Obchod

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 29.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 4 123 slov
Počet zobrazení: 10 708
Tlačení: 489
Uložení: 452
Charakteristika a členenie obchodu
 
Obchod:
nevýrobné odvetvie národného hospodárstva, ktoré má zabezpečiť pohyb výrobkov a služieb z výrobnej sféry do sféry výrobnej a konečnej spotreby
-  je sprostredkovateľom medzi výrobou a spotrebou – jeho úlohou je zabezpečiť spotrebiteľov požadovanými tovarmi a službami
 
Činnosti obchodu sa riadia viacerými zákonmi:

- Obchodný zákonník
- Živnostenský zákon
- Občiansky zákon
- Daňové zákony
- Zákon o ochrane spotrebiteľa
- Zákon o cenách
 
Do r. 1989 prevládalo v obchode spoločenské vlastníctvo (družstevné alebo štátne), po r. 1989 väčšina  obchodov -> súkromné. Prechod zo spoločenského vlastníctva na súkromné sa dial privatizáciou.
 
Formy privatizácie:
- reštitúcia – prinavrátenie majetku, ktorý bol násilne odobratý po r. 48 a vtedy dochádza k znárodneniu
- malá privatizácia – predaj siete obchodu a služieb súkromným osobám
- veľká privatizácia – odštátnenie veľkých podnikov
 
Dôsledky privatizácie:
+  vlastníctvo a riadenie sa spojili
+  rozšíril sa sortiment ponúkaného tovaru
+  vytvorilo sa konkurenčné prostredie
-  znížila sa ochrana spotrebiteľa pred prenikaním nekvalitného tovaru a nepoctivosti podnikateľov
-  znížila sa ponuka služieb komunálneho charakteru
-  maloobchodná sieť sa rozdrobila
 
Charakteristika a funkcie obchodných podnikov
Obchodné podniky - podniky, ktoré nakupujú tovary a bez spracovania ich ďalej predávajú
 
Funkcie obchod. podnikov:
- preklenovacia – vyplýva z časovej a priestorovej disproporcie medzi výrobou a spotrebou

priestorová (transportná) f. (vyplýva z prírodných podmienok, koncentrácie výroby)
časová (skladová) f. (výroba tovaru – sústredená do  určitého časového obdobia, spotreba tovaru – pravidelne alebo naopak :-)  (lyže v zime, hračky pred Vianocami) preberajú ju veľkoobchodné sklady

- kvantitatívna – súvisí s rozporom medzi vyrobeným (ponúkaným) a spotrebovaným (dopytovaným) množstvom

zberová f. – výroba v mnohých malých podnikoch, obchod zberá čiastkové množstvá
rozdeľovacia f. – rozdelenie veľkých množstiev veľkovýrobcov do malých množstiev

- kvalitatívna – obchodný podnik ju zabezpečuje:

zošľachtením tovaru (skladovanie vína, zrenie a triedenie ovocia)
pretváraním výrobného sortimentu na obchodný (každý výrobca vyrába len určitý sortiment tovarov, zákazník požaduje širší sortiment od rôznych výrobcov, napr. knihy rôznych vydavateľstiev)
 
Obchodný sortiment:
- súbor tovarov, ktorý je predmetom obchodnej činnosti, je preň charakteristická značná šírka a hĺbka (na rozdiel od výrobného sortimentu)
-  šírka obchodného sortimentu - počet druhov tovarov, ktorý uspokojuje rozličné potreby (potraviny, obuv, odevy, kozmetika)
-  hĺbka obchodného sortimentu - v koľkých variantoch sa predáva určitý druh tovaru – uspokojuje tú istú potrebu, rozdiel vo vlastnostiach a cene (syry, mydlá)
Sortiment
úzky – len niekoľko druhov výrobkov
plochý – z jednotlivých druhov výrobkov len 1 alebo málo z veľkého počtu možných variantov

- úverová (finančná) f. – obchod umožní nákup pri nedostatočnom množstve finančných prostriedkov – poskytne tovar na úver
- poradenská – poskytovanie odborných rád spotrebiteľom,
- informačná – prenášanie informácií z výroby do spotreby a opačne
- funkcie výrobného charakteru – konečná úprava konfekcie, príprava jedál, balenie, doprava)
- riziková – obchod na seba preberá riziká spojené so skladovaním a dopravou pri ktorých sa môže tovar poškodiť, znehodnotiť, alebo demódovať.

Členenie obchodu

- územného hľadiska:
-  vnútorný obchod
-  zahraničný obchod

- podľa vlastníctva:
-  súkromný
-  štátny
-  družstevný

- podľa objemu predaja a väzby na spotrebiteľa
- veľkoobchod  - maloobchod
 
Veľkoobchod
-  zahŕňa všetky činnosti súvisiace s predajom tovarov a služieb FO alebo PO, kt. ho chce ďalej predávať alebo spracúvať.
 
Oblasti činnosti VO:
-  nákup tovarov vo veľkom
-  vytváranie zásob a skladovanie
-  predaj v malých množstvách
 
Význam VO:
-  disponuje veľkým počtom vyškolených pracovníkov, čo umožňuje, aby sa tovar lacno dostal k spotrebiteľovi
-  veľkoobchodníci majú veľké obchodné skúsenosti
-  maloobchodníci dávajú prednosť VO pred výrobcami pre pestrú ponuku výrobkov (nemusia uzatvárať s každým samostatnú zmluvu)
-  maloobchodníci viac dôverujú známemu VO-nikovi ako neznámym, často vzdialeným firmám
-  má význam aj pre výrobcov lebo je znakom pravidelného odberu určitého množstva tovarov
-  poskytuje rôzne služby (pozri funkcie obchodu)
 
Členenie VO:

- podľa vlastníckych vzťahov a rozsahu poskytovaných sl.:
- samostatní veľkoobchodníci

-  nakupujú tovar do svojho vlastníctva a nesú úplné riziko súvisiace s touto činnosťou rozoznávame:

•  VO podniky s úplnou ponukou služieb – poskytujú všetky činnosti

- VO podniky so spotrebným tovarom
- priemyselní distribútori

•  VO podniky s ohraničenou ponukou služieb – poskytujú určité služby

- cash and carry
- zásielkový VO
- pojazdný veľkoobchodník (nákl. auto) – obchodujú s ohraničeným sortimentom tovarov, ktorý má vysokú obrátkovosť, zásobujú hlavne reštaurácie, hotely... plnia úlohu obchodníka aj prepravcu
- VO s regálovou službou – spolupracuje hlavne s MO, potravinami a drogistickým tovarom. V týchto predajniach umiestňuje svoje regály, pričom má tovar vo svojom vlastníctve.
- VO s traťovými dodávkami – tovar kupuje a predáva, ale ho neskladuje. Podľa objednávky vyhľadá výrobcu a tovar dodá zákazníkovi. Náklady má nižšie, pretože tovar neskladuje.

- makléri a agenti

•  tovar nevlastnia ani ním fyzicky nedisponujú, ich hl. úlohou je sprostredkovať nákup a predaj. Za túto činnosť dostávajú províziu.
Maklér: zbližuje pred. a kupuj., je prítomný na rozhovore, odmenu dostáva od toho, kto ho úlohou poveril.

Agent: zastupuje kupujúceho alebo pred. na základe dlhodobej dohody.

- obchodné orgány výrobcov:
predstavujú vlastné predajne a kancelárie, ich cieľom je obmedziť závislosť od iných veľkoobchodníkov
 
II. Podľa väzby na ostatné články NH
- samostatný VO – plní iba VO funkcie
- integrovaný VO:

-  jednoduchá forma – VO, ktorý plní niektoré MO funkcie
-  vyššia forma – VO ekonomicky aj organizačne zlúčený s MO
 
III. podľa princípu obsluhy:
dodávkový – tradičná forma – tovar zákazníkovi dodá dodávateľ
odvážací – zákazník si odváža tovar sám
 
Cash and Carry
Je zalolený na princípe „zaplať a odvez si tovar sám“. Obchoduje s obmedzeným sortimentom tovaru vysokej obrátkovosti. Od ostatných sa odlišuje nasledujúcimi charakteristikami:
-  možnosti nakupovať iba na základe nákupného preukazu (vydá sa iba po splnení urč. podmienok)
-  odber je možný iba v stanovených min. množstvách
-  nakupuje sa samoobslužnou formou
-  platba je možná len v hotovosti (okamžitá platba)
-  tovar si zákazník odváža sám
 
Výhody:

- pre obchod:
-  nakupuje priamo u výrobcu vo veľkých množstvách preto dosiahne nižšiu cenu
-  nevznikajú mu nákl. súvisiace s prepravou
-  platba je okamžitá => nemá neplatičov
-  má nižšiu potrebu pracovných síl

- pre zákazníka:
-  tovar si môže prezrieť čím získa prehľad o ponúkanom sortimente a kvalite
-  môže nakupovať podľa potreby (množstvo, čas)
-  nižšie ceny

- pre výrobcu
-  zaručuje úhradu platieb za dodaný tovar
-  okamžite získa informácie o požiadavkách zákazníkov
 
Práce vo veľkoobchodnom sklade
-  sú typické určitými vlastnosťami / zvláštnosťami:
-  manipulácia s rôznorodým sortimentom tovaru
-  náročnosť prác, kt. súvisia s preberaním tovaru a zisťovaním jeho kvality
-  pretváranie výrobného sortimentu na obchodný
-  jednoduchý styk s odberateľom
 
Etapy práce vo VO sklade:

- príjem tovaru - začína pristavením dopr. prostriedku ku skladu a vyložením tovaru. Dĺžka času závisí od spôsobu uloženia tovaru, zahŕňa:

1.  hrubý príjem (odber tovaru) – kontroluje sa počet ks, hmotnosť, neporušenosť obalov

Kontrolu robí vedúci skladu alebo ním poverený pracovník.
2.  čistý príjem (prebierka tovaru)
a)kvantitatívna prebierka – príjemca tovar vyberá, prepočítava ho a premeriava
b) kvalitatívna kontrola – zisťujú sa zjavné chyby
c)sortimentná prebierka – kontrola sortimentu dodaného tovaru
 
Na prebratý tovar sa vystaví príjemka. Pri zistení závad sa napíše reklamačný zápis, ktorý je podkladom pri reklamácii. Ak by išlo o vážnejšie nedostatky zodpovedný pracovník zásielku pozastaví.
 
II. Skladovanie tovaru – zahŕňa tieto činnosti:
-  prenos tovaru do skladu
-  uloženie tovaru
-  ošetrenie tovaru
-  triedenie tovaru
-  spotrebiteľskú úpravu
 
Táto etapa je veľmi dôležitá, preto je potrebné vybrať vhodný druh skladu. Rozoznávame:
1.  podľa spôsobu uskladnenia:
-  otvorené – stavebniny
-  polootvorené (iba strecha) – drevo
-  kryté
2.  podľa funkcie:
-  nákupné – na uskladnenie PH
-  obchodné – tvoria väčšinu:
-  prevádzkové – uskutoč. sa tu všetky sklad. operácie
-  poloprevádzkové iba časť
-  odbremeňov. - odkladá sa v nich
-  nadbytočný/sezónny tovar
3.  podľa času uskladnenia:
-  úložné – slúžia na dlhodobé a strednodobé uskladnenie
-  distribučné – sústreďuje sa v nich tovar od rôznych výrobcov, predpokladá sa, že sa distribuje v čo najkratšom čase
Požiadavky na skladovanie:
-  optimálne využiť skladovacie priestory, zabezpečiť prístup k tovaru, rešpektovať hmotnosť a špecifické vlastnosti tovaru (ťažšie dole, ľahšie hore, žieraviny do výšky krku)
-  prehľadne uložiť tovar
 
III. príprava na expedíciu a expedícia
1.  príprava na expedíciu zahŕňa:
-  príjem a spracovanie objednávky – v tejto etape sa vystavuje výdajka
-  vybratie tovaru a miesta uloženia
-  vyvezenie tovaru na miesto kompletizácie
-  kompletizácia dodávky
-  tvorba expedičnej jednotky (paletizovanie tovaru)
-  kontrola tovaru – pripravený tovar sa kontroluje s údajmi na sprievodných dokladoch
-  expedícia tovaru – zahŕňa všetky činnosti súvisiace s prevzatím tovaru zo skladu a s jeho odovzdaním zákazníkovi
 
Technické prostriedky používané vo VO
- prostriedky na uloženie - regál, podložka
- manipulačné prostriedky - paletizačné vozíky, dvojkolesový vozík, nákladný výťah
- špeciálne prostriedky - váhy, meracie prístroje, chladiace boxy, klimatizačné zariadenia
 
Vo VO môže byť aj plná automatizácia. Hovoríme o nej, ak PC zabezpečuje príjem tovaru, spracovanie objednávok a riadi aj činnosť manipulačných systémov.

Maloobchod
- zahŕňa činnosti, ktoré súvisia s bezprostredným predajom tovarov a služieb konečným spotrebiteľom na ich osobné použitie.
 
Znaky MO:
-  centralizovaný nákup vo veľkých množstvách od výrobcov alebo VO
-  decentralizovaný predaj konečným spotrebiteľom
-  predaj v malých množstvách
-  predaj tovarov spotrebného charakteru
 
Úlohy MO:
-  priblížiť tovar spotrebiteľom
-  zabezpečiť plynulý predaj priamemu spotrebiteľovi
 
Predajňa:
- je základnou prevádzkou jedného maloobchodu, ktorý sa zaoberá maloobchodným predajom a ďalšími činnosťami, ktoré s tým súvisia.
 
Členenie MO:
 
I. podľa rozsahu poskytovaných služieb:
- samoobslužný MO – ponúka tovar každodennej spotreby, ktorý má vysokú obrátkovosť

Výhody pre zákazníka:
-  nerušený výber
-  hygienický predaj
-  rýchly nákup
Výhody pre MO:
-  menší počet pracovníkov
-  vyššia produktivita práce
-  väčší objem predaja

- MO s vlastným výberom - zákazník si tovar vyberá sám, môže požiadať predavača o pomoc
- MO s ohraničeným množstvom služieb - ide o MO s príležitostne nakupovaným tovarom.

Zákazník vyžaduje pri jeho nákupe poskytnutie odborných rád. Je spojený s poskytnutím doplnkových služieb: - nákup na splátky. Vyššie prevádzkové náklady sa odrážajú aj v jeho cene.
- MO s úplnou ponukou služieb - ide o špecializované predajne, predajne s luxusným tovarom.

Zákazník v nich vyžaduje pomoc od personálu v každej etape nákupu. Tento obchod ponúka pomalyobrátkový tovar, pri nákupe ktorého si zákazníci nechajú poradiť.

Tento MO je spojený s poskytovaním rôznych služieb:
- nákup na splátky
- detský kútik
- strihová služba
- bezplatné dodávky

Vyššie náklady sa odrážajú vo vyšších cenách.
 
II. podľa sortimentnej skladby:
MO so širokým sortimentom
MO s úzkym sortimentom
MO s hlbokým sortimentom
MO s plochým sortimentom
 
III. podľa metódy práce:
1.  MO realizovaný v predajných priestoroch
a.  špecializované predajne – predáva sa tu T. určitej značky / luxusný tovar
b.  obchodné domy – ponúkajú široký sortiment, pričom každý druh tovaru sa predáva v samostatných oddeleniach, poskytujú rôzne služby (detské kútiky, predaj na splátky, odvoz tovaru)
c. obchodné strediská – sú rozsiahle obchodné komplexy s veľkým počtom nezávislých predajní. Majú širokú ponuku tovaru, sú mimo centra. Majú vlastné parkoviská.
d.  supermarkety – ponúkajú široký sortiment rýchloobrátkového tovaru, ide o samoobslužné predajne, v ktorých by mal byť tovar lacnejší
e. hypermarkety – obrovské samoobslužné predajne, kt. na jednom mieste ponúkajú široký sortiment tovaru. Celý komplex tvorí 1 predajňa. Zákazník sa obsluhuje sám, náklady sú nižšie a teda aj ceny. Poskytujú rôzne služby (kaderníctvo, fotoslužba). Sú mimo centra.
f. predajne s predĺženou prevádzkou – sú menšie predajne umiestnené v mieste bydliska. Predávajú tovary častej spotreby. Predajná doba je prispôsobená potrebám zákazníkov. Niektoré z nich predávajú nonstop. Ceny sú tu vyššie, ich predchodcami sú večierky.
g.  predajné sklady a členské veľkoobchodné zariadenia (diskontné predajne) – ide o veľké haly, v ktorých sa vystavuje a skladuje tovar. Nakupovať tu môže aj individuálny spotrebiteľ, ak si zakúpi členstvo. Dostane kartu kt. ho oprávňuje k nákupu. Musí však ešte splniť ďalšie podmienky (byť pracovník školstva, zdravotníctva... ceny sú nižšie).
2.  MO realizovaný mimo predajných priestorov:
a.  katalógový predaj – ide o zásielkový obchod, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom katalógov, ktoré sa zasielajú vybraným skupinám zákazníkov, alebo sa ponúkajú v predajniach.

Vykonávajú ho výlučne výrobné/obchodné organízácie ako súčasť odbytovej činnosti, ale aj samostatné obchodné organizácie, ktoré túto činnosť vykonávajú ako hlavnú činnosť (zásielkové obchodné domy).
Výhody pre MO:
-  nepotrebuje obchodné priestory
-  sídlo môže byť nezávislé od odberateľov
-  možnosť zamestnať aj nekvalifikovaných pracovníkov
-  možnosť plynule spracovávať objednávky
Nevýhody pre MO:
-  vysoké náklady na reklamu a zasielanie katalógov (nie každý príjemca katalógu sa stane zákazníkom)
-  vysoké náklady súvisiace s vrátením tovaru
Výhody pre zákazníka:
-  nerušený výber aj mimo otváracích hodín,
-  rozširuje ponuku predávaného tovaru
-  stabilné ceny počas určitého obdobia
-  možnosť porovnať sortiment a ceny v iných katalógoch a predajniach
Nevýhody pre zákazníka:
-  tovar nemožno vyskúšať a zistiť dodatočné informácie o ňom
-  nespokojnosť s tovarom, ktorý sme si predstavovali úplne inak
b.  priamy marketing – výrobcovia / obchodníci zostavia spoločnú reklamnú kampaň. Po jej odvysielaní si zákazník môže tovar objednať.
Formy:
priama distribúcia – zásielky sa neposielajú poštou, ale sa plošne roznášajú do schránok potenciálnych zákazníkov
priame zasielanie zásielok na adresu vybratých potenciálnych zákazníkov – zásielky sa posielajú poštou, ide o rôzne letáky, vzorky, katalógy
telemarketing – ide o priamu tel. komunikáciu s potenciálnym zákazníkom. Môže byť:
o aktívny – aktivita vychádza od podnikateľa
o pasívny  - zákazník zavolá podnikateľovi, ten iba pasívne prijíma objednávky
faxmailing – ide o zasielanie správ vybraným subjektom
priamy marketing v rozhlase, novinách a časopisoch
elektronický marketing – nákup cez internet
teleshoping – vo vyspelých krajinách má 2 formy:
o vysielanie klasických reklám – na konci t.č., adresa
o nákupné kanály – nepretržitá reklama
objednávacie automaty – ide o automaty, kde si tovar možno objednať
c. predajné automaty – u nás sa zatiaľ využívajú iba na predaj MHD, nápojov, potravín, drogérie... Špeciálnym druhom sú bankomaty.
Výhody – možnosť nakupovať 24 hod. denne
Nevýhody:
vyššie náklady na jeho vybudovanie, dopĺňanie,
možnosť rozbitia, krádeže
vyššia poruchovosť a ceny
d.  predaj prostredníctvom obchodných cestujúcich – podomový predaj – obchodný cestujúci navštevuje obyvateľov a ponúka im obmedzený sortiment tovaru.
 
Výhody - osobná obsluha a pohodlný nákup
Nevýhody – neserióznosť a vysoké ceny
 
Súčasné smery v maloobchode
Aj keď je väčšina predajní nezávislých, v súčasnosti stále viac prevládajú tendencie vytvárať určité formy spoločnej maloobchodnej činnosti.
 
Najznámejšie sú:
1.  Filiálkové reťazcové predajne – ide o predajne s pobočkami na viacerých miestach. Sú založené na spoločnom vlastníctve a kontrole, na centrálnom nakupovaní tovaru. Ponúkajú podobný tovar.
Výhody:   - nakupujú väčšie množstvá za nižšie ceny,
- umožňuje zamestnávať na úrovni podniku špecialistov pre jednotlivé oblasti
- nižšie náklady na reklamu
2.  Franchizingové predajne:
Franchizing – dohoda medzi majiteľom licencie a nezávislým podnikom, ktorý kupuje od majiteľa licencie právo poskytovať rovnaké služby, používať rovnaký postup alebo zavedenú obchodnú značku.
Zmluva o franšizingu – právny dokument, ktorý predstavuje povolenie – licenciu na prevádzku podniku pod názvom a obchodnou značkou materskej spoločnosti.
Obsahuje práva a povinnosti zúčastnených strán:
Franchizer – poskytovateľ licencie
Franchizant – nadobúdateľ licencie
 
Znaky franšizungu:
- ide o licencie na podnikanie poskytnuté na určitú dobu a na určitú oblasť
- predmetom je obchodná činnosť, ktorá je na trhu už vyskúšaná
- franchizant podniká na vlastné riziko
- franchizant musí uplatňovať politiku franchizera
- franchizant musí platiť franchizerovi zmluvný poplatok (alebo % z objemu predaja)
- franchizer je povinný zaškoliť franchizanta
 
Výhody pre franchizera:
- možnosť preniknúť na nové trhy
- rýchlejší rozmach
- zvýšenie objemu predaja z prostriedkov franchizanta
Nevýhody pre franchizera:
- výchova budúceho konkurenta
- prezradenie obchodného tajomstva
- vysoké náklady súvisiace so zavádzaním franchizingu (náklady na výber vhodného kandidáta, náklady na právnikov)
 
Výhody pre franchizanta:
- väčšia šanca na úspech
- kvalifikovaná pomoc pre franchizera
Nevýhody pre franchizanta:
- nikdy nie je nezávislý
- musí uskutočňovať politiku franchizera
- podlieha kontrole franchizera a pri nedodržaní zmluvných podmienok mu môže franchizer odobrať licenciu
- franchizant je povinný platiť licenčné poplatky a preniesť vstupné investície do franchizingovej spoločnosti

Technologický proces a pracovný proces maloobchodu
 
Technologický proces – sú to operácie, ktoré je potrebné na tovaroch vykonať od ich vstupu do predajne až po prechod ku kupujúcemu.
Zahŕňa:
1.  Hlavný technologický proces – predaj – patrí sem:
•  usporiadanie tovaru v predajni
•  výber a sústredenie tovaru na miesto vyúčtovania a platenia
•  inkaso a výdaj tovaru
2.  Vedľajší technologický proces:
•  zahŕňa pohyb tovaru od jeho vstupu do MO až po jeho prípravu na predaj a činnosti spojené s pohybom obalov (odovzdanie fľaše, požičanie prepravky). Patrí sem:
•  príjem, preprava a uskladnenie tovaru
•  príprava tovarov na predaj (balenie, váženie, porciovanie)
•  vykonávanie činností súvisiacich s tovarom – rôzne služby
•  pohyb obalov (ich zber a vracanie výrobcom)
3.  Pomocný technologický proces:
•  patria sem operácie, ktoré vyplývajú z hlavného a vedľajšieho technologického procesu, napr. udržiavanie čistoty predajne, zabezpečenie klimatizácie, bezpečnostná a protipožiarna ochrana...
 
Pracovný proces – na jeho zabezpečenie je potrebné vykonať operácie 1, 2 a 3 (viď vyššie :-)

Má nasledovné etapy:
 I.  Príjem tovaru – zahŕňa operácie spojené s fyzickým prevzatím tovaru a s prevzatím zodpovednosti predajne za tovar. Tvorí ho:
1.  Odber tovaru – robí ho vedúci predajne/zodpovedný pracovník za prítomnosti odovzdávajúceho.

Kontroluje sa:
•  počet kusov (obalových jednotiek / paleta)
•  hrubá hmotnosť (aj s obalmi)
•  neporušenosť vonkajších obalov
•  porovnanie signa (znak, značka) dodávky s dodacím dokladom a dopravnými dokladmi = zistíme totožnosť dodávky
2.  Prebierka tovaru – uskutočňuje sa podľa dodacích dokladov priamo v predajni (v jej sklade). Zisťujú sa zjavné chyby týkajúce sa množstva, kvality, sortimentu, kompletnosti sortimentu a záručných lehôt.
II.  Skladovanie tovaru – zásady ako vo V.O.
III.  Príprava na predaj – patrí sem:
•  porciovanie, meranie, váženie, balenie, označenie, montáž.

Cieľom je:
1. urýchliť proces predaja pri tovaroch, ktoré nemajú požadovanú spotrebiteľskú úpravu
2. upraviť tovary tak, aby boli v stave, v akom ich bude používať zákazník (bicykel – ako vyzerá)
IV.  Vlastný predaj – zahŕňa činnosti:
•  privítanie zákazníka
•  zistenie jeho prianí
•  predloženie tovaru a pomoc pri výbere
•  dodatočná ponuka
•  vyúčtovanie nákupu, inkaso a výdaj tovaru
•  rozlúčenie so zákazníkom
 
Heslo pri predaji v maloobchode: „Náš zákazník, náš pán.“
 
Obchodno–technické služby – ich cieľom je získať širší okruh zákazníkov. Zahŕňajú:
1. Služby, ktoré znižujú spotrebu času na nákup – donáška do domu, katalógový predaj
2. Služby pri ponuke a predaji tovaru – porada, dovoz tovaru, inštalácia v byte...
3. Ostatné – poradenstvo, telefónne automaty, detský kútik, občerstvenie, právo na výmenu...

Maloobchodný mix
 
Maloobchodný mix zahŕňa:
I.  umiestnenie predajne – ide o tvorbu maloobchodnej siete. Táto môže byť:
1. Podľa doby využitia:
a) celoročná
b)  sezónna – najviac 9 mesiacov
2. Podľa technického uspôsobenia:
a) stacionárna – pevné stanovisko
b)  ambulantná
3. Podľa sortimentu
a) potravinárska sieť
b)  nepotravinárska sieť
c) zmiešaná
 
Pri umiestnení predajne musí podnikateľ brať do úvahy nasledovné faktory:
a) zákazníkov – počet, frekvencia a vývoj do budúcnosti
b)  sociálnu štruktúru zákazníkov – študenti, dôchodcovia, pracujúci a kúpna sila
c) nákupné zvyklosti zákazníkov – denné, mesačné a dlhšie obdobia
d)  ponúkaný sortiment – čo chce predávať, či sa predajňa hodí na dané miesto
e) forma ponuky – samoobsluha, pultový predaj
f) konkurencia – v čom sme lepší, či už podobná predajňa bola a prečo zanikla
g)  predpokladané náklady a výnosy
h)  otázky súvisiace s dopravou – blízkosť parkoviska, HMD
 
  II.  Image a atmosféra predajne
Image – zahŕňa personál, čistotu, záručné  lehoty, označenie v predajni, hĺbka a šírka sortimentu
Základných 10 pravidiel dobrého image:
1.  Ponúkať široký sortiment tovaru prvotriednej kvality.
2.  Dbať na čistotu predajne.
3.  Tovar si všímať kriticky z pohľadu zákazníka.
4.  Čo najrýchlejšie zapĺňať medzery v regáloch.
5.  Vyzdvihnúť špeciality, ktoré iné predajne neponúkajú.
6.  Snažiť sa splniť želania zákazníkov, najmä ak ich vyslovili už viackrát.
7.  Starať sa o odborné vzdelávanie personálu.
8.  Predavačke, ktorá sa nevie usmiať nezveriť úsek s obsluhou.
9.  Predavačka musí chápať, že nespokojnosť zákazníkov s ponukou tovaru si odnesie ako prvá.
10.  Personál musí dokázať akceptovať zlé správanie zákazníkov, prípadne si ho nevšímať.
 
Atmosféra – súvisí s image, je to taká úprava predajne, ktorá priaznivo pôsobí na zmysly a psychiku zákazníka. Závisí od:
1.  veľkosti – malé predajne pôsobia stiesnene, veľké neosobne, je potrebné tovary označiť orientačnmi tabuľami.
2.  členenia plochy – členené predajne sú zaujímavejšie
3.  intenzity osvetlenia – intenzívne – hlavne potraviny, tlmené svetlo - uplatňuje sa  tam, kde sa nakupuje s určitou dávkou citu.
4.  hudba – využíva sa hlavne v predajniach luxusného tovaru, vždy treba vybrať vhodnú hudbu.
 
III.  Tvorba cien – výšku ceny v maloobchode ovplyvňujú faktory:
•  nadobúdacia cena = predajná cena výrobcu + vedľajšie náklady obstarania
•  možnosť výberu dodávateľov
•  náklady obchodného podniku (mzda, energia)
•  výška zisku obchodného podniku
•  iné (DPH)
 
Pri tvorbe maloobchodnej ceny sa stretávame s nasledujúcimi pojmami:
•  cenové (obchodné) rozpätie = predajná cenanadobúdacia cena
•  cenová (obchodná) prirážka = (CR / NC) x 100 /*CP je percentuálny podiel z nadobúdacej ceny */
•  cenová (obchodná) marža = (CR / PC) x 100  /*CM je percentuálny podiel z predajnej ceny */

Na základe marže a prirážky rozoznávame 2 systémy tvorby cien:
1. systém tvorby netto ceny:  NC + CR = PC (predajná cena)
2. systém tvorby brutto ceny: PC – CR = NC (nadobúdacia cena)
 
Hospodárenie maloobchodných podnikov
 
Maloobchodný predaj je hodnota priamych predajov spotrebiteľom za predajné ceny (spolu s DPH).
Pre úspešnosť svojej podnikateľskej činnosti musia obchodné podniky:
1.  Určiť výšku svojich nákladov – náklady súvisiace s obstarávaním sú väčšinou variabilné, náklady obchodnej činnosti majú charakter fixných nákladov.
2.  Určiť v akej výške má mať na sklade zásoby z jednotlivých druhov tovarov – musia si dať tieto otázky:
- kedy tovar objednať
- koľko tovaru objednať – vždy treba rátať aj s určitou výškou poistných zásob, pri určovaní množstva jednotlivých druhov tovarov sa často využíva metóda ABC (tovary, ktoré objednávame vo väčších množstvách a ktoré majú nižšiu cenu zahrnieme do sk. C – ich množstvo určujeme odhadom).
3.  Stanoviť cenovú prirážku – vysoká CP neznamená vyšší zisk, pretože CP vždy vchádza do predajnej ceny a zákazníci nie sú ochotní zaplatiť za tovary vysokú cenu. V praxi platí zásada, že veľké predajne majú nižšiu CP a menšie predajne vyššiu CP.
 
Hospodárenie sledujeme nasledovnými ukazovateľmi:
 
 I.  Obrátkovosť zásob = (maloobchodný predaj / priemerná zásoba tovaru)
 
Pr.: V roku 2009 bol MO predaj 94 603 €. Fyzická inventúra sa v tomto roku robila 4x/ročne, pričom hodnoty zásob boli nasledovné:
31.3. = 22 041 €
30.6. = 19 684 €
30.9. = 21 451 €
31.12. = 32 032 €
 
31.12. 1994 sa zistila hodnota zásob vo výške 30 804 €
 
Obrátkovosť zásob = MP / priemerny stav zasob = 94 603 / 25 202 = 3,7 – naše zásoby sa v sklade obrátili 3,7 krát.
 
II.  Ukazovatele pracovného výkonu
1.  predaj na pracovníka = objem predaja / počet pracovníkov
2.  predaj na predavača = objem predaja / počet predavačov
Výsledné hodnoty sa porovnávajú s hodnotami z predchádzajúceho obdobia a s hodnotami zistenými v iných predajniach. V prípade nepriaznivého vývoja znížime počet pracovníkov / zvýšime objem predaja.
 
III.  Ukazovatele plochy

- predaj na m2 predajnej plochy = objem predaja / predajná plocha
- predaj na m2 prevádzkovej plochy = objem predaja / prevádzková plocha (sklady, parkovisko...)

Elektronické registračné pokladne
 
Každý podnikateľský subjekt, ktorý sa zaoberá predajom tovaru a poskytovaním služieb za hotovosť je povinný viesť evidenciu predaja registračnou pokladnicou.
I. Výhody pre zákazníka:
- rýchle zúčtovanie nákupu
- možnosť rýchlo a ľahko skontrolovať nakúpený tovar – pokladničný blok je podkladom pri reklamácii (tovary dlhodobého charakteru 24 mes., potraviny 8 dní – záručná doba).
II.  Výhody pre maloobchod:
- nižšie administratívne náklady
- skrátenie doby inventarizácie
- elektronické registračné pokladne obsahujú registre, ktoré umožňujú sledovať pohyb jednotlivých tovarových položiek, počet obslúžených zákazníkov napr. medzi 11:00 a 12:00 a za koľko korún nakúpili, akým percentom sa jednotlivé tovarové položky podieľajú na celkovom predaji.

Prehľady možno robiť pre jednotlivé položky, skupiny tovarov, za deň, týždeň, mesiac...

Čiarový kód:
•  je medzinárodne uznávaný jednoduchý systém označovania tovarov, ktoré umožňuje presne identifikovať tieto tovary grafickým vyjadrením určitého čísla.
 
Rozoznávame 2 typy čiarových kódov.
UPC – universal product code (univerzálny výrobkový kód) - využíva sa v Amerike a Kanade, jeho nevýhodou je, že neoznačuje krajinu pôvodu
EAN – European artical numbering (Európske číslovanie výrobku) – môže byť:
EAN 13 – používa sa najčastejšie, je dokonalejší ako UPC. Prvé 3 číslice obsahuje číslo štátu (Slovensko = 858), 4.5.6. a 7. čísla charakterizujú výrobný podnik, 8.-12. čísla charakterizujú výrobok, 13. číslo je kontrolná číslica.
EAN 8 – označovanie výrobkov s malými rozmermi. Spotrebiteľ si tovar môže identifikovať na internete: www.gepir.org
 
Výhody čiarových kódov:
•  výhody pre spotrebiteľov:
-  rýchlejšie služby pri pokladnici
-  ľahšia orientácia pri kontrole nákupu
-  znižovanie počtu omylov v neprospech zákazníka
•  výhody pre maloobchodníka:
-   znižovanie administratívnych nákladov
-   možnosť rýchlo meniť ceny v pokladnici
-   rýchly zdroj informácií
-   hospodárnejšie a presnejšie riadenie zásob
-   operatívne reagovanie na požiadavky zákazníkov
•  výhody pre výrobcu:
-   automatické triedenie a počítanie na výrobnej linke
-   urýchlenie obchodných rokovaní – číslo jednoznačne určí druh výrobku
•  výhody pre veľkoobchod:
-   umožňuje rýchle vybavovanie objednávok
-   odosielanie tovaru
-   efektívne skladovanie a skladové inventúry
 
Novým smerom v maloobchode je používanie elektronických čipov – inteligentnej nálepky. Výhoda – zákazník by tovar pri pokladnici vôbec nemusel vyberať.
 
EAN 13: prvé 3 číslice = krajina, ďalšie 3-7 číslic = dodávateľ výrobku, ďalšie 2 - 7 = výrobok, kontrolné číslo
EAN 8:   prvé 3 číslice = krajina, ďalšie 4 číslic = výrobok, kontrolné číslo
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.041