Základné segmenty finančného trhu

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: katyp (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 13.09.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 361 slov
Počet zobrazení: 57
Tlačení: 7
Uložení: 3

Základné segmenty finančného trhu

 • PEŇAŽNÝ TRH

Obchoduje sa na ňom s krátkodobými fin. nástrojmi, ktoré majú splatnosť kratšiu ako 1 rok. Tieto finančné prostriedky slúžia na krytie krátkodobých potrieb (podniky si požičajú peniaze na vyplatenie miezd alebo domácnosti si zoberú spotrebný úver)

Nástroje finančného trhu:

 • krátkodobé úvery a pôžičky (kontokorentný úver)
 • krátkodobé vklady (vklady na požiadanie)
 • krátkodobé CP (štátne pokladničné poukážky, šek)
 • iné nástroje (operatívny lízing)

Pre nástroje FT sú charakteristické tieto vlastnosti:

 • vysoká likvidita – sú schopné rýchlo sa premeniť na peniaze, kt. môžeme ihneď použi
 • nízke riziko – v krátkom čase sa situácia na FT veľmi nemení
 • nižšie výnosy
 • väčšia stálosť cien – v krátkom období sa ceny veľmi nemenia

Základnou cenou na peňažnom trhu je úrok.

 • KAPITÁLOVÝ TRH

Je to obchodovanie so strednodobými a dlhodobými finančnými nástrojmi, ktoré slúžia na financovanie dlhodobých investícií.

Nástroje kapitálového trhu:

 • strednodobé a dlhodobé úvery (hypotekárny úver)
 • strednodobé a dlhodobé vklady (termínované vklady)
 • strednodobé a dlhodobé CP (akcie, dlhopisy)
 • iné nástroje (finančný lízing)

Kapitálový trh delíme na:

 • primárny – je trh na ktorom sa obchoduje s novými cennými papiermi, ktoré sú na trhu prvý krát
 • sekundárny – je trh na ktorom sa obchoduje so starými CP, s ktorými sa predtým už obchodovalo. Môže byť: organizovaný (napr. burza) , neorganizovaný (individuálne medzi podnikateľmi alebo medzi príbuznými)
 • DEVÍZOVÝ TRH

Na devízovom trhu sa stretáva ponuka a dopyt po zahraničných menách. Obchoduje sa tu najmä s devízami (bezhotovostná forma cudzích peňazí) a s valutami (hotovostná forma cudzích peňazí). Na základe ponuky a dopytu sa potom vytvorí menový kurz- je to cena peňažnej jednotky jednej krajiny vyjadrená v peňažných jednotkách iných krajín. Je to pomer v ktorom sa jedna peňažná jednotka vymieňa za inú.

Výmenné kurzy v kurzovom lístku sú publikované ECB na základe telekonferencie medzi CB, ktorá sa koná zvyčajne 14:15 stredoeurópskeho času.

 • TRH DRAHÝCH KOVOV

Na tomto trhu sa obchoduje so zlatom, striebrom, platinou, paládiom a rádiom.

Najväčší význam má však trh zlata, obchodovanie sa sústreďuje vo veľkých finančných centrách (Londýn, Tokio, Paríž..)

Cena je určená v Amerických dolároch za 1 trójsku uncu. Jedna trójska unca má hmotnosť 31,1034 g zlata. Rýdzosť zliatkov má byť 995/1000 t. j. 99,5% čistého kovu a musí byť označené značkou výrobcu zlatých zliatkov.

 • POISTNÝ TRH

Na poistnom trhu sa stretáva ponuka a dopyt po špecifickom druhu tovaru – poistení.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018