Menová politika

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Nikolka
Typ práce: Referát
Dátum: 01.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 987 slov
Počet zobrazení: 6 680
Tlačení: 435
Uložení: 467
1. Mena - peňažná sústava platná na území určitej krajiny. Vnímame ju vo význame rozlíšenia peňazí podľa toho o aký druh ide ( kovová, papierová,...) alebo vo význame národnej formy peňazí (SK, USD, EUR,..)
 - je súhrny pojem označujúci sústavu prvkov peňažného obehu v štáte.
 
Menová jednotka - je zákonom stanovená základná jednotka platná na území daného štátu. K tejto jednotke sa vyjadruje hodnota papierových peňazí a mincí, prostredníctvom kt. sa uskutočňujú platby vo vnútri štátu. V SR je SK.
 
Menová politika - je súčasťou hospodárskej politiky štátu, ktorá sa zameriava na využívanie funkcií peňazí.
- predstavuje súbor opatrení štátu zameraných na využívanie funkcií peňazí, na posilnenie stability meny a regulovanie peňažnej sústavy.
 
2. Vývoj peňazí – peniaze sú všetko, čo slúži jako vymenný prostriedok alebo platidlo.
Peniaze sa začali vyvíjať už v prvotnopospolnej spoločnosti, kde sa uskutočňoval výmenný obchod, t. j. tovar za tovar. Takýto obchod sa nazýval barter. V priebehu času sa vyčlenili niektoré druhy tovarov, ktoré slúžili ako platidlo – tovarové peniaze (kožušiny, plátno, obilie). S vývojom spoločnosti sa prišlo na to, že jako výmenné prostriedky sú najvýhodnejšie drahé kovy, pretože boli lepšie deliteľné, kvalitné, ľahšie sa skladovali, boli trvanlivejšie a menej objemné jako tovarové peniaze. Zlato a striebro položili základ pre formovanie peňažného systému. Začasali za z nich raziť mince. V priebehu používania zlatých a strieborných mincí sa prišlo na to, že drahé kovy nemôžu byť reálne prítomné při obchodoch a môžu byť zastupiteľné papierovými peniazmu. Tak vznikli bankovky, ktoré boli kryté zlatom a vymeniteľné za zlato v bankách – bankovky.
Štátovky – emitované štátom na krytie štátnych potrieb, ktoré neboli za zlato vymeniteľné.
 
3.
a) metalická MS - jej podstatou je že v krajine ako zákonné platidlo obiehajú kovové peniaze. Je v nej potrebné určiť:
- menový kov - je kov z ktorého sa razia mince (Au, Ag,..) Základom môže byť aj viacero kovov – musí byť určený pomer.
- peňažná jednotka - je jednotka kt. predstavuje množstvo zlata al. striebra, kt. obsahuje menová jednotka príslušnej krajiny.
- spôsob razenia mincí - je stanovenie systému, vydávania mincí do obehu
 
Mince – sú kúsky drahého kovu so štandardnou hmotnosťou a rýdzosťou.
 
Monometalizmus – MS,  pri ktorej základom meny je 1 kov. Podľa toho o aký drahý kov ide rozlišujeme zlatý a strieborný monometalizmus.
Zlatý monometal. sa vyskytoval ( už je zrušený) v 4. formách:
1.  štandard zlatej mince – (voľnosť pri razení, výmene, pohybe peňazí.)
2.  štandard zlatého jadra – ( obmedzená vymeniteľnosť)
3.  štandard zlatej devízy – ( menilo sa za valuty)
4.  štandard bretton – woodského typu
Bimetalizmus -  MS, v ktorej vystupujú 2 rovnocenné kovy (Au, Ag) Poznáme:
1.  paralelná mena – ( nie je zákonom stanovený pomer)
2.  dvojitá mena  - (je zákonom stanovený pomer kovov)
 
b) úverová MS - zakladá sa na výlučnom alebo prevažnom obehu úverových peňazí – tzv. bankových
 
Bankovky - predstavuje druh úverových peňazí, kt. sú emitované centrálnou bankou krajiny.
Môžu byť:
1.  voľne vymeniteľné
2.  čiastočne vymeniteľné
3.  nevymeniteľné za cudziu menu
 
Bankovky sa môžu používať vo vnútri krajiny a v zahraničí:
vo vnútri - ako obeživo, platidlo
v zahraničí -  ako peňažný tovar, s ktorým sa obchoduje na burze a finančných operáciách.
 
c) papierová MS - pri tejto MS základom peň. obehu sú papierové peniaze, ktoré nie sú zameniteľné za zlato. Majú tieto formy:
- Štátoviek – sú to papier. peniaze v užšom slova zmysle
- Nezameniteľné bankovky – dnešné papierové peniaze
- Neplnohodnotné mince
 
V súčasnosti majú pap. peniaze formu nezameniteľných bankoviek. Platby sa uskutočňujú pomocou  šekov, kariet,..
 
4. Peňažná masa – má tieto zložky:
 
1.) transakčné peniaze – (M1) predstavujú najdôležitejší a prísne strážený agregát (zložku) peňažnej masy. Patria tu:
- mince
- papierové peniaze (nachádzajúce sa mimo bánk)
- šekové účty
 
2.) peniaze v širšom zmysle slova – (M2) označujeme sa aj pojmom skoro peniaze. Zahŕňajú transakčné peniaze a niektoré zložky, ktoré nie je možné bezprostredne použiť na nákup, ale sú likvidné (zmeniť na peniaze). Ide o úsporné vklady, temínové vklady, prostriedky vo fondoch.
 
3.) likvidné aktíva – (L, U, M3) zahŕňajú okrem peňazí v širšom zmysle slova, aj rýchlo zameniteľné položky na peniaze, napr. krátkodobé pokladničné poukážky štátu.
 
4.) úver – (D) predstavuje najširší agregát. Skladá sa z likvidných aktív a obsahuje tiež c. p., hypotéky a pod. nástroje.
(úver je vzťah medzi veriteľom a dlžníkom, v ktorom veriteľ poskytne určitú peňažnú sumu dlžníkov. Dlžník sa zmluvne zaviaže, že mu túto sumu po nejakom čase vráti a to spravidla zvýšený o určitý prírastok – úrok)
 
5. Menový kurz – je to cena peňažnej jednotky jednej krajiny vyjadrená v peňažnej jednotke iných krajín.
Môže byť vyjadrený:
priamo 0
nepriamo
 
Menové kurzy sa kótujú, teda zaznamenávajú na kurzových listoch
Kurzové záznamy na kurzových listoch môžu byť:
- priame – predstavujú koľko domácich peňažných jednotiek stojí jedna zahraničná peňažná jednotka alebo jej násobok
- nepriame – predstavujú koľko peňažných jednotiek zahraničnej meny stojí jedna domáca peňažná suma
 
Druhy kurzov:
a) z časového hľadiska:
- promptný devízový kurz – je to kurz, ktorý platí při určitej obchodnej operácií
- termínovaný kurz – je to kurz devízy, za ktorú sa predáva a nakupuje na burze v neskoršom termíne, najčastejšie o 3, 6 až 12 mesiacov.
 
b) z pohľadu banky:
- nákupný kurz – je to kurz, za ktorý banka devízy nakupuje
- predajný kurz – je to kurz, za ktorý banka devízy predáva
- stredný kurz – používajú ho emisné banky a na základe neho určujú odchýlky pre nákup a predaj devíz
 
Rozdiel medzi nákupom a predajom kurzom – sa označuje jako kurzové rozpätie
 
7. Medzinárodný menový fond – ide o nadregionálnu medzinárodnú finančnú inštitúciu. Hlavným cieľom je:
- kontrolovať politiku menových kurzov členských štátov a zároveň podporovať kurzovú stabilitu
- posktovať jednorazovú pomoc při zabezpečovaní rovnomerného vývoja platobných bilancií a při prekonávaní hospodárskych ťažkostí členských štátov (posky. krátk. úverov)
- podporovať rozmach medzinárodného obchodu a prispievať k rozvoju ekonomík, k rastu HDP, zamestnanosti,…
 
Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj – rep. svetová banka – jej hlavným cieľom je pomáhať členským štátom MMF při rozvoji a štrukturálnej prestavbe ekonomík a to najmä formou poskytovania dlh. úverov s relatívne nízkou úrokovou sadzbou.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019