Základné ekonomické pojmy a kategórie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: marekkurinec (16)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 27.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 223 slov
Počet zobrazení: 91
Tlačení: 5
Uložení: 5

Základné ekonomické pojmy a kategórie

Postavenie ekonomiky v systéme ekonomických vied, úvod do podnikovej ekonomiky

Základné ekonomické pojmy: ekonómia, ekonomika.

EKONÓMIA je slovo gréckeho pôvodu oikonomia – oikos – dom, hospodárstvo, nomos – zákon, pravidlo. Voľný preklad: vedenie domácnosti, hospodárstva.

EKONÓMIA je spoločenská veda (teória) o tom, ako spoločnosť využíva vzácne (obmedzené) zdroje na výrobu statkov a služieb a ako ich rozdeľuje medzi členov spoločnosti (obyvateľstvo).

Ekonómia sa delí na:
• mikroekonómiu (mikros – malý) – skúma správanie sa jednotlivých hospodárskych subjektov (podniky, domácnosti),
• makroekonómiu (makros – veľký) – skúma ekonomiku ako celok, celé národné hospodárstvo, vysvetľuje mechanizmus jej fungovania.

Ekonómia rieši národohospodárske problémy dvoma prístupmi:
• opisom (vysvetlením) = pozitívna ekonómia - opisuje fakty, okolnosti a vzťahy; hľadá zákonitosti, opisuje ekonomické realitu takú, aká je;
• odporúčaním = normatívna ekonómia - skúma ekonomické javy, hľadá cestu riešenia, využíva hodnotenia a etické úsudky.
Pozitívna ekonómia odpovedá na otázku "Aký je ekonomický život?".
Normatívna ekonómia zodpovedá problém "Aký by mal byť ekonomický život?".

EKONOMIKA – predstavuje celé hospodárstvo (činnosť) krajiny (prax). Ekonomika je cieľavedomou hospodárskou činnosťou, ktorá je zameraná na výrobu, rozdeľovanie, výmenu a spotrebu.

Ekonomiku môžeme členiť:
a) územné hľadisko: ekonomika domácnosti, ekonomika podniku, ekonomika okresu, kraja...ekonomika krajiny
b) prierezové hľadisko (zameranie na určitú činnosť): ekonomika zásobovania, ekonomika výroby, ekonomika práce, ekonomika predaja....
c) odvetvové hľadisko: ekonomika priemyslu, poľnohospodárstva, dopravy, školstva....

Podniková ekonomika – spadá medzi špeciálne ekonomické vedy.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018