Cenné papiere

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Nikolka
Typ práce: Referát
Dátum: 01.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 770 slov
Počet zobrazení: 5 096
Tlačení: 391
Uložení: 463
1. Cenné papiere – je záznam o peňažných pohľadávkach alebo o majetkových právach, prípadne v ďalších právach s nimi spojené.
Veriteľ listinného c. p. nemôže požadovať bez jeho predloženia uspokojenie svojich požiadaviek a dlžník môže odmietnúť plnenie záväzku. Ak sa listina zničila, stratila alebo nenávratne poškodila, je nevyhnutné ju imoriť a vystaviť náhradnú listinu.
 
Dematerializované c. p. – sú zaevidované v pamäti PC alebo sú zapísané v centrálnom registeri (Stredisko c. p.)
 
Listinné c. p. – sa skladajú z plášťa a kupónového hárka zakončeného talónom.
- plášť – je hlavnou listinnou c. p.
- kupónový hárok – skladá sa z 10 – 20 kupónov, t. j. poukázok na výnos. Kupón musí obsahovať druh emitenta a číslo c. p., výšku výnosu a spôsob jeho doručenia, a dátum, miesto uplatnenia práva na výnos.
- talón – je vlastne osnovovací list, ktorý slúži na vyzdvihnutie nového kupónového hárka po minutí všetkých kupónov na výnos. Nie je však c. p..
 
2. Členenie c. p.:
a) podľa ekonomickej funkcie:
- c. p. peňažného trhu (pokladničné poukážky, zmenky, šeky)
- c. p. kapitálového trhu (dlhopisy)
 
b) podľa prevoditeľnosti:
- c. p. na doručiteľa (oprávňujú vlastníka požadovať plnenie záväzku, ktorý z neho vyplýva. Prevádza sa jednoducho odovzdaním alebo prevodom na účte)
- c. p. na meno (znejú na konktétnu osobu a sú prevoditeľné tzv. cesiou – postúpením, o ktorej třeba dať správu emitentovaním alebo dedením)
- c. p. na rad (oprávnená osoba ich označí menom s doložkou „na rad.“Prevod sa uskutoční tzv. rubopisom alebo na listine, ktorá je pripojená k c. p.)
 
c) podľa druhu práva:
- vecné právo (hypotekárne záloh. listy)
- dlžobné právo (zmenky)
- majetková účasť alebo podiely (akcie, podielové listy)
- dispozičné práva (prepravné doklady)
 
d) z hľadiska emisie:
- hromadne vydávané (akcie, obligácie)
- individuálne vydávané (zmenky, šeky)
 
e) podľa stanovenia a spôsobu vyplácania výnosu:
- pevne úročené
- s premenlivým výnosom
- neúročené
- vyplácané periodicky (mesačne, ročne)
f) podľa podmienok splatnosti:
- s pevným termíno splatnosti (obligácie, zmenky)
- s pobyhlivým termínom (niektoré obligácie)
- bez termínu (akcia)
- c. p. s call-opciou (emitent má právo na skoršie plnenie nominálnej hodnoty)
- c. p. s put-opciou (držiteľ má právo na skoršie splnenie nominálnej hodnoty)
 
g) podľa emitenta:
- štátne
- komunálne
- podnikové prípadne bankové
 
h) podľa práv a povinností:
- kmeňové
- prioritné
 
i) podľa zastupiteľnosti:
- nezastupiteľné (hypot. zál. listy)
- zastupiteľné (akcie, obligácie)
 
j) podľa záložného práva:
- zaistené
- nezaistené
 
k) podľa obehu:
- obchodovateľné (akcie)
- neobchodovateľné (zmenky)
- c. p. s obmedzenou obchodovateľnosťou (zamestnanencké akcie)
 
l) z hľadiska času:
- krátkodobé (do 1 r.)
- strednodobé (1 – 5 r)
- dlhodobé (nad 5 r.)
 
m) podľa miesta vydania a použitia:
- národné
- zahraničné
- medzinárodné
 
3. Dlhopisy – sú c. p., s ktorými je spojené právo majiteľa na splácanie dlžnej sumy v nominálnej hodnote a výnosov k určitému dátumu, a povinnosť emitenta tieto záväzky splniť.
Patria tu: štátne dlhopisy, komunálne obligácie, bankové a podnikové obligácie, zamestnanecké obligácie, hypot. zál. listy a vkladové listy.
 
Náležitosti:
-  označenie emitenta
-  názov dlhopisu a jeho číselné označenie
-  nominálna hodnota dlhopisu
-  spôsob určenia výnosu
-  vyhlásenie emitenta, že dlhuje nominálnu hodnotu dlhopisu jej majiteľovi
-  záväzok emitenta, splniť nominálnu hodnotu
-  pri dlhopise na meno aj meno 1. majiteľa
-  údaj o rozhodnutí ministerstva financií SR o povolení dlhopisu
 
4. Akcie – sú to c. p., s ktorými je spojené právo akcionára jako spoločníka a. s. podieľať sa na jej riadení, zisku a likvidačnom zostatku.
 
Podielové listy – spája sa s nimi právo na zodpovedajúci podiel na majetku podielového fondu a právo podieľať sa na výnose z tohoto majetku podľa štatútu podielového fondu.
 
Podiely – osvedčujú členstvo a podiely na spoločnom majetku a výnose. Ide o c. p., ktorých emitent je obchodná spoločnosť (k. s., úverové družstvo)
 
Depozitné cetifikáty –
Šeky –
Pokladničné poukážky –
 
5. Promptné obchody – sú to obchody, při ktorých kupujúci zaplatí a predávajúci dodá c. p. v deň uzatvorenia obchodu prípadne v lehote, ktorá sa považuje sa promptnú.
 Môžu mať podobu priamych obchodov alebo obchodov uskutočňovaných prostredníctvom sprostredkovateľov a tiež tu patria arbitrážne obchody (využívajú rôzne ceny tých istých c. p. v istom čase, ale na rôznych trhoch)
 
Termínové obchody – alebo tzv. futurita predstavuje záväzok kupujúceho alebo predávajúceho, kúpiť alebo predať vo vopred stanovenom budúcom termíne určité štandarizované množstvo c. p. za stanovenú cenu. Záväzný pre obe strany.
 
Opčné obchody – je záväzný len pre jednu stranu. Zmluvná strana, ktorá ma právo opcie sa nazýva držiteľ opcie a na druhej strane stojí vypisovateľ opcie, ktorý poskytuje opciu.
Opčné obchody môžu mať formu kúpnej opcie alebo (call opcie) kupujúci má právo na kúpu, predajná opcia (put opcia) predávajúci má právo na predaj.
 
6. Teória portfólia – rieši otázku jako investovať kapitál medzi rôzne nástroje kapitálového trhu, aby sa dosiahol, čo najvyšší výnos při minimálnom riziku.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#cenné papiere #nedokonala konkurencia #náležitosti vkladového listu


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012