Poisťovacia sústava

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 30.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 657 slov
Počet zobrazení: 6 013
Tlačení: 411
Uložení: 397
Poisťovníctvo – je jedným z nevýrobných odvetví NH. Plní úlohu stabilizátora ekonomickej úrovne podnikov a životnej úrovne obyvateľstva v prípade vzniku náhodnej udalosti.
Poistenie - /pochádza z lat. slova assicuranza – bezpečnosť , istota / - predstavuje právny vzťah, pri ktorom poisťovňa preberá na seba záväzok, že poistenému uhradí škodu, ktorá vznikne pri poistnej udalosti. Tento právny vzťah vzniká:
a)  uzatvorením poistnej zmluvy
b)  priamo zo zákona
 
Subjekty poistného vzťahu
- Poisťovateľ /poisťovňa/ - u nás je to poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá má licenciu na vykonávanie a na spravovanie poistenia. Udeľuje ju Úrad pre finančný trh.
- Poistník  - je FO alebo PO, ktorá s poisťovňou uzatvorila poistnú zmluvu. Je povinná platiť poistné. Jej práva sú uvedené v poistnej zmluve.
- Poistený -  je osoba, ktorej na základe uzavretej poistnej zmluvy vzniká v prípade poistnej udalosti nárok na poistné plnenie Medzi poistníkom a poisteným môže byť nasledovný vzťah:

- poistník je totožný s poisteným /osoba uzatvorila úrazové poistenie pre seba/
- poistník nie je totožný s poisteným /matka uzavrie združené poistenie pre svoje dieťa a pre seba .

- Oprávnená osoba – je osoba, ktorá môže namiesto poisteného rokovať s poisťovňou a v prípade poistnej udalosti prevziať poistné plnenie
- Výhodou poctená osoba – je osoba, ktorú určí poistený a nie je pozostalým.
- Poškodený – je osoba, ktorá sa stáva nedobrovoľným účastníkom poistného vzťahu

Kategórie poistného
 
S poistením súvisia nasledovné pojmy /kategórie/:
1.  Poistná doba – je čas, na ktorý bola uzatvorená poistná zmluva.
2.  Poistná suma – je to suma, na ktorej sa poistník dohodne s poisťovňou v poistnej zmluve
3.  Poistné plnenie – je to výplata poistnej sumy pri vzniku poistnej udalosti
4.  Poistná udalosť – je to škoda, strata, úmrtie alebo dožitie sa určitého veku
5.  Poistné – predstavuje cenu za poskytovanú poistnú ochranu. Klient ho platí pravidelne, počas poistnej doby. Jeho výška závisí od:
a.  veľkosti rizika
b.  ceny poisteného majetku
c. od vlastných nákladov poisťovne
d.  od veľkosti zisku poisťovne
6.  Poistné riziko – je to pravdepodobnosť vzniku nebezpečnej udalosti, o ktorej nevieme kedy nastane. Podstatou poistného rizika je náhodnosť. Riziká vo všeobecnosti členíme:
a.  podľa výsledku pôsobenia :
· čisté – ich výsledkom je vždy strata /krádež, živelná pohroma, smrť, úraz/
· špekulatívne – ich výsledkom môže byť alebo strata

b.  podľa ovplyvniteľnosti:
· ovplyvniteľné – človek im môže svojou činnosťou zabrániť
· neovplyvniteľné  - človek im nemôže zabrániť
c. podľa poistiteľnosti:
· nepoistiteľné – tieto riziká poisťovňa nepreberá do poistenia
· poistiteľné – patria sem predovšetkým čisté riziká. Poisťovňa ich preberá do poistenia. Aby bolo riziko poistiteľné, musí spĺňať 4 podmienky
1.  identifikovateľnosť rizika – musí byť presne určená príčina udalosti, ktorej výsledkom bude strata krytá poistením
2.  vyčísliteľnosť straty – poistiť je možné iba také udalosti, pri ktorých straty možno presne vypočítať
3.  náhodnosť udalosti – spočíva v neurčitosti, že poistené riziko spôsobí stratu
4.  ekonomická únosnosť – poisťovňa preberie do poistenia iba také riziko, pri ktorom bude schopná škodu uhradiť. Poistník uzatvára poistnú zmluvu, ktorá je pre neho výhodná.
 
Funkcie a princípy poistenia

Poistenie plní 4 funkcie:
1)  primárnu – predstavuje presun rizika z poisteného na poisťovňu
2)  akumulačno-redistribučnú – predstavuje tvorbu rezerv z prijatého poistného a výplatu poistných náhrad v prípade vzniku poistnej udalosti.
3)  kontrolnú – pôsobí počas celého poistného vzťahu, poisťovňa tu skúma rozsah poistnej udalosti, určuje výšku poistnej náhrady a hodnotí priebeh poistenia
4)  stimulačnú – jej úlohou je motivovať FO a PO k tomu, by si chránili svoje záujmy tým, že uzatvoria konkrétny druh poistenia.
 
V poistnom vzťahu platia 3 základné princípy:
1)  solidárnosť – všetci účastníci poistných vzťahov tým, že platia poistné, vytvárajú poistno-technické rezervy. Sú to peňažné prostriedky, ktoré poisťovňa používa na úhradu škôd, ktoré vznikli pri poistnej udalosti
2)  podmienená návratnosť – peňažnú náhradu poisťovňa vráti iba pri vzniku poistnej udalosti. U jedného poisteného to môže byť aj viackrát, u iného ani raz
3)  neekvivalentnosť – poistné náhrady môžu byť väčšie alebo menšie ako výška zaplateného poistného
 
Poisťovne a ich činnosti
Poisťovňa – je a. s. so sídlom na území SR, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť na základe povolenia. Toto povolenie vydáva Úrad pre finančný trh. Výška základného imania poisťovne je :
· pre vykonávanie životného poistenia – Sk 80 mil
· pre neživotné poistenie : od 50 mil do 200 mil Sk
 
Poisťovne vykonávajú nasledovné činnosti:
1)  poisťovaciu činnosť – je to hlavná činnosť. Zahŕňa všetky činnosti, ktoré prebiehajú od uzatvorenia poistných zmlúv až po ich zánik. Patrí sem:
a)  dohodnutie poistenia
b)  správa poistných zmlúv
c)  likvidácia poistných udalostí
d) sprostredkovateľské činnosť – pre poisťovňu ju vykonávajú sprostredkovatelia, ktorí musia mať povolenie od Úradu pre finančný trh. Môžu byť nimi makléri a agenti.
e)  zábranná činnosť – uskutočňuje preventívne opatrenia na znižovanie rizika škôd. Uplatňuje sa v nasledovných formách:
· výchovou
· propagáciou
· poskytovaním finančných príspevkov a úverov na preventívne opatrenia
2. zaisťovaciu  činnosť
3. ďalšie činnosti  - ide o také činnosti, ktoré majú podporiť a rozvíjať poisťovacie služby.
 
Poisťovacia činnosť, klasifikácia poistenia
Poistenie členíme podľa viacerých hľadísk:
1)  Podľa záväznosti vzniku poistenia
a. zákonné – zákon stanovuje povinnosť poistenia. Poistné zmluvy sa neuzatvárajú. Patrí sem poistenie zodpovednosti organizácie za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania. Zo zákona vyplýva aj nemocenské, dôchodkové a zdravotné poistenie, ale tieto upravuje samostatný zákon
b.  zmluvné – podrobné podmienky upravuje zmluva. Zmluvné poistenie môže byť:
· povinné – zákon prepisuje povinnosť uzatvoriť zmluvu. Patrí sem:
o  poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
o  poistenie za škody spôsobené stomatológmi
o  poistenie za škody spôsobené audítormi, komerčnými právnikmi, zverolekármi, leteckými prepravcami
· dobrovoľné – pri tomto poistení závisí iba od poistníka a poisťovne, či uzatvoria poistnú zmluvu a na akých podmienkach sa dohodnú
2) Podľa doby poistenia:
a. dlhodobé – poistná zmluva sa uzavrie na viac ako l rok, pričom môže byť uzatvorená do dobu určitú
b.  krátkodobé – poistná zmluva sa uzatvára na dobu najviac jedného roka
3) Podľa miery rizikovosti:
a. rezervotvorné – ide o také poistenie, pri ktorom je isté, že nastane poistná udalosť a poisťovňa bude musieť vyplatiť poistnú náhradu. Preto si musí vytvárať rezervy, aby mala na jej vyplatenie dostatok prostriedkov. Patria sem:  - životné poistenie na dožitie a úmrtie
b.  rizikové – ide o také poistenie, pri ktorom existuje vysoká neurčitosť, či daná poistná udalosť nastane, koľkokrát nastane a kedy nastane. Patrí sem:
· poistenie majetku
· zodpovednosť za škody
 
V súlade s EU sa poistenie člení na 2 druhy /životné a neživotné/ a každý druh zahŕňa niekoľko odvetví.
 
Životné poistenie
Životné poistenie sa týka poistenia osôb. Vychádza z toho, že ľudský život sa spája s množstvom rizikových situácií, dôsledkom ktorých môže byť choroba, invalidita, úmrtie. Veľkosť poistného pri životnom poistení závisí od ocenenia subjektívnych a objektívnych stránok rizika.
subjektívnym činiteľom patrí: - miera starostlivosti o vlastné zdravie a predĺženie života. Toto však vieme veľmi ťažko posúdiť a preto na výšku poist. vplývajú hlavne objek. činitele.
 K objektívnym činiteľom  patrí:

- vstupný vek poisteného
- doba trvania poistného
- doba platenia poistného
- počet poistených rizík
- pravdepodobnosť úmrtia, dožitia, úrazovosti

Životné poistenie členíme na 6 odvetví:
1)  Poistenie pre prípad smrti, dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia
2)  Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí
3)  Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami
4)  Poistenie spojené s investičnými fondmi
5)  Dôchodkové poistenie – súvisí s troma druhmi rizika: s rizikom úmrtia, dožitia, invalidity. Zahŕňa: základný dôchodok, dočasný dôchodok a dôchodok pri pozostalých
6)  Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, v prípade ak ide o pripoistenie k predchádzajúcim
 
Neživotné poistenie

Neživotné poistenie súvisí s poistením úrazov, majetku alebo zodpovednosti za škodu. Zahŕňa 18 odvetví:
· poistenie úrazu
· poistenie choroby
· poistenie dopravných prostriedkov
· poistenie pre prípad zničenia alebo poškodenia veci živelnou udalosťou alebo v prípade krádeže
· poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
· poistenie úveru
· poistenie rôznych finančných strát ........ 
Najvyužívanejším odvetvím neživotného poistenia je úrazové poistenie – predstavuje rizikové poistenie. Predmetom tohto poistenia je človek a jeho pracovná schopnosť – telesné poškodenie, ktoré vzniklo náhlym a neočakávaným pôsobením vonkajších síl alebo pôsobením vlastnej sily, ktoré majú za následok vznik poškodenia zdravia, invaliditu, smrť. Poistenie sa môže vzťahovať na pracovné úrazy, na mimopracovné a na všetky úrazy. Výška poistného musí byť taká veľká, aby poisťovňa bola schopná kryť škody vzniknuté poistnou udalosťou. Výšku poistného poisťovňa vypočítava z predchádzajúcich skúseností prostredníctvom teórie pravdepodobnosti, štatistických metód a poistnej matematiky .
Výška poistného potom závisí od:
· častnosti vzniku škôd
· od rozsahu škôd
· od rozsahu prevzatých záväzkov
Zaisťovacia činnosť
Zaistenie – je to súhrn ekonomických vzťahov, v ktorých poisťovateľ určitú časť prebratého poistného rizika odovzdáva podľa vopred dohodnutých podmienok zaisťovateľovi  /zaisťovni/
Zaisťovňa – je a. s. so sídlom na území SR, ktorá vykonáva zaisťovaciu činnosť na základe povolenia. ZI zaisťovne musí byť l mld v peniazoch . Hlavnou funkciou zaisťovne je ochrana poisťovne, pretože poisťovňa prenáša na zaisťovňu tú časť rizika, ktorá presahuje jej finančné možnosti, alebo ktorá by narušila jej finančnú rovnováhu.
So zaistením súvisia nasledovné pojmy:
Vlastný vrub – je tá časť sumy, ktorú je poisťovňa pripravená vyplatiť pri vzniku škody. /vlastný vrub = prijaté poistenie – postúpené poistenie/
Cesia – tá časť poistenia, ktorú poisťovňa odovzdáva do zaistenia
Cedent – je to poisťovňa v zaistnom vzťahu
Cesionár – zaisťovňa
Pool – skupina spoločností, ktoré sa spojili s cieľom poistiť určitý druh rizika /spolupoisťovací alebo zaisťovací pool /
 
Zdravotné a sociálne poistenie
Aj zdravotné aj sociálne poistenie je upravené samostatným zákonom
 
Zdravotné poistenie
Je také poistenie, na základe ktorého sa poskytuje zdravotná starostlivosť. Úroveň tejto starostlivosti nezávisí od výšky dosahovaného príjmu – je založené na zásade absolútnej solidarity.
Zdravotné poistenie vzniká:
1)  u osôb s trvalým pobytom na území SR – dňom narodenia
2)  u osôb, ktoré nemajú trvalý pobyt na území SR 
a.  dňom nástupu do pracovného pomeru k zamestnávateľovi, ktorý má sídlo na našom území
b.  dňom získania oprávnenia na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti /SZČO/
c. dňom získania azylu
d.  dňom začiatku školského roka
e. dňom umiestnenia v zariadení sociálnej služby
f. dňom prevzatia do väzby alebo dňom nástupu na výkon odňatia slobody
Zdravotné poistenie zaniká:
1)  u osôb s trvalým pobytom na území SR
a.  dňom úmrtia
b.  vyhlásením za mŕtveho
2)  u osôb, ktoré nemajú trvalý pobyt na našom území – opak vzniku
Výška poistného závisí od:
1)  percentuálnej sadzby /je v %/
2)  od vymeriavacieho základu
3)  od rozhodujúceho obdobia
Poistenec je povinný poslať prihlášku do 8 dní odo dňa vzniku skutočnosti, ktorá má vplyv na vznik poistenia /alebo do 60 dní odo dňa narodenia dieťaťa/. Poistenec môže poisťovňu zmeniť len k l. l. , pričom prihlášku súvisiacu so zmenou treba podať do 30. 9.
Platiteľmi zdravotného poistenia sú:
· zamestnanci, zamestnávatelia
· SZČO
· štát

Sociálne poistenie
Poskytuje sa na základe zásady sociálnej solidarity – poskytované sociálne dávky závisia od výšky príjmu. Sociálne poistenie upravuje samostatný zákon . Rozdiel medzi komerčným a sociálnym poistením je nasledovný:
1)  poistný vzťah pri komerčnom poistení vzniká na základe zákona alebo zmluvy, pri sociálnom poistení iba na základe zákona
2)  komerčné poistenie zahŕňa všetky riziká, sociálne iba vybrané druhy rizík /práceneschopnosť, úraz, tehotenstvo, materstvo.../
3)  poistné  v komerčnej poisťovni závisí od rozsahu rizika,  sociálne poistenie závisí od výšky dosahovaných príjmov
4)  cieľom komerčných poisťovní je dosahovať zisk, cieľom sociálnych sú sociálne ciele
Sociálna poisťovňa – je verejnoprávna inštitúcia zriadená na výkon sociálneho poistenia. Je to PO so sídlom v Bratislave. 
Sociálne poistenie zahŕňa:
1)  nemocenské poistenie
2)  dôchodkové poistenie
a.  starobné poistenie
b.  invalidné poistenie
3)  úrazové poistenie
4)  garančné poistenie
5)  poistenie v nezamestnanosti
 
Nemocenské poistenie – je to poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva.
Nemocensky poistení sú:
1)  dobrovoľne nemocensky poistení – FO po l6 roku veku, FO majúce povolenie na prechodný alebo trvalý pobyt
2)  povinne nemocensky poistení – zamestnanci, SZČO  - ktorých príjmy z podnikania boli viac ako 12-násobok vymeriavacieho základu , pričom vymeriavacím základom je polovica pomernej časti
Nemocenské poistenie vzniká:
1)  povinné:
a.  u osôb v pracovnom pomere – dňom nástupu do zamestnania
b.  u SZČO – dňom začatia činnosti a zaplatenia poistného
2)  dobrovoľné: dňom uvedeným na prihláške
Nemocenské poistenie zaniká: - opak vzniku
 Platiteľmi sú:
· zamestnanec
· zamestnávateľ
· SZČO
· dobrovoľne nemocensky poistená osoba /napr. spoločníci s. r. o./
 
Dávky nemocenské poistenia zahŕňajú:
· nemocenské
· ošetrovné
· vyrovnávaciu dávku
· materské
 
Dôchodkové poistenie
Dôchodkové poistenie zahŕňa:
1)  starobné poistenie – je to poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia
2)  invalidné poistenie – je to poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pre zlý zdravotný stav
Povinne dôchodkovo poistení sú:
· zamestnanci
· SZČO, ktorá je povinne nemocensky poistená
· osoba, ktorá sa celodenne osobne stará o dieťa do 6 rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 7 rokov jeho veku /tu tiež poistné platí štát/
· FO, ktorej sa vypláca invalidný dôchodok do dovŕšenia veku potrebného na nárok na starobný dôchodok /tu poistné platí sociálna poisťovňa/
Dobrovoľne dôchodkovo poistení môžu byť:
· FO po dovŕšení 16 rokov, ktoré majú na území SR trvalý pobyt, povolenie na trvalý pobyt alebo na prechodný pobyt
Vznik a zánik – ako v nemocenskom poistení
Sadzba – je určená v %
Dávky dôchodkového poistenia zahŕňajú:
· starobný dôchodok
· predčasný starobný dôchodok
· vdovský a vdovecký dôchodok
· sirotský dôchodok
· invalidný dôchodok /ten z invalidného poistenia/
V SR sa zaviedli 3 zdroje financovania dôchodkov – tzv. 3 piliere:
1)  pilier /povinný/  - zákonný, priebežný. Reprezentuje ho Sociálna poisťovňa, ktorá vyberá povinné dôchodkové odvody. Vyzbierané peniaze sa používajú na výplatu súčasných dôchodkov.
2)  pilier /povinný/ - sporivý, kapitalizačný. Vznikol 1. . 2005  a je základom dôchodkovej reformy  v SR. Peniaze spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti /DSS/ na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov. Polovica poistných odvodov ide do l. piliera a druhá do druhého. V druhom pilieri je nutné sporiť minimálne 10 rokov pred dôchodkom, aby vznikol nárok na dôchodok z 2. piliera. Výhody 2. piliera: zhodnocovanie prostriedkov v konkurenčnom prostredí, možnosť dedenia nasporených prostriedkov,  rôzne spôsoby vyplácania dôchodkových dávok. DSS vedú 3 typy dôchodkových fondov:
•  rastový dôchodkový fond – je najrizikovejší, jeho cieľom je dosiahnuť čo najvyšší výnos. Je vhodný pre mladších občanov, ktorí majú 15 a viac rokov do dôchodku. Najviac 80 % hodnoty majetku fondu môže tvoriť hodnota akcií
•  vyvážený dôchodkový fond – je mierne rizikový, cieľ: zabezpečiť stabilný výnos pri únosnej miere rizika. 50 % prostriedkov môže investovať do akcií a 50 % do dlhopisov a vkladov v bankách
•  konzervatívny dôchodkový fond –  je najmenej rizikový. 10 % sa investuje do dlhopisov a vkladov v bankách
3)  pilier /dobrovoľný/ - doplnkový. Predstavuje dodatočné sporenie na dôchodok v súkromných doplnkových dôchodkových spoločnostiach /napr. ING Tatry – Sympatia, Winterthur....../ Sporiteľ sa sám rozhoduje o výške poistného. Istou čiastkou môže prispievať aj jeho zamestnávateľ. Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie znižujú základ dane.
Ďalšou možnosťou sporenia na dôchodok je investičné a kapitálové poistenie
 
Úrazové poistenie
Je to poistenie pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu a choroby z povolania
Povinne úrazovo poistený je zamestnávateľ, nárok na úrazové dávky má jeho zamestnanec.
 
Vznik a zánik úrazového poistenia – úrazové poistenie vzniká odo dňa, keď zamestnávateľ začal zamestnávať aspoň l zamestnanca a zaniká dňom, v ktorom už nikoho nezamestnáva
Sadzba – je určená v % podľa odvetvovej klasifikácie ekonomickej činnosti a príslušnej nebezpečnosti triedy
Dávky úrazového poistenia zahŕňajú:
· úrazový príplatok
· úrazovú rentu
· jednorazové vyrovnanie
·  pozostalostnú úrazovú rentu
· jednorazové odškodnenie
· pracovnú rehabilitáciu, rehabilitačné a rekvalifikačné
· náhradu za bolesť a za sťažené spoločenské uplatnenie
· náhradu nákladov spojených s liečením a s pohrebom
 
Garančné poistenie
Je to poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa a na uspokojenie nárokov zamestnanca.
Povinne garančne poistený je zamestnávateľ /okrem rozpočtovej a príspevkovej organizácie/. Nárok na dávku má jeho zamestnanec
Vznik a zánik – ako pri úrazovom poistení
Sadzba – je určená v % / 0,25 %/
 
Poistenie do rezervného fondu solidarity
Zaviedlo sa od l. l. 2005. Slúži na výplatu dávok, na úhradu ktorých nie je dostatok finančných prostriedkov v základnom fonde /dávky v nezamestnanosti, dávky starob. poistenia, dávky sociálneho poistenia /
Platiteľmi sú:
· zamestnávatelia
· povinne dôchodkovo poistené SZČO
· dobrovoľne dôchodkovo poistené osoby
· štát
Sadzba – je určená v % /štát 2 % z vymeriavacieho základu, ostatní 4,75 % /
 
Poistenie v nezamestnanosti
Je to poistenie pre prípad straty príjmu v dôsledku nezamestnanosti
Povinne poistený – zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený
Dobrovoľne  poistený – FO, ktorá dovŕši 16 rokov ......... /poisteniu nepodliehajú osoby, ktoré poberajú starobný dôchodok/
Sadzba -  je v % / 1 % zamestnanec, 1 % zamestnávateľ, dobrovoľne poistené osoby 2 %
Dávky  v nezamestnanosti – poskytujú sa za dni a predstavujú 50 % z denného vymeriavacieho základu – ktorý zahŕňa 3 predchádzajúce roky.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.011