Druhy živností

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 13.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 561 slov
Počet zobrazení: 13 171
Tlačení: 677
Uložení: 707
Druhy živností
1. Podľa spôsobu získania živnostenského oprávnenia
a)  Ohlasovacie,
b)  Koncesované.
2. Podľa požiadaviek na odbornú spôsobilosť
a)  Remeselné,
b)  Viazané,
c) Voľné.
3. Podľa obsahu živnostenského oprávnenia (predmetu činnosti)
a)  Výrobné,
b)  Obchodné,
c) Živnosti poskytujúce služby.

Živnosti podľa spôsobu získania živnostenského oprávnenia
Ohlasovacie živnosti sú činnosti, ktoré sa môžu prevádzkovať na základe ohlásenia na odbore živnostenského podnikania príslušného obvodného úradu. Rozlišujeme remeselné, viazané a voľné ohlasovacie živnosti.

Remeselné živnosti
– činnosti, pri ktorých sa vyžaduje odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore a najmenej trojročná  prax v odbore. Záujemca o remeselnú živnosť sa preukáže výučným listom a dokladom o vykonaní praxe. Ak dosiahne vyššie vzdelanie, preukáže sa inými dokladmi (napr. maturitným vysvedčením, vysokoškolským diplomom) a skracuje sa aj požadovaná doba praxe (napr. zámočníctvo, stolárstvo, hodinárstvo, kožušníctvo, oprava obuvi, kamenárstvo a i.)

Viazané živnosti sú náročnejšie činnosti. Odborná spôsobilosť na ich vykonávanie je upravená osobitnými predpismi. Zákon určuje podmienky osobitne pre každú viazanú živnosť.
Príklady viazaných živností: prevádzka autoškoly, revízia a skúšky kotlov, bezpečnostno-technické služby, vykonávanie ohňostrojových prác, očná optika, zubná technika, zlievanie drahých kovov, sprievodca cestovného ruchu, pedikúra, masérske služby a i.

Voľné živnosti
sú činnosti, pri ktorých sa nevyžaduje preukázanie odbornej spôsobilosti a stačí splniť všeobecné podmienky (vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť). Nie sú uvedené v žiadnej prílohe zákona (napr. kúpa tovaru na účel ďalšieho predaja, podomový obchod, upratovacie práce, prekladateľská činnosť, činnosť hostesiek a i.)
Na základe ohlásenia vydá odbor živnostenského podnikania živnostenský list.

Živnostenský list – doklad, ktorý osvedčuje splnenie podmienok na prevádzkovanie ohlasovacej živnosti. Oprávňuje podnikateľa vykonávať príslušnú ohlasovaciu živnosť, je formou živnostenského oprávnenia.
Živnostenské oprávnenie pri ohlasovacích živnostiach vznikne dňom ohlásenia alebo dňom začatia živnosti (ak je uvedený v ohlásení neskorší dátum).

Koncesované živnosti
sú činnosti, ktoré sa môžu prevádzkovať na základe koncesie. Koncesia je úradné povolenie na vykonávanie koncesovaných živností (napr. nákup, predaj, prenájom alebo úschova zbraní a streliva, prevádzkovanie strelnice, taxislužba, prevádzkovanie pohrebiska, zmenáreň a i.)
Záujemca o podnikanie požiada odbor živnostenského podnikania o koncesiu a vydanie koncesnej listiny. Okrem odbornej spôsobilosti sa skúma aj spoľahlivosť záujemcu o koncesiu, resp. Jeho zodpovedného zástupcu. Spoľahlivosť sa posudzuje vo vzťahu k predmetu podnikania, pričom sa berie ohľad na ochranu života zdravia, majetkových a iných práv a verejných záujmov. Koncesia môže byť časovo alebo územne obmedzená. Za vydanie koncesnej listiny sa platí poplatok.

Živnostenské oprávnenie vznikne dňom doručenia koncesnej listiny.
Koncesná listina je doklad, ktorý osvedčuje splnenie podmienok na prevádzkovanie koncesovanej živnosti a oprávňuje podnikateľa vykonávať príslušnú koncesovanú živnosť.

Živnostenské oprávnenie pri ohlasovacích i koncesovaných živnostiach môže zaniknúť:

-  smrťou FO (ak nepokračujú v živnosti dediči),
-  uplynutím doby (ak bolo oprávnenie vydané na určitú dobu),
-  rozhodnutím živnostenského úradu (napr. ak živnostník porušil stanovené podmienky),
-  zánikom PO (napr. ak nastala likvidácia obchodnej spoločnosti),
-  na žiadosť podnikateľa.
 
Živnosti podľa predmetu podnikania
Obchodné živnosti – napríklad pohostinská činnosť, kúpa tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), kúpa tovaru na účel jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), prenájom motorových vozidiel a i.
Výrobné živnosti – výroba hotových výrobkov, montáž a nastavenie výrobkov, výroba obalov, prenájom výrobkov vlastnej výroby a i.
Živnosti poskytujúce služby – napríklad opravy a údržba vecí, preprava osôb, preprava tovaru a i.
Živnostenský register – verejný zoznam živnostníkov v danom územnom obvode. Zapisujú sa do neho všetky dôležité údaje o živnostníkoch. Živnostenské registre vedú odbory živnostenského podnikania  podľa miestnej príslušnosti.
Miestna príslušnosť je určená: u FO trvalým bydliskom a u PO sídlom podnikateľa.

Živnostenský register má:
verejnú časť – do nej môže nahliadnuť každý človek a požiadať o výpis z registra,
neverejnú časť – tvoria ju osobné údaje podnikateľa zodpovedného zástupcu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019