Základné pojmy a kategórie v poisťovníctve

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: katyp (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 13.09.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 507 slov
Počet zobrazení: 58
Tlačení: 4
Uložení: 3

Základné pojmy a kategórie v poisťovníctve

POISTNÝ TRH – je miesto na ktorom sa stretáva dopyt po poistnej ochrane s jej ponukou.

Na strane dopytu sú FO a PO, na strane ponuky sú poisťovne ale aj sprostredkovatelia poistenia.

POSŤOVNÍCTVO – je odvetvie NH, ktoré poskytuje poistenie na poistnom trhu. Základnou právnou normou, ktorá upravuje poisťovníctvo je zákon o poisťovníctve. Podľa tohto zákona je poisťovníctvo špeciálnou oblasťou finančných služieb, ktoré poisťovatelia poskytujú FO aj PO. Je to prosperujúce odvetvie ekonomiky. V súčasnosti pôsobí na slovenskom trhu približne 30 poisťovní, ktoré vytvorili silné konkurenčné prostredie.

 • komerčné poisťovne – ich hlavným cieľom je dosiahnuť zisk (Alianz, Kooperativa .. )
 • nekomerčné poisťovne – pracujú vo verejnom záujme, patria sem verejnoprávne poisťovne napr. sociálna poisťovňa a zdravotná poisťovňa

POSTENIE – je špecifický druh tovaru, ktorý sa predáva na poistnom trhu. Je to právny vzťah medzi dvomi zmluvnými stranami, pri ktorom jedna strana poisťuje začo dostáva poistné a je povinná odškodniť druhú zmluvnú stranu ak vznikne poistná udalosť.

Druhá zmluvná strana je povinná platiť poistné v stanovenom termíne a vo výške, dodržiavať dohodnuté poistné podmienky a príma odškodné v prípade vzniku poistnej udalosti.

ZÁKLADNÉ KATEGÓRIE POISTENIA

Poistná doba – je doba, na ktorú FO alebo PO uzavrela poistnú zmluvu (10 dní, 40 rokov... )

Poistná suma – je to suma na ktorú sú poistené napr. život, zdravie, majetok

Poistné – je cena za poskytnutú poistnú ochranu

Poistné obdobie – je obdobie, kedy sa platí poistné (mesačné, polročne, raz do roka... )

Poistná udalosť – je skutočnosť, ktorá spôsobí poistné plnenie, napr. vzniknutá škoda, dožitie sa..

Poistné plnenie – peňažná suma vyplatená na základe vzniku poistnej udalosti

Odkupná hodnota – je peňažná suma, ktorá bude vyplatená v prípade ukončenia poistenia pred uplynutím poistnej doby

FUNKCIE POISTENIA

 1. a) primárna – poistenie nás ochraňuje pred rizikom a presúva ho na poisťovňu
 2. b) akumulačno-redistribučná – predstavuje to tvorbu poistných rezerv z prijatého poistného ale aj vyplácanie poistných plnení ak nastane poistná udalosť
 3. c) stimulačná poisťovňa stimuluje poistených aby si chránili svoju záujmy, život, zdravie, majetok..
 4. d) kontrolná – poisťovňa skúma rozsah poistnej udalosti na základe čoho stanový výšku poistného plnenia

VÝZNAM POISTENIA

 1. a) pre jednotlivca – poistenie zmierňuje negatívne vplyvy na jeho životnú úroveň napr. pri úraze, liečení sa v cudzine
 2. b) pre podnikateľské subjekty – poistenie pomáha znášať podnikom nepredvídané škody napr. živelnej udalosti
 3. c) pre hospodárstvo – poistenie pomáha zabezpečiť plynulý chod ekonomiky a prispieva k rozvoju finančného trhu

SUBJEKTY POISTENIA

 • poisťovateľ – je PO, ktorá je oprávnená vykonávať poisťovaciu činnosť
 • poistník – je FO alebo PO, ktorá uzatvorila s poisťovateľom poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné
 • poistený – FO alebo PO, ktorej vzniká v prípade poistnej udalosti nárok na poistné plnenie nemusí byť poistníkom
 • poškodený – je FO alebo PO ktorej vznikla škoda
 • oprávnená osoba – FO alebo PO ktorá má nárok na poistné plnenie namiesto poistného napr. v prípade jeho smrti

PRINCÍPY POISTENIA

 • solidárnosť – poistnú rezervu vytvárajú všetky poistené subjekty ale nie u všetkých nastane poistné plnenie
 • podmienená návratnosť – poistné plnenie sa uskutoční len vtedy ak nastane poistná udalosť
 • neekvivalentnosť – výška poistného plnenia nezávisí od výšky zaplateného poistného, môže byť > alebo < , závisí napr. od rozsahu škody, miery zavinenia
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.025