Daňová sústava, Dane

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Nikolka
Typ práce: Referát
Dátum: 01.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 480 slov
Počet zobrazení: 16 111
Tlačení: 635
Uložení: 626
1. Daňová sústava -  je súhrn všetkých daní, ktoré je možne vyberať na územi SR. Tvoria ju tieto daňe:
 
a) nepriame dane:
- DPH
- Spotrebné dane - daň z liehu
 - daň z vína
  - daň z piva
  - daň z tabaku a tabakových výrobkov
  - daň z mineralných olejov (pohonné hmoty, mazadlá)
 
b) priame dane:
- daň z príjmu - daň z príjmu fyz. osôb
  - daň z príjmu prav. osôb
- daň z nehnuteľnosti - z pozemkov
  - zo stavieb
- daň z používania motorových vozidiel
 
Nepriame dane -  odvádza ich predajca, taktiež podáva daňové priznanie avšak skutočné daňové zaťaženie znáša kupujúci, ktorý platí daň zahrnutú v cene produktu.
 
Priame dane -  vyberajú sa priamo, bezprostredne z príjmov alebo majetku. Subjekt znáša daňové zaťaženie sám a taktiež aj odvádza sám.
 
Základné daňové pojmy:
Základ dane - je ním fyz. al. práv. osoba, ktorá je povinná podať daňové priznanie a daň aj zaplatiť, poznáme 2 druhy subjektov dane:
a) daňovník - odvádza správcovi dane daň priamo sám
b) platiteľ dane - odvádza daň správcovi dane, ale skutočné daňové zaťaženie znáša daňovník
 
Objekt dane - je to to, z čoho sa daň platí, buď spotreba, príjem alebo majetok
 
Základ dane - predstavuje základ, z kotrého daňovník alebo platiteľ dane vypočítava svoju daňovú povinnosť
 
Sadzba dane - je to prostriedok, pomocou ktorého vypočítava subjekt dane zo základu dane daňovú povinnosť. Môže byť stanovená: percentom, pevnou sumou alebo kombináciou
 
2. Štátny rozpočet a dane - je to centralizovaný fond peňažných prostriedkov, kt. spadá do pôsobnosti štátu. Funguje ako štátna pokladnica je tvorený príjamami a výdavkami:
Príjmy ŠR:
- daňové príjmy (viac ako 80%)
- nedaňové príjmy  (clá a poplatky, príjmy za splácanie úverov a pôžičiek)

Výdavky  ŠR:
- transféry domácnostiam (prídavky na deti, daňový bonus)
- transféry obciam
- sociálne podpery
- dotácie podnikateľským subjektom
- verejná spotreba obyv. (školstvo, zdravotníctvo, kultúra. . .)
- verejná spotreba štátu - (armáda, požiarníci, polícia, súdy)
 
3. Daň z príjmov fyz. osôb:
Subjekt dane - delí sa na 2 skupiny:
a) osoby, kt. majú na našom území trvalý pobyt, trvalé bydlisko a zdržiavajú sa tu najmenej 183 dní v roku. Týmto osobám sa zdanujú všetky príjmy, kt. dosiahli na našom území al. v zahraničí sú to tzv Rezidenti
b) osoby, kt. nemajú na našom území trvalé bydlisko, nezdržiavajú sa na našom území viac ako 183 dní v roku. Do tejto skupiny patria aj zamestnanci zahr. práv. osôb, kt. boli vyslaní aby poskytli odbornú pomoc našim práv. os. Týmto osobám sa zdaňujú len príjmy dosiahnuté na našom území - Nerezidenti
 
Objekt/predmet dane - delíme ho do 5 skupín:
- príjmy zo závislej činosti a funkčné pôžitky (prijmy z pracovno- právneho vzťahu)
- príjmy z kapitalového majetku (úroky a výnosy z CP, vkladov na VK, úvery a pôžičky)
- príjmy z podnik. činnosti a samostat. zárobkovej činnosti (pr. z poľnohosp. výrobkov, zo živnosti, z duševneho vlast. . . .)
- príjmy z prenájmu
- ostatné príjmy (pr. výhry v lotériach)
 
Základ dane - tvoria ju príjmy znížené o výdavky
vypočíta sa takto:
 Základ dane = súhrn príjmov
  - odpočitateľné položky
  - nezdaniteľné časti základu
 - dar
----------------------------------------------------------
  znížený základ dane x sadzba dane (19%)
----------------------------------------------------------

DAŇ
 
Sadzba dane - je to 19% zo základu dane ZD zníženého o daňovú stratu a nezdaniteľné časti ZD. Uvádza sa priamo v daňovom zákone.
 
Daň z príjmov právnických osôb:
Subjekt dane - delí sa na 2 skupiny:
a) osoby, kt. boli založené za účelom podnikať
b) osoby, kt neboli založené za účelom podnikania, ale vyvíjajú podnikateľskú aktivitu

Predmet dane - sú to všetky príjmy z kt. sme dosiahli zisk. U prav. os., kt. neboli zriadené za účelom podnikania sú to len príjmy z pod. činnosti

Základ dane - je vyjadrený rozdielom konečných stavov účtov výnosov a nákladov a takto zistení základ sa ešte upravuje o pripočitateľné a odpočitateľné položky.
Vypočíta sa takto:
Základ dane = výnosy - náklady
- odpočitateľné položky
+ pripočitateľné položky
- dary
- strata
  ---------------------------------------------
  čistý základ dane x sadzba dane
----------------------------------------------
  DAŇ

Sadzba dane - je 19% zo ZD zníženeho o daňovú stratu
 
4. Nepriame dane:
- patria tu
a) DPH
b) spotrebné dane
 
DPH - platí ich konečný spotrebiteľ zahrnutú v cene produktu.
 
Predmet dane - je zdaniteľné plnenie v tuzemsku a tovar pri dovoze. Zdaniteľné plnenie je dodanie tovaru a nezáleží na tom, či ide o dodanie tovaru na výrobnú alebo konečnú spotrebu. Za tovar považujeme materiál, zásoby, el. energiu, plyn, vodu . . . Zdaniteľným plnením je i poskytovanie služieb napr. služby pôšt a telekomunikácii, oprávarénske a ubytovacie služby, služby cestovných kancelárii . . .
Predmetom dane su:
- dodanie tovaru
- poskytnutie služby
- dodanie stavby
- prevod a použitie práv
- prevod nehnuteľnosti
 
Subjekt dane - daňovník, platiteľ dane - fyz. a práv. osoba
poznáme 2 typy registracie platiteľa:
a) povinnú - pod. subjekt je povinný zaregistrovať sa ako platca DPH v tom prípade ak za 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov dosiahol 1 500 000,-
b) dobrovoľnú - závisí od slobodnej vôle pod. subjektu. Možno ju zrušiť najneskôr po uplynutí 12 mesiacov
 
Sadzba dane - je v SR určená od 01.01.2004 jednotná a to 19%. Výšku dane je povinný si platiteľ vypočítať sám. Môže byť:
a) daň na vstupe
b) daň na výstupe
 
Spotrebné dane - platí ich spotrebiteľ v cene nakúpeného tovaru. Spotrebným daniam podliehajú iba niektoré druhy výrobkov - vino, pivo, tabak a tabakové výrobky a uhľovodikové paliva a maziva
Spotrebná daň z vína:
Platiteľ:
- výrobca vína
- vinár al. iná osoba
- fyz. osoba al. prav. osoba, kt. víno vyváža
- fyz. al. práv. os., kt. získa víno bez dane al. nevie preukazať nadobudnutie vína daňovým dokladom
 
Základ dane - množstvo vína vyjadrené v litroch
Sadzba dane - je určená podľa druhu vína

Spotrebná daň z piva:
Platiteľ:
- výrobca
- vývozca v rámci podnikateľskej činnosti
- dovozca
- osoba, kt. uskutočnuje výčap
- osoba, kt. nadobudla iným spôsobom ako stanovuje zákon
 
Základ dane - množstvo piva vyjadrené v hektolitroch
Sadzba dane - závisi od jeho stupňovitosti al. od druhu piva. Ak to nie je označené na etikete, vtedy pivo podlieha najvyššej sadzbe dane
 
Spotrebná daň z liehu:
Platiteľ:
- výrobca
- dovozca
- vývozca
 
Predmetom -  je lieh, ale aj zmes ktorá obsahuje viac ako 22% liehu
Základ dane - množstvo liehu vyjadrené v litroch absolutného alkoholu
Sadzba dane - je dana zákonom o spotrebných daniach
 
Spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov:
Platiteľ:
- výrobca
- dovozca
- vývozca
- osoba, kt. nevie spôsob nadobudnutia dokázať
 
Základ dane - množstvo tabakových výrobkov vyjadrené v kusoch
Sadzba dane - pri cigaretach závisi od dĺžky
 
Spotrebná daň z minerálnych olejov:
Platiteľ:
- výrobca palív a mazív
- dovozca
- vývozca
- fyz. al. práv. osoba, ktl. skladuje, vyskladňuje, alebo spotrebúva paliva, kt. nadobúda iným spôsobom ako stanovuje zákon
- správa štátnych hmotných rezerv
- železnice SR pri nákupe motorovej nafty určenej na pohon hnacích vozidiel v železničnej doprave
 
Základ dane - množstvo palív a mazív vyjadrené v tonach
Sadzba dane - je určená podľa druhu zdaňovaného tovaru
 
5.
 - daň z nehnuteľnosťi sa týka pozemkov a stavieb
 
Daň z pozemkov:
Subjekt dane:
- vlastník zapísaný v katastri nehnuteľnosti
- správca ak je majetok vo vlastníctve štátu
- užívateľ alebo nájomca
 
Predmet dane:
- orná pôda, vinice, chmeľnice a ovocné sady
- trvalé trávne porasty (lúky, pasienky)
- záhrady
- lesné pozemky na kt su hosp. lesy
- rybníky s chovom rýb a ostatné hosp. využívané vodné plochy
- zastavané plochy a nádvoria
- stavebné pozemky
- ostatné
 
Základ dane - je hodnota pôdy bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2. Oslobedenie od dane:
- pozemky vo vlastníctve štátu alebo obce
- verejné prístupné parky, rezervácie a cintoríny
- pozemky vzdelávacích inštitúcií
- pozemky ktoré sú hospodársky nevyužiteľné (močiare, slatiny)
 
Zadzba dane - je max. 0,75%
Intervalian - nehnuteľnosti, kt. sa nachádzajú v zastavanej časti obce
Extravalian - nehnuteľnosti, kt. sa nachádzajú mimo zastavanej časti obce
 
Daň zo stavieb:
Subjekt dane - je bud vlastník zapísaný v katastri nehnuteľnosti alebo správca ak je majetok vo vlastníctve štátu
 
Predmet dane - sú to stavby spojené pevným základom so zemou, ktoré majú vnútorný priestor vymedzený stropom a podlahou a na ktorý bolo vydané kolaudačné rozhodnutie. Delíme ho do piatich skupín:
1) stavby na bývanie
2) chaty na individuálnu rekreáciu
3) garáže
4) objekty slúžiace na podnikateľské účely a zárobkové činosti
5) ostatné stavby
 
Základ dane - určuje ju mestsky alebo obecný úrad v súlade so zákonomo daniach zo stavieb
 
6. Daň z motorových vozidiel:
Subjekt dane - je držiteľ motorového al. prípojného vozidla zapísaný v technickom preukaze
- vodič - kt. vozidlo pouziva na našom území, kt. je zaradené do medzinárodnej premávky
- užívateľ - ak majiteľ vozidla nemá na našom území trvalí pobyt ale motorové vozidlo dovezené do tuzemska sa nepovažuje za vozidlo v medzinárodnej premávke.
 
Predmet dane - je vozidlo, kt. má pridelené evidenčné číslo al. zvláštne evidenčné číslo používa sa na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním. Predmetom dane nie je motocykel, trojkolka a štvorkolka ani zvláštne motorové vozidlo a ich prípojné vozidlá
 
Základ dane - sa určuje diferencovane. Základom dane je objem motora v cm3

Sadzba dane - je obyčajne pevná suma vzhľadom na objem motora v cm3. Veľkosť sadzby dane pri vozidlách v medzinárodnej premávke ovplyvňuje časovké obdobie, počas ktorého sa takéto vozidlo zdrží na našom území.
 
(ps. - o spotrebných daniach nepisem su zahrnuté v 4 otázke - nebudem 2x písať)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.023