Sociálne poistenie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 17.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 257 slov
Počet zobrazení: 276
Tlačení: 17
Uložení: 14

Sociálne poistenie

 • je zamerané na sociálne riziká
 • je súčasťou soc. politiky štátu, kt. sa uskutočňuje prostredníctvom soc. poisťovne (verejnoprávna inštitúcia so sídlom v BA)
 • na každý druh soc. poistenia vytvára základný fond, z kt. sa vyplácajú jednotlivé dávky
 • Rezervný fond solidarity slúži ako rezerva v prípade nedostatku fin. prostriedkov v zákl. fondoch

Úrazové poistenie

 • pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku prac. úrazu, služobného úrazu, resp. choroby z povolania

Úrazové dávky:

 • úrazová renta – poškodený má nárok, ak v dôsledku prac. úrazu, resp. choroby z povolania má viac ako 40%ný pokles prac. schopnosti (nárok zaniká dovŕšením dôchodkového veku)
 • jedno rázové vyrovnanie – poškodený má nárok, ak v dôsledku prac. úrazu, resp. choroby z povolania má viac ako 40%ný pokles prac. schopnosti (nárok zaniká dovŕšením dôchodkového veku)
 • úrazový príplatok – poskytuje sa zamestnancovi počas PN a slúži a vyrovnanie príjmov (1.-3. deň 55%,4.-10. deň 25%)
 • pozostalostná úraz. renta
 • jedno rázové vyrovnanie – pri smrti poškodeného
 • pracovné rehabilitačné a rehabilitácia – predpokladá sa, že sa zamestnanec vráti na svoje prac. miesto
 • náhrada za bolesť a sťažené spoločenské uplatnenie
 • náhrada N spojených s liečením
 • náhrada N spojených s pohrebom

sadzba poistného – závisí od zaradenia do triedy nebezpečnosti 1-10 (0,3 - 2,1%) – podľa počtu úrazov, platí len zamestnávateľ (do 31. 12. 2017 len 0,8 % všetci)

Nemocenské poistenie

Vyplácajú sa nasledovné dávky:

 • materské – poistenkyňa, kt. je tehotná alebo sa stará o narodené dieťa má nárok na materské, ak bola v posledných 2 rokoch pred pôrodom nemocensky poistená najmenej 270 dní. Nárok na dávku vzniká od 6. týždňa (8. týždňa) pred očakávaným dňom pôrodu a zaniká uplynutím 34. týždňa od vzniku nároku (osamelá matka 37 t., 2 a viac detí 43 t., aj sa narodí mŕtve dieťa 14t.)

Výška materského – 70% z DVZ (od 01. 05. 2017 – 75%)

 • vyrovnávacie – zamestnankyňa má nárok na vyrovnávaciu dávku, ak počas tehotenstva, resp. materstva (do 9 mes. po pôrode) bola preradená na inú prácu.

Výška dávky – 55% z rozdielu vymeriavacieho základu pred a po preradení na inú prácu

 • ošetrovné – poistenec má nárok:
  • ošetruje choré dieťa, chorého manžela, rodiča, ak si to jeho zdrav. stav nevyhnutne vyžaduje
  • stará sa o dieťa do 10 r., ak bolo dieťaťu, resp. školskému zariadeniu nariadené karanténne opatrenie

Výška ošetrovného – 55% z DVZ

 • nemocenské (PN) – zamestnanec a povinne nemocensky poistená SZČO majú nárok na nemocenské, ak boli pre chorobu, resp. prac. úraz uznaní za dočasne PN. Dobrovoľne poistená osoba pred vznikom PN musí byť v posledných 2 rokoch min. 270 dní nemocensky poistená.

Výška nemocenského : 1.-3. deň 25% z DVZ

4.-10. deň 55% z DVZ

1.-10. Deň – náhrada príjmov (platí zamestnávateľ)

Od 11. Dňa – nemocenské (platí soc. poisťovňa)

Nárok na nemocenské zaniká najneskôr uplynutím 52 týždňa od vzniku dočasnej PN.

Poistenie na nemocenské poistenie platí:

 • zamestnanec 1,4 % z DVZ
 • zamestnávateľ 1,4 % z DVZ
 • povinne nemocensky poistená SZČO 4,4 %
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba 4,4 %

Dôchodkové poistenie

Dávky:

 • starobný dôchodok – poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak:
  • bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov
  • dovŕšil dôch. vek – určenie strednej dĺžky dožitia, pre r. 2017 predĺženie o 76 dní, zmeny sa týkajú narodených po 31. 12. 1954 (výnimka u žien, na kt. sa vzťahuje zníženie dôch. veku vzhľadom na počet detí, zamestnancov 1. a 2. kategórie [55 r. – policajti, hasiči, baníci] )
 • predčasný starobný dôchodok – poistenec má na tento dôchodok nárok, ak:
  • bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov
  • ak mu chýbajú najviac 2 roky do dôchodku
  • ak suma vypočítaného dôchodku je vyššia ako 1,2 násobok životného minima, resp. 0,6 násobok životného minima (5 rokov v II. piliere)
 • invalidný dôchodok – poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdrav. stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %
 • vdovský a vdoveckýdôchodok – vdova má nárok na vdovský dôchodok po manželovi 1 rok, resp. ak sa stará o nezaopatrené dieťa, je invalidná (viac ako 70 %), vychovala aspoň 3 deti, dožila 52 rokov a vychovala 2 deti, dovŕšila dôch. vek

Suma vdovského dôchodku – 60 % zo starobného, resp. invalidného dôchodku, na kt. by mal zomretý nárok ku dňu smrti

 • sirotský – nezaopatrené dieťa, kt. zomrel rodič, resp. osvojiteľ dieťaťa, suma 40 % zo starobného, resp. invalidného dôchodku, na kt. by mal zomretý nárok ku dňu smrti

Dôchodkový systém na Slovensku

 1. pilier (pilier solidarity)
 • poisťovňa
 • povinný pilier, do kt. sa platia odvody na dôch. poistenie
 1. pilier
 • dôch. správcovské spoločnosti (DSS)
 • nepovinný pilier, na uváženie každého sporiteľa, po vstupe sa stáva pre neho povinným (do 35 rokov)
 • sporiteľ mesačne prispieva povinne 4 % z vymeriavacieho základu + dobrovoľné príspevky (daňovo zvýhodnené, nesmú prekročiť 2 % zo 60 násobku priemer. mzdy v NH)
 • v názve dôch. fondu musí byť uvedené, či ide o garantovaný alebo negarantovaný fond
 • povinná je tvorba 2 fondov – Akciový negarantovaný dôchodkový fond a Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

V súčasnosti na Slovensku pôsobí 6 dôch. správcovských spoločností:

AEGON d. s. s., a. s.

Allianz – Slovenská dôch. spávcovská spoločnosť, a. s.

AXA d. s. s., a.s.

DSS Poštovej banky d. s. s., a. s.

ING dôch. správcovská spoločnosť, a. s.

VÚB Generali d. s. s., a. s.

 • pilier
 • doplnkové dôch. sporenie (doplnkové dôch. spoločnosti)

Správcovské spoločnosti

AXA d. d. s,. a. s.

ING Tatry – Sympatia d. d. s., a. s.

STABILITA d. d. s., a. s.

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra Banky, a. s.

Odvody na starob. poistenie

I. pilier

I. + II. pilier

Zamestnanec

4 % - soc. poisťovňa

4 % - soc. poisťovňa

Zamestnávateľ

14 % - soc. poisťovňa

10 % - soc. poisťovňa

4% - dôch. správcovská spoločnosť

Poistenie v nezamestnanosti

 • poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných 3 rokoch pred zaradením do evidencie bol poistený v nezamestnanosti najmenej 2 roky.

Výška dávky – 50 % z DVZ.

Dávka sa poskytuje za dni.

 • pre osoby zaradené do evidencie po skončení prac. pomeru na dobu určitú

... ak v posledných 4 rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti z výkonu činnosti v prac. pomere na určitú dobu alebo bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti najmenej 2 roky, t. j. 730 dní

Podporné obdobie – dávka v nezamestnanosti sa poskytuje:

 • 6 mesiacov – pri dobe neurčitej
 • 4 mesiace – pri dobe určitej

Garančné poistenie

 • je poistenie pre prípad platob. neschopnosti zamestnávateľa na uspokojenie nárokov zamestnanca a na úhradu príspevkov na starobné a dôch. sporenie nezaplatených zamestnávateľom do zákl. fondu

Rezervný fond solidarity  - je určený na dávky, na kt. Úhradu nie je dostatok fin. Prostriedkov príslušných zákl. fondov

Nemocenké

Dôchodkové

Úrazové

Poistenie v nezamestnanosti

Garančné

Rezerv. fond

Starobné

Invalidné

Zamestnanec

1,4 %

4 %

3 %

1 %

Zamestnávateľ

1,4 %

14 %

3 %

Podľa rizika do 31. 12. 2017 priemer 0,8 %

1 %

0,25 %

4,75 %

SZČO

4,4 %

18 %

6 %

4,75 %

Dobrovoľne poistená osoba

4,4%

18 %

6 %

2 %

4,75 %

Odvody do poisťovní pri brigádnickej činnosti (študenti)

Výška mzdy Þ do 200 € Þ neplatia

Þ nad 200 Þ 7 % za celý rok

Zdravotné poistenie

Poistenie na základe, kt. sa poistencovi poskytuje zdrav. starostlivosť a služby súvisiace s jej poskytovaním.

Rozlišujeme:

 1. povinné verejné ZP – na základe neho sa poskytuje zdrav. starostlivosť (lieky, hospitalizácia, kúpeľná starostlivosť)
 2. individuálne ZP – poistenie nad rámec zdrav. starostlivosti platenej z verejného ZP (komerčné poistenie)

Za svojím lekárom môžeme vycestovať aj do zahraničia, v niekt. prípadoch sa liečba preplatí (len do výšky N v SR) nemusíme vopred žiadať o súhlas. V niekt. prípadoch táto povinnosť ostáva.

Platitelia zdrav. poistenia

Zamestnanec

4 % (ZŤP 2 %)

Zamestnávateľ

10 % (ZŤP 5 %)

SZČO

14 % (ZŤP 7 %)

štát

4 %

Vznik a zánik poistenia

 1. u osôb s trvalým pobytom v SR
  1. vzniká – dňom narodenia
  2. zaniká – dňom úmrtia, zmena trvalého pobytu
 2. u osôb bez trvalého pobytu na území SR
  1. vzniká – dňom začatia prac pomeru, štúdia
  2. zaniká – skončením prac. pomeru
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013