Národné hospodárstvo

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ivanka88
Typ práce: Referát
Dátum: 23.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 306 slov
Počet zobrazení: 6 229
Tlačení: 459
Uložení: 439
= celonárodný trh, ktorý pozostáva z hospodárskych subjektov ( firmy, domácnosti tvoriacich hospodársku sféru
- vytváralo sa spolu so vznikom moderných národov na území jednotlivých štátov
- ovplyvňované rôznymi faktormi : ekonomické - štruktúra
  prírodné
  politické – pol.situácia v štáte, ideológia, vojna
 
Základné ciele NH:
1. vysoký a rovnomerný hospodársky rast
2. plná zamestnanosť (alebo vysoká úroveň zamestnanosti a nízka nedobrovoľná zamestnanosť)
3. cenová stabilita
4. rovnováha v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov
 
Celkovú výkonnosť NH vyjadrujeme pomocou makroekonomických ukazovateľov:
-  Miera nezamestnanosti
-  Miera inflácie
-  Hrubý domáci alebo národný produkt
-  Vývoj obchodnej a platobnej bilancie
 
Hrubý domáci produkt ( HDP – celková množstvo statkov a služieb vytvorených výrobnými zdrojmi za určité obdobie na území určitého štátu bez ohľadu na majiteľa
 
Metódy výpočtu HDP :
1.  produkčná – súčet finálnych výrobkov a služieb vynásobený ich cenami
2.  výdavková – súčet výdavkov vynaložených na spotrebu domácnosti, nákup strojov a zariadení, výdavky štátnych orgánov, čistý export ( vývoz - dovoz
3.  dôchodková – súčet dôchodkov plynúcich z výrobných kapitálov
 
Hrubý národný produkt ( HNP  - celkové množstvo statkov a služieb vytvorených občanmi 1 štátu za určité obdobie, vrátane občanov žijúcich v zahraničí

- Reálny = stály – stála cena (určí sa východiskový rok
- Nominálny – udávaný v bežných trhových cenách daného roku
 
Platobná bilancia
- je prejavom medzinárodných finančných transakcií medzi domácou krajinou a zahraničím za určité časové obdobie (1 rok). Platobnú bilanciu tvorí:

1. bežný účet
2. kapitálový účet
3. štatistické diferencie

1. Bežný účet tvorí obchodná bilancia registrovaných vývozov a dovozov a bilancia služieb, ktoré sú tvorené v oblasti cestovného ruchu, dopravy a i.

2. Kapitálový účet tvoria prijaté i poskytnuté úvery, nákup a predaj cenných papierov (ktoré sa vymieňajú za cudziu menu)
 
Obchodná bilancia
- rozdiel medzi objemom vývozov a dovozov do zahraničia v peňažnom vyjadrení = saldo
Saldo môže byť – aktívne – vývoz prevyšuje dovoz
  - pasívne – dovoz prevyšuje vývoz
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013