Platobný styk - Zmenka, Šek, Faktoring, Leasing

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Nikolka
Typ práce: Referát
Dátum: 01.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 771 slov
Počet zobrazení: 11 667
Tlačení: 550
Uložení: 516
1. Platobný styk – všetky druhy platieb, ktoré sa uskutočňujú tak medzi právnickými, jako aj
fyzickými osobami, bez ohľadu na to, či ide o obchodné aleho osobné vzťahy.
 
Môže byť:
a)  tuzemský
b)  zahraničný
 
2. Tuzemský platobný styk – predstavuje súhrn všetkých foriem a spôsoby platenie, ktoré sprostredkúva obeh peňazí v národnom hospodárstve.
 
Z hľadiska organizačného a technického zabezpečenia platieb:
a)  hotovostný platobný styk
b)  bezhotovostný pl. styk
c)  kombinovaný pl. styk

a) hotovostný platobný styk – sa vo vyspelých trhových ekonomikách vyskytuje v obchodných vzťahov veľmi zriedkavo. Častejší je ešte při neobchodných priamych platbách v hotovosti (nákup v maloobchode) alebo platenie prostredníctvom pošty.
 
PLATITEĽ………….h o t o v o s ť…………..PRÍJEMCA
PLATITEĽ ---------------p o š t a-----------------PRÍJEMCA
 
Nevýhody:
-  potreba držania väčšieho množstva peňazí v hotovosti (krádež)ˇ
-  zdĺhavý spôsob platby
-  nákladnosť, pretože třeba zabezpečovať aspoň minimálnu ochranu
 
Priame platby:
MALOOBCHOD – při nákupoch v maloobchode
VEĽKOOBCHOD – při nákupoch vo veľkoobchode
DOPRAVA – v osobnej automobilovej a železničnej doprave
INKASO – při zúčtovaní inkasa za elektrinu, plyn, byt, …
INÉ PLATBY – při platbe za kultúrne, športové, spoločenské akcie
 
DOKLADY:
–  pásky z kontrolných registrčných pokladníc
–  príjmový alebo výdavkový pokladničný doklad
–  poštové poukážky typu C a D
–  cenný list
 
b) bezhotovostný platobný styk – je taký, při ktorom sa peniaze nepoužívajú v hotovosti, ale vo forme depozitných – bankových peňazí (musíme mať účet v banke)
 
BANKA PLATITEĽA………………………………….BANKA PRÍJEMCU
Bankový účet – 18 000 ….bezhotovostné zúčtovanie…..Bankový účet + 18 000
Výhody – za najväčšie výhody bezhotov. pl. styku možno považovať:
- rýchlosť a operatívnosť – bezhotovostné platby zrýchľujú obeh bankových peňazí prevodom z účtu na účet
- hospodárnosť, racionálnosť a úspornosť – odpadáva manipulácia s peniazmi
- bezpečnosť a istota
 
DOKLADY:
- príkaz na úhradu – je doklad, ktorého platiteľ žiada obchodníkovú banku, ktorá vedie jeho účet, aby z jeho účtu uhradila určitý záväzok na účet príjemcu
- príkaz na inkaso – sa používa v tom prípade, ak si príjemca platby (veriteľ) sám inkasuje od platiteľa z jeho účtu (je potrebný písomný súhlas platiteľa)
- hromadný príkaz na úhradu/inkaso – na úhradu – je platobný doklad, ktorý sa používa vtedy, keď platiteľ predkladá na úhradu niekoľko príkazov naraz.
- trvalý príkaz na úhradu/inkaso – na úhradu – je pl. doklad, ktorým sa realizujú pravidelne sa opakujúce úhrady
- šek – je pl. doklad, v ktorom vystaviteľ dáva písomný príkaz peň. ústavu (banke) zaplatiť doručiteľovi alebo osobe uvedenej na šeku sumu, na ktorú je šek vystavený
 
c) kombinovaný platobný styk – sa často označuje jako „polohotovostný“, pretože v skutočnosti ide o súčasné spojenie hotovosti i bezhotovostného platenia v jednej hospodárskej operácií.
Môžu nastať dva varianty:
 
1.) keď platiteľ uhrádza v hotovosti v peň. ústave alebo na pošte a príjemcovi sa platba pripíše na účet v peň. ústave.
2.) keď príjemca dostane hotovosť od platiteľa, ktorý to uhradil zo svojho účtu v peň. ústave.
 
Údaje v dokladoch pl. styku sa nesmú prepisovať, škrtať ani vpĺňať ceruzkou!!!
 
Zásady pre poštové poukážky:
-  poštové poukážky vypĺňame perom, strojom alebo inou nezmazateľnou techn.
-  na poukážke nie je povolené čokoľvek opravovať alebo prepisovať
-  úplnú adresu príjemcu a odosielateľa třeba vypísať čitateľne
-  sumu poukazovaných peňazí třeba zapísať tak, aby písmeno „h“ bolo na mieste desatinného znaku
-  sumy do Sk 9999,- sa píšu bez medzery, vyššie sumy sa píšu s medzerou 14 555,-
-  aby sa zamedzilo falšovaniu poštových poukážok, před napísanú sumu třeba dať tzv. zámedzovku. Zámedzovku třeba napísať aj za slovné vyjadrenie sumy
-  slovom vypísať s veľkým začiatočným písmenom bez medzier, 621 Sk,- šestodvadsaťjeden Sk,-
-  sumu vyššej hodnoty jako Sk 99,-, ktorá začína jednotkou,  třeba napísať slovom takto: Jedensto… , Jedentisíc…, za posledným znakom slovného vyjadrenia třeba napísať zámedzovku
-  při platení poštovou poukážkou A a B třeba uviesť do príslušnej rubriky konštantný a variabilný symbol.
Platobné karty – sú jedným z najmodernejšieho platobného styku v súčasnosti. Platobné karty dnes poskytujú už viaceeré obchodné banky. Platobná karta umožňuje rýchly a pohodlný výber v hotovosti po celý týždeň vrátane soboty a nedele a to 24 hod. denne.
 
3. Zmenka – je c. p., ktorý obsahuje záväzok vystaviteľ zaplatiť určitú peňažnú sumu na určenom mieste a v určenom čase majiteľovi zmenky. Alebo môže obsahovať príkaz vystaviteľa zmenky trasátovi – zmenkovníkovi, aby v určenom čase zaplatil namiesto neho dlžnú sumu majiteľovi zmenky.
 
Náležitosti zmenky:
1.) označenie „zmenka“ v texte a v jazyku, v ktorom je zmenka vystavená
2.) príkaz zaplatiť určitý peňažnú sumu, ktorá je vyjadrená slovom aj číslom
3.) meno toho, kto má platiť
4.) údaj o splatnosti, podľa splatnosti poznáme zmenky:
- fixná alebo denná – na ktorú je presne uvedený dátum splatnosti
- vistazmenka – je splatná při predložení, teda na videnie
- časovaná vistazmenka – je splatná po uplynutí určitej lehoty po predĺžení
- datozmenka – je splatná určitý čas po vystavení
5.) miesto, kde sa má platiť
6.) meno toho, komu sa má platiť
7.) miesto a dátum vystavenia zmenky
8.) podpis vystaviteľa (umiestňujeme v pravom dolnom rohu(
 
Poznáme 2 druhy zmeniek:
vlastná zmenka – vystupujú tu 2 osoby, a to dlžník a veriteľ
cudzia zmenka – vystupujú tu 3 osoby, a to vystaviteľ (trasant), zmenkovník (trasát), veriteľ
 
Při cudzej zmenke zmenkovník a dlžník nie je tá istá osoba, preto je nevyhnutné, aby zmenkovník uznal svoj záväzok prijatím na zmenke tzv. AKCEPTOM.
 
Za vystaviteľa alebo zmenkovníka sa môže zaručiť ďalšia osoba, ktorú nazývame AVALISTA.
 
Zmenka je obchodovateľný c. p., preto je možné ju predať před lehotou splatnosti tzv. ESKONT ZMENKY.
 
Ak sa zmenka nezaplatila musí ju majiteľ dať protestovať, aby si zachoval právo na zmenkový postih voči oprávneným osobám. PROTEST – je verejná listina, ktorá preukazuje, že zmenka bola predložená v správnom čase a mieste, ale nebola akceptovaná alebo zaplatená.
 
4. Dokumentárny akreditív – uskutočňuje sa na základe zmluvy o otvorení akreditívu, v ktorom sa banka zaväzuje príkazcovi, že na základe jeho žiadosti poskytne určenej osobe na účet príkazcu určité plnenie, ak oprávnený splní do určitej doby stanovené podmienky a príkazca sa zaväzuje zaplatiť banke úplatu.
Banka je povinná poskytnúť oprávnenému plnenie, ak sú v banke predložené počas platnosti akreditívu dokumenty určené v akreditívnej listine.
Dokumentárny akreditív - zabezpečuje predávajúcemu, teda vývozcovi včasné zaplatenie za tovar a kupujúcemu dáva istotu, že za tovar sa zaplatí.
 
Dokumentárny akreditív sa skladá z týchto fáz:
a) príprava dokumentárneho akreditívu – při predbežnom rokovaní si vývozca a dovozca dohodnú presné podmienky a druh dokumentárneho akr., použité akredit. podmienky, úhradu dokladov a ich platnosť.
 
b) vystavenie, respektíve otvorenie akreditívu – akreditív sa otvára na základe žiadosti o otvorení akreditívu, ktorý vystavuje kupujúci, teda dovozca na svoju banku. Otvorením sa banka zaväzuje, že poskytne plnenie beneficientovi, teda poverenému, ak budú splnené požadované podmienky. Týmito podmienkami sa rozumejú dokumenty, ktoré vývozca (predávajúci) musí predložiť banke na základe dohody s dovozcom. Vystupujú tu 4 strany a to:
- príkazca (kupujúci) – importér
- banka príkazcu – vystavujúca banka
- poverený – beneficient
- banka avizujúca – potvrdzujúca
 
Dokumenty pre dokum. akreditív:
-  obchodná faktúra
-  zmenka
-  dopravný dokument
-  podací lístok
-  colná faktúra
-  pistka,…
 
c) použitie akreditívu – táto fáza nastáva vtedy, keď poverený predloží dokumenty v době platnosti akreditívu banke. Banka preverí, či doklady zodpovedajú akreditatívne, či spolu súvisia a pod., a rozhodne či platbu uskutoční alebo nie.
 
Platnosť akreditívu končí vyčerpaním, zrušením alebo uplynutím lehoty.
 
Dokumentárne inkaso: 
1. (kúpna zmluva) – uzatvorí sa kúpna zmluva
2. exportér odovzdá tovar dopravcovi
3. exportér dostane od dopravcu dopravné dokaldy
4. exportér odovzdá svojej banke inkasný príkaz a dopravné dokumenty
5. banka exportéra postúpi inkasný príkaz a dokumenty banke importéra
6. predkladajúca banka prezentuje dokumenty emportérovi
7. importér platí svojej banke proti vydaniu dokumentu D/P
8. importér predloží dopravcovi dokumenty, ktoré prezentujú tovar
9. dopravca vydá tovar importérovi
10. prevod inkasnej sumy z banky importéra do banky exportéra
11. dobropis inkasnej sumy na účet exportéra
 
Podstatou dok. inkasa je, že vývozca dáva príkaz svojej banke, aby vydala dohodnuté dokumenty dovozcovi, až po zaplatení určitej sumy alebo po splnení inkasného úkonu. K týmto dokumentom patria:
-  finančné dokumenty (zmenka, šek)
-  obchodné dokumenty (faktúra)
-  dopravné dokumenty (poistka)
 
Inkasujúca banka podľa inštrukcií vysielajúcej banky postupuje podľa určitých inkasných podmienok:
a)  dokumenty proti zaplateniu (D/P) – Documents against payment
b)  dokumenty proti akceptácii zmenky (D/A) – Documents against acceptance
c)  dokumenty proti čiastočnému plateniu alebo čiastočnej akceptácii zmenky
d) dokumenty proti výmene iných dokumentov
e)  dokumenty proti vystaveniu bankovej garancie (D/C) – Documents against quarantee
f) dokumenty proti inkasnému úkonu
 
Dok. inkaso je výhodné využívať vtedy, ak sa zmluvný partneri dobré poznajú, sú spoľahliví a solventní (platobne schopní).
 
5.
Šek – je to c. p., ktorý obsahuje bezpodmienečný príkaz vystaviteľa šeku peňažnému ústavu (šekovníkovi), zaplatiť určitú peňažnú sumu doručiteľovi šeku alebo osobe uvedenej na šeku.
 
Náležitosti šeku:
1.) označenie „šek“ v texte a jazyku, v ktorom je šek napísaný
2.) bezpodmienečný príkaz zaplatiť určitú sumu peňazí
3.) meno banky, teda šekovníka, ktorá má zaplatiť
4.) miesto, kde sa má zaplatiť
5.) dátum a miesto vystavenia šeku
6.) podpis vystaviteľa šeku
 
Členenie šeku:
1.) podľa spôsobu zaplatenia:
- hotovostný šek
- zúčtovací šek – tu môže vystaviteľ a majiteľ šeku vydať zákaz zaplatenia šeku v hotovosti, doložkou „len na zúčtovanie“, ktorá sa píše na líci šeku. Šek sa zaplatí prevodom
 
2.) podľa príjemcu platby:
- šek na meno – kde je uvedený príjemca platby
- order šek – je s výslovnou doložkou „na rad“, teda šek je možné prevádzať na inú osobu
- rekta šek – je s doložkou „nie na rad“, t. j., že nie je možné šek prevádzať na iného majiteľa
- šek na majiteľa – zaplatí sa tomu, kto šek predloží na videnie bez skúmania totožnosti
 
3.) podľa vystaviteľa:
- bankový šek – vystavuje ho banka dlžníka
- súkromný šek – vystavuje ho právnická alebo fyzická osoba, ktorej šekovú knižku vystavuje banka.

6. Faktoring – predstavuje odkúpenie krátkod. pohľadávok před lehotou ich splatnosti. Odkupuje ich špecializovaná organizácia faktor.
Druhy faktoringu:
- main-line faktoring – zahŕňa okrem odkúpenia pohľadávky aj všetky operácie spojené s predajom tovaru na cudzých trhoch.
- confidential faktoring – faktor odkupuje od exportéra len vybrané pohľadávky a funkcie sa obmedzujú len na financovanie vývozcu.
- vývozný (exportný) faktoring – využíva sa vtedy, keď nie sú známe podmienky na zahraničných trhoch.
 
Forfaiting – predstavuje nákup strednod. a dlhod. pohľadávok bez spätného postihu vývozcu v prípade, že dlžník nezaplatí. Základom forfaitingu je kúpna zmluva medzi exportérom a bankou, prípadne forfaiterom.
Při forgaitingu sa najčastejšie využíva vlastná zmenka s doložkou bez postihu, ale môže sa použiť aj cudzia zmenka.
 
Leasing – znamená prenájom dohodnutej věci na základe zmluvy, na dohodnuté obdobie a za stanovenú odmenu.
Môže byť:
- operatívny – krátk. prenájom určitej věci, kde si nájomca určí čas prenájmu
- finančný – ide o dlhod. prenájom, na presne stanovené obdobie a zmluvu nemožno vypovedať
Môže byť - dvojstranný alebo trojstranný
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016