Nájomná zmluva

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: zuzulka2901
Typ práce: Referát
Dátum: 19.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 263 slov
Počet zobrazení: 6 310
Tlačení: 565
Uložení: 506
Príloha č.: 5                                  
Nájomná zmluva
č. 34107775

Čl.
Zmluvne strany

Prenajímateľ: Mesto Piešťany
                         Nám. SNP č. 3, 942 45 Piešťany
                         Zast.: Ing. Remo Cicutto primátor mesta
                         IČO: 612031
                         Bank. spojenie: VÚB, a.s. Piešťany, č. ú.: 34028-212/0200
                          (ďalej len prenajímateľ)

Nájomca:        Zuzana Pechová
                         E. F. Scherera 4801/16, 921 01 Piešťany
                         IČO: 32145678
                         (ďalej len nájomca)


Čl. II.

Predmet nájmu
Mesto Piešťany je vlastníkom nehnuteľnosti v katastrálnom území Piešťany, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností Správy katastra v Piešťanoch v LV č. 5600 ako parc. č. 10300 – zast.pl. o výmere 70m2.

Čl. III.
Účel nájmu       
                         
Nájomca na predmete nájmu vybuduje kvetinárstvo.

Čl. IV.
Doba nájmu

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi predmet nájmu na dobu neurčitú . Nájomný vzťah začína plynúť od 01.06.2007 .

Čl. V.
Nájomné

Výška nájomného bola dohodnutá v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Piešťany č. 110/2007 zo dňa 02.03.2007 v sume 7500Sk /mesiac. Nájomné bude splatné vždy do 15. dňa v mesiaci počas nájomného vzťahu na účet mesta s označením variabilného symbolu , ktorým je číslo zmluvy.
Náklady na služby a na prevádzanie najatých priestorov hradí nájomca.
 
Čl. VI.
Podmienky užívania

Nájomca bude predmet nájmu užívať len na účel dohodnutý v čl.III.  tejto zmluvy. Nájomca  nesmie dať predmet nájmu do podnájmu inej osobe.
Zmluvne strany sa dohodli, že ak dôjde k porušeniu zmluvy zo stany nájomcu, má prenajímateľ právo od zmluvy okamžite odstúpiť.
Vzájomné vzťahy sa riadia touto zmluvou a ust. §663 Občianskeho zákonníka. nájomnú zmluvu možno meniť iba dodatkami, po dohode zmluvných  strán.

V Piešťanoch dňa:                                                        V Piešťanoch dňa:Prenajímateľ:                                                                 Nájomca:
Mesto Piešťany                                                               Zuzana Pechová
Ing. Remo Cicutto
primátor Mesta Piešťany
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#najomna zmluva #sprievodny list #zmluva najomná


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018