozpredá a získané peniaze sa používajú na úhradu záväzkov podniku /napr. voči banke/.

Môže ísť o:

 • Dobrovoľné ukončenie podnikateľskej činnosti
 • Ukončenie podnikateľskej činnosti z dôvodu bankrotu podniku

Bankrot /úpadok/ je situácia, keď má FO alebo Po trvalé ťažkosti s úhradou svojich záväzkov.

Podnik zaniká:

 • Výmazom z OR, ak ide o PO
 • Zánikom živnostenského oprávnenia, ak ide o FO

Družstvo a osobitné formy podnikania

Družstvo je spoločnstvom neuzatvoreného počtu osôb. Je založené za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich služieb. Družstvo sa zakladá na ustanovujúcej členskej schôdzi. Na nej sa určí výška základného imania, schvália sa stanovy a zvolia sa orgány družstva. Družstvo vzniká zápisom do OR. Musí mať najmenej 5 FO alebo 2 PO. Predpokladom zápisu do OR je splatenie aspoň polovice základného imania.

Stanovy sú základným vnútroorganizačným predpisom družstva.

Obchodné meno musí obsahovať označenie družstvo.

Základné imanie tvorí súhrn členských vkladov. Musí byť najmenej 1250€. Družstvo ručí za záväzky celým svojím majetkom. Členovia družstva neručia a nezodpovedajú za záväzky družstva. Musia splatiť členské.

Organý družstva

 1. členská schôdza - je najvyšším orgánom družstva. Rozhoduje o základných otázkach činnosti družstva. Schádza sa minimálne raz za rok.
 1. predstavenstvo - je štatutárny orgán, riadi činnosti družstva, zo svojich členov volí predsedu družstva. (predseda pod ním podpredseda)
 1. kontrolná komisia - je kontrolným orgánom činnosti družstva a zodpovedá sa členskej schôdzi.

Zisk družstva sa rozdeľuje podľa toho, aký podieľ predstavuje vklad člena na celkových splatených vkladoch.

Družstvo je povinné pri vzniku vytvoriť nedeliteľný fond minimálne vo výške 10% zapisovaného základného imania. Tento fond sa musí každý rok dopĺňať najmenej o 10% čistého zisku až kým nedosiahne výšku 50% základného imania. Nedeliteľný fond má podobnú funkciu ako rezervný fond a nesmie sa rozdeliť medzi členov družstva počas trvania družstva.

Družstvo zaniká výmazov z OR. Zániku predchádza vstup zrušeného družstva do likvidácie.

Výhody družstva:

- uspokojovanie potrieb svojich členov

- vznik a zánik družstva je jednoduchý

- výška minimálneho základného imania je nízka

- členovia neručia za záväzky družstva.

Nevýhody družstva:

- tvorba nedeliteľného fondu je povinná už pri založení družstva

- malý kapitál, lebo vklady členov nie sú veľké.

Samostatne hospodáriaci roľník (SHR)

-je podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskych výrobkov vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách,

-ide najmä o činnosť FO, ktorá:

 1. vyrába výrobky poľnohospodárskej výrobky za účelom získania trvalého zdroja príjmu
 2. vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie
 3. poskytuje príležitostné práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou

Založenie podnikania SHR

 1. nahlásiť činnosť na obecnom resp. miestnom úrade, kde sa nachádzajú pozemky. Svoju činnosť môže začat po obdržaní o zápisi SHR (OP, vyplnený formulár, nájomnú zmluvu alebo doklad o vlastníctve, súhlas susedov, ostatné povolenia - hygiena, veterina, stavebné povolenie).
 1. podnikateľ požiada štatistický úrad o pridelenie IČ - za poplatok 3€
 2. po obdržaní IČO sa zaregistruje na príslušnom daňovom úrade (DIČ)
 3. musí sa registrovať v sociálnej a zdravotnej poisťovni

Združovanie podnikov

Oblasti združovania:

 1. oblasť zásobovania - lacnejší materiál
 2. oblasť výroby - využitie výrobnej kapacity
 3. oblasť odbytu
 4. oblasť financovania

Rozdelenie združení:

 1. a) z časového hľadiska

- dočasné

- trvalé

 1. b) z územného hľadiska

- regionálne

- národné

- medzinárodné

- svetové

 1. c) podľa intenzity spájania sa

- vzniknuté kooperáciou

- vzniknuté koncentráciou

 1. d) výrobno-technické kritériá

- horizontálne združenia (podniky rovnakého zamerania)

- vertikálne združenia (podniky rôzneho zamerania, ktorej činnosti na seba nadväzujú)

- konglomerátne združenia (diagonálne) - spájanie rôznych podnikov

Formy združení podnikov

A: Na základe kooperácie

 1. 1. Konzorcium - združenie FO a PO, ktorá vzniká ako dočasné spoločenstvo za účelom realizácie určitého, zvyčajne rozsiahleho projektu, kt. prevyšuje svojimi nárokmi možnosti jedného subjektu (rekreačné strediská, obchodné centrá - Eurovea, TANAP - plynovod).
 1. Kartel - väčšinou horizontálne spojenie podnikov, kt. si zachovávajú svoju právnu a elektronickú samostatnosť - cieľom je ovládnutie trhu. Poznáme:
 2. a) cenový kartel
 3. b) kondičný kartel
 4. c) výrobný kartel
 5. d) odbytový kartel
 6. e) syndigát
 1. Odbytový zväz - komory, zamestnanecké zväzy
 2. Strategická aliancia

B: Na základe koncentrácie

Ovládajúca (materská) spoločnosť v riadení koncernu vytvára holdingovú spoločnosť. Jej úlohou je riadiť a kontrolovať činnosť dcérskych spoločností. Holdingová spoločnosť a dcérske spoločnosti vytvárajú holding.

Rozdelenie:

 1. Z hľadiska štruktúry
 2. a) Pyramídový typ holdingu
 1. b) Rariálny typ holdingu
 1. c) Kruhový typ holdingu
 1. Z hľadiska predmetu činnosti materskej spoločnosti
 2. a) čistá holdingová spoločnosť /finančný holding/
 3. b) zmiešaná holdingová spoločnosť - materská spoločnosť má vlastný predmet podnikania.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#strata osvedčenia o registrácii a pridelení DIČ #ochranné pomôcky pri práci


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016