Manažment, Stratégia podniku, Podnikateľský plán

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča Nikolka
Typ práce: Referát
Dátum: 29.06.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 091 slov
Počet zobrazení: 31 920
Tlačení: 928
Uložení: 957
1. Manažment – je umenie riadiť podnik tak, aby sme dosiahli vytýčené ciele. Môžeme ho chápať, buď v podobe funkčnej (ako riadenie podniku) alebo v podobe inštitucionálnej (manažéri podniku)
 
Má 4 funkcie:

a) Plánovanie – je to proces stanovovania cieľov, stanovenie prostriedkov na dosiahnutie cieľov a proces vymedzenia ciest a spôsobov na dosiahnutie stanovených cieľov.Ciele musia byť vecne a časovo vymedzené a merateľné.
 
b) Organizovanie – prostredníctvom tejto funkcie sa v podniku zamedzuje nekoordinovanému správaniu a vytváraniu sa stupňovité vzťahy, vytvára sa stabilita v podniku a synergické efekty – (dajú sa dosiahnuť vhodnou deľbou práce, spoluprácou – kooperáciou, organizáciou práce a motiváciou)
 
c) Vedenie – je usmerňovanie podriadených pracovníkov manažérom a vytvárať pracovné podmienky tak, aby sa dosiahli stanovené ciele.
 
d) Kontrola – táto funkcia je zameraná na hodnotenie javov a procesov, ktoré nastali, prebiehajú alebo ešte len nastanú, podľa toho delíme kontrolu na:
- predbežnú – hodnotenie reálneho plánu a pripravenosť podniku
- priebežnú – kontrola procesu, ktorý je momentálne v realizácii, ak sa zistia odchýlky zabezpečí sa náprava
- výslednú – sleduje sa výsledok procesu a dosiahnutie cieľov
 
2. Podnikové plánovanie – je rozhodovanie o budúcnosti podniku. Výsledkom plánovania je plán podniku.
Poznáme niekoľko stupňou plánovania:
-  strategický plán
-  podnikateľský plán – business plán
-  ročný plán
-  operatívny plán
 
Rozsah a časový horizont a plánovanie vôbec, závisí od veľkosti podniku. Väčšie podniky zvyčajne plánujú na dlhšie obdobie a menšie podniky plánujú na kratšie obdobie.
 
Podnikové ciele – sú výsledkom rozhodovacieho procesu, v ktorom sa harmonizujú záujmy predstaviteľov podniku so záujmami spoločenských skupín (štát, zákazník, dodávateľ, odberateľ)
 
Členíme ich z rôznych hľadísk:
1.) z časového hľadiska:
- dlhodobé
- strednodobé
- krátkodobé
 
2.) podľa organizačného stupňa riadenia:
- ciele prevádzky
- divízie
- koncernu
 
3.) podľa funkčných oblastí:
- ciele výroby
- výskumu
- marketingu,…

Stratégia podniku – je stanovenie si základných dlh. cieľov podniku a spôsob ako ich dosiahnúť.
Poznáme 3 druhy stratégií:
 
a) stratégia rastu – tu podniku rozširuje svoje trhy, výrobu, teda expanduje. Sú 2 spôsoby uskutočnenia:
- koncentrácia – podnik sa tu spája s iným podnikom rovnakého zamerania
- diverzifikácia – je to prenikanie do príbuzných odborov prípadne do úplne nových odborov výroby.
 
b) stratégia stability – podnik sa snaží udržať momentálny stav.
 
d) stratégia útlmu – je výhodná vtedy, ak chceme predísť neodvratnému a náhlemu bankrotu, ktorý by mohli spôsobiť prudké problémy (zamestnancom, veriteľom).
 
3. Podnikateľský plán – je konkretizáciou podnikateľského zámeru. Stanovuje ciele podniku na určité časové obdobie.
Skladá sa z:
 
1.) prehľad – súhrnna charakteristika – podáva základné informácie o predmete podnikania
 
2.) charakteristika podniku – opisuje umietnenie a organizačné zabezpečenie podniku
 
3.) ciele podniku – vychádzajú z dlhodobej stratégie podniku
 
4.) trhy a konkurencia – je zameraná na prostriedky, v ktorých sa podnik nachádza alebo na analýzu trhu a konkurencie
 
5.) marketing – poskytuje informácie o plánovanom umiestnení produkcie na trh
 
6.) výroba – je tu opísaný výrobný zámer podniku a spôsob jeho zabezpečenia
 
7.) organizácia a manažment – opisuje personalistiku podniku, kvalitu a spôsob riadenia podniku, štýl riadiacej práce
 
8.) finančné hospodárenie – vychádza z finančnej analýzy a okrem iného ma obsahovať súvahu, výsledovku, výkaz cash-flow.
 
9.) dodatky a prílohy – obsahuje doplnkové informácie jako napr. nákresy, graby, katalóg, tabuľky, … .
4.
Podnikateľské riziká – riziko je vlastne uvedomovanie si možných stavov a javov, pričom podnikateľ (manažér) nepozná pravdepodobnosť s akou nastanú.
 
Zlaté pravidlo ekonomiky – čím vyššia výnosnosť, tým vyššie riziko

Sú 2 druhy rizík:
a)  poistiteľné – rizikovým faktorom je väčšinou majetok
b)  nepoistiteľné – rizikovým faktorom je väčšinou vonkajšie okolie podniku
 
Rizikové faktory a formy rizík:
- DM – živelná pohroma, krádež, poškodenie
- krátk. majetok – pokazenie, sprenevera (defraudácia), krach peň. ňstavov, krádež
- kapitál – zbankrotovanie peň. inštitúcie
- personál – úraz, smrť, trvalé následky, absencia, štrajk
- výrobky – nepodarky, krádež, živelná pohroma
- zákazníci – nedodržia zmluvu, prejdu ku konkurencii, nezaplatia
- dodávateľ – dodanie zlého materiálu, nedodanie materiálu
- konkurencia – ukradne nápad
- spoločenské prostredie – nezamestnanosť, inflácia, daňová politika
 
5. Organizácia – používa sa v 2 významoch:
1.)  vo význame označenia objektu – základnými prvkami sú ľudia (škola, družstvá)
2.)  vo význame vnútorného usporiadania – tu sa organizácia chápe jako určitý statický jav (prevádzka, dielňa, odbor, oddelenie)
 
Organizovanie – vyjadruje činnosť, resp. proces usporadúvania, organizátorsku činnosť. Je zameraná na:
a.)  vytváranie nového systému – prvotné vytváranie organizácie, čiže budovanie novej organizácie
b.)  pretváranie už existujúceho systému – zlepšovanie existujúcej organizácie
 
Organizačná štruktúra – je usporiadanie prvkov organizácie a vzťahov medzi nimi. Môže sa chápať jako:
a) riadiaci systém – organizačná štruktúra riadiacich orgánov a riadiaceho aparátu podniku
b) riadený systém – organizačná štruktúra výrobno – technického systému
 
Typy organizačných štruktúr – poznáme 5 základných typov org. štruktúr:
 
1.) jednoduchá oš – (malého podniku)
2.) funkčná oš -
3.) divizionálna oš -
4.) maticová oš -
5.) holdingová oš –
 
Manažéri – v širšom chápaní spĺňa tieto charakt.:
-  riadia prácu a preberá zodpovednosť za výsledky práce iných
-  jeho náplňou práce je vyknávať riadiace činnosti
 
V užšom chápaní sa manažérom podniku rozumejú najmä vedúce manažérske osobnosti podniku z hľadiska úrovne riadenia podniku rozlišujeme 3 úrovne manažérov:
 
a.) vrcholoví manažéri – majú v podniku osobitné postavnie a majú osobitný vzťah k vlastníkom. Usmerňujú a koordinujú činnosť podniku ako celku
 
b.) manažéri strednej úrovne – sú to vedáci rôznych odborných útvarov (marketingu, výskumu)
 
c.) manažéri prvej línie – sú v priamom kontakte s výkonnými pracovníkmi podniku. Zodpovedajú za zadávanie úloh týmto pracovníkom a kontrolu ich plnenia (vedúci, majstri dielní)
 
Podľa charakteru vykonávaných činností sú manažéri:
 
1.)  univerzalisti – sú manažéri, ktorý stoja na čele líniových riadiacich útvarov (riaditeľ podniku, riaditeľ závodu)
2.)  špecialisti – sú odborní manažéri, zameraní na jednotlivé funkčné oblasti, ich hlavným poslaním je pomáhať líniovým manažérom presadzovať stanovené ciele. (riaditeľ alebo námestník úsekov marketingu, výroby, výskumu)
Vlastnosti manažéra – inciatívnosť, samostatnosť, rozhodnosť, cieľavedomosť, optimizmus, fantázia,... .
 
Štýly vedenia – je to spôsob vedenia ľudí, ktorý motivuje ich správanie v rôznych situáciach.
Poznáme 4 štýly vedenia podniku:
 
- Autoritatívny štýl – manažér tu trvá na svojich rozhodnutiach a príkazov za všetkých okolností. Svoje názory presadzuje aj proti mienke a názorom svojich podriadených.
- Participatívny štýl – je založený na aktívnej účasti všetkých pracovníkov na riadení a rozhodovaní. Medzi manažérom a pracovníkmi prevláda vzájomná dôvera.
 
- Demokratický štýl – tu sa vedúci pracovník pri rozhodovaní radí s podriadenými, vie vypočuť ich mienku a názory.
 
- Liberálny štýl – vedúci pracovník má spravidla nízku autoritu, ale určitú prestíž. Vedúci pracovník býva zvyčajne tolerantný k chybám a nedostatkom podriadenýc.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.037