Banková sústava SR

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča anika (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 13.05.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 599 slov
Počet zobrazení: 16 255
Tlačení: 682
Uložení: 670
BANKOVÁ SÚSTAVA SR
 
Banková sústava – je súhrn bánk pôsobiacich na území určitého štátu
Dvojstupňová banková sústava SR:
1. stupeň – NBS – pôsobí ako centrálna banka
2. stupeň – obchodné banky –vykonávajú obchodnú činnosť
 
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
-  je nezávislá centrálna banka Slovenska, banka bánk, banka štátu a emisná banka,
-  je to PO so sídlom v BA, nezapisuje sa do OR,
-  v majetkoprávnych vzťahoch pri nakladaní s vlastným majetkom má postavenie ako podnikateľ, ale nie je komerčne orientovaná,
-  pri vydávaní všeobecne záväzných právnych noriem a predpisov má postavenie ako ministerstvá,
-  je členom Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB),
-  od 01. 01. 2009 je členom Eurosystému.
 
Hlavný cieľ NBS – udržiavanie cenovej stability
 
Na dosiahnutie tohto cieľa plní funkcie:
o podieľa sa na spoločnej menovej politike, kt. určuje ECB pre eurozónu,
o vydáva eurobankovky a euromince podľa osobitných predpisov platných v eurozóne,
o podporuje plynulé fungovanie platobných systémov a zúčtovacích systémov, riadi, koordinuje a zabezpečuje peňažný obeh, platobný styk a zúčtovanie dát platobného styku v určenom rozsahu (zabezpečuje domáci medzibankový platobný styk),
o udržiava devízové rezervy, disponuje nimi a uskutočňuje devízové operácie,
o vykonáva dohľad nad finančných trhom (v rámci toho je oprávnená vydávať normy pre banky, udeľovať povolenia, dohliadať, kontrolovať a ukladať sankcie pre celý finančný trh
Finančný trh tvoria – banky, pobočky zahraničných bánk, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti, poisťovne a zaisťovne (poisťovňa poisťovne), dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti
o zverejňuje informácie a správy ECB o činnosti ESCB a o spoločnej menovej politike,
o zastupuje SR v medzinárodných inštitúciách v oblasti finančného trhu, je členom ESCB, Medzinárodného menového fondu, Svetovej banky, a Európskej banky pre obnovu a rozvoj,
o je bankou bánk,
o je bankou štátu,
o poskytuje vybrané služby verejnosti, napr. posúdenie pravosti bankoviek, výmena Sk za €.
 
Najvyšším riadiacim orgánom NBS je Banková rada. Mala by mať 5 členov, a to:
o guvernér
o 2 viceguvernéri
o 2 ďalší členovia
 
Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident SR na návrh vlády SR po ich schválení Národnou radou SR. Funkčné obdobie členov je päťročné.
Národnú banku SR navonok zastupuje guvernér Jozef Makúch.
 
Nástroje menovej politiky:
1. Operácie na voľnom trhu
2. Úroková sadzba
3. Povinné minimálne rezervy
 
1. Operácie na voľnom trhu
- obchody s cennými papiermi,
- najdôležitejšie z nich sú reverzné obchody,
- reverzné obchody – je to prijatie peňazí proti poskytnutiu CP a spätný obchod, čiže vrátenie peňazí proti vráteniu CP na účet pôvodného majiteľa. Sú to aj úverové operácie so zábezpekou,
- eurosystém môže využívať aj napr. emisiu dlhových certifikátov, devízové operácie a prijímanie termínovaných vkladov
 
2. Úroková sadzba
- je cena za kt. centrálna banka poskytuje obchodným bankám úvery,
- čím vyššia je úroková sadzba, tým drahšie „kúpia“ obchodné banky peniaze od centrálnej banky. Tým vyššie úroky budú požadovať obchodné banky od svojich klientov za úvery a tým menej úverov poskytnú. Objem peňazí v ekonomike sa zníži, obmedzí sa spotreba aj investície a inflácia poklesne,
- ak CB zníži úrokové sadzby, budú lacnejšie úvery a prostredníctvom obch. bánk bude do ekonomiky prúdiť viac peňazí. Rozšíria sa podnikateľské aktivity, zvýši sa zamestnanosť a mzdy a spotreba tovarov.
 
3. Povinné minimálne rezervy
- je to určitá časť vkladov kt. sú obch. banky povinné udržiavať ako rezervu v CB,
- ich výška sa určuje percentom k celkovému objemu vkladov,
- zvýšenie povinnej min. rezervy znižuje likviditu bánk a ich úverovú kapacitu,
- zníženie povinných min. rezerv pôsobí presne opačne.
 
OBCHODNÉ BANKY
 
Banka – je PO založená ako a. s. O udelení bankového povolenia rozhoduje NBS v niektorých prípadoch po dohode s ministerstvom financií SR.
Právnu úpravu obch. bánk obsahuje Zákon o bankách č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 
Základné činnosti banky:
a) poskytovanie úverov
b) prijímanie vkladov
 
Vklad /depozit/ - je peňažná suma kt. vkladateľ za určitú náhradu (úrok) zapožičia banke,
- vklady vrátane úrokov predstavujú záväzok banky voči vkladateľovi,
- úrok je v tomto prípade pre banku nákladom.
 
Úver – je dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov za určitú náhradu (úrok),
- predstavuje záväzok dlžníka – klienta banky voči banke, zaplatiť dlh vrátane dohodnutého úroku,
- úrok je v tomto prípade pre banku výnosom.
 
Ďalšie činnosti:
a) platobný styk a zúčtovanie,
b) investovanie do cenných papierov na vlastný účet,
c) obchodovanie na vlastný účet al. účet klienta s finančnými nástrojmi peňažného a kapitálového trhu,
d) zmenárenská činnosť,
e) vydávanie a správa platobných prostriedkov – platobné karty, cestovné šeky,
f) finančný lízing,
g) poradenské služby,
h) vykonávanie hypotekárnych obchodov,
i) poskytovanie záruk a otváranie a potvrdzovanie akreditívov,
j) vydávanie cenných papierov,
k) uloženie CP a vecí,
l) prenájom bezpečnostných schránok.
 
Nútená správa – opatrenia NBS pri zistení závažných nedostatkov v činnosti obchodných bánk pričom:
- sa pozastavuje výkon funkcií všetkých orgánov banky,
- pôsobnosť štatutárneho orgánu – predstavenstva a dozornej rady prechádza na správcu ktorého vymenúva a odvoláva NBS,
- zapisuje sa do Obchodného registra,
Pri pretrvávaní nedostatkov NBS po prerokovaní s ministerstvom financií SR odoberie banke povolenie na výkon bankových činností.
 
Organizácia a riadenie banky
Základné imanie obch. banky je 165 970 tis. EUR.
 
Štatutárny orgánpredstavenstvo. Ďalší orgán je dozorná rada. Musia mať najmenej 3 členov. Členom predstavenstva nemôže byť PO ani FO kt. je členom predstavenstva inej PO kt. je podnikateľom. Člen dozornej rady nemôže byť členom štatutárneho orgánu ani zamestnancom tej istej banky ani inej banky. Cieľom týchto požiadaviek je znemožniť interpersonálne prepojenie medzi bankou a podnikateľskými subjektmi.
 
Členenie obchodných bánk:
1. Podľa zamerania
a) univerzálne – vykonávajú všetky druhy bank. Činností
b) špecializované – zameriavajú sa na určitú geografickú oblasť, klientelu, okruh činností
 
2. Podľa vlastníctva
a) verejné
b) súkromné
c) so zmiešaným vlastníctvom
 
Aktívne operácie obchodných bánk
- zahŕňajú činnosti v dôsledku kt. sa mení objem aktív obch. banky. Banka vystupuje ako veriteľ.
- Rozdelenie aktívnych operácií:
o úverové operácie – klasická forma
o investičná činnosť bánk – nové formy
 
Princípy pri zabezpečovaní a poskytovaní úveru
1. Zmluvný princíp – zmluva o úvere musí mať písomnú formu. Právna úprava zmluvy – Obch. zákonník
Základné náležitosti zmluvy o úvere:
- práva a povinnosti veriteľa a dlžníka,
- suma ale. Limit, do kt. sa môže čerpať úver,
- predmet úverovania (účel na kt. sa berie úver),
- časový plán a spôsob čerpania úveru,
- lehota splatnosti,
- spôsob ručenia,
- úroky,
- sankcie pri nedodržaní zmluvy a iné.
2. Princíp účelovosti – pred podaní žiadosti a úver si žiadateľ preverí či mu banka bude financovať jeho zámer (účel úveru).
3. Princíp návratnosti – banka posudzuje bonitu žiadateľa čiže jeho hospodársku spôsobilosť
4. Princíp zabezpečenia úveru – poskytnutie záruky prostredníctvom práva na veci dlžníka al. osobným zabezpečením
5. Princíp zúročiteľnosti – povinnosť dlžníka platiť úroky
6. Princíp termínovanosti – splatenie úveru v dohodnutom termíne
 
Členenie úverov podľa splatnosti
1. KRÁTKODOBÉ ÚVERY – splatné do 1 roka
a) Kontokorentný úver
- základom je kontokorentný účet v banke
- je kombináciou vkladového a úverového účtu
- môže mať kreditný alebo debetný zostatok
- na účet prichádzajú príjmy a uskutočňujú sa z neho platby
- ak sú v danom období:
1. peňažné príjmy väčšie ako peňažné výdavky – vznikajú vklady na požiadanie
2. peňažné príjmy nižšie ako peňažné výdavky – účet prechádza do debetu, debetné saldo predstavuje poskytnutie kontokorentného úveru
- výška debetného salda je dohodnutá v zmluve vo forme úverového rámca limitu

Klient čerpal úver 4., 5. a 8. mesiac. Úroky platí zo sumy uvedeného úveru. Zvyšné mesiace mu boli úroky pripísané za kladný zostatok na účte.
 
Výhody pre klienta:
- peňažné čerpanie úveru v rámci limitu
- platí sa za skutočne použitý úver
- nemusí uzatvárať úverovú zmluvu pri každej potrebe krátkodobých peňažných prostriedkov
 
Výhody pre banku:
- účtuje si vyššiu úrokovú sadzbu
- poskytnutie úveru je pre ňu výnosné
 
b) Eskontný úver
- banka odkupuje zmenky od ich majiteľa pred lehotou splatnosti za menovitú hodnotu zníženú o diskont (úrok) a eskontnú províziu
- v čase splatnosti predkladá banka zmenky zmenkovému dlžníkovi na úhradu
- v prípade platobnej neschopnosti zmenkového dlžníka ju banka predkladá poslednému vlastníkovi – indosantovi
 
c) Lombardný úver
- je zabezpečený založením hnuteľného majetku al. práva dlžníka
- má presne dohodnutú lehotu splatnosti
- pri nedodržaní lehoty splatnosti banka uplatní právo vyplývajúce zo záložného práva
- výška úveru sa pohybuje od 60 do 90 % hodnoty zálohy
- druhy lombardného úveru sú podľa predmetu zálohy – lomb. Úver na cenné papiere, na tovar, na pohľadávky, na drahé kovy a na iné cennosti
 
2. STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ ÚVERY
a) Emisná pôžička
- je úver poskytnutý odkúpením dlhopisov kt. dlžník (podnik)
emituje za účelom obstarania finančných prostriedkov. Emitent
(podnik) sa obracia s ponukou na širokú verejnosť na odkúpenie
dlhopisov
- emisiu dlhopisov zabezpečuje banka, pričom časť dlhopisov spravidla odkúpi a tým poskytne podniku emisnú pôžičku
- po uplynutí lehoty splatnosti vyplatí podnik majiteľovi dlhopisov (banke al. iným investorom) ich menovitú hodnotu a úrok
 
b) Pôžička na úverový úpis
- dlžník podpisuje banke záväzkovú listinu – úverový úpis
- Úverový úpis je dôkazom pohľadávky banky
 
c) Hypotekárny úver
- patrí k najstarším druhom bankových úverov
- je zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti
- klient nemôže s nehnuteľnosťou voľne disponovať aj keď je splatená prevažná časť úveru
- lehota splatnosti je najmenej 4 roky a najviac 30 rokov
- v prípade nesplatenia úveru v stanovenej lehote sa založený majetok stáva vlastníctvom banky
- financuje sa prevažne prostred. Vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov hypotekárnou bankou
- maximálnu výšku hypotek. Úveru ovplyvňujú 2 faktory:
o výška disponibilného príjmu žiadateľa
o hodnota založenej nehnuteľnosti (hodnotu si určí banka sama)
- banka poskytuje úver pri kúpe, rekonštrukcii a údržbe nehnuteľnosti maximálne do 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti
 
d) Komunálny úver
- je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti kt. je v majetku obce
- je financovaný prevažne prostred. vydávania a predávania komunálnych obligácií hypotekárnou bankou
 
e) Spotrebný úver
- poskytuje sa väčšinou jednotlivcom, napr. na financovanie predmetov dlhodobej spotreby (auto, chladnička) al. na financovanie služieb (dovolenka, poplatky za štúdium)
- podmienky poskytnutia spotrebného úveru:
o  trvalý pobyt klienta na území SR
o  preukázanie schopnosti splácať úver
o  poskytnutie prijateľného zabezpečenia úveru
- môže byť strednodobý ale aj krátkodobý
 
Postup pri poskytovaní úveru
Úvodné stretnutie – ešte pred podaním žiadosti o úver je vhodné ak
  v banke zistíme predbežné podmienky pre poskytnutie úveru
- počas konzultácie preveríme či je nám banka vôbec ochotná úver
poskytnúť
 
Žiadosť o úver – údaje vpisujeme do predtlačeného formulára
- súčasťou žiadosti sú identifikačné údaje o žiadateľovi, predmet
úveru, výška úveru, čerpanie, jeho splácanie, navrhované formy zabezpečenia a prehľad o záväzkoch žiadateľa
- k žiadosti sa prikladajú doklady o finančnej situácii žiadateľa
- občania predkladajú potvrdenie o príjme od svojho zamestnávateľa
- banka si príjem preveruje v sociálnej poisťovni
- podnikatelia predkladajú výkazy – súvahu, výkaz ziskov a strát a výkaz cash flow, podnikateľský plán
Analýza žiadosti – banka overuje, či bude klient schopný splácať
  úver
- zisťuje si informácie o klientovi v sociálnej poisťovni a v registri úverov
 
Zmluva o úvere – predmet zmluvy, čerpanie úveru, splácanie úveru, úroková sadzba, zabezpečenie úveru, úroky z omeškania, záverečné ustanovenia
 
Bankové riziká
Externé riziká – vznikajú nezávisle od činnosti bánk
1. politické riziko – zmena politického systému
2. teoretické riziko – súvisí s politikou, napr. v dôsledku vojny môže poklesnúť podnikateľská aktivita
3. menové riziko – v dôsledku inflácie al. devalvácie
4. kurzové riziko – zmena kurzu zahraničných mien
5. úrokové riziko – zmena úrokových sadzieb
 
Interné riziká – banka ich môže ovplyvňovať svojou činnosťou
1. úverové riziko – riziko nezaplatenia úveru, závisí od bonity klientov
2. riziko majetkovej účasti – zlá investícia pri nákupe CP
3. platobné riziko – platba sa uskutoční neskôr al. sa neuskutoční vôbec
4. likvidné riziko – ohrozenie likvidity banky
5. manažérske riziko – zlá úroveň riadenia
6. technické a technologické riziko – zlyhanie hardvéru, softvéru al. chyby v práci zamestnancov

Aktívne operácie obchodných bánk

 
Podstata – ide o sústreďovanie cudzích zdrojov kt. predstavujú rozhodujúcu časť bankového kapitálu potrebného na podnikanie
- banka tu vystupuje ako dlžník
 
Formy sústreďovania cudzieho kapitálu:
1. vklady
o v užšom zmysle
•  vklady na požiadanie
•  úsporné vklady
•  termínované vklady
o v širšom zmysle
•  vkladové listy
•  bankové obligácie
2. úvery a pôžičky
o od centrálnej banky
o od iných obchodných bánk

Faktory dôležité pre obchodnú banku pri získavaní cudzích zdrojov:
- štruktúra získaných zdrojov – podľa doby uloženia banka rozhodne o ďalšom použití týchto prostriedkov
- výška úroku ktorú sa banka zaväzuje zaplatiť
Vklady na požiadanie
- ide o vklady na videnie, vista vklady, denné vklady
- klienti ukladajú peniaze na svoj bežný účet a môžu nimi voľne disponovať
- ide o vklady bez časovej viazanosti
- pre banku sú veľmi nákladným a najmenej stabilným cudzím zdrojom
- z hľadiska likvidity predstavujú pre banku veľké riziko
- sú najmenej úročené
- druhy vkladov na požiadanie:
o vklady podnikateľských subjektov – tvoria najväčší podiel
o vklady obyvateľstva
o vklady vlády a miestnych orgánov
o vklady bánk
o ostatné vklady
 
Vklady na požiadanie podnikateľských subjektov
- predstavujú bežný účet podnikateľského subjektu,
- môže byť bez úverového rámca al. s úverovým rámcom,
- na bež. Účte bez úverového rámca musí byť určitý zostatok peňažných prostriedkov,
- bežný účet je určený na ukladanie peňazí a na realizáciu platobného styku pre PO a FO.
 
Vklady na požiadanie obyvateľstva
- podiel týchto vkladov rastie najmä s rozširujúcim sa bezhotovostným plat. stykom,
- obyvateľstvo využíva tieto vklady na úhradu svojich platobných záväzkov,
- existujú rôzne podoby týchto vkladov – sporožírový účet, osobný účet.
 
Vklady na požiadanie vlád a miestnych orgánov
- predstavujú malý podiel na celkových vkladoch na požiadanie,
- vznikajú v priebehu rozpočtového roka z prechodného prebytku príjmov nad výdavkami.
 
Vklady na požiadanie bánk v iných bankách
- súvisia s technikou vykonávania platobného styku a zúčtovania medzi bankami,
- niekedy si malé banky ukladajú svoje prostriedky vo veľkých bankách z dôvodu zachovania likvidity a stability al. príp. z iných dôvodov,
- na oboch stranách dlžnícko-veriteľského vzťahu vystupujú banky.
 
Úsporné vklady
- slúžia na dlhodobejšie uloženie prostriedkov klienta,
- nemožno ich využívať v platobnom styku,
- pre banku sú pomerne stabilným úverovým zdrojom,
- banka pri nich poskytuje vyšší úrok ako v prípade vkladov na požiadanie,
- najčastejším dokladom o vklade je vkladná knižka
 
Druhy účtov na kt. sú organizované úsporné vklady:
o vkladové účty – sú najčastejšie a spojené s vkladnou knižkou
o účty majetkového sporenia – ukladajú sa na nich vklady slúžiace na dlhodobé investovanie do CP
o účty stavebného sporenia – sú spojené so štátnou prémiou a organizujú ich špecializované stavebné sporiteľne
o účty poistného sporenia – kombinácia úsporného vkladu a životného poistenia
 
Termínované vklady
- sú to dlhodobejšie viazané vklady,
- klient sa dobrovoľne zaväzuje nedisponovať s vkladom po určitý čas – termín,
- prostriedky sú uložené na vkladovom účte kt. je určený len na uloženie peňaž. prostriedkov,
- pre banku sú pomerne stabilným úverovým zdrojom,
- základnou podmienkou na otvorenie účtu je zmluva a zloženie zákl. vkladu,
- sú často spojené s rôznymi výhodami, napr. pohyblivá úroková sadzba, výplata jednorazovej prémie a pod.,
- sú úročené vyššou úrokovou sadzbou kt. je odstupňovaná podľa výšky vkladu, doby splatnosti a trvania výpovednej lehoty.
 
Členenie termínovaných vkladov:
o krátkodobé – výber prostriedkov je obmedzený od 1 do 12 mesiacov
o strednodobé – výber  prostr. je obmedzený od 1 do 4 rokov
o dlhodobé – vklady uložené na viac ako 4 roky
 
Spôsoby výberu termínovaného vkladu:
- určenie termínu splatnosti, napr. o 3 mesiace od uloženia
- určenie výpovednej lehoty, napr. 1 rok
- kombinovanie – výber najskôr o rok a výpovedná lehota 2 mesiace dopredu
 
V prípade výberu vkladu pred stanoveným termínom výberu al. pred uplynutím výpovednej lehoty, banka uplatňuje voči klientovi sankčné poplatky. Ich výška závisí od predčasne vybranej sumy a dĺžky nedodržanej lehoty. Klient ale nemusí vklad po uplynutí termínu vybrať, ale môže požiadať o predĺženie – prolongáciu a stanovenie ďalšieho termínu výberu.
 
Vkladové listy a bankové obligácie – banka získa cudzie zdroje predajom vkladových listov a bankových obligácií
 
Úvery a pôžičky
- môžu byť od centrálnej banky al. od iných obchodných bánk,
- najčastejšie poskytované úvery:
o eskont zmeniek – keď banka eskontuje, predáva zmenky pred lehotou splatnosti inej banke
o úver na bežnom účte, čerpanie na bežnom účte na kt. sa uskutočňuje medzibankový plat. styk
o reeskontný úver – emisná banka odkupuje eskontované zmenky
o  vklady bánk v iných bankách – ide o krátkodobé úvery
 
Fond ochrany vkladov
Aby vkladatelia neprišli o svoje úspory v bankách od roku 1996 funguje fond na ochranu vkladov. Podľa zákona o ochrane vkladov, sú všetky banky povinné do neho odvádzať určený ročný príspevok. Výška príspevku sa vypočíta z priemernej sumy uloženej na neanonymných vkladoch občanov FO a niektorých vybraných PO. Ak nastane situácia, že banka nie je schopná plniť svoje záväzky, a vklad sa stáva nedostupným, nastupuje fond ochrany vkladov. Tento fond vyplatí klientom banky náhradu za nedostupný vklad do stanoveného limitu podľa zákona. Týmto limitom je 90 % chráneného vkladu najviac do výšky 20 000 € jednému vkladateľovi.
 
Bankové tajomstvo
Banky nesmú poskytovať informácie o svojich klientoch tretím osobám. Členovia orgánov bánk a ostatní zamestnanci bánk sú povinní zachovávať mlčanlivosť v služobných veciach a táto povinnosť trvá aj po skončení pracovno-právneho al. obdobného vzťahu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 8.7)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013