Cenné papiere

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: anika (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 13.05.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 298 slov
Počet zobrazení: 7 654
Tlačení: 506
Uložení: 497
Cenné papiere
 
Sekuritizácia – je prevod peňažného kapitálu medzi jednotlivými subjektmi prostredníctvom CP
Cenný papier – je dokument alebo zápis, ktorý potvrdzuje, že investor investoval určitú sumu z čoho mu vyplývajú určité práva (na majetok, rozhodovanie, informácie, atď.)
 
Podoba CP:
1. Listinné CP – obsahujú:
- Plášť – hlavná listina CP a náležitosti určuje príslušný zákon
- Kupónový hárok – sú to poukážky na výnos z CP
- Talón (obnovovací hárok) – slúži na vyzdvihnutie nového kupónového hárka
- Imobilizované – sú to listinné CP uložené v centrálnom depozitári CP
- operácie s nimi sa robia prevodom na účtoch ako pri zaknihovaných CP a sú evidované v centrálnom depozitári CP
2. Zaknihované (dematerializované) CP – existujú len ako zápis v evidencií, sú uložené v pamäti počítača a v centrálnom depozitári, operácie sa uskutočňujú len prostredníctvom prevodoch na účtoch
 
Členenie CP
 
1. Podľa formy CP
- CP na doručiteľa – vlastník CP má nárok na plnenie záväzkov, ktoré z neho vyplývajú
- CP na meno – v CP je zapísané meno majiteľa, zmena musí byť zaznačená v CP a často sa musí ohlásiť emitentovi al. sa musí žiadať jeho súhlas o vykonanie zmeny, sú prevoditeľné cesiou (postúpením) al. dedičstvom, cesia je zmluva o prevode a musí mať písomnú formu
- CP na rad – v CP je vyznačené meno majiteľa, prevod na inú osobu je možné vykonať bez súhlasu emitenta, prevod práva sa uskutočňuje písomným prehlásením na rube papiera tzv. rubopisom al. indosamentom al. na pripojenej listine
2. Podľa ekonomickej funkcie
- CP peňažného trhu - štátne pokladničné poukážky, šeky a zmenky
- CP kapitálového trhu – obligácie, hypotekárne záložné listy, akcie, atď.
3. Podľa práv a povinností
- Kmeňové (základné)
- Prioritné (zvýhodnené)
4. Podľa obehu
- Prevoditeľné (obchodovateľné)
- Neobchodovateľné – zákaz predaja na sekundárnom trhu
- S obmedzenou obchodovateľnosťou
 
5. Podľa druhu práv na majetok
- Vecné – hypotekárne záložné listy
- Majetkové – akcie, podielové listy
- Úverové – dlhopisy, obligácie, zmenky
- Dispozičné – nákladný list, skladiskový list
6. Podľa spôsobu emisie
- Hromadné – akcie
- Individuálne - zmenky
7. Podľa spôsobu zaistenia
- Bez záruky – ich splatenie garantuje emitent
- So zárukou – splatenie sa zaisťuje majetkom al. prostredníctvom záruky iného subjektu, ak ručí štát ide o prvotriedne CP
 
CP peňažného trhu
Štátne pokladničné poukážky – riešia krátkodobý nesúlad medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu
- ich splatnosť je do 1 roka
- emitentom je štát
- ich vydávanie zabezpečuje NBS a majú vysokú likviditu a bezpečnosť
Vkladový list – je krátkodobý CP, banky ich vydávajú na dohodnuté obdobie od 1 mesiaca do 1 roka a sú s pevnou úrokovou sadzbou
Zmenka – je krátkodobý obchodovateľný CP, úverový CP
Šek – je CP, ktorý obsahuje bezpodmienečný príkaz vystaviteľa šeku peňažnému ústavu (šekovníkovi) zaplatiť určitú peňažnú sumu doručiteľovi šeku al. osobe uvedenej na šeku
CP na tovar (dispozičné)
· NÁKLADNÝ LIST – používa sa pri preprave tovarov, je s ním spojené právo na vydanie tovaru, vystavuje ho prepravca a má listinnú podobu
· KONOSAMENT – druh nákladného listu, ktorý sa používa v námornej doprave
· SKLADISKOVÝ LIST – je s ním spojené právo na vydanie skladovanej veci; vystavuje ho osoba, kt. prevzala tovar do úschovy, používa sa napr. pri obchodovaní na tovarových burzách, pri vydávaní z burzového skladu

CP kapitálového trhu
Dlhopis – je to úverový CP, s kt. sa spája:
1. Právo majiteľa požadovať splatenie dlžnej sumy o menovitej hodnote
2. Právo majiteľa na vyplácanie výnosov k určitému dátumu
3. Záväzok splniť tieto povinnosti (záväzok emitenta)
 
Náležitosti dlhopisov:
1. Označenie emitenta
2. Názov dlhopisu, jeho číselné označenie, poradové číslo a prípadne aj séria
3. Menovitá hodnota dlhopisu
4. Spôsob určenia výnosu
5. Vyhlásenie emitenta, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jej majiteľovi
6. Záväzok emitenta splatiť menovitú hodnotu dlhopisu a vyplácať výnos dlhopisu
7. Pri dlhopisoch na meno, meno prvého majiteľa
8. Dátum vydania dlhopisov a podpisy predstaviteľov emitenta
 
Podoba dlhopisu:
- zaknihované
- listinné
 
Forma dlhopisu:
- na doručiteľa
- na meno
 
Menovitá hodnota dlhopisu – je peňažná suma, na kt. dlhopis znie
- spláca sa jednorazovo k určitému termínu al. splátkami v niekoľkých termínoch
Kurz dlhopisu – je cena určená a zverejnená burzou CP
Emisný kurz – je to cena, za kt. emitent predáva dlhopis pri jeho vydaní
Emitent – je osoba, kt. je oprávnená vykonávať činnosti spojené s vydávaním dlhopisov a môže tým poveriť inú PO
 
Pre emisiu dlhopisov platí úplná liberalizácie vydávania dlhopisov a nevyžaduje sa povolenie na ich vydanie. Naďalej ostáva zachovaná oznamovacia povinnosť emitenta NBS. Emitent má povinnosť predložiť NBS podmienky vydania dlhopisov. Dohľad nad vydávaním dlhopisov má NBS.
 
Výnos z dlhopisu sa môže určiť:
- pevnou úrokovou sadzbou
- s pevnou úrokovou sadzbou a podielom na zisku
- rozdiel medzi menovitou hodnotou a nižším emisným kurzom
- vyžrebovateľnou prémiou al. prémiou závislosti od lehoty jeho splatnosti
- pohyblivou úrokovou sadzbou
- kombináciou predchádzajúcich spôsobov
 
Osobitné druhy dlhopisov
 
Hypotekárne záložné listy – ich menovitá hodnota vrátane výnosov je krytá pohľadávkami banky k hypotekárnym úverom => sú zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti
- majú v názve „hypotekárny záložný list”
- výťažok z predaja hyp. Záložných listov môžu banky použiť len na vykonávanie hypotekárnych obchodov čiže poskytovanie hypotekárnych úverov a komunálnych úverov
- patria medzi najbezpečnejšie CP s vysokým stupňom likvidity
- sú to obchodovateľné CP a možno s nimi obchodovať na burzách
- lehota splatnosti je minimálne 5 rokov a maximálne 30 rokov
 
Štátne dlhopisy – sú vydávané SR a emitentom je Ministerstvo financií SR
- emitent môže poveriť emisiou NBS
- sú to najlikvidnejšie CP, splatnosť a vyplatenie výnosov garantuje štát
- získané prostriedky slúžia na krytie schodku ŠR resp. na iné účely (napr. na bytovú výstavbu, rozvoj infraštruktúry)
- majú vysokú likviditu a zaručujú bezpečnú investíciu, ale sú nižšie úročené
 
Komunálne obligácie – lehota splatnosti je najmenej 5 rokov a najviac 30 rokov
- môže ich vydávať hypotekárna banka, kt. zo získaných peňazí poskytne úver vyššiemu územnému celku alebo obce
- za ich vydanie ručia svojim hnuteľným majetkom
 
Zamestnanecké obligácie – sú to neprevoditeľné dlhopisy na meno vydávané pre zam. emitenta, kt. sú u neho v prac. pomere al. ich prac. pomer skončil odchodom do starobného dôchodku
- emitent je povinný v prípade skončenia prac. pomeru do 2 mesiacov zamestnaneckú obligáciu od bývalého zamestnanca kúpiť, vyplatiť mu jej menovitú hodnotu a splatnú časť úrokového výnosu
- môže ísť o konvertibilné dlhopisy, pri ktorých má majiteľ právo vymeniť ho za iný dlhopis al. akciu, ktorú vydal ten istý emitent
 
Akcia
 
Je CP, ktorý predstavuje právo akcionára podieľať sa na riadení spoločnosti, na jej zisku a pri zániku na jej likvidačnom zostatku.
 
Akcionár – je majiteľ akcií, spoločníkom v a. s.
- akcionár ma povinnosť splatiť vklad v stanovenom termíne
 
Akcia sa skladá:
- Plášť – potvrdzuje vlastníctvo akcií v a. s.
  - musí mať zákonom predpísané náležitosti
  - je hlavou listinou
- Kupón – je poukážka na dividendu
- Talón – oprávňuje akcionára na vydanie nového kupónového 
  hárka
Menovitá hodnota akcie – je peňažná suma uvedená na akcií; musí byť deliteľná kladným číslom; platí, že ZI spoločnosti je súčet menovitých hodnôt akcií
Dočasný list- ak akcionár nesplní celú menovitú hodnotu akcie pred zápisom spoločnosti do OR spoločnosť mu vydá po zápise dočasný list, nahrádza akciu a sú s ním spojené rovnaké práva ako s akciou
 
Druhy akcií
 
1. Podľa znenia
- Na meno – sú prevoditeľné a prevod sa uskutočňuje rubopisom a odovzdaním, meno majiteľa je uvedené v texte akcie a v zozname akcionárov, môžu byť v listinnej aj zaknihovanej podobe
- Na doručiteľa – sú prevoditeľné odovzdaním, v texte akcie nie je uvedené meno majiteľa, práva spojené s akciou má držiteľ akcie a môžu byť len v zaknihovanej podobe
2. Podľa práv a povinností akcionárov
- Kmeňové – sú základné al. bežné akcie, z ich vlastníctva vyplývajú základné práva akcionárov a sú s nimi spojené všetky riziká podnikanie
- Prioritné (zvýhodnené) – sú spojené s prednostnými právami pri vyplácaní dividendy, kt. je pevne stanovená; majitelia môžu mať obmedzené hlasovacie právo
3. Podľa podoby
- Zaknihované (dematerializované) – majú formu elektronického záznamu v evidencií CP v centrálnom depozitári al. v centrálnom registri NBS
- Listinné – majú podobu listiny, kt. sa skladá z plášťa, kupónového hárka a talónu
 
Kurz akcie – je trhová cena, za kt. sa akcia kupuje a predáva
 
Náležitosti akcie:
· Obchodné meno a sídlo spoločnosti
· Menovitá hodnota
· Označenie či ide o akciu na doručiteľa alebo na meno:
- pri FO – meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo
- pri PO – obchodné meno
· Výška ZI a počet všetkých akcií v spoločnosti
· Dátum vydania
 
Dočasný list
- je CP na meno, kt. poskytuje akcionárovi plné práva
- nahrádza akcie až do úplného splatenia ich menovitej hodnoty
- možno ho vydať po zápise a. s. do OR
- ak akcionár nesplatí menovitú hodnotu akcie predstavenstvo má právo odobrať mu dočasný list
 
Podielové listy
- CP, s kt. sa spája právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku
 
Operácie s CP
1. Emisia – vydávanie CP – uskutočňuje sa na primárnom trhu, účelom je získanie kapitálu
Základné metódy emisie CP:
- Vlastná emisia – emitent sám predáva CP verejnosti. Tento spôsob využívajú prosperujúce spoločnosti po CP, po kt. je veľký dopyt, výhodou sú nižšie náklady a neplatí sa provízia, rizikom je že sa nepredajú všetky CP.
- Cudzia (opčná emisia) – využíva ju emitent, kt. nie je dostatočne známy a je malá pravdepodobnosť, že sa mu samému podarí predať všetky CP. Poverí tým inštitúciu, kt. má na vykonávanie tejto činnosti oprávnenie a za predaj dostáva províziu.
2. Úschova CP – uskutočňuje sa na základe písomnej zmluvy o úschove. Uschovávateľ sa zaväzuje prevziať listinný CP do úschovy a zložiteľ sa zaväzuje zaplatiť za to odplatu.
Nezastupiteľné CP sa ukladajú do samostatnej úschovy => je uloženie CP jedného zložiteľa oddelene od listinných CP ostatných zložiteľov. Zložiteľovi sa musí vrátiť ten istý CP, kt. zveril do úschovy.
Zastupiteľné CP sa ukladajú do hromadne úschovy => je to spoločné uloženie listinných CP od všetkých zložiteľov. Zložiteľ nemá právo na vrátenie toho istého listinného CP, kt. zveril do úschovy.
3. Správa CP – uskutočňuje sa základe písomne zmluvy o správe CP. Správcom môže byť len obchodník s CP a zahraničný obchodník s CP. Správca sa zaväzuje, že po dobu trvania zmluvy bude robiť všetky úkony potrebné na výkon a zachovanie práv spojenými s CP napr. predkladá kupóny na výplatu, opatruje kupónové hárky, vymieňa dočasné listy za definitívne CP.
4. Uloženie CP – na základe písomnej zmluvy o uložení CP. Znamená úschovu i správu listinných CP. Opatrovateľ sa zaväzuje prevziať listinný CP, aby ho uložil a spravoval. Opatrovateľom môže byť len obchodník s CP al. zahraničný obchodník s CP. Uložiteľ sa zaväzuje zaplatiť za uloženie CP odplatu.
5. Obchodovanie s CP – môže len PO, kt. má povolenie na túto činnosť (obchodník s CP al. zahraničný obchodník s CP). Môže ísť len o formu a. s. Obchodovanie sa vykonáva vždy prostredníctvom oprávnenej FO – maklér.
 
Druhy obchodov s CP z časového hľadiska:
a) PROMPTNÉ – dohoda o kúpe a predaji CP sa uskutoční súčasne so samotnou kúpou a predajom. Kupujúci zaplatí a predávajúci dodá CP v deň uzavretia obchodu, prípadne v lehote, kt. považujú za promptnú (maximálne do 3 dní).
b) TERMÍNOVÉ – dohoda o kúpe a predaji CP sa uskutoční v neskoršom dohodnutom termíne. Dodacie lehota je 1-6
mesiacov po uzavretí kontraktu. Cieľom je špekulácia so zmenou kurzu CP.
Nástroje termínového obchodu:
· Opcia – je právo (nie povinnosť) predať alebo kúpiť určité množstvo CP za vopred stanovenú cenu k určitému dátumu alebo pred týmto dátumom. Toto právo má svoju cenu – opčnú prémiu. Riziko držiteľa opcie nie je veľké, lebo svoje právo kúpiť alebo predať CP v stanovenej lehote nemusí uplatniť ak sa kurz vyvíja v jeho neprospech stráca len opčnú prémiu. Druhá strana je povinná vždy v stanovenej dobe na žiadosť držiteľa opcie kúpiť alebo predať predmet obchodu. Dohodnutá doba sa pohybuje od 1-6 mesiacov. Predmetom sú rôzne finančné nástroje (akcie, devízy, obligácie).
 
Druhy opcií:
· Kúpna opcia (call)- právo držiteľa kúpiť od predávajúceho dohodnuté množstvo finančného nástroja za dohodnutú cenu k určitému dátumu
· Predajná opcia (put) – právo držiteľa predať dohodnuté množstvo finančného nástroja za dohodnutú cenu k určitému dátumu
 
Opcie z časového hľadiska:
- Americký typ – kontrakt sa môže uskutočniť pred dosiahnutím termínu splatnosti, ak si to držiteľ opcie želá
- Európsky typ – kontrakt sa môže uskutočniť len v určenom termíne v deň splatnosti opcie
· Forward –je kontrakt medzi kupujúcim a predávajúcim na kúpu a predaj určitého aktíva v budúcnosti. Cena sa ale dohodne v čase uzatvorenia kontraktu. Forward je záväzný pre obidve strany, kontrakt, kt. sa uzatvára mimo burzy a je neštandardizovaný kontrakt. Je predmet obchodu, cena, termín plnenia, podmienky dodania a finančné vyrovnania závisia úplne od vzájomnej dohody zmluvných strán.
· Financial futures – je termínovaný kontrakt na uskutočnenie alebo prevzatie dodávky určitého aktíva v štandardnej kvalite, množstve, v určenom čase za cenu dohodnutú na burzovom parkete. Všetky podmienky kontraktu sú štandardizované a určené vopred s výnimkou ceny. Je štandardizovaný v tom zmysle, že burza určuje predmety obchodovania a podmienky kontraktu.
c) KOMBINOVANÉ OBCHODY
· Repo obchody – zložené z promptného obchodu – prevod CP za trhovú cenu od predávajúceho ku kupujúcemu a z termínovaného obchodu – prevod CP späť od kupujúceho k predávajúcemu v stanovenom termíne za vopred stanovenú cenu
· Swap – druh devízovej operácie, ktorá sa skladá z dvoch súčasných aktov v opačnom smere, t.j. kúpy a predaja rovnakej sumy tej istej devízy, pričom jedna operácia je promptná a druhá termínová.
 
Pri nástrojoch termínových obchodov ide o odvodené CP tzv. deriváty.
 
Teória portfólia
Hovorí o tom, ako investovať do finančných nástrojov s neistými výnosmi aby sa dosiahol najväčší výnos s minimálnym rizikom.
Portfólio – je každá kombinácia investičných možností, do kt. uvažuje investor svoj kapitál
Druhy portfólia:
a) Defenzívne – obsahuje CP s fixným výnosom
b) Agresívne – obsahuje viac druhov CP, kt. majú predpoklad mnohostranného zhodnotenia (akcie)
c) Štandardné

Kritériá hodnotenia investičných príležitostí:
Investor by mal rešpektovať tzv. zlaté pravidlo investovania a sledovať 3 základné hľadiská:
1. Výnosy – sú všetky príjmy, kt. plynú z investície od okamihu, kedy do nej vložíme prostriedky až do posledného možného príjmu z nej
2. Bezpečnosť – je stupeň rizika, kt. sa týka očakávaných výnosov z investície
3. Stupeň likvidity – je rýchlosť s akou sme schopní premeniť investované prostriedky späť na hotové peňažné prostriedky
 
Neexistuje investícia, kt. by dosiahla maximum vo všetkých troch hľadiskách. Existuje len možnosť optimálneho pomeru výnosov bezpečnosti a stupňa likvidity.
 
PROBLÉMOVÁ ÚLOHA Č. 1
Aký vzťah vzniká medzi emitentom a majiteľom dlhopisov?
- vzniká tu vzťah dlžníka a veriteľa
- vydaním dlhopisu si emitent požičiava peniaze od majiteľa a zaväzuje sa po uplynutí určitej doby vrátiť požičanú sumu
- odmenu pre veriteľa (majiteľa) je úrok, kt. výšku a splatnosť určuje emitent

PROBLÉMOVÁ ÚLOHA Č. 2
Čo rozumieme pod pojmom verejne obchodovateľné CP?
- je taký, s kt. možno obchodovať na verejnom trhu
- predpokladom verejnej obchodovateľnosti je, že CP sú prevoditeľné a zastupiteľné
- zastupiteľné CP spĺňajú dve podmienky:
1. Ide o CP rovnakého druhu a vydané tým istým emitentom
2. Vyplývajú z nich rovnaké práva
- ide napr. o akcie, vkladové listy
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017