Podnik a jeho činnosť

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 29.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 554 slov
Počet zobrazení: 7 925
Tlačení: 627
Uložení: 608
Podnik – základná hospodárska jednotka v NH. Využíva VF (vstupy) na výrobu statkov a služieb (výstupov), ktoré sú určené na predaj a slúžia na uspokojovanie potrieb. Tvoria ho 3 zložky:
Osobné – zamestnávateľ a zamestnanci (THP, robotníci),
Hmotné – hmotné statky – fyzický kapitál (budovy, stroje, zariadenia),
Nehmotné – nehmotné statky (ochranná známka, licencie, ekonomický softwér, obchodné meno, povesť podniku...).
Aby sa mohol podnik samostatne rozhodovať, musí mať
ekonomickú samostatnosť,
právnu subjektivitu.
Ekonomická samostatnosť podniku = sloboda v podnikaní a plná zodpovednosť za výsledky hospodárenia.
Podnik si sám rozhoduje:

- určí, čo bude vyrábať,
- aké služby bude poskytovať
- zvolí si meno,
- zvolí si svoje sídlo,
- rozhodne, odkiaľ vezme prostriedky na podnikanie
- rozhodne, či bude mať dielne, závody,
- rozhoduje o tom, ako bude hospodáriť,
- vyberá si dodávateľov, kde bude predávať svoj tovar
- koľko zamestnancov zamestná
- koľko výrobkov vyrobí, aké budú ich ceny
- rozhodne, ako použije zisk po splnení daňových povinností.

Aby mohol podnik samostatne rozhodovať, musí mať nielen ekonomickú, ale aj právnu samostatnosť – právnu subjektivitu.
Právna subjektivita – podnik má právo samostatne a vo vlastnom mene vstupovať do právnych vzťahov s inými subjektami. Preberá na seba záväzky a sám nesie aj zodpovednosť za ich plnenie.
Podnik uplatňuje právnu subjektivitu napr.:

- pri uzatváraní zmlúv s dodávateľmi a odberateľmi,
- pri uzatváraní zmlúv so zamestnancami
- pri riešení sporov s rôznymi subjektami (dodávatelia, odberatelia, zamestnanci),
- pri podaní žiadostí a poskytnutie úveru,
- pri uzatváraní zmlúv o poistení (majetku, zamestnancov),
- pri platení daní...

Okolie podniku
Podnik je 1 prvok v NH. Ostatné prvky, ktoré ho obklopujú, tvoria jeho okolie.
Okolie podniku – súhrn prvkov, ktoré sa nachádzajú mimo podniku a s ktorými má vzťahy.
Všeobecné okolie podniku tvoria prvky: štát, obce a mestá, finančné inštitúcie, dodávatelia, odberatelia... 
Vzťahy podniku s okolím:

- Dodávatelia podniku dodávajú materiál, suroviny, stroje, t.z. vstupy (VF).
- Odberatelia  odoberajú finálne výrobky od podniku.
- Konkurencia – podniky, ktoré vyrábajú také isté alebo podobné výrobky ako podnik. Podnecuje podnik, aby vyrábal s nižšími nákladmi
- Finančné inštitúcie – banky, poisťovne, v ktorých sa dáva podnik poistiť alebo v ktorých ukladá dočasne voľné finančné prostriedky, alebo z bánk si môže zobrať dlhodobý alebo krátkodobý úver
- Verejnosť – domácnosti, ktoré ponúkajú podniku svoju prácu, pôdu a kapitál, za prácu dostávajú od podniku mzdu, za ktorú si môžu nakúpiť na trhu statkov a služieb produkty, ktoré vyrobil podnik
- Štát a miestna samospráva – zasahuje do činnosti podniku nepriamo prostredníctvom zákonov, vyhlášok, daní ....
 
Všetky tieto vzťahy podniku s okolím môžu mať charakter:
a)  hmotných vzťahov – dodávky materiálu alebo výrobkov
b)  finančných vzťahov – platby za dodaný materiál alebo výrobky
c)  informačných vzťahov – zákony a predpisy.
 
Funkcie podniku
Podnik si určuje ciele – aby ich dosiahol, musí vykonávať rôzne činnosti, ktoré sa označujú ako podnikové funkcie:

- Ekonomická funkcia – výroba statkov a poskytovanie služieb
a)  zásobovacia funkcia – obstaranie materiálu do výroby
b)  výrobná funkcia – obstaranie materiálu do výroby
c)  výrobná funkcia – premena materiálu na výrobky
d) odbytová funkcia – predaj hotových výrobkov
e)  personálna funkcia – plánovanie a výber zamestnancov
f) finančná funkcia – obstaranie finančných prostriedkov
g)  vedecko-technická funkcia – výskum a vývoj výrobkov
 
- Mimo-ekonomická funkcia – nesúvisí priamo s hospodárskou činnosťou podniku

a)  sociálna funkcia – tvorba pracovných podmienok pre zamestnancov, zlepšovanie vzťahov na pracovisku
b)  bezpečnostná funkcia – dodržiavanie bezpečnostných predpisov , zabezpečenie ochranných pomôcok
c)  ekologická funkcia – ochrana životného prostredia, výstavba čističiek odpadových vôd, používanie ekologických výrobných postupov
d) kultúrno–spoločenská funkcia – organizovanie kultúrnych akcií pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov
e)  vzdelávacia funkcia – zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov organizovaním školením kurzov...
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021