Výrobné podniky a ich činnosti

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 17.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 345 slov
Počet zobrazení: 289
Tlačení: 21
Uložení: 25

Výrobné podniky a ich činnosti

Výroba – činnosť, pri kt. sa transformujú (menia) výr. vstupy na výr. výstupy

Stránky výroby

 • Výroba ako transformačný proces Þ vecná stránka výroby (premena vstupov na výstupy)
 • Výroba ako kombinačný proces Þorganizačná stránka výroby (kombinácia výr. faktorov s cieľom vytvoriť výrobky)
 • Výroba ako reprodukčný proces Þ hodnotová stránka výroby (kolobeh financovania a investovania)

Zákl. ciele výroby

 • Kvantitatívne ®zhotoviť výrobky v požadovanom množstve (Podnik vyrobí v r. 2012 6 500 ks TV)
 • Kvalitatívne ®
  1. Produktivita

Princíp maxima – s danými výr. vstupmi vyrobiť max. množstvo výr. výstupov (Podnik má na sklade 500 m3 dreva, z neho má vyrobiť maximálne množstvo stolov)

výstup

vstup

 

Produktivita =

(Koľko € výstupov dosiahne podnik z 1 € vstupov)

45 000

10 000

 

Podnik vyrobil 1 500 ks stola v hodnote 45 000€ pričom spotreboval výr. vstupy v hodnote 10 000 €.

P = = 4,5€

Na 1 € vstupov dosiahol podnik 4,5 € výstupov.

Produktivita sleduje vecnú stránku výroby.

 1. Hospodárnosť

Princíp minima – dané výr. výstupy dosiahnuť s min. spotrebou výr. vstupov (Podnik má vyrobiť 1 000 ks stolov pri čo najnižších vstupoch)

vstup

výstup

 

Hospodárnosť =

(Na vytvorenie x výstupov podnik spotreboval výr. vstupov za x €)

10 000

45 000

 

Podnik vyrobil 1 000 ks stolov v hodnote 45 000 €, pričom spotreboval výr. vstupy v hodnote 10 000 €.

H = = 0,22 €

Podnik spotreboval 0,22 € vstupov na 1 € výstupov

Hospodárnosť sleduje organizačnú a hodnotovú stránku výroby. Výroba je cieľavedomá činnosť.

Členenie výroby

 • Podľa výr. programu (to, čo podnik vyrába)
  1. Zákl. výroba – výstupom sú výrobky hl. výr. programu

– predstavujú špecializáciu podniku

 1. Doplnková výroba – výstupom sú výrobky, kt. nie sú hl. výr. programom

– súvisia so špecializáciou (využitie výr. kapacít, resp. odpadu zo zákl. výroby

 1. Pridružená výroba – výstupom sú výrobky, kt. nesúvisia o špecializáciou podniku
 • Podľa vzťahu k výr. procesu
  1. Hlavná výroba – ide o operácie na zhotovenie zákl. výrobku (spracúvajú sa suroviny a materiály, kt. priamo vstupujú do výrobkov a tvoria ich základ)
  2. Pomocná výroba – výroba výrobkov, kt. zabezpečujú hl. výrobu (nástroje, modely , opravárenské práce, výroba náhradných dielov), väčšinou ostávajú v podniku
  3. Vedľajšia výroba – výroba rôznych druhov energie potrebných v hlavnej a doplnkovej výrobe (el. energia, stlačený vzduch,...)
 • Podľa zložitosti výrobkov
  1. Jednoduchá výroba – jednoduchá výroba z 1 druhu materiálu (múka)
  2. Zložitá výroba – zložité výrobky. Výroba je zložená z niekoľkých výr. operácií (auto)
 • Z hľadiska účasti prírody, človeka a techniky vo výrobe
  1. Prírodný výr. proces – východiskový materiál sa mení pôsobením prírodných síl (dozrievanie obilia)
  2. Pracovný výr. proces – prac. sila pôsobí pomocou náradia, strojov a zariadení na materiál s cieľom premeniť ho na výrobok (kozmetika)
  3. Automatický výr. proces – bez priameho vplyvu človeka (plnenie fliaš)
 • Z hľadiska skladby výrobku (podľa fáz)
  1. Predhotovujúca fáza – úprava materiálu
  2. Zhotovujúca fáza – výroba konkrétneho výrobku (súčiastky)
  3. Dohotovujúca fáza – dokončenie výroby – montáž
 • Z hľadiska spôsobu a miery opakovateľnosti
  1. Nepretržitá (spojitá) výroba – výroba sa preruší len vo výnimočných prípadoch, napr. pri opravách (elektrárne, chemické továrne)
  2. Pretržitá (nespojitá) výroba – výroba s čas. prestávkami (výroba odevov)
  3. Cyklická výroba – opakuje sa v pravidelných intervaloch (série – autá)
  4. Necyklická výroba – nepravidelná výroba, napr. kusová

Cvičenie

Určte o aký výr. proces ide

 1. Výroba el. energie – nepret.
 2. -//- pekárenských výrobkov – pretr.
 3. -//- automobilov – pretr., cykl.
 4. -//- fontána na objednávku – pretr., necykl.
 5. -//- mydla – pretr.
 6. -//- šperkov – pretr., necykl.

Určte o akú výrobu (výr. proces) ide

 1. Opracovanie plechu na výrobu áut – predzhot. fáza
 2. Výroba súčiastok – zhotov. f.
 3. Lakovanie karosérie auta – dohot. f.
 4. Sušenie múky na výrobu pekárenských výrobkov – prezhot. f.
 5. Výroba dielov na montovaný dom – zhotov. f.
 6. Zošívanie jednotl. dielov kabáta – dohot. f.
 • Podľa hromadnosti
  1. Hromadná výroba
   • Podnik vyrába jeden alebo malý počet druhov výrobkov vo veľkom množstve
   • Je najlepšie organizovaným typom výroby (vysoká úroveň organizácie práce)
   • Vysoká miera opakovateľnosti
   • Stály výr. program
   • Výrobky strácajú svoju individualitu (nelíšia sa)
   • Využívanie modernej techniky
   • Výr. zariadenia sú špecializované (sú určené na výrobu 1 druhu výrobku)
   • Podrobná technická príprava výroby
   • V podniku je vysoká deľba práce, nižšie N
   • Úzka špecializácia zamestnancov (možnosť zamestnať aj zamestnancov s nižšou kvalifikáciou)
   • žiarovky, matice, nápoje, laky,...
 1. Sériová výroba
  • druhy výroby sa po určitom čase striedajú (série)
  • Vyskytuje sa najčastejšie
  • Výroba sa môže pružnejšie prispôsobiť požiadavkám trhu
  • príprava nie je tak podrobná ako pri hromadnej výrobe
  • Viac sa využívajú univerzálne stroje a nástroje
  • Organizácia výr. procesu je zložitejšia a nákladnejšia
  • výroba odevov, áut, sedacích súprav, bielej techniky,...

Druhy sériovej výroby

 • Veľkosériová výroba – najviac sa približuje hromadnej výrobe
 • Strednosériová výroba
 • Malosériová výroba – približuje sa kusovej výrobe
 1. Kusová výroba
  • Veľký počet druhov v malom množstve (1 ks, resp. opakuje sa po dlhom čase)
  • Nepravidelnosť
  • výrobky sa líšia, sú vyrábané podľa požiadaviek spotrebiteľa
  • Náročná konštrukčná a technol. príprava výroby (každý výrobok – samostatná príprava Þ čas. a fin. náročnosť
  • Vysokokvalifikovaní zamestnanci (vykonávajú rozličné práce)
  • Univerzálne stroje a zariadenia
  • Nižšia deľba práce
  • zariadenia sa využívajú nerovnomerne
  • Riadenia a organizácia práce sú zložitejšie
  • večerné šaty na objednávku

Príprava výroby

Je veľmi dôležitá etapa. Ovplyvňuje budúci predaj výrobkov i VH podniku, uskutočňuje sa pred výrobou. Začína sa marketingovou prípravou (prieskum trhu Þzistenie potrieb zákazníkov, analýza trhu).

Etapy prípravy výroby

 • Predvýrobná
  1. Veda – prináša nové myšlienky, nápady, kt. sú základom na vytvorenie nových výrobkov
  2. Výskum – hľadá možnosti ako uplatniť nové myšlienky a nápady v podobe nových výrobkov
 • Výrobná
  1. príprava – predstavuje práce tech. charakteru, kt. sú spojené s vývojom nového výrobku alebo zdokonalením už existujúceho výrobku.

Zahŕňa:

 1. Konštrukčnú prípravu výroby
 • a materiálové riešenie výrobku
 • Funkčné vlastnosti výrobku (rozmer, tvar, hmotnosť, spoľahlivosť,...)
 • Vyhotovenie projektu (projekt. Príprava)

Príklad

Postup prác pri konštrukčnej príprave

-Vypracovanie štúdie (skúmajú sa podobné výrobky, robia sa súpisy patentov, rozhoduje sa o nákupe licencie,...)

-Vypracovanie projektu (navrhne riešenie výrobku)

-Rozpracovanie projektu a vyhotovenie konštrukčnej dokumentácie prototypu

-Vytvorenie prototypu a jeho preverenie (skúšky)

-Úprava dokumentácie pre sériovú výrobu

 1. Technol. prípravu výroby – zameriava sa na vypracovanie výr. postupov
 1. Ekonomická príprava výroby – zameriava sa na určenie predpokladaných :
 • Nákladov
 • Výnosov
 • VH
 • Efektívnosti výroby
 • Noriem spotreby (spotreba materiálu)
 • Výkonných noriem (počet výrobkov vyrobených za určitý čas)
 • Kalkulácie,...

Na základe výsledkov sa rozhodnú či vyrábať alebo nie.

 • Organizačná – zameriava sa na usporiadanie pracovísk do výr. útvarov. Zákl. výr. útvarom, v kt. prebieha výroba je väčšinou dielňa.

Poprípade nasleduje nábeh výroby.

Zákonitosti výr. procesu

 • Proporcionálnosť – kvantitatívna vyváženosť – nesúlad vzniká, ak niekt. výr. faktor je navyše alebo chýba

Vo výrobe môže ísť napr. o proporcionálnosť medzi:

 • Prácnosťou výroby a počtom pracovníkov
 • výr. operáciami
 • fázami výroby
 • Paralelnosť – súbežné (súčasné) vykonávanie viacerých činností.

Výhody:

 • skráti sa výr. cyklus
 • urýchli sa dodanie výrobkov na trh
 • znížia sa N, zvýši sa zisk... (stroj plní fľaše a zároveň lepí etikety)
 • Rytmickosť – v pravidelných čas. intervaloch sa dávajú do výroby rovnaké výr. vstupy

a v pravidelných intervaloch vychádzajú z výroby výr. výstupy.

Výhody:

 • racionálne sa využívajú všetky výr. faktory
 • znižujú sa N, zvyšuje sa zisk
 • Nepretržitosť – výroba sa nezastavuje, jednotl. operácie na seba plynule nadväzujú.

Výrobné faktory

 • Dispozitívne – ľudský prac. výkon pri riadení (plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí, kontrola)
 • Elementárne – ľudský prac. výkon pri výrobnej a obslužnej činnosti

 – DHM

– zásoby.

Výrobok

 • je výsledkom výr. činnosti
 • finálny výrobok – prešiel všetkými fázami, je určený na uspokojenie konečných potrieb spotrebiteľov
 • polovýrobok(polotovar) – je výrobkom z pohľadu jedného podniku, v inom podniku je materiálovým vstupom, ďalej sa spracúva
 • nedokončený výrobok – je výrobok, na kt. sa ešte neurobili všetky potrebné operácie, tie sa však uskutočnia v danom podniku neskôr
 • nepodarok – výrobok, kt. nespĺňa požadované parametre
 • nový výrobok – v porovnaní s doterajšími výrobkami má nové vlastnosti alebo funkcie. Výrobok môže byť nový:
 • pre výrobcu a spotrebiteľa
 • pre výrobcu (výrobok predáva konkurencia)
 • pre spotrebiteľa

Cvičenie

Určte charakter výrobku

 • výrobca vyrobil mobil. telefón s novými funkciami – nový výrobok
 • topánky majú jeden podpätok nižší – nepodarok
 • podnik vyrobil látky v podniku B, z nich sa majú šiť šaty – polovýrobok
 • v dielna A sa vyrába keramiky, v dielni B sa bude neskôr maľovať – nedokon. výrobok
 • vyrobené topánky sú určené na predaj – finálny výrobok
 • v papierňach vyrobili papier určený na tlačenie kníh – polovýrobok

Funkcie výrobku

 • Hovoria o tom, ako je výrobok schopný uspokojovať konkrétne potreby
 • Zákl. funkcia jednoproduktu (výrobku)
 • zákl. úžitok, kvôli kt. si spotrebiteľ výrobok kupuje (práčka – pranie, posteľ – spánok, auto – vozenie)
 • doplnková funkcia

„Akým spôsobom uspokojuje spotrebiteľ svoju spotrebu a aké ďalšie požiadavky kladie na výrobok?“

Obsah doplnkovej funkcie

 1. kvalita výrobku – predstavuje jeho schopnosť plniť funkciu (spoľahlivosť, presnosť,...), je garantovaná normami
 2. dizajn – znamená stvárnenie produktu tak, aby mal určité estetické vlastnosti a bol súčasne funkčný
 3. doplnky – predstavujú konkurenčný nástroj, prostredníctvom kt. sa výrobok daného podniku líši od konkurenčných výrobkov
 4. obal – prostriedok určený na ochranu produktu pred škodlivými vonkajšími vplyvmi, zabraňuje škodám na výrobku, uľahčuje obeh a spotrebu výrobkov

Druhy obalov

 • prepravný
 • obchodný
 • spotrebiteľský

Funkcie obalu

 • ochranná – chráni tovar pred poškodením pri preprave a skladovaní
 • manipulačná – zvýšenie prepravnej a skladovacej spôsobilosti
 • informačná – poskytuje zákl. info o výrobku
 • propagačná – pomáha výrobky predávať
 1. značka, goodwill, imidž – funkcie rozhodujúce o konkurencieschopnosti
 • rozširujúca funkcia – platobné podmienky (možnosť úveru)

– montáž, servis

– garancie (záruky) – povinné, dobrovoľné

– služby pri predaji,...

Právna ochrana výrobku

Značka – reprezentuje kvalitu. Odlišuje výrobok jedného výrobcu od výrobkov od iných firiem. Značka je pre výrobcu veľmi dôležitá, pretože pomáha výrobcovi predávať výrobok, spotrebiteľovi pomáha identifikovať výrobok. Potvrdzuje originalitu a osobitosť výrobku.

Značka po zápise do osobitého registra., kt. vedie Úrad priemyselného vlastníctva SR, sa stáva ochrannou značkou. â

Spôsoby vyjadrenia ochranných známok :

 • Osobitným tvarom písma
 • Písmenami (BMW)
 • Číslicami (7up)
 • Slovami (Figaro)
 • Obrázky (kresby)
 • Zvukom (family frost)
 • Tvar výrobku, obal
 • Ich kombinácia

Ochranná známka by mala spĺňať tieto požiadavky:

 • rozlišovacia schopnosť
 • ľahko zapamätateľná (krátka, jasná, zrozumiteľná)
 • ľahko vysloviteľná
 • má sa ľahko preložiť do cudzích jazykov (NOVA – špan. nejde)
 • má dodržiavať určité obmedzenia ( nesmie sa použiť označenie štátov – zástava, znak, označenie medzinár. organizácií)
 • mala by naznačovať v čom spočíva užitočnosť výrobku (Beauty rest – nádherný odpočinok)
 • mala by naznačovať vlastnosti výrobku, resp. farbu

Spôsoby vzniku ochranných známok:

 • miesto pôvodu – Skalický trdelník
 • meno majiteľa – Baťa
 • meno dizajnéra (návrhára) – Channel
 • spotrebiteľ – čokoláda Kinder
 • veľkosť – Big Mac
 • všestrannosť – mixer Multimix
 • slávna osobnosť (postava) – Figaro

Práva majiteľa ochrannej značky:

 • právo výlučného používania ochrannej známky
 • právo previesť OZ na iného
 • právo umožniť inému používanie OZ na základe licenčnej zmluvy (Franšíring)
 • právo pri nedovolenom používané OZ na žalobu

Funkcie OZ:

 • rozlišovacia
 • propagačná - úlohou OZ je dostať výrobok do povedomia spotrebiteľa
 • súťažná – OZ pomáha výrobku v konkurenčnom boji

OZ môžu byť:

 1. individuálne – slúžia na označenie výrobkov 1 FO, resp. 1 PO (Škoda, RAJO)
 2. kolektívne – slúžia na označenie výrobkov PO, resp. FO, kt. sú nejakým spôsobom prepojené (COOP Jednota)

mnohé obch. značky si dnes nechávajú vyrábať tovary pod svojimi tzv. privátnymi značkami TESCO, COOP Jednota (dodávateľ býva často anonymný).

Význam privátnych značiek:

 • umožňujú prenikať na zahr. trhy
 • -//- mu zvýšiť objem predaja
 • pomáhajú mu udržať sa na trhu

Výrobný program

 • zákl. otázky :
  • čo vyrábať?
  • ako vyrábať? Základ pri tvorbe výr. programu
  • pre koho vyrábať?

Výr. program – je súhrn výrobkov, kt. môže podnik v určitom období vyrábať. Vyjadruje sortiment a kvalitu výrobkov. Nie je stabilný, zmeny v ňom nazývame inovácie výr. programu.

Pri zostavovaní výr. programu podnik vychádza:

 1. z požiadaviek trhu (výrobky, o kt. je záujem)
 2. z vlastných výr. možností (kapacita p, fin. prostriedky, stroje,...)
 3. z možností získania potrebných zdrojov (výr. faktorov) na trhu (kvalifikovaní zamestnanci, technológie,...)
 4. z ukazovateľov ekonomickej efektívnosti

Ciele podniku, kt. výr. program musí zabezpečiť:

 • dosiahnutie čo najväčšieho podielu na trhu
 • dlhodobé dosahovanie zisku
 • efektívne využitie výr. faktorov

Sortiment výroby

 1. široký – veľký počet rôznych druhov výrobkov
 2. úzky – niekoľko druhov výrobkov
 3. hlboký – z jednotl. druhov výrobkov viac variantov
 4. plytký – jeden resp. málo variantov z jednotl. druhov výrobkov

Cvičenie

Rozhodnite o aký sortiment ide :

-podnik na výrobu nábytku vyrába kuchyne, kreslá, stolíky, stoličky, skrine, ... , každý druh v 2 variantoch – Š, P

-elektráreň vyrába el. energiu – Ú, P

-podnik vyrába zmrzlinu – kakaovú, vanilkovú, čerešňovú, kivi, kávovú, tiramisu – Ú, H

-podnik vyrába pizzu v 7 prevedeniach – Ú, H

-sklárne dodávajú na trh poháre, osvetlenie, ozdoby, misy, taniere vo viacerých prevedeniach – Š, H

Výrobný plán

 • Konkretizuje výr. program v objeme a čase

Faktory ovplyvňujúce tvorbu výr. plánu:

 • Konkrétne výsledky prieskumu trhu medzi spotrebiteľmi
 • Situácia na obstarávacom trhu (trh výr. faktorov)
 • Potvrdené objednávky (info od odberateľov)
 • Legislatívne pravidlá podnikania (nemôže p. OZ)

Jednotky vyjadrenia objemu výroby vo výr. pláne

 • Naturálne jednotky (ks, m)
 • Peňažné jednotky (€, iná mena)
 • Jednotky prácnosti (normohodiny)

Výrobná kapacita podniku

 • Maximálna výr. schopnosť za určité obdobie a za optimálnych podmienok
 • Limitujúci faktor plánu výroby
 • Prakticky sa nedosahuje (kapacitná rezerva)

Faktory ovplyvňujúce veľkosť výr. kapacity:

 1. zariadenie – stroje
 2. sila
 3. Výr. plocha – budovy, stavby, pôda

Rozhodujúce faktory pri určení výr. kapacity závisia od charakteru výroby.

Spôsoby vyjadrenia výr. kapacity:

 • Výstupná veličina – potenciálny objem výroby (automobilka má tech. výr. potenciál na 100 000 ks áut)
 • Vstupná veličina – potenciálna schopnosť spracovať určité množstvo vstupov (výr. kapacita rafinérie je spracovať 5 000 000 t ropy za rok)

Výpočet výr. kapacity

Základom je výr. kapacita 1 stroja.

Využiteľný čas. fond (Fv) – vyjadruje počet dní, počas kt. môže podnik využívať výr. kapacitu

Výpočet Fv

Kalendárny čas. fond (365 dní)

– počet dní prac. pokoja, prac. voľna, štátom uznávaných sviatkov

Nominálny čas. fond

– počet dní na nevyhnutné prac. prestávky (údržba, opravy, prestroje)

Využiteľný čas. fond

Spôsoby výpočtu výr. kapacity (Kv)

 • ak poznáme kapacitnú normu výrobnosti (množstva)®vyjadruje počet výrobkov, kt. je schopný vyrobiť stroj (výr. zariadenie) za určitý čas

Kv = Fv . Nv ® norma výrobnosti

Podnik vyrába nápoje. Pracuje vo viaczmennej prevádzke a jeho využiteľný čas. fond je 5 200 hod. Max. hod. výkon stroja 110 hl nápojov. Vypočítajte Vk.

Vk= 5 200 . 110

= 572 00 hl nápojov

 

 • ak poznáme kapacitnú normu prácnosti (norma času) ® vyjadruje čas potrebný na výrobu určitého výrobku

Kv = Fv

NP ® norma prácnosti

Podnik vyrába práčky. Jeho využiteľný čas. fond je 5 200 h. za 12 min. sa vyrobí 1 práčka. Kv?

Kv=5200

0,2

=26 000 ks práčiek

Využívanie výr. kapacity

 1. čas využitie (extenzívne)

% využitia Vk = skutočný čas výkonu stroja x 100

Fv

 1. výkonové využitie (intenzívne)

% využitia Vk = skutočný objem výroby x 100

Kv

 1. celkové využitie (integrálne)

% využitia Vk = (koef. Ext. Vyžívania x koef. Int. Využívania) x 100

Ročný využiteľný ČF výr. zariadenia je 8 000 h. Skutočne sa zariadenie využíva 6 000 h. Max. sa na tomto zariadení vyrobí 250 ks výrobkov, v skutočnosti je to 200 ks.

 1. Čas. využitie

% využitia = 6 000 x 100 = 75 %

8 000

 1. Výkonové využitie

% využitia = 200 x 100 = 80 %

250

 1. Využitie

% využitia Vk = (0,75x0,80) x 100 = 60 %

Celkovo sa výr. kapacita výr. zariadenia využíva na 60 %.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#nedokončený výrobok #výrobný podnik a jeho činnosti #Novy vyrobok #druhy obalov


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021