Kolektívne investovanie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: katyp (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 13.09.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 498 slov
Počet zobrazení: 61
Tlačení: 7
Uložení: 6

Kolektívne investovanie

Ľudia majú často voľné fin. prostriedky a záujem ich investovať, ale nemajú odvahu na samostatné investovanie. Pomôcť im môžu fin. sprostredkovatelia, ktorí investujú peniaze jednotlivcov spoločne, čiže kolektívne.

Kolektívne investovanie znamená zhromaždenie fin. prostriedkov od verejnosti na základe verejnej ponuky, s cieľom investovať ich do rôzneho majetku, pričom prichádza k obmedzeniu a rozloženiu zisku.

Subjekty kolektívneho investovania:

 1. a) správcovská spoločnosť – je a. s., povolenie na vznik vydáva NBS, združuje fin. prostriedky od FO a PO a investuje ich s cieľom zhodnotenia, za týmto účelom vytvára a spravuje podielové fondy. Výška výnosov v pod. fondoch nie je zaručená.
 1. b) investori – sú FO alebo PO, ktoré chcú investovať voľné fin. prostriedky. Ich hlavným cieľom je zhodnotiť svoju investíciu a ako doklad o vložených fin. prostriedkoch sú podielové listy. Investor je teda
 1. c) depozitár – je to banka, ktorá vedie bežné účty podielových fondov, dohliada na činnosť správcovskej spoločnosti.

PODIELOVÝ FOND

Je spoločný majetok podielnikov, majetok fondu je rozdelený na podiely, ktoré zastupuje podielový list. Malé sumy podielnikov vytvoria spolu veľkú sumu, ktorú správca investuje podľa dohodnutej investičnej stratégie.

Investičná stratégia hovorí o tom, pre aký typ investora je fond určený.

Fondy peňažného trhu

 • sú najbezpečnejšie
 • investujú najmä do krátkodobých CP a iných nástrojov peňažného trhu
 • dosahujú nižšie výnosy
 • sú spojené s nízkym rizikom

Dlhopisové fondy

 • sú určené investorom, ktorí majú záujem uložiť peniaze na obdobie dlhšie ako 1 rok
 • peniaze investujú do dlhopisov
 • dosahujú vyššie zhodnotenie ako peňažné fondy
 • sú rizikovejšie ako peňažné fondy

Zaistené fondy

 • sú vhodné pre opatrných investorov
 • ručia za vyplatenie investovanej sumy

Akciové fondy

 • sú najrizikovejšie
 • investujú do akcií (min. 2/3 svojho majetku)
 • dosahujú najvyššie výnosy
 • oplatí sa investovať najmenej na 5 rokov

Zmiešané fondy

 • je to zlatá stredná cesta medzi akciovými fondmi a dlhopisovými fondmi
 • investujú do rozličných CP, do akcií, dlhopisov
 • dosahujú stredné až vysoké výnosy pri strednom riziku, čím je vyšší podiel akcií, tým je riziko vyššie

Fondy fondov

 • investujú do iných podielových fondov
 • umožňujú maximalizovať výnosy pri relatívne nízkom riziku, lebo ho majú najviac rozložené

DRUHY PODIELOVÝCH FONDOV

 • OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND 

Podielnik má právo predložiť podielový list správcovskej spoločnosti na spätné vyplatenie. Správcovská spoločnosť je povinná vyplatiť podielnikovi hodnotu, ktorá pripadá na podielový list. Každá správcovská spoločnosť musí vytvoriť aspoň 1 otvorený podielový fond.

 • UZAVRETÝ PODIELOVÝ FOND

Podielnik nemá právo predložiť podielový list správcovskej spoločnosti na spätné vyplatenie a správcovská spoločnosť nie je povinná ho vyplatiť.

 • ŠPECIÁLNY PODIELOVÝ FOND

Podielové listy nemôžu byť verejne ponúkané, je určený pre všetkých investorov – PO

Výhody kolektívneho investovania:

 • profesionálna správa – zamestnanci správcovskej spoločnosti majú k dispozícií viac info, preto vedia vyhľadať najvýhodnejšie investície
 • rozloženie rizika – tým, že sú fin. prostriedky vložené do rôznych investícií, znižuje sa riziko portfólia
 • vyšší výnos – investovaním do fondov vytvárame obrovský kapitál na základe čoho sa fond stáva veľkým investorom
 • umožňuje malým investorom zapojiť sa do investovania
 • vysoká likvidita – investor môže rýchlo zmeniť podielový list na hotové peniaze
 • jasná investičná stratégia

Nevýhody kolektívneho investovania:

 • investor sa podieľa na nákladoch súvisiacich s kolektívnym investovaním, pričom ide o rôzne poplatky
 • investor stráca možnosť ovplyvniť založenie portfólia
 • napriek legislatívnej úprave existuje riziko nečestného konania správcovských spoločností
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020