Dlhodobý majetok

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 29.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 755 slov
Počet zobrazení: 8 481
Tlačení: 495
Uložení: 449
Podstata a zložky majetku
Majetok podniku - predstavuje prostriedky, ktoré podnik pri svojej činnosti obstaráva, používa a vytvára

a s ktorými vo vlastnom záujme účelne hospodári.
 
Členenie majetku:
- z hľadiska charakteru:
- hmotný,
- nehmotný,
- finančný

- z hľadiska prevádzkového cyklu:
- obežný,
- neobežný

- z hľadiska likvidity (likvidita – schopnosť premeny na peniaze – ako rýchlo...)

- nelikvidný,
- s vyšším stupňom likvidity,
- likvidný

- z časového hľadiska:
- dlhodobý majetok
- dlhodobý hmotný majetok
- dlhodobý nehmotný majetok
- dlhodobý finančný majetok
- dlhodobé pohľadávky

- krátkodobý majetok
- zásoby
- krátkodobé pohľadávky
- krátkodobý finančný majetok
 
Základné kritérium pri členení majetku na dlhodobý a krátkodobý

- účel obstarania:
• ak podnik obstaráva majetok, aby mu pomáhal v uskutočňovaní podnikateľskej činnosti ide o dlhodobý majetok
• ak podnik nakupuje majetok s cieľom ďalšieho predaja ide o krátkodobý majetok
 
Ďalšie kritériá pri členení majetku na dlhodobý a krátkodobý

- doba použitia:

dlhodobý majetok – používa sa v podniku dlhodobo, t.j. viac ako 1 rok
krátkodobý majetok – používa sa v podniku krátkodobo, t.j. do 1 roka, prípadne sa spotrebúva naraz

- cena majetku:

• len majetok, ktorého hodnota je nad určitú stanovenú sumu sa stáva dlhodobým majetkom

(DHM – nad 30 000 Sk,  DNM – nad 50 000 Sk)

- likvidnosť – schopnosť premeny majetku na peňažnú hotovosť (napr. pri pohľadávkach...)

 
Dlhodobý hmotný majetok podniku,
členenie, štruktúra
 
a)  pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu (ak nie sú finančnými investíciami)
b)  samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ich ocenenie je vyššie ako 30 000 Sk a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok
c)  pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky
d) základné stádo a ťažné zvieratá bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu
e)  otvárky nových lomov, pieskovísk a hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnotenie, ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku
f) DHM môže byť i majetok, ktorého ocenenie je 30 000 a nižšie a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok (ak sa tak rozhodne podnik)
 
Dlhodobý nehmotný majetok podniku,
členenie, štruktúra
 
• zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako 50000 Sk a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok
• zriaďovacie náklady – náklady spojené so založením a vznikom nového podniku – notárske, správne a súdne poplatky, náklady na mzdy, poistenie k týmto mzdám, náklady na pracovné cesty, ostatné služby (telefón, fax, nájomné, poštovné)
• aktivované náklady na vývoj – predstavujú výsledky úspešne vykonaných vývojových prác (dizajn, výroba a skúšanie prototypov a modelov pred začatím výroby, návrh nástrojov, prípravkov, foriem a čipov, ktoré vyžaduje nová výroba, technologické postupy, štúdie, receptúry)
 
Aktivovanie nákladov na vývoj:
- ak sa predmety vývoja nakúpili samostatne a nie sú súčasťou dodávky DM,
- ak sa vytvorili vlastnou činnosťou na to, aby sa s nimi obchodovalo
- ak sa vytvorili vlastnou činnosťou pre potreby účtovnej jednotky
- softvér – ak je kúpený samostatne, alebo vytvorený vlastnou činnosťou s cieľom obchodovať s ním
- oceniteľné práva – výsledky tvorivej duševnej činnosti obstarané za úhradu:

o predmety priemyselných práv
o práva príbuzné priemyselným právam
o práva z iného duševného vlastníctva
o práva príbuzné autorským právam

- goodwill – kladný rozdiel medzi OC a podielom obstarávateľa na reálnej hodnote obstaraného majetku a záväzkov v deň jeho obstarania, ak je záporný – badwill
- DNM – aj NM, ktorého ocenenie je 50000 a nižšie, ak doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok.

Dlhodobý finančný majetok podniku
- cenné papiere a vklady v ovládanej osobe (výnos = dividenda)
- poskytnuté pôžičky s dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok (výnos = úrok)
- ostatné investičné CP a vklady so splatnosťou dlhšou ako 1 rok (výnos = úrok)
- umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky obstarané s cieľom dlhodobo uložiť voľné finančné prostriedky
- súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok (výnos = nájomné)

Dlhodobé pohľadávky
- pohľadávky podniku voči iným PO alebo FO, ktoré majú byť v budúcnosti premenené na peniaze,
- lehota splatnosti je dlhšia ako 1 rok (dlhodobé pohľadávky)

Obstarávanie dlhodobého majetku (investičná činnosť)
1.  Obstaranie dlhodobého majetku kúpou (dodávateľský spôsob)
•  jednorazovo
•  postupne (...nedokončené hmotné a nehmotné investície... uvedenie do používania – splnenie technických právnych predpisov – bezpečnostných, ekologických a hygienických)
2.  Obstaranie dlhodobého majetku vlastnou činnosťou
•  rôzne náklady
•  zaradenie – aktivovanie dlhodobého majetku (pr. – stavebná firma si postaví novú budovu)
3.  Obstaranie dlhodobého majetku bezplatným prevodom - darovaním
•  náklady súvisiace s uvedením do používania (montáž...)
4.  Obstaranie preradením z osobného používania do podnikania
•  v prípade individuálneho podnikateľa
5.  Obstaranie na základe zmluvy o kúpe najatej veci – finančný lízing
•  postupné splátky
•  po skončení prenájmu nájomca majetok odkúpi za cenu dohodnutú v zmluve a stáva sa majiteľom
 
Oceňovanie dlhodobého majetku
 
Druhy cien:

- vstupná cena
- obstarávacia cena
- reprodukčná obstarávacia cena (určí ju súdny znalec, alebo porovnaním s podobnými)

reprodukčnou obstarávacou cenou oceňujeme:
•  darovaný DHM a DNM
•  DNM vytvorený vlastnou činnosťou ak ROC<VN
•  DHM nadobudnutý bezplatne na základe zmluvy o kúpe najatej veci
•  novozistený nehmotný a hmotný majetok, doteraz nezachytený v účtovníctve (inventarizačný prebytok)

- vlastné náklady
- menovitá hodnota
- zostatková cena

Zvýšená vstupná cena:
- cena zvýšená o technické zhodnotenie
 
Technické zhodnotenie:

- výdavky na stavebné úpravy, rekonštrukciu a modernizáciu, dokončenie prístavby, alebo nadstavby.
 
Rekonštrukcia:
- také zásahy do DM, ktoré menia jeho technické parametre, alebo účel použitia

Modernizácia:
- také zásahy, pri ktorých sa uplatňujú prvky technického pokroku, rozšírenie vybavenosti, použiteľnosti

Opotrebenie

DM sa v podnikateľskej činnosti zúčastňuje:

- aktívne:

o stroje
o výrobné zariadenia

- pasívne:

o pomáha podnik. činnosti  (budovy)
 
Podstatný znak DM:

- môže sa zúčastniť viacerých výrobných cyklov, jeho forma ostáva nezmenená,
- väčšina DM sa postupne opotrebúva, stráca pôvodnú hodnotu

 
Životnosť (doba používania):

- čas, od zaradenia DM do podniku do okamihu, kedy stratí svoje úžitkové vlastnosti

 
Opotrebenie:

- postupné znižovanie úžitkovej hodnoty majetku

- Fyzické opotrebenie:
•  v dôsledku využívania DM,
•  postupné znehodnocovanie funkčných vlastností
- aktívne – vplyvom používania strojov, závisí od času a intenzity používania
•  pasívne – v dôsledku fyzického starnutia, prírodnými vplyvmi, napr. korózia

- Morálne opotrebenie:

•  DM ešte nie je fyzicky opotrebený, ale je prekonaný modernejším a efektívnejším

- m. o. v dôsledku rastu produktivity práce (nové sú lacnejšie)
- m. o. v dôsledku rozvíjajúceho sa technického pokroku (dokonalejšie, výkonnejšie)
 
Faktory ovplyvňujúce rýchlosť opotrebenia DM
• pri fyzickom opotrebení:

- intenzita využívania,
- kvalifikácia pracovníkov,
- vzťah pracovníkov k majetku,
- používaná technológia,
- klimatické a poveternostné podmienky,
- zmennosť,
- iné

• pri morálnom opotrebení:

- produktivita práce,
- technický pokrok

Úplné opotrebenie možno oddialiť správnym uskladnením, ošetrovaním, údržbou...
 
Odpisovanie
 
Odpis – hodnota opotrebenia majetku (fyzického a morálneho) za určité časové obdobie vyjadrená v peniazoch
 
Odpis umožňuje vyjadriť:

- náklady – prenesenie časti používaného majetku do nového výkonu – kalkulačná funkcia
- opotrebenie – používaného DM – zníženie vstupnej ceny = reálne ocenenie – reprodukčná funkcia
- podiel nákladov – vynaložených na obstaranie DM používaného na dosiahnutie príjmov – daňová funkcia

Odpisy:

- účtovné
- zobrazujú reálny pokles hodnoty majetku, počítajú sa z ceny ktorou je majetok ocenený v účtovníctve (len do tejto výšky sa odpisuje)
- kumulované odpisy od zaradenia majetku po vyradenie = oprávky

- daňové
- určujú hornú hranicu uznateľnú v nákladoch (na dosiahnutie a udržanie zisku podnikateľa)
- využívajú sa na účely dane z príjmov (zákon o dani z príjmov)
- musí ich podnikateľ vyčísliť a porovnať s účtovnými (pripočítateľné / odpočítateľné položky k/od základu dane :-)

Z odpisovania sú vylúčené:
- pozemky,
- pestovateľské celky TTP s dobou plodnosti > 5 rokov,
- umelecké diela, ktoré nie sú súčasťou stavieb,
- povrchové a pozemné vody, lesy, jaskyne,
- ochrana hrádzí a úprava bystrín.

Odpisy majetku sú stálym nákladom, musia sa odpisovať bez ohľadu na to, či sa majetok používa alebo nie.
 
Rovnomerný odpis: vstupná cena / doba odpisovania
Zrýchlený odpis v 1. roku:
 

Zrýchlený odpis v ďalších rokoch:
 
Využívanie DHM:
- extenzívne (z hľadiska času), závisí od režimu pracovného času, opráv, prestojov, absencie pracovníkov
- intenzívne (z hľadiska výkonnosti), ide o lepšie využívanie majetku, napr. zdokonalením technologického postupu, automatizáciou výrobného procesu
- intergálne (celkové), je dané súčinom extenzívneho a intenzívneho

Účtovné odpisy:
- sadzbu si urči podnik:

- z hľadiska času - kedy sa majetok bude používať
- z hľadiska doby upotrebiteľnosti - ako dlho sa bude maj. používať
- vo vzťahu k výkonom (auto)

- DHM sa odpisuje neobmedzene – predpokladá sa verné zobrazenie opotrebenia (tzv. ekonomický odpis)
- DNM sa musí odpísať do 5 rokov

Odpisovanie pri technickom zhodnotení:
Rovnomerný odpis: vstupná cena / doba odpisovania
Zrýchlený odpis v roku v ktorom bolo vykonané technické zhodnotenie:
 
Zrýchlený odpis v ďalších rokoch:

Porovnanie účtovných a daňových odpisov:
- ÚO = DO – podnik si uplatnil náklady v povolenej výške
- ÚO > DO – podnik si uplatnil vyššie náklady (odpisy) ako povoľuje zákon, preto musí základ dane z príjmov o rozdiel medzi ÚO a DO zvýšiť
- ÚO < DO – podnik si uplatnil nižšie náklady (odpisy) ako mu umožňuje zákon, preto môže základ dane z príjmov o rozdiel medzi ÚO a DO znížiť
 
Nepriamy spôsob odpisovania:
- spočíva v tom, že pôvodná vstupná cena (obstarávacia cena) majetku ostáva stále v evidencii nezmenená, ale opravuje sa o zníženie hodnoty vyjadrenej odpismi.

Obnova majetku (údržba, opravy DM)
- obnova majetku – činnosť zameraná na odstránenie opotrebenia (t.j. postupného znižovania úžitkovej hodnoty majetku)

Rozlišujeme:
1.  čiastočná obnova majetku:
•  obnova, ktorá vchádza do nákladov podnikania (opravy, údržba)
•  obnova, ktorá zvyšuje vstupnú cenu DHM a až následne vchádza do nákladov prostredníctvom odpisov (modernizácia, rekonštrukcia)
2.  úplná obnova – zlikvidovanie pôvodného DHM vyradením z používania a obstaraním nového majetku
 
Údržba – pravidelná starostlivosť o DHM, ktorou sa predchádza opotrebeniu
 
Oprava – odstránenie následkov opotrebenia DHM. Pri oprave majetku sa majetok uvedie do pôvodného stavu
 
Vyraďovanie DHM – formy:

- likvidáciou -  v dôsledku technického zastarania (= morálne, alebo fyzické opotreb.) alebo neopraviteľných porúch,
- predajom – v prípade nepotrebnosti majetku,
- darovanie – sponzorské dary, najmä rozpočtovým a príspevkovým organizáciám,
- preradenie do osobného používania – ak už podnikateľ nepotrebuje majetok na podnikanie, ale ho ešte môže využívať pre osobnú potrebu

Využívanie DM:

- extenzívne (časové hľadisko):

- využívanie majetku v čase
- závisí od režimu pracovného času, absencie pracovníkov, opráv, prestojov...

- intenzívne (hľadisko výkonnosti):

- ide o lepšie využívanie majetku, napr. zdokonalením technologického postupu, automatizáciou výrobného procesu

- integrálne – celkové, je dané súčinom extenzívneho a intenzívneho využívania
 
Financovanie
 
•  proces získavania zdrojov pre potreby založenia podniku, alebo jeho ďalšej činnosti
 
Zdroje financovania:

- podľa vlastníctva:

vlastné zdroje: ZI (základné imanie), zisk, ZRF (zákonný rezervný fond), nedeliteľný fond (družstvá),
cudzie zdroje – úvery, záväzky, rezervy

- podľa spôsobu získavania (zdrojov plynutia):

interné zdroje – vnútorné (podnikové) zdroje, sú výsledkom podnik. činnosti – zisk bežného roka a minulých rokov, odpisy...
externé zdroje – podnik ich získava z vonkajšieho prostredia, nie sú výsledkom jeho podnikateľskej činnosti, vklady vlastníkov podniku, úvery, záväzky, dotácie...
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 10)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.029