:: Prihlásenie



Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Dlhodobý majetok podniku

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča Nikolka (32)
Typ práce: Referát
Dátum: 29.06.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 814 slov
Počet zobrazení: 8 782
Tlačení: 434
Uložení: 407
Majetok – predstavuje vš. prostriedky, ktoré podnik při svojej činnosti používva, vytvára, obstaráva a s ktorými vo vlastnom záujme účelne hospodári.
 
1. Dlhodobý majetok – každý podnik potrebuje na zabezpečenie svojej činnosti majetok, ktorý pôsobí v transformačnom procese dlhodobo nad 1 rok, t. j. počas viacerých období.
 
Delí sa na:
-  aktívna zložka – tvorí majetok, ktorý sa priamo (aktívne) zúčastňuje podnikového transf. procesu (pracov. stroje, zariadenia)
-  pasívna zložka – majetok, ktorý iba napomáha využitie aktívnych zložiek, ako napr. (budovy, stavby)
 
Dlhodobý majetok sa člení na:
a) dlhodobý nehmotný majetok
b) dlhodobý hmotný majetok
c) dlhodobý finančný majetok
 
a) Dlhodobý nehmotný majetok – je majetok, ktorého ocenenie je vyššie jako 50 000,- Sk v jednotlivom prípade a doba použitia je dlhšia ako 1 rok.
Ú. j. si však môže určit, že DNM je aj nehmotný majetok, ktorého OC sa v jednotlivých príp. rovná alebo je nižšia jako 50 000,- Sk, doba použit. je dlhšia ako 1 rok.
 
DNM:
- zriaďovacie náklady – t. j. náklady spojené so založením a vznikom ú. j. (notárske, správne a súdne poplatky, náklady na mzdy, poistné k týmto mzdám, náklady na prac. cesty,...)
Ako zriaďovacie náklady sa neúčtujú:
-  náklady vynaložené na obstarávanie DM, zásob, reprezent..
-  náklady spojené so zlúčením, splynutím a rozdelením obch. spol. a družstiev, a so zmenou ich právnej formy.
-  na získavanie VI (upisovanie nových akcií a s tým súvisiace náklady).
 
- aktivované náklady na vývoj – predstavujú výsledky úspešne vykonaných vývojových prác, napr. dizajn, výroba a skúšanie prototypov a modelov pred začatím výroby.
Aktiv. nákl. na vývoj sa môže urobiť len vt., ak sa predmety vývoja:
-  nakúpili samostatne a nie sú súčasťou dodávky DM a jeho ocenenia
-  vytvorili vlast. činnosťou na to, aby sa nimi obchodovalo
-  vytvorili vlast. činnosťou pre potreby ú. j.
 
- softvér – je DNM bez ohľadu na to, či je alebo nie je predmetom autorských práv vt., ak ho ú.j.:
- kúpila samostatne, teda nie ako súčasť technic. vybavenia (hardvéru) a jeho ocenenia
- vytvorila vlast. činnosťou s cieľom obchodovať s ním, pričom to nie je softvér vyhotovený na zákazku alebo ako súčasť technic. vybavenia.
 
- oceniteľné práva – predstavujú výsledky tvorivej duševnej činnosti, ktoré ú.j. obstarala za úhradu (odplatu), napr.:
- predmety priemyselných práv – vynálezy, ochr. známky, úžitkové vzory, údaje o pôvode výrobkov, obchodné mená, priemyselné vzory, licencie.
- práva príbuzné priemyselným právam – práva k novým odrodám rastlín, novým plemenám zvierat, nové spôsoby ochrany rastlín proti škodcom, výr.-techn., obch. a iné poznatky (know-how)
- právy z iného duševného vlastníctva – autorské práva na literatúru, vedecké alebo umelecké, hudobné, filmové, divadelné, architektonické diela, práva príbuzné autorským právam (právo na výrobu zvukového záznamu, obrazového záznamu, verejn. vysielania rozhlasových a televíznych diel)
 
- goodwill – predstavuje kladný rozdiel medzi OC a podielom obstarávateľa na reálnej hodnote obstaraného majetku a záväzkov v deň jeho obstarania. Ak je tento rozdiel záporný, ide o badwill.
Goodwill (badwill) sa účtuje pri:
-  kúpe, výmene alebo vklade podniku alebo jeho časti
-  rozdelení podniku
-  splynutí podniku
Goodwill vytvorený vlast. činnosťou ú.j. sa neaktivuje (nie je DNM)
 
- ostatný DNM – ú.j. môže evidovať ako DNM taký majetok nehmotného charakteru, ktorého ocenenie je 50 000,- Sk a nižšie a doba požiteľ. dlhšia ako 1 rok.
 
b) Dlhodobý hmotný majetok – je najdôležitejšou funkciou v podnikov. transf. procese (stavby, stroje). Všeobecne ho možno charakterizovať ako majetok, ktorého cena je vyššia ako 30 000,- Sk a doba použiteľ. dlhšia ako 1 rok, ak o tom rozhodne podnik vo vnútropodnikovej smernici.
 
DHM:
- pozemky, stavby, byty, nebytové priestory, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovvo, ak nie sú DFM.
- samostatné hnuteľné veci alebo súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné techn.-ekonomické určenie a ich ocenenie je vyššie ako 30 000,-Sk a doba použiteľ. je dlhšia ako 1 rok. Ak majú cenu 30 000,-Sk a nižšiu a doba použiteľ. je dlhšia ako 1 rok, ú.j. môže určiť, že sú ostatným DHM:
- pestovateľské celky trvalých porastov, ktoré majú dobu plodnosti dlhšiu ako 3 roky.
- základné stádo a ťažné zvieratá, bez ohľadu na ich OC.
- otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnotenie, ak nie sú súčasťou OC DHM.
 
Technickým zhodnotením sa rozumie:
a)  nadstavby, prístavby, stavebné úpravy – napr. na existujúcu bytovku sa nadstaví ďalšie poschodie s bytmi, k administratívnej budove sa pristavia garaže,...
b)  rekonštrukcie – predstavujú taký zásah do majetku, ktorý spôsobuje zmenu jeho technických parametrov alebo účelu, napr. kotolňa na palivo sa rekonšt. na plyn,...
c)  modernizácie – rozširujú vybavenosť alebo použiteľnosť DM o také súčati, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeiteľnú súčasť majetku.
 
c) Dlhodbý finančný majetok – člení sa na:
- cenné papiere a podiely
- pôžičky poskytnuté ú.j. v konsolidovanom celku
- dlhodobé pôžičky
- umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky, ktoré sú obstarané na účely dlh. uloženia voľných peňažných prostriedkov
 
d) Dlhodobé pohľadávky – sú pohľadávky s dohodnutou dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok

2. Obstarávanie – DM sa môže obstarať:
a)  kúpou – najčastejšie sa dlh. majetok obstaráva za úhradu. Takýto spôsob obstarania sa označuje aj jako dodávateľská forma.
b)  vytvorením vlastnou činnosťou – pri obstarávaní DM vlastn. činnosťou  vznikajú v podniku rôzne náklady, ktoré sa po dokončení spočítajú. V tejto výške sa zaradia do majetku podniku, čo sa označuje jako aktivovanie DM.
c)  bezplatným prevodom – na základe darovacej zmluvy – obstaranie DM sa môže po dohode s dodávateľom hradiť aj formou preddavkov. Obstaranie darovaného DM je bezplatné, to znamená, že podniku nevznikajú bežné náklady na obstaranie.
d) bezplatným prevodom – na základe právnych predpisov – väčšinou ide o prevod majetku z jednej štátnej organizácie pre druhú organizáciu. (prevod majetku medzi úradmi)
e)  preradením z osobného užívania do podnikania – toto obstaranie sa vyskytuje v prípade individuálneho podnikateľa, ak sa rozhodne, že svoj osobný majetok bude používať na účely svojho podniku (auto).
f) na základe zmluvy o kúpe najatej veci – finančný leasing – podstata leasingu je v tom, že nájomca používa prenajatý DM počas doby dohodnute v zmluve.
g)  získaním práv na výsledky tvorivej duševnej činnosti – divadelné predstavenie, CD, knihy, muzikály,...
 
Ocenenie – je peňažné vyjadrenie hodnoty majetku v korunách. Pre ocenenie DM sa používajú tieto ceny:
1.)  vstupná cena
2.)  zostatková cena
 
1.) VC – je celková vyčíslená cena DM, z ktorej sa pri odpisovaní majetku uskutočňujú odpisy. VC sa zvyšuje o cenu dokončeného technického zhodnotenia DM a vzniká tak, zvýšená VC.
 
Pri oceňovaní DM rozl. tieto druhy VC.
a)  OC – touto cenou sa oceňuje DNM a DHM obstaraný kúpou. OC je cena, za ktorý sa majetok obstaral, zvýšená o náklady súvisiace s obstaraním (preprava, clo, montáž, náklady na prípravu a zabezpečenie výstavby, prieskum, geol. a projekt. práce, ...) OC= cena majetku + náklady na obstaranie
b)  ROC – je cena, za ktorý by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje. ROC sa oceňuje:
- bezplatne nadobudnutý DM (dar)
- nehmotný majetok vytvorený vlast. činnosťou, ak sú vlastné náklady vyššie ako ROC tohto majetku
- príchovky a prírastky zvierat, ak nie je možné zistiť vlastné náklady
- DM preradením z osobného vlastníctva do podnikania
- DM novozistený pri inventúre a v účtovníctve doteraz nezachytený
 
c)  Vlastné náklady – oceňuje sa nimi DM vytvorený vlast. činnosťou, ak sú vlast. náklady nižšie ako ROC. Vlastné náklady pri DM vytvorený vlast. činnosťou sú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady.
d) Reálna hodnota – ňou sa oceňuje majetok a záväzky nadobudnuté vkladom alebo kúpou podniku, alebo jeho časti.

2.) ZC – predstavuje rozdiel medzi VC a celkovou výškou odpisov vytvorenou k určitému dátumu (oprávky).
 
5.  Opotrebenie – DHM a DNM majetok sa aktívne či pasívne dlhodobo zúčastňuje podnikov. transf. procesu.
Opotrebenie sa prejavuje ako postupná zmena. Opotrebenie DHM súvisí s jeho živnosťou, t. j. časom, počas ktorého pôsobí v podnik. transf. proces.
 
a)  fyzické opotrebenie – materiálne – je výsledkom pôsobenia majetku v transf. procese
b)  morálne opotrebenie – ekonomické – predstavuje znehodnocovanie častí majetku vplyvom jeho technic. zastarávania a rastu produktivity práce pri ich výrobe
 
Odpisovanie – odpisy DM predstavujú mieru opotrebenia DM za rok, vyjadrené v Sk,- (v peniazoch). Odpisy vyjadrujú fyzické a morálne opotrebenie DM. Sú ekonomickou kategériou, ktorá má viacero funkcií.
Funkcie odpisovania umožňujú vyjadriť:
-  náklady – t. j. prenesenia časti hodnoty požívaného DM do hodnoty nového výkonu
-  opotrebenie – používaného DM, t. j. zníženie VC a tým aj reálne ocenenie DM
-  podiel nákladov – vynaložených na obstaranie DM, ktoré sa používa na dosiahnutie príjmov ú.j.
 
DM sa člení na:
a)  odpisovaný – je celý DHM a DNM okrem pozemkov, umelecký diel a zbierok
b)  neodpisovaný – patria tu pozemky, umelecké diela a zbierky (neodpisujú sa preto, lebo ich trhová cena má stúpajúcu tendenciu), nedokončené hmotné a nehmotné investície a preddavky na DHM a DNM
 
Účtovné odpisy – vyj. nepriamo pomocou oprávok k DM zníženie OC tohto majetku. Majú vecne zobraziť skutočnosť, t. j. vyj. reálny pokles hodnoty majetku v konkrétnych podmienkach každého podnikateľa. Uskutočňujú sa podľa opisového plánu.
Podľa zákona o účtovn. sa DNM musí účtovne odpisovať najneskôr do 5 r. od jeho obstarania, DHM sa odpisuje s ohľadom na opotrebenie, ktoré zodpovedá bežným podmienkam jeho používania.
 
Metódy odpisovania DM:
(o metóde rozhoduje ú.j.)
a) rovnomerné odpisovanie – každý rok odpisuje rovnakú sadzbu
b) zrýchlené odpisovanie – ú.j. používa rozdielne odpisové sadzby vo vzťahu k výkonom (napr. podľa výroby, t. j. na zač. používania, pri zvýšení odbytu a pri poklese odbytu)
 
Pri použití ktorejkoľvek metódy môžeme majetok odpisoať len do takej výšky v akej sme ho obstarali, t. j. maxim. do výšky VC!!!
Metódu odpisovania nemôže ú.j. zmeniť po celý čas odpisovania daného DM.
Suma odpisovania sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor.
Ostatný DM sa môže odpisať naraz.
 
Daňové odpisypredstavujú tú časť výdavkov, ktorou sa VC uznáva do nákladov za dané zdaňovanie obdobie.
Zákon o daní z príjmov určuje maxim. výšku odpisov DHM a DNM, ktoré sa berú do úvahy pri určovaní základu dane z príjmov.
Tieto daňové odpisy sa v účtovníctve neúčtujú, ale na účely dane z príjmov ich musí ú.j. vyčísliť a porovnať s účt. odpismi.
DM môže ú.j. odpisovať na daňové účely len vt., ak má majetok v používanie k 31.12. b. r.
Výnimkou je vyradenie HM menovite, uvedeného v zákone o dani z príjmov (napr. formy, modely, šablóny). V takomto prípade sa účtuje ako daňový náklad časť odpisov vypočítaná z ročného uvedeného majetku s presnosťou na mesiace.
 
Daňové odpisy sú:
a) rovnomerné odpisovanie – pri ňom sa DNM a DHM zaradí do odpisových skupín

ODPISOVÁ SKUPINA  DOBA ODPISOVANIA ROČNÝ ODPIS
1    4 r. 1/4
2    6 r.    1/6
3  12 r.  1/12
4  20 r.  1/20
 
b) zrýchlené odpisovanie – umožňuje odpísať, t. j. preniesť do daňových nákladov v prvých rokoch viac ako pri rovnomernom odpisovaní.
 
ODPISOVÁ SKUPINA KOEF. V 1 R.  KOEF. V ďal. R.  KOEF. pre zvýšenú  ZC
  1    4 r. 5 r.    4 r.
  2    6 r.    7 r. 6 r.
  3  12 r.  13 r.    12 r.
  4  20 r.  21 r.    20 r.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 3)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Majetok podniku jeho druhy a opotrebenie Maturita 1 206 3.8
Slovenčina Majetok, Obstarávanie, Oceňovanie, Opotrebenie DM Poznámky 322 7
Slovenčina Dlhodobý majetok Referát 675 4.3
Slovenčina Majetok podniku Maturita 1 663 9.7
Slovenčina Dlhodobý majetok podniku Maturita 1 238 10
Slovenčina Majetok podniku a zdroje jeho krytia Referát 847 6.2
Slovenčina Dlhodobý Majetok Maturita 2 655 8.5
Slovenčina Dlhodobý majetok Referát 1 755 10
Slovenčina Majetok - rozdelenie Referát 367 6.5
Slovenčina Majetok podľa času používania Referát 884 3
Slovenčina Majetok podniku Poznámky 602 7.5
Slovenčina Opotrebenie dlhodobého majetku Referát 444 7.5
Slovenčina Dlhodobý majetok podniku Maturita 2 148 0
Slovenčina Dlhodobý majetok podniku Poznámky 1 671 0
Slovenčina Dlhodobý majetok, odpisovanie, náklady Maturita 996 8
0.019