Dlhodobý Majetok

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: anika (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 16.12.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 639 slov
Počet zobrazení: 45 058
Tlačení: 1 044
Uložení: 1 017

Dlhodobý Majetok

DM - používa sa v podniku dlhšie ako 1 rok, nemení formu, opotrebúva sa postupne, svoju hodnotu prenáša do hodnoty vyrábaných výrobkov alebo poskytovaných služieb postupne, podnik ho obstaráva za účelom využitia pri podnikaní.
 
Druhy dlhodobého majetku: dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý finančný majetok, dlhodobé pohľadávky.
 
1. Dlhodobý hmotný majetok (DHM) – má hmotný charakter, doba
používania dlhšia ako 1 rok.

Druhy DHM: 

a) Stavby – sú DHM bez ohľadu na vstupnú cenu (výrobné haly, sklady, cesty, ropovody, plynovody, podnik. byty)

b) Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí – majú samostatné technicko-ekonomické určenie a ich ocenenie je vyššie ako 1 700 €, doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok. Ak majú ocenenie 1 700 € a nižšie a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok, podnik môže určiť, že sú ost. DHM. (stroje, prístroje a zariadenia, dopr. prostriedky, inventár, výrobná linka).

c) Pestovateľské celky trvalých porastov – doba plodnosti dlhšia ako 3 roky bez ohľadu na vstupnú cenu (ovocné sady, kríky,
vinice, chmeľnice).

d) Základné stádo a ťažné zvieratá – sú DHM bez ohľadu na vstupnú cenu (ovce, ošípané, hovädzí dobytok, dostihové kone).

e) Otvárky nových lomov, pieskovní, technická rekultivácia, tech. zhodnotenie – ak nie sú súčasťou vstupnej ceny DHM (kameňolom, prístupová cesta k čerpacej stanici).

f) Pozemky – sú DHM bez ohľadu na vstupnú cenu (poľnohospodársky pozemok, lesy, lúky).

g) Umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov (ak nie sú DFM) – sú DHM bez ohľadu na vstupnú cenu (obrazy, sochy, zbierky  mincí a historických zbraní...)
 
2. Dlhodobý nehmotný majetok (DNM) – má nehmotný charakter, doba  používania dlhšia ako 1 rok, vstupná cena vyššia ako 2 400 €.

Druhy DNM:

a) Aktivované náklady na vývoj – výsledky úspešne vykonaných
vývojových prác (dizajn, výroba, skúšanie prototypov a modelov pred začatím výroby, technologické postupy, štúdie, receptúry).

b) Softvér – počítačový program, je DNM ak ho podnik kúpil samostatne a nie je súčasťou hardvéru alebo je vytvorený vl. činnosťou s cieľom obchodovať s ním alebo používať ho v podniku.

c) Oceniteľné práva – výsledky tvorivej duševnej činnosti, ktoré boli obstarané za úhradu (vynálezy, licencie, ochranné známky, autorské práva, know-how).

d) Goodwill – dobré meno podniku alebo výrobku na trhu (povesť, záruka kvality, spoľahlivosť, servis).

e) Ostatný DNM – DNM, ktorého ocenenie je 2 400 € a nižšie a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok (nakúpený technologický postup s cenou napr. 2 100 €).
 
3. Dlhodobý finančný majetok (DFM)– má finančný charakter, podnik ho nepoužíva na svoju prevádzku, ale vkladá do neho kapitál, s cieľom dosiahnuť finančný výnos. Doba splatnosti je dlhšia ako 1 rok.

Druhy DFM:

a) Cenné papiere a podielycenný papier je dokument alebo zápis, z ktorého vyplývajú pre majiteľa určité práva. Podiely predstavujú mieru účasti spoločníka na čistom obchodnom imaní spoločnosti (čisté obch. imanie je obchodný majetok po odpočítaní záväzkov, ktoré vznikli podnikateľovi v súvislosti s podnikaním). Patria tu napr. akcie, obligácie, šeky, zmenky.

b) Dlhodobé pôžičky, ktoré poskytol podnik a dobu splatnosti majú dlhšiu ako 1 rok.

c) Umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov, pozemky, obstarávané za účelom dlhodobého uloženia voľných finančných prostriedkov – ide o majetok hmotného charakteru, podnik predpokladá, že sa jeho cena bude v budúcnosti zvyšovať (napr. pôžička s dobou splatnosti 2 roky).
 
4. Dlhodobé pohľadávky (DPo)– predstavujú nárok podniku voči svojím dlžníkom na platby. Doba splatnosti je dlhšia ako 1 rok.

Obstaranie dlhodobého majetku 

Obstarávanie (označuje sa aj pojmom investovanie) DM predstavuje vkladanie peňažných zdrojov do jednotlivých foriem majetku (alokácia).
Podnik môže DM obstarať viacerými spôsobmi:
1. kúpou
2. vlastnou činnosťou
3. bezplatným nadobudnutím
4. preradením z osobného užívania do podnikania
5. na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci
 
1. Obstaranie DM kúpou (za úhradu)
- tzv. dodávateľská forma, uskutočňuje sa medzi dodávateľom a odberateľom . Odberateľ objedná majetok u dodávateľa a uzatvoria kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky dodávky.
Dodávateľ dodá majetok odberateľovi a vystaví mu faktúru, ten ho prevezme a zaplatí zaň. Následne ho zaradí do používania, pričom vyhotoví doklad Zápis (protokol) o zaradení DM do používania.
 
2. Obstaranie DM vlastnou činnosťou – podniku vznikajú vlastné náklady (VN), ktoré sa po dokončení spočítajú. Podnik zaradí
celkovú výšku nákladov do DM (do aktív podniku). Ide o aktivovanie majetku.

3. Bezplatné nadobudnutie DM
- prevzatím od iných osôb,
- prevzatím od spoločníkov alebo členov ako dar.
 
4. Obstaranie DM preradením z osobného užívania do podnikania
- využíva ho najmä individuálny podnikateľ napr. živnostník. Zo svojho osobného majetku preradí do používania napr. auto alebo budovu, v ktorej bude mať prevádzku.
 
5. Obstaranie DM na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci (finančný lízing)
- podnik (nájomca) si prenájme od iného podniku (prenajímateľa) dlhodobý majetok. Nájomca platí za prenájom dohodnuté splátky
(nájomné). Môžu sa dohodnúť aj na tom, že po skončení doby
prenájmu ostane majetok nájomcovi. Ide o osobitnú formu
nadobudnutia majetku – tzv. finančným lízingom.

Oceňovanie dlhodobého majetku 

Oceňovanie DM – vyjadrenie hodnoty DM v €.
 
Druhy cien pri oceňovaní DM:
· Vstupná cena (VC) – celková vyčíslená cena obstaraného DM.
 
Patria tu:
a) obstarávacia cena (OC) – cena, za ktorú sa majetok obstaral, vrátane nákladov spojených s jeho obstaraním. OC sa oceňuje majetok obstaraný kúpou. Súčasťou OC nie sú pokuty, penále, úroky z omeškania, náklady na opravy a udržiavanie, kurzové rozdiely, úroky z úverov. Oceňuje sa ňou DHM, DNM, cenné papiere a podiely na zákl. imaní. DPH nie je súčasťou OC, ak ide o firmu, ktorá je platiteľom DPH.
b) vlastné náklady (VN) – sú to náklady súvisiace s vytvorením DNM a DHM vlastnou činnosťou. Sú to všetky náklady, priame a nepriame vynaložené na výrobu alebo inú činnosť.
c) reprodukčná obstarávacia cena (ROC) – cena, ktorou sa oceňuje majetok, ktorý nebol nadobudnutý odplatne alebo nebol vytvorený vlastnou činnosťou. Je to cena, za ktorú by sa majetok
obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje. Táto cena vyjadruje
koľko by stál konkrétny majetok v súčasnosti. Určuje ju súdny znalec.
d) menovitá hodnota (MH) – cena uvedená na peňažných
prostriedkoch a ceninách alebo suma, na ktorú pohľadávka alebo záväzok znie.
 
Druh VC pri oceňovaní DM závisí od spôsobu jeho obstarania.
· Zostatková cena (ZC) – cena DM doteraz neprenesená do hodnoty vyrobených statkov a služieb. Zistí sa ako
VC – oprávky a po skončení doby odpisovania sa rovná nule.

Zvýšená vstupná cena (ZVC)

- podnik môže DM počas používania technicky zhodnotiť - zvýšiť
jeho hodnotu. Zvýšená VC je vstupná cena DM zvýšená o technické zhodnotenie v 2 a v ďalších rokoch jeho používania. V prvom roku je technické zhodnotenie súčasťou VC.

- Technické zhodnotenie predstavujú výdavky na rekonštrukciu,
modernizáciu a iné formy zvýšenia hodnoty (napr. nadstavby,
prístavby, stavebné úpravy).

- Rekonštrukcia – predstavuje taký zásah do majetku, ktorý
spôsobuje zmenu jeho technických parametrov alebo účelu použitia. (napr. kotolňa na tuhé palivo sa rekonštruuje na plyn)

- Modernizácia – rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti DM o časti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria
neoddeliteľnú súčasť majetku.
- Podnik môže pri oceňovaní DM aj znížiť jeho cenu, pričom môže ísť o trvalé alebo prechodné zníženie ceny.

- Trvalé zníženie – prejavuje sa formou odpisov DM a jeho
celkovú hodnotu vyjadrujú oprávky (kumulované odpisy).

- Prechodné (dočasné) zníženie – prejavuje sa, ak je trhová cena (predajná cena) nižšia ako cena, ktorou je majetok ocenený v
účtovníctve. Zachytáva sa pomocou opravných položiek k 
majetku.

Opotrebenie dlhodobého majetku

- Opotrebenie DM - postupné znižovanie jeho úžitkovej hodnoty
- rozlišujeme fyzickémorálne opotrebenie
- Fyzické opotrebenie – vzniká v dôsledku výrobnej alebo inej činnosti a pôsobením prírodných vplyvov. Prejavuje sa postupným strácaním úžitkovej hodnoty DM a zmenou jeho tech. vlastností. Môže byť aktívne alebo pasívne.
- Morálne opotrebenie – vzniká vplyvom technického pokroku,
výrobou technicky dokonalejšieho výrobku alebo vplyvom rastu produktivity práce pri výrobe DM, čím sa znižujú náklady na jeho výrobu a jeho cena klesá.

Faktory ovplyvňujúce rýchlosť opotrebenia DM

· pri fyzickom opotrebení – zmennosť, intenzita využívania, kvalifikácia zamestnancov, vzťah zamestnancov k majetku,
používaná technológia, stálosť umiestnenia majetku, klimatické a poveternostné podmienky.
· pri morálnom opotrebení – technický rozvoj, produktivita
práce.

Odpisovanie DM

Odpisy – hodnota opotrebenia DM za urč. obdobie (rok) v peňažnom vyjadrení. Slúžia na postupné vytváranie vl. zdrojov podniku.
Oprávky – sú kumulované (spočítané) odpisy za celú dobu odpisovania (napr. odpisy za prvý rok, za 2 roky, za 3 roky používania). Výška oprávok sa po skončení doby odpisovania rovná výške vstupnej ceny.
 
Dlhodobý majetok sa odpisuje najviac do výšky:
- vstupnej ceny,
- zvýšenej vstupnej ceny pri technickom zhodnotení,
- zvýšenej zostatkovej ceny pri zrýchlenom odpisovaní.

Druhy DM podľa odpisovania: 

1. odpisovaný majetok – používaním sa opotrebúva a postupne stráca svoju úžitkovú hodnotu. Patrí tu DHM, okrem pozemkov, umeleckých diel, zbierok a predmetov z drahých kovov, DNM.

2. neodpisovaný majetok – používaním sa neopotrebúva a nestráca úžitkovú hodnotu. Naopak jeho hodnota sa môže časom zvýšiť.
Patria tu pozemky (pretože budú vždy existovať), umelecké diela a zbierky (pretože ich cena na trhu môže rásť), predmety z drahých kovov, DFM, dlhodobé pohľadávky, nedokončené hmotné a nehmotné investície (nie sú zaradené do používania, preto sa neodpisujú), preddavky na DHM a DNM (nie sú zaradené do používania a preto sa neodpisujú).

Účtovné odpisy DM 

- Základnou právnou normou je Zákon o účtovníctve a postupy
účtovania pre podnikateľov v z. n. p.
 
- vyjadrujú skutočné opotrebenie majetku v konkrétnom podniku.
- vypočítavajú sa z ceny, v ktorej bol majetok ocenený v účtovníctve. Majetok sa odpisuje do výšky tejto ceny.
- Pri odpisovaní podnik postupuje podľa odpisového plánu, ktorý si sám zostavuje, pričom berie do úvahy skutočnú ekonomickú životnosť majetku. Rozhoduje o výške odpisovej základne, dobe odpisovania, odpisovej sadzbe a spôsobe odpisovania (rovnomerné alebo zrýchlené odpisovanie). Určí si výšku a spôsoby určenia odpisov a to z hľadiska času (kedy sa bude majetok používať), z hľadiska upotrebiteľnosti (ako dlho sa bude používať), vo vzťahu k výkonom (auto).
- Doba odpisovania pri DHM je neobmedzená a odpis predkladá verné zobrazenie opotrebenia (tzv. ekonomický odpis). Doba odpisovania pri DNM je tiež neobmedzená, ale goodwill a aktivované náklady na vývoj sa odpisujú najneskôr pod dobu 5 rokov od obstarania.

Daňové odpisy DHM

- Základná právna norma – Zákon o dani z príjmov v z. n. p.
- vyjadrujú peňažnú výšku odpisov DHM a DNM, ktorá je uznaná ako daňový výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podniku.
- Stanovujú rovnaké podmienky pre všetky podniky.
- Majetok sa odpisuje zo VC (prípadne zo zvýš. VC) a najviac do jej výšky.
- Doba odpisovania je stanovená pre jednotlivé odpisové skupiny a je uvedená v zákone o dani z príjmov.
- Pri DHM závisí doba odpisovania od toho, do ktorej odpisovej skupiny majetok patrí (4, 6, 12, 20 rokov).
- Pri DNM sa majetok nezaraďuje do odpisových skupín, ale odpíše sa podľa odpisového plánu v súlade s účtovnými predpismi. Účtovné odpisy sú aj daňovými odpismi.
- Postup pri výpočte daňových odpisov: V prvom roku odpisovania podnik zaradí DHM do príslušnej odpisovej skupiny, ktoré sú uvedené v zákone o dani z príjmov, v 
prílohe „Zaradenie hmotného majetku do odpisových skupín". V súčasnosti máme štyri odpisové skupiny s rôznou dobou odpisovania.

- V prípade, že podnik nevie DHM podľa prílohy zaradiť ani do
jednej z odpisových skupín a jeho doba použiteľnosti nevyplýva z predpisov, zaradí ho do 2. odpisovej skupiny.
- Po zaradení majetku do príslušnej odpis. skupiny si podnik zvolí jednu z metód odpisovania. Musí ju používať po celú dobu odpisovania a nemôže ju meniť.
- Daňové odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor.
 
- Poznáme dve metódy odpisovania:
- Rovnomerné odpisovanie (lineárne) – výška odpisov je rovnaká počas celej doby odpisovania.
- Zrýchlené odpisovanie (nelineárne) – výška odpisov sa počas doby odpisovania mení.
Rovnomerné odpisovanie:
- ročný odpis sa určí ako podiel VC DM a doby odpisovania pre príslušnú odpisovú skupinu.
  vstupná cena
  Ročný odpis =
  doba odpisovania pre príslušnú odpis. skupinu

Zrýchlené odpisovanie:

- pre túto metódu sa podnik rozhodne vtedy, ak chce v prvých dvoch rokoch používania majetku preniesť do nákladov jeho vyššiu
hodnotu.
- Odpisovým skupinám sa priraďujú  tieto koeficienty pre zrýchlené odpisovanie podľa zákona o dani z príjmov:
 
Výpočet daňových odpisov pri technickom zhodnotení
 
- súčasťou VC je aj technické zhodnotenie a to v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo dokončené a zaradené do užívania.
- Ak podnik zhodnotí majetok v prvom roku používania, výška tech. zhodnotenia je súčasťou VC majetku. Ak zhodnotí majetok v 2 a ďalších rokoch používania, zvýši sa jeho VC a v roku tech. zhodnotenia začne podnik majetok odpisovať zo zvýšenej VC (alebo zvýšenej zostatkovej ceny pri zrýchlenom odpisovaní).
- Rovnomerné odpisovanie DHM pri technickom zhodnotení:
 
zvýšená vstupná cena DHM
Odpis =
  doba odpisovania pre príslušnú odpis. skupinu
 
- Zrýchlené odpisovanie DHM pri tech. zhodnotení v prvom roku:
 
  2 x zvýšená zostatková cena
Odpis =
koeficient pre zvýšenú zostatkovú cenu
 
- Zrýchlené odpisovanie DHM pri tech. zhodnotení v ďalších rokoch:
 
  2 x zostatková cena
Odpis =
koeficient pre zvýšenú ZC – počet rokov, počas
ktorých sa už majetok odpisoval zo zvýšenej ZC
 
- Podnik môže uplatňovanie odpisov prerušiť na jedno alebo viac celých zdaňovacích období. V ďalšom zdaňovacom období pokračuje v odpisovaní tak, akoby nebolo prerušené. Celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania.
 
- Vzťah účtovných a daňových odpisov:
- účtovné odpisy sa využívajú na vyčíslenie výsledku hospodárenia. Nemôžu však ovplyvniť základ dane. Preto je potrebné upraviť základ dane na výpočet dane z príjmov o rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi.
- pri porovnaní účtovných a daňových odpisov môžu nastať tieto
situácie:
 
•  účtovné odpisy > daňové odpisy  = rozdiel je položka zvyšujúca základ dane. Podnik si uplatnil vyššie náklady, ako povoľuje zákon o dani z príjmov. Musí preto neoprávnene uplatnené náklady k základu dane pripočítať (t. j. zvýšiť základ dane).
 
•  účtovné odpisy < daňové odpisy  = rozdiel je položka znižujúca základ dane. Podnik si uplatnil menšie náklady, ako mu umožňuje zákon o dani z príjmov, preto môže neuplatnené náklady od základu dane odpočítať (t. j. – znížiť základ dane).
 
•  účtovné odpisy = daňové odpisy  = nevzniká rozdiel, základ dane nie je potrebné upravovať (t. j. zvýšiť alebo znížiť).
 
Využívanie, obnova a vyraďovanie DM
 
Využívanie DM závisí od času, počas ktorého sa používa a od využitia jeho výkonnosti.
 
1. využívanie z hľadiska času: ide o tzv. extenzívne využívanie. Porovnáva sa skutočný čas činnosti s plánovaným pracovným časom. Časové využitie ovplyvňujú rôzne činitele, napr. prac. režim, rozsah opráv, absencia zamestnancov.
 
skutočne odprac. prac. čas
Koeficient exten. využitia =   x 100
plánovaný prac. čas
 
2. využívanie z hľadiska výkonu: ide o tzv. intenzívne využívanie. Porovnáva sa skutočné množstvo vyrobených výrobkov a výkonová norma. Výkonnosť majetku možno zvýšiť napr. zdokonalením technologického postupu, rozvojom techniky... .
 
skutočné množstvo výrob. výrobkov
Koef. intenzív. využitia =   x 100
výkonová norma
 
3. celkové využívanie DM: ide o tzv. integrálne využívanie a zistíme ho ako súčin koeficientov extenzívneho  a intenzívneho využitia.
 
Koeficient integrálneho využitia =
(koef. extenzív. využitia x koef. intenzív. využitia) x 100
 
Obnova DM
Obnovou DM podnik zabezpečuje odstránenie následkov opotrebenia. Rozlišujeme čiastočnú alebo úplnú obnovu majetku.
 
Čiastočná obnova DM, ktorá vchádza do nákladov – odstraňovanie opotrebenia jeho údržbou a opravami. Údržba – pravidelná starostlivosť podniku o majetok, ktorou sa predchádza jeho opotrebeniu.
Oprava – podnik odstraňuje následky opotrebenia a uvedie majetok do pôvodného stavu.
Čiastočná obnova DM, ktorá zvyšuje VC DHM a až následne vchádza do nákladov prostredníctvom odpisov (technické zhodnotenie).
 
Úplná obnova DM – likvidácia pôvodného majetku vyradením z používania a obstaranie nového majetku.
 
Vyradenie DM
Vyradenie DM sa môže uskutočniť iba na základe uznesenia komisie zostavenej podľa príkazu riaditeľa podniku. Musí sa vyhotoviť písomný doklad – Zápis (protokol) o vyradení DM.
Formy vyradenia:
 
a) likvidácia – vyraďuje sa DM, ak je poškodený alebo technicky
zastaraný.
b) predaj – v prípade nepotrebnosti majetku.
c) darovanie – podnik daruje nepotrebný majetok napr. formou
sponzorských darov rozpočtovým a príspevkovým organizáciám.
d) preradením z podnikania do osobného užívania – ak podnikateľ
už majetok nepotrebuje na podnikanie, môže ho používať na
osobnú potrebu.
e) ďalšie formy vyradenia – napr. v dôsledku škody alebo manka.
 
Evidencia DM
Význam DM a jeho rozsah v každom podniku vyžadujú dôkladnú evidenciu majetku, ktorou sa zabezpečuje ochrana majetku pred stratou a poškodením. Evidencia sa vedie od prevzatia majetku do podniku až po jeho vyradenie. Prvým písomným záznamom o dlhodobom majetku je Zápis o prevzatí. Nový inventárny predmet sa ihneď po prevzatí označí inventárnym číslom, pod ktorým sa bude viesť v evidencii až do vyradenia.
Inventárny predmet – základná evidenčná jednotka DM. Môže ním byť samostatná hnuteľná vec (auto, stroj) alebo súbor hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie (výrobná linka)
Dlhodobým hmotným majetkom sa stavajú obstarané veci na základe zápisu o zaradení do užívania alebo Protokol/Záznam o zaradení.
 
Inventárna karta – vyhotoví sa podľa zápisu o zaradení. Plní funkciu analytickej evidencie pre DM. Tu sa DM sleduje počas celého času používania. Obsahuje OC, odpisovú skupinu, spôsob odpisovania, odpisy, oprávky, ZC, dátum zaradenia a i.
 
Inventárna kniha – každá inventárna karta sa po vyhotovení zapisuje do inventárnej knihy DM. V nej je zoznam DM v časovom poradí, v ktorom sa DM obstaral. Medzi jednotlivými vnútroorganizačnými útvarmi sa DM premiestňuje na základe prevodky. Pri vyradení sa musí vyhotoviť Zápis o vyradení DM z užívania.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.042