Deľba práce

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 13.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 550 slov
Počet zobrazení: 11 567
Tlačení: 663
Uložení: 673
Deľba práce
Ľudia sa líšia nielen svojimi potrebami, ale aj tým, ako sa podieľajú na obstarávaní statkov a služieb, t. z. akú prácu vykonávajú.

Vývoj deľby práce
Deľba práce  (DP)– proces rozdelenia práce medzi jednotlivcov alebo skupiny ľudí.

Môže byť:
Prirodzená
Spoločenská
Ľudia si rozdeľovali prácu podľa osobných (prirodzených) predpokladov už na začiatku historického vývoja ľudskej spoločnosti. Takéto delenia prác  nazývame prirodzenou deľbou práce. Je to historicky prvá forma deľby práce.
V dôsledku rýchleho rozvoja ľudskej spoločnosti sa neskôr oddelilo poľnohospodárstvo od pastierstva a lovu a vznikla prvá spoločenská deľba práce. Rozvoj poľnohospodárstva (napr. objavenie pluhu) a pastierstva (spracovanie koží) viedlo k potrebe vzniku ďalších činností (napr. kováčov, obuvníkov, pekárov). Oddelenie remesiel od poľnohospodárstva a pastierstva predstavuje druhú spoločenskú deľbu práce. Rozdelenie práce na jednotlivé činnosti vyvolalo potrebu výmeny výsledkov týchto činností. Miestom výmeny sa stal trh. Vznikla tovarová výmena a obchod. Oddelenie obchodu od ostatných hospodárskych činností sa označuje ako tretia spoločenská deľba práce.
1. Spoločenská DP :  poľnohospodárstvo pastierstvo
2. Spoločenská DP: poľnohospodárstvo pastierstvo remeslá
3. Spoločenská DP: poľnohospodárstvo pastierstvo remeslá obchod

Súčasné formy DP
Na uspokojovanie potrieb používa každý z nás rôzne statky a služby. Sú výsledkom činnosti mnohých ľudí. Rôzni ľudia vykonávajú rôznu prácu, nikto nerobí všetko. Dnes nie je možné, aby každý sám vykonával všetky činnosti.
Hospodárstvo sa delí na jednotlivé podniky a domácnosti, v ktorých prebieha DP a jej jednotlivé formy.

Napríklad: Podniky vyrábajú statky a poskytujú služby. Niektoré podniky pestujú poľnohospodárske plodiny, iné vyrábanú potravinárske výrobky, ďalšie sa zameriavajú na chemickú, strojárenskú, elektrotechnickú, a inú výrobu, mnohé podniky pôsobia v oblasti služieb. Rôzne podniky vyrábajú rôzne statky a poskytujú rôzne služby. Hovoríme, že podniky sa špecializujú. Špecializácia predpokladá spoluprácu. Hovoríme, že podniky medzi sebou kooperujú.

Špecializácia – zameranie ľudí alebo podnikov na určitý druh práce (špecializáciu si môžeme všimnúť aj u učiteľov na našej škole. Niektorí sa špecializujú na vyučovanie ekonomických predmetov, napr. POE,  UCT..., iní na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov – SJL, MAT, ...).

Kooperácia je spolupráca niekoľkých osôb alebo skupín zameraná na dosiahnutie rovnakého cieľa (napr. výskumné pracovisko v SR spolupracuje – kooperuje s výskumným pracoviskom v zahraničí na vývoji nového lieku).
Rozlišujeme vnútropodnikovú a medzipodnikovú DP.

Vnútropodniková DP – vo vnútri podniku sa jednotlivé úlohy rozčleňujú na čiastkové pracovné úlohy, ktoré vykonávajú jednotlivé útvary a jednotliví zamestnanci (napr. v nábytkárskom podniku sa špecializujú jednotlivé útvary – závody na výrobu rôznych druhov nábytku. Závod A vyrába kuchynské linky, závod B vyrába sedacie súpravy, závod C vyrába kancelársky nábytok, závod D vyrába záhradkársky nábytok).

Vnútropodniková DP medzi zamestnancami – rozdelenie práce medzi zamestnancov (napr. v nábytkárskom podniku v závode A pri výrobe kuchynských liniek jeden zamestnanec hobľuje dosky, druhý ich montuje, tretí lakuje, štvrtý montuje doplnky a pod.)

Medzipodniková DP – každý podnik sa špecializuje na výrobu určitých statkov alebo poskytovanie určitých služieb. Môže sa uskutočňovať :
v rámci jedného odvetvia (odvetvie zoskupuje podniky s rovnakým alebo podobným zameraním) - vnútroodvetvová
medzi rôznymi odvetviami – medziodvetvová DP, napríklad poľnohospodárstvo a spracovateľský priemysel. Napr. na výrobe kuchynských liniek sa zúčastňuje viacero podnikov (1. Prvovýroba –ťažba dreva v lese – lesný závod, 2. Obchod s drevom, preprava dreva, 3. Výroba dosiek – píla, 4. Obchod s doskami , preprava dosiek, 5. Výroba kuchynských liniek – nábytkársky podnik).
Vnútropodniková a medzinárodná DP sú súčasťou národnej DP. Deľba práce neprebieha len v rámci jedného štátu, t. z. na národnej úrovni. Uskutočňuje sa aj medzi jednotlivými krajinami ako medzinárodná DP – každá krajina vyrába také statky a poskytuje také služby, pre ktoré má najlepšie predpoklady (napr. klimatické podmienky, suroviny, kvalifikovanú PS a pod.).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013