:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Banková sústava

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča Aknelusenka (26)
Typ práce: Maturita
Dátum: 20.11.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 894 slov
Počet zobrazení: 7 802
Tlačení: 412
Uložení: 461
Banková sústava

Emisná – centrálna
- banka bánk (NBS)
- má právo vydávať peniaze
- dohliada na ostatné banky
Komerčné – obchodné banky
- sú zamerané na zisk
- prichádza do styku s PO a FO

Základné úlohy CB
- určovať menovú politiku
- vydávať bankovky a mince
- riadiť peňažný obeh
- koordinovať platobný styk a zúčtovanie bánk
- vykonávať dohľad nad bankami
ďalšie
- zastupuje našu krajinu v menových inštitúciách
- riadi devízové hospodárstvo štátu
- emisie CP

NBS
- PO so sídlom v BA,
- nie je zapísaná v OR
- zodpovedá za vývoj a hodnotu meny
- je nezávislá od vlády a ministerstva financií
- pri vydávaní všeobecných záväzných právnych predpisov má postavenie ako ministerstvá a iné orgány štátnej správy

Komerčné
- podnikateľ – pre zisk
- za vklad poskytuje úrok
- za úver požaduje úrok

Národná Banka Slovenska

Orgány
Banková rada
najvyšší riadiaci orgán

Direktórium
výkonný orgán

Typy menových nástrojov
Priame nástroje
- stanovenie min. úrokových sadzieb z vkladov, ktoré prijímajú KB
- max. úrokové sadzby z úverov, kt. KB poskytujú
- max. rozsah úverov, kt. môžu KB poskytovať

Nepriame nástroje
- stanovenie min. miery povinných rezerv – NBS požaduje, aby KB mali časť vkladov uložených ako rezervu
- operácie na voľnom trhu – NBS nakupuje alebo predáva štátne CP
- diskontná sadzba – úroková sadzba, za kt. si KB požičiavajú peniaze od emisnej banky – ak chce NBS zvýšiť úverovú možnosť bánk, zníži disk. sadzbu

- je oprávnená predkladať návrhy zákonov v oblasti meny, peňažných obehov, bankovníctva...
- povoľuje činnosť KB a zároveň vykonáva nad nimi dohľad, ak zistí nedostatky stanovuje pokuty a iné sankcie – jedna z najzávažnejších opatrení je pozastavenie výkonu funkcie banky

Komerčná banka

- zriaďujú sa podľa zákonu o bankách
- a. s.
- ZI = 16 596 000€
- Má obchodnopodnikateľský charakter → jeho cieľom je dosahovať zisk

Základná činnosť
- prijímanie dočasne voľných fin. prostriedkov → vkladov, za úhradu, kt. je úrok
- poskytovanie týchto peňazí tým subjektom, kt. majú po nich dopyt → poskytnutie úveru, kt. dlžník musí splatiť spolu s dohodnutým úrokom

Ďalšie činnosti
- zmenárenská činnosť
- poradenstvo
- prenájom bezpečnostných schránok
- platobný styk a zúčtovaní
- vydávanie a správa platobných prostriedkov
- investovanie do CP na vlastný účet
- poskytovanie záruk
- otváranie inkasa, akreditívov

Členenie bánk podľa rozsahu činností

Univerzálne
- vykonávajú všetky druhy bankových operácií

Špecializované
- sa zameriava len na určitý druh
- investičná
- hypotekárna
- záručná
- akceptačná
- devízová

Úver – je poskytnutie peň. prostriedkov na určitú dobu za určitú náhradu – úrok

Pasívne operácie KB
- operácie, pri kt. banka obstaráva peň. zdroje a stáva sa pritom dlžníkom.

1. Vklady v užšom zmysle
- Neterminované – klient môže s uloženými prostriedkami disponovať, sú úrokované nižšou sadzbou. Najčastejšie ako bežný účet. Pre banku je to nestabilný zdroj
- Terminované – klient ukladá na dohodnutú lehotu, počas doby nemôže disponovať, sú úrokované vyššou sadzbou.
Terminované s výpovednou lehotou – disponovanie obmedzené na vopred určenú výpovednú lehotu 30-60-90 dní až niekoľko rokov.
Podľa trvania sú – krátkodobé - < 1 rok
- strednodobé – 1-4 roky
- dlhodobé – 4 < rokov
- môžu byť aj vo forme revolvingových vkladov – pravidelne sa opakujú v určitom čas. Intervale po pripísaní úrokov
- Úsporné vklady – vklady občanov, kt. si ukladajú úspory s cieľom ich investovania, vedú sa na rôznych tipoch účtov. Pre banku je to stabilný zdroj (vkladná knižka, sporenie so živ poistením)
Vkladná knižka
- CP, kt. dostane vkladateľ pri prvom vklade
- zmluva o účte
- vykazuje stav vkladu pri výbere a vklade
- nedajú sa z nich realizovať úhrady
- môžu byt vedené na meno alebo majiteľa ako neterminovaný účet alebo účet s výpovednou lehotou
- slúžia na dlhodobé investovanie úspor do CP, úroková sadzba sa odvíja od rentity – výnosnosť – na kapitálovom trhu.
Sporenie so životným poistením
- je kombináciou zmluvy na pravidelné sporenie a zmluvy na poistenie živ. rizika.
- Vkladateľ ukladá mesačne stanovené sumy podľa dohodnutého počtu rokov, vklad sa čiastočne úrokuje, vytvára sa poistný fond
- Po uplynutí doby sa vklad vyplatí aj s úrokmi a prémiami.
Stavebné sporenie
- vkladateľ určitý čas sporí a po splnení podmienok získava opäť úspory a nárok na poskytnutie účelového stavebného úveru
Prémiové sporenie
- sporenie s prémiou

2. Vklady v širšom zmysle
- Vkladové listy – potvrdenky banky na krátkodobé alebo strednodobé uložené peniaze za vopred stanovených podmienok. CP splatné do 1-2 rokov. Pre banku stabilný zdroj
- depozitné certif., vkladové certif.
- Bankové obligácie – strednodobé alebo dlhodobé úverové CP s pevnou lehotou splatnosti, banka ako emitent sa zaväzuje, že v stanovenej lehote splatí nominálnu hodnotu obligácie a v stanovenej dobre úrok. Pre banku stabilný zdroj, veriteľ nemá právo na výpoveď
- Hypotekárne záložné listy – emitujú ich banky, ktoré poskytujú hypot.
-sú kryté záložným právom na nehnuteľnosť
- pre banku stabilný zdroj

3. Úvery od ostatných bánk
4. Úvery od centrálnej banky banka nimi dopĺňa úverové zdroje a vyrovnávajú peň. pozície a likviditu banky

Úrok – cena, za získanie peňazí na určité obdobie
Úroková sadzba – je úrok vyjadrený v % z hodnoty kapitálu za časové obdobie
Úrokové obdobie – doba, za ktorú sa pravidelne pripisujú úroky
Doba splatnosti – doba, na ktorú je peň. suma daná alebo požičaná

Súvaha banky
- finančná pozícia a kvalita banky sa dá najlepšie posúdiť analýzou súvahy
- súvahu a výkaz ziskov a strát musí banka zverejňovať

Aktíva
všetok majetok banky vo forme vl. majetku a pohľadávok
Vlastný majetok – hotovosť – dokumentuje schopnosť okamžite vyplatiť vklady veriteľovi
- nakúpené akcie účasti – banky investujú do akcií vybraných spoločností a do ZI vlastných dcérskych spol. pomerne značnú časť majetku
- prevádzkové budovy, zariadenia, pozemky
Pohľadávky – tvoria väčšiu časť aktív, poskytnuté úvery, osobitne sa uvádzajú vklady v emit. bankách a ostatných, najbezpečnejšie sú voči emisnej a štátu

Pasíva
Vlastné zdroje – ZI – vydané a plne splatené akcie
Rezervy – banka ich tvorí – zo zákona
- z o zisku po zdanení
- z nákladov na krytie strát
z úverov a pôžičiek
Nerozdelený zisk – vklady majiteľov a zdroje vytvorené vlastnou činnosťou
Cudzie zdroje – peniaze, kt. banka dlhuje
- členia sa podľa (najčastejšie)
charakteru vkladateľa(štát, emis. B.
klientela)
podľa časového hľadiska (termin a neter)

Podsúvahové položky
- vyplývajú z písomných záväzkov (ban. záruky, akcepčných zmeniek)
- Úverové riziká – zahŕňajú všetky neodvolateľné záväzky banky, z kt. môžu plynúť úverové riziká

Náklady, výnosy a zisk banky

Zisk = V – N

Výnosy
- prijaté úroky
- prijaté poplatky a provízie
- výnosy z CP
- výnosy z devízových operácií
- ostatné príjmy

Náklady
- platené úroky
- osobné náklady
- všeobecné prevádzkové náklady
- náklady na devízové operácie
- operácie s CP

Čistý úrokový výnos - rozdiel medzi prijatými a platenými úrokmi

Úrokové rozpätie – rozdiel medzi priemernou úr. sadzbou úverov a priemernou úr. sadzbou vkladov

Základné ciele bankového podnikania
Základný cieľ – dosahovať zisk – aby bola konkurencieschopná
Musí dosahovať bankovú stabilitu – bezpečnosť pre vkladateľov

Na hodnotenie cieľov využíva 3 ukazovatele
a. rentabilita – vyjadruje schopnosť banky dosahovať zisk
b. likvidita banky – schopnosť banky dodržať zmluvné záväzky v termíne ich splatnosti
aktív – rýchlo a bez strát meniť A na hotovosť
c. solventnosť banky – platobná schopnosť banky uhrádzať zo svojich bežných príjmov svoje bežné prevádzkové záväzky
Fond ochrany vkladov a poistenie vkladov

Poistenie vkladov je jedným z prvkov bankovej regulácie
Cieľ
- zvýšiť dôveryhodnosť bank. systému, aby pri prípadnom krachu banky neutrpeli vkladatelia straty
- hlavným cieľom poistenia je ochrana vkladateľov
- v SR sa na neanonymné vklady vzťahuje ochrana podľa zákona o ochrane vkladov
- poskytuje sa len na nedostupné vklady – banka bola vyhlásená za neschopnú vyplácať vklady alebo súd pozastavil nakladanie s vkladmi
- náhrady za nedostupné vklady sa poskytujú max. do 30nás. priemernej mesačnej mzdy v SR (stav. sporenie 60x), náhrady sa poskytujú z Fondu ochrany vkladov

Tento fond tvoria príspevky bánk + výnosy
- tieto peniaze sú uložené v NBS
- banky platia 3 druhy príspevkov
- ústupný
- ročný – určuje si ho banka, platí ho vopred
- mimoriadny

Úvery od ostatných bánk a od centrálnej banky
Banka si chýbajúce úverové zdroje môže doplniť 2 spôsobmi
1) úvermi od ostatných bánk – nákup úverov je motivovaný 2 dôvodmi
- snahou zvýšiť úverové zdroje a poskytnúť tak viac úverov
- potrebou vyrovnať peň. pozíciu a dodržať likviditu banky
- prevládajú krátkodobé úvery – eskont zmeniek, úver na bežnom účte, forma dohodnutých vkladov
2) úvermi od centrálnej banky –
- eskontný úver – CB odkupuje eskontované zmenky, KB získava hotovosť, cenou eskontovaného úveru je diskont
- lombardný úver – CB ho poskytuje na základe zálohu, kt. môže byť – CP, alebo iné majetkové hodnoty komerčnej banky
- lombardná sadzba je vyššia ako diskontná – úver je drahší
- aukčný úver – CB vopred oznámi výšku úveru ponúkaného do akcie a lehotu jeho splatnosti
- jednotlivé banky potom nahlásia výšku ponúkaného úveru a požadovanú sadzbu úroku

Aktívne operácie komerčných bánk
- Primárne rezervy – hneď použiteľné na úhradu záväzkov, neprinášajú výnos alebo len minimálny – pokladničná hotovosť, vklady v ostatných bankách a v CB
- Sekundárne rezervy – majú schopnosť rýchlo a s min. stratami premeniť sa na hotovosť – pokl. poukážky, komerčné papiere
- Úvery a pôžičky – banka ich poskytuje, keď má zabezpečenú dostatočnú výšku likvidných aktív
- sú rizikovejšie, menej likvidné, rentabilné a prinášajú výnos
- Investície – keď banka uspokojí dopyt po úveroch, tak voľné zdroje ukladá do CP
- majú dlhodobejší charakter ako sekundárne rezervy

Krytia fin. potrieb klientov
- Peň. úvery – kontokorentný úver, hypotekárny, spotrebne
- Záväzkové úvery a záruky – banka neposkytuje peniaze ale záruku - akceptačný úver, avakový
- Alternatívne formy financovania – získavanie peňazí za určitých špec. podmienok – faktoring, forfaiting

Základné druhy úverov

1. podľa doby, na kt. sa úver poskytuje poznáme
- krátkodobé
- strednodobé
- dlhodobé
2. podľa účelu, na kt. sa poskytuje
- úver na obežné prostriedky
- úver pri nedostatku fin. prostriedkov
- preklenovací
- úver na neuhradené splátky úverov
- rozvojový
- spotrebný
3. podľa zdrojov, kt. dlžník používa na splatenie úveru
- kapitálové – splácajú sa zo zisku
- finančné – splácajú sa zo zdrojov, kt. sa uvoľnili po znížení A
4. podľa typu klienta
- spotrebné
- podnikateľské
5. podľa doby, na kt. sa poskytuje a spôsob ručenia
- krátkodobé
- kontokorentný
- revolvingový
- zmenkový
- účelový
- dlhodobé a strednodobé
- emisná pôžička
- úver na úverový úpis
- hypotekárny úver
- rozvojový úver

Krátkodobé úvery

Kontokorentný
– na bežnom účte
– banka určí prípustný debet
– použitie
– vyrovnanie výkyvov bežného účtu
– sezónne potreby KM
– krátkodobé inv. výdavky
– nevýhoda
– je najdrahší
– výhoda
– klient môže čerpať koľko potrebuje
– nie je pevný splátkový kalendár

Revolvingový
- je určený na úverovanie obežných prostriedkov, kt. potreba sa pravidelne opakuje

Zmenkový
- eskontný úver
- najrozšírenejší
- je lacnejší ako kontokorentný
- banka odkúpi zmenku pred lehotou zo zrážkou jej úroku
- akceptačný úver
- banka akceptuje zmenku, kt. vystavil on alebo 3 osoba
- avalový úver
- banka sa stáva garantom klienta, teda vystupuje ako jeho ručiteľ klienta
Lombardný
- je zabezpečený založením hnuteľnej veci alebo práva
- môže byť založený CP – tovarom alebo pohľadávkou
- suma úveru sú len 2/3 až ¾ hodnoty založených CP
- výhoda
- klient tieto CP nestratí, po splatení ich dostane späť
- je možné ho využiť na čokoľvek
- na tovar – využíva pri zahraničnom obchode, používa sa dobre obchodovateľný tovar – čo sa
používa na burzách
- na pohľadávky – úver na faktúry a účt. pohľadávky

Účelový
- banka sa dohodne s klientom na určitý účel (nákup tovaru...)

Dlhodobé a strednodobé úvery

Emisná pôžička
- listinový úver – dlžník vystavuje dlhopis a odovzdáva ho veriteľovi oproti peň. sume. Emitent sa v tomto CP zaväzuje splatiť prijatú úv. zmluvu a vyplácať úroky v stanovených termínoch

Úver na úverový úpis
- úver sa poskytne na základe úverového úpisu
- úverový úpis – samostatná záväzková listina – dlžník sa v nej zaväzuje zaplatiť v stanovenom termíne stanovenú sumu
- slúži veriteľovi ako dôkaz o pohľadávke
- nie je CP

Hypotekárny úver
- dlhopisy
- určený na investovanie do nehnuteľnosti
- doba splatnosti 5-30 rokov
- účelový úver – len na konkrétne účely – kúpa nehnuteľnosti, výstavba, prestavba, modernizácia, oprava

Základné podmienky poskytnutia úveru

Úver
- využívanie dočasne voľných peň. prostriedkov podnikateľských majetkov, obyvateľstva a štátu na financovanie dočasných potrieb iných hosp. subjektov a obyvateľstva
- vystupuje tu veriteľ a dlžník
- banka musí veľmi zvažovať úverové rizika, preto banka hodnotí každého klienta zvlášť, hodnotí jeho bonitu, majetkové pomery, dôveryhodnosť, právne pomery

Musia sa splniť 4. základné podmienky
1. Návratnosť- klient je schopný úver vrátiť (skúma príjem, zamestnanie)
u firmy sa predkladá podnik. plán, účtovné výkazy. Banka si robí aj analýzu klienta.
2. Zaručenie- cieľom je vylúčiť alebo minimalizovať straty v prípade nesplatenia úveru. 3. osoba, hnuteľný majetok, nehnuteľný majetok, počas záruky banka obmedzí disponovanie s majetkom
3. Účelovosť- na aký účel chce klient úver využiť
4. Efektívnosť- úroky, ktoré zaplatíme banke musia pokryť náklady banky na získanie a poskytnutie úveru

Postup pri poskytnutí úveru


1. žiadosť o poskytnutie úveru
- prvý kontakt medzi klientom a bankou má formu vstupného pohovoru, počas ktorého si obidve strany vyjasňujú svoje potreby, ciele a podmienky
- klient podáva písomnú žiadosť - formulár banky.
Žiadosť musí obsahovať:
identifikáciu klienta - meno, názov, adresa, sídlo, rodné číslo, IČO
údaje o právnych majetkových, hospodárskych a finančných pomeroch klienta- správanie sa
podnikanie, výpis z ORSR č. ob. preukazu
požadovaný druh úveru
výška úveru a mena
navrhovaný spôsob a predpokladané termíny čerpania a splácania úveru
navrhovaný spôsob ručenia
údaje o čerpaných úveroch a obch. spojeniach s inými bankami
prílohy:
A) pre podnikateľa:
doklady dokumentujúce právnu spôsobilosť(výpis z ORSR, spoloč. zmluva, zakladacia listina, stanovy, živnostenské oprávnenie)
doklady dokumentujúce ekon. spôsobilosť (súvaha, výkaz ziskov a strát, cash-flow
podnikateľský zámer
podnikateľský plán
doklady vzťahujúce sa na navrhovaný spôsob ručenia
B) pre občana:
doklady dokumentujúce právnu spôsobilosť (obč. preukaz)
potvrdenie o výške príjmu (potvrdenie od zamestnávateľa, daňové priznanie)
doklady vzťahujúce sa na navrhovaný spôsob ručenia

2. úverová analýza
- zameriava sa na preverenie schopností klienta splatiť svoje záväzky. Jej cieľom je zhodnotiť rizika. Výsl. je vypracovanie návrhu na poskytnutie úver. Zmluvy
- Banka posudzuje:
- úverovú schopnosť klienta
- vychádza z dokladov, kt. preukazujú jeho právnu a skutočnú existenciu. Veľmi dôležitá je identifikácia osôb zastupujúcich firmu. Je dôležité vyjasniť a vymedziť majetkovú zodpovednosť podnikateľa, otázku využívania majetku z kt. by mohla byť splatná pohľadávka banky uhradená.
banka skúma
- ukazovatele rentability
- ukazovatele aktivity
- ukazovatele likvidity
- ukazovatele zadĺženosti

- dôveryhodnosť klienta
- nevyplýva len z číselných údajov ale aj zo skúsenosti banky
- Je daná mierou spoľahlivosti ako obch. partnera banky
Znaky: podnik. subj.- stálosť pri voľbe banky
dostatočný zostatok na bežnom účte v čase keď klien nežiada o úver
presné a včasné plnenie zmluvy a platobných záväzkov
tradícia a stálosť firmy
stabilita fin. hospodárenia
osobná znalosť vedenia firmy
žiadne reklamácie na tovar alebo služby

- hosp. situáciu klienta
- analýzu vonkajšieho prostredia-banka skúma riziko krajiny kde klient podniká, vývojové trendy v odvetví, postavenie a podiel firmy na trhu, kvalitu produkcie, ceny aj konkurenčné, zabezpečenie DOD a ODB. vzťahov
- posúdenie kvality manažmentu a firmy
- fin. analýzu firmy

3. uzavretie zmluvy o úvere a uvoľnenie čerpania úveru.
- na základe návrhu o poskytnutie úveru, ktorý bol vypracovaný úver. pracovníkom a po jeho schválení úverovou komisiou uzavrie banka s klientom zmluvu o úvere.
Obsahuje: označenie zmluvných strán
suma úveru + mena
dátum poskytnutia úveru a podmienky
druh úveru
účel
spôsob čerpania a splácania úveru
termíny splácania úveru, úrokov a konečný termín splatnosti
úrok. sadzba
spôsob zabezpečenia úveru
ďalšie špecif. podmienky
postup pri neplnení zmluvy a sankcie
prílohy (ručiteľská listina, zmluva o zriadení ručiteľského práva)
4. kontrola dodržiavania podmienok úverovej zmluvy
počas celého trvania úverového vzťahu banka priebežne kontroluje finančné hosp. dlžníka a sleduje, či dodržiava podmienky zmluvy najmä
či sa úver využíva na dohodnutý účel
či sa klient dodržiava splátkový kalendár
či sa nezhoršuje obchodné a fin. postavenie klienta
či sa neznižuje reálna hodnota úverových záruk
5. splatenie úveru a úrokov a následné uvoľnenie záruk

Neutrálne bankové operácie
- sú také obchody, pri kt. banka nevystupuje ani ako veriteľ ani ako dlžník, neobjavujú sa v súvahe banky
- Tie z nich, kt. by pre banku mohli predstavovať záväzok (poskytnutie záruky, vystavenie akreditívu) sa uvádzajú pod úvahou
- Poradenské služby
- služby v oblasti platobného styku
- obchody na účet klienta

Investičné bankovníctvo

- sú to aktivity bánk na fin. trhu
- ide o transakcie s cennými papiermi, fin. derivátmi a ostatnými nástrojmi fin. trhov.
Hl. zdrojom zisku sú
- sprostredkovateľské provízie
- prijaté poplatky
- rozdiel medzi nákupným a predajným kurzom
Investičné obchody zahŕňajú
– investovanie do CP
– obchodovanie s CP
– obchodovanie s právami spojenými s CP alebo odvodenými od CP
– účastí na vydávaní CP a poskytovaní súvisiacich služeb
– obhospodárovanie CP vrátane poradenstva
Okrem toho do investičného bankovníctva patria:
- uloženie a správa CP, vyplácanie výnosov z nich
- vykonávanie funkcie repozitura
- zakladanie spoločnosti (fúzie, akvizície)+ poradenská činnosť

Medzibankový platobný styk
na základe korešpondenčného princípu - platby medzi bankami sa realizujú na základe nostro(sú účty,
kt má banka otvorené v iných bankách) účtov a loro(sú účty, kt. majú iné banky
otvorené u nás) účtov
na základe vzájomného zúčtovania - platby medzi bankami sa realizujú prostredníctvom zúčtovacieho
centra, v kt. má každá banka otvorený jeden nostro účet
Zúčtovacie centrum
– je inštitúcia, kt. zabezpečuje operácie na plat. účtoch bánk
– účty sú vedené v zúčtovacej banke – klíringová banka
– vzájomné zúčtovanie – klíring

Metóda vzájomného zúčtovania
- hrubé zúčtovanie
- každá položka jednotlivo
- každá položka musí byť krytá
- na konci obdobia
- zúčtuváva sa len rozdiel zúčtovania
- v SR sa vykonáva prostredníctvom bankového zúčtovacieho centra – NBS
- realizuje
- príkaz na úhradu
- príkaz 3 strany
- čisté zúčtovanie

Elektronické bankovníctvo

bezhotovostné
• Platobné karty – obsahuje meno a priezvisko majiteľa, číslo účtu a kód banky, názov spoločnosti, kt. kartu
vydala, magnetický prúžok a podpis klienta
• Telefonbanking – prostredníctvom telefónu, sporotel...
• Emailbanking – využíva internet, klient získava inf. z banky cez el. poštu
• Internetbanking – pomocou PC môže klient online pracovať so svojim účtom
• Mobilbanking – využíva mobil, cez displej sa zasielajú správy o zostatku, úhrade, trvalých príkazoch,
možno zadávať príkazy na platbu
• Homebanking – komunikácia priamo z kancelárie alebo domu, potrebujeme PC, modem, tel. pripojenie a softvér, kt. nám poskytne banka. Firmám umožňuje prepojiť bankový softvér s podnikovým účt. prog.
• Virtuálna karta – len pre FO na bezhotovostné nákupy prostredníctvom internetu
• Virtuálna banka – Eliot, TB, vydáva eliot karty, ktoré možno využívať aj na platby v hot. a platby v
termináloch
Rating – posudzovanie a hodnotenie schopnosti a pripravenosti SR uhrádzať svoji fin. záväzky
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 9)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Druhy bánk - porovnanie Poznámky 292 8.1
0.017