Majetok podľa času používania

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 29.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 884 slov
Počet zobrazení: 3 563
Tlačení: 304
Uložení: 307
Majetok podľa času používania, dlhodobý a krátkodobý M
Dlhodobý hmotný majetok (DHM) – má hmotný charakter a doba používania je väčšia ako 1 rok. OC je nad 30 000 Sk. Patrí sem:

- pozemky, budovy, stavby, podnikové byty a nebytové priestory
- umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov (zlato, platina) bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu (OC).
- samostatné hnuteľné veci, ktorých OC je väčšia ako 30 000,00 SK a doba použitia je väčšia ako 1 rok (stroje, prístroje – napr. traktor s vlečkou)
- pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako 3 roky
- Základné stádo a ťažné zvieratá bez ohľadu na ich OC
- Otvárky nových lomov, pieskovísk a hlinísk, ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku
- ostatný hmotný majetok, ktorého OC je 30 000,00 Sk alebo menej, ale doba použitia M je väčšia ako jeden rok (napr. počítač za 25 000,00 Sk).

Dlhodobý nehmotný majetok (DNHM) – má nehmotný charakter, doba použitia je väčšia ako 1 rok a OC je väčšia ako 50000,00 Sk. Patrí sem:

- zriaďovacie náklady (všetky výdavky, ktoré podnik vynaložil pri zakladaní podniku – poplatky u notára, náklady na mzdy, N na pracovné cesty, náklady na telefón, fax, poštovné...)
- aktivované náklady na vývoj – predstavujú výsledky vývojových prác – dizajn, skúšanie prototypov, nové technológie...  

Aktivovanie nákladov na vývoj je vtedy:
-   ak sú predmety vývoja nakúpené samostatne a nie sú súčasťou dodávky DM, -  ak sa predmety vývoja vytvorili vlastnou činnosťou s cieľom obchodovať s nimi,-  ak sa predmety vývoja vytvorili vlastnou činnosťou pre potreby účtovnej jednotky

- softwér (počítačové programy, napr. program na vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva)
- goodwil (dobré meno podniku)
- oceniteľné autorské práva  - výsledky tvorivej duševnej činnosti obstarané za úhradu (licencia,  zlepšovacie návrhy, ochranné známky, vynálezy...)
- ostatný DNHM, ktorého OC sa rovná alebo je menšia ako 50 000,00 Sk a doba použitia je väčšia ako 1 rok.

Dlhodobý finančný majetok (DFM) – má finančný charakter. Patrí sem:
- pôžičky, ktoré podnik poskytol inej právnickej osobe (inému podniku) a tieto pôžičky majú splatnosť dlhšiu ako 1 rok. Okrem dlžnej sumy sa vymáha aj úrok za zapožičanie peňazí.
- pozemky a, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov, ktoré podnik obstaráva s cieľom zhodnotiť v budúcnosti vlastné peniaze.
- súbory hnuteľných a nehnuteľných vecí, ktoré podnik prenajíma ako celok (napr. za prenájom pozemku podnik dostane výnos – rentu.
- cenné papiere a vklady s dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok. Napr.: ak kúpime cenné papiere, požičiavame tomu, kto ich vydal – emitoval na určitý čas peniaze. Za zapožičanie peňazí je výnos.

Dlhodobé pohľadávky (DPO) – nárok podniku na platby, sú to pohľadávky voči iným PO alebo FO, ktoré majú byť v budúcnosti premenené na peniaze. Ich lehota splatnosti je väčšia ako 1 rok. Napr. nárok dodávateľa voči odberateľovi na zaplatenie za predané výrobky.
(Dodávateľ predal výrobky odberateľovi. Kým odberateľ nezaplatí, má záväzok voči dodávateľovi a dodávateľ má pohľadávku voči odberateľovi.)
 
Krátkodobý majetok
Krátkodobý M sa používa v podniku do 1 roka. Je preň charakteristické:
-  v podnikovom transformačnom procese sa väčšinou jednorazovo spotrebuje,
-  v podnikovom transformačnom procese sa neustále pohybuje, pričom mení svoju formu – podobu. Tento proces premien sa nazýva kolobeh KM.
Kolobeh KM – na začiatku kolobehu má podnik k dispozícii peniaze. Nakúpi za ne materiál, z ktorého vyrobí nedokončené výrobky. Po ich úplnom dokončení vzniknú hotové výrobky. Tie sú určené na predaj a stávajú sa tovarom. Výrobca – dodávateľ predá tovar odberateľovi. Kým odberateľ nezaplatí, má dodávateľ voči nemu pohľadávku. Po uhradení pohľadávky získa peniaze za vyrobené a predané výrobky alebo poskytnuté služby. Cieľom podniku je získať viac peňazí ako na začiatku kolobehu. Okrem úhrady svojich nákladov chce podnik dosiahnuť zisk. Za peniaze opäť nakúpi materiál a kolobeh sa opakuje.
 
Jednotlivé skupiny KM môžeme charakterizovať takto:

- Suroviny a materiál – zásoby s jednorazovou spotrebou. Surovina je látka, ktorá je výsledkom prvovýroby – napr. drevo, bavlna.
- Materiál – vzniká spracovaním – napr. dosky vyrobené z dreva, látka vyrobená z bavlny. Poznáme:

a)  výrobkový materiál – je súčasťou budúceho výrobku. Tvorí ho :
základný materiál – vytvára podstatu výrobku napr. drevené dosky
pomocný materiál – dotvára budúci výrobok – napr. farby
b)  technologický materiál – prevádzkový – zabezpečuje prevádzku podniku napr. oleje na mazanie stroja, čistiace potreby

- Nedokončený výrobok – určený na ďalšie spracovanie vo vlastnom podniku. Napríklad z dosiek stolár vyrobí stoličku, ktorú musí ešte povrchovo upraviť.
- Hotový výrobok – prešiel všetkými fázami spracovania. Napríklad stoličku stolár nafarbí a nalakuje. Tým získa podobu, v akej sa má predať spotrebiteľovi.
- Tovar – výrobok určený na predaj. Napríklad hotové stoličky dodá výrobca do obchodu.
- Pohľadávka – vzniká pri predaji tovaru. Prestavuje nárok dodávateľa – výrobcu voči odberateľovi – obchodu na zaplatenie za predaný tovar. Dodávateľovi vznikne pohľadávka a keď ju odberateľ zaplatí, premení sa na peniaze.
- Peniaze sú prostriedky, ktoré potrebuje výrobca na obstaranie vstupov a ktoré získava za predaj výstupov.
 
Úloha č. 1: Vysvetlite kolobeh majetku na príkladoch: šitie šiat, pečenie chleba, výroba topánok.
Pri základnom členení majetku sme si rozdelili KM na:
-  Zásoby,
-  KFM,
-  KPO.

Zásoby – hmotné statky, ktoré sa nachádzajú v podniku a zatiaľ sa nepoužili na určený účel. Zabezpečujú plynulý priebeh podnikového transformačného procesu. Podnik ich môže vytvárať v rôznych fázach PTP. Majú potom podobu surovín, materiálu, polovýrobkov, hotových výrobkov, tovaru, peňazí a pod.
Krátkodobý finančný majetok (KFM) – peniaze v hotovosti, peniaze na účtoch v banke, ktoré sa môžu vybrať skôr ako za 1 rok, ceniny. Ceniny – napr. kolky, poštové známky, telefónne karty ...
Krátkodobé pohľadávky – majú dobu splatnosti do 1 roka. Predstavujú nárok podniku voči svojim dlžníkom na rôzne očakávané platby napr. za dodaný tovar.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013