Daňová sústava SR

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: anika (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.05.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 3 435 slov
Počet zobrazení: 22 833
Tlačení: 759
Uložení: 707
Daňová sústava SR
 
Daň – je povinná, zákonom určená platba do štátneho alebo miestneho rozpočtu. Platí sa v určitej výške a v určitom termíne.
 
Klasifikácia daní :

a) Podľa príjemcu:
- štátne dane – sú príjmom ŠR (napr. DPH)

- miestne dane – sú príjmom miestnych rozpočtov (napr. daň za psa)
- podielové dane – sú príjmom ŠR, ale určitý podiel z nich plynie aj do miestnych rozpočtov (napr. daň z motorových vozidiel)
 
b) Podľa predmetu (objektu) zdanenia (t. j. z čoho sa daň platí):
- dane z príjmov – platia sa z príjmov FO alebo PO
- majetkové dane – platia sa z majetku, napr. z nehnuteľností
- dane zo spotreby – platia sa zo spotreby tovarov
 
c) Podľa subjektu (t. j. kto daň platí):
- dane FO
- dane PO
 
d) Podľa dopadu na subjekty dane (t. j. aký majú dopad na FO al. PO)
- priame dane – tieto dane platia subjekty za seba zo svojho príjmu alebo majetku a odvádzajú ich priamo
- nepriame dane – tieto dane platia subjekty v cene výrobkov alebo služieb, ale odvádzajú ich prostredníctvom inej osoby (napr. výrobcov, obchodníkov) t. j. nepriamo
 
e) Podľa pravidelnosti platenia (t. j. podľa toho, ako často sa dane platia):
- pravidelné dane – platia sa v pravidel. termínoch, napr. ročne
- nepravidelné dane – platia sa nepravidelne, t. j. vtedy, ak vznikne dôvod zdanenia, napr. mimoriadny príjem (výhra v lotérii)
 
f) podľa zohľadňovania pomerov subjektu dane (t. j. ako prihliadajú na subjektívne pomery osoby, ktoré daň zaťaží):
- osobné dane – sú adresné a prihliadajú na pomery daňovníka (napr. daň z príjmov FO zohľadňuje počet vyživovaných detí daňovníka)
- reálne dane – neprihliadajú na pomery daňovníka. Ide o tzv. dane z vecí, napr. daň z pozemkov
 
Daňová sústava SR -  je súhrn daní, ktoré možno vyberať na území určitého štátu v príslušnom zdaňovacom období.
 
Daňovú sústavu SR v súčasnosti tvoria tieto dane:
 
Dane z príjmov
Daň z príjmov FO

Daň z príjmov PO
Od 01. 01. 2011 sa zaviedla daň z emisných kvót

Miestne dane
Daň z nehnuteľností
Daň za psa
Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za ubytovanie
Daň za predajné automaty
Daň za nevýherné hracie prístroje
Daň za vjazd a zotrvanie motor. vozidla v historickej časti mesta
Daň za jadrové zariadenie
Daň z motorových vozidiel

Dane zo spotreby
Daň z pridanej hodnoty
Spotrebná daň z vína
Spotrebná daň z piva
Spotrebná daň z liehu
Spotrebná daň z tabakových výrobkov
Spotrebná daň z minerálneho oleja
Spotrebná daň z elektriny, uhlia a zem. plynu

Daňové zásady :
 
1. Zásada spravodlivosti a proporcionality – táto zásada je zabezpečená napr. rovnakou percentuálnou sadzbou (napr. pri dani z príjmov FO a PO je sadzba dane 19% bez ohľadu na to, z akej sumy príjmu sa daň odvádza).
 
2. Zásada neutrálnosti – znamená, že dane by mali platiť všeobecne pre všetkých, bez množstva výnimiek a oslobodení.
 
3. Zásada vylúčenia duplicity zdanenia – príjem, dôchodok alebo majetok má byť zdaňovaný len raz, a to v momente, kedy dochádza k jeho tvorbe, spotrebe a pod.
 
4. Zásada jednoznačnosti a jednoduchosti – každý kto platí dane by mal byť informovaný, z čoho a v akej výške ich má platiť. Spôsob výpočtu a výberu daní by mal byť jednoduchý.
 
5. Zásada účinnosti – dane by mali viesť osobu, kt. platí daň k tomu, aby ich zaplatila a nemali by ju motivovať k daň. únikom.
 
Základné daňové náležitosti:
 
a)SUBJEKT DANE – subjektom dane sú FO a PO
Rozlišujeme tieto osoby:
Daňovník – je ten, koho daň v skutočnosti zaťažuje, napr. FO platí daň z bytu, kt. vlastní.
Platiteľ – je ten, kto je zodpovedný za výpočet dane a jej odvedenie správcovi dane. Napr. platiteľom DPH je obchod. organizácia, kt. predáva tovar, pričom daň zaťažuje kupujúceho, kt. ju zaplatí v cene tovaru. Kupujúci je daňovníkom.
 
Daňový dlžník – FO al. PO, ktorej vznikla povinnosť platiť daň
 
b)PREDMET (OBJEKT) DANE – je to, z čoho sa daň platí. Napr. mzda zamestnanca, zisk podniku, predaj tovaru, príjem z prenájmu, nehnuteľnosť (pozemok, stavba, byt)
 
c)ZÁKLAD DANE – je kvantitatívne vyjadrenie predmetu dane. Môže sa vyjadriť hodnotovo (v domácej mene) alebo v naturál. jednotkách (napr. v hl, ks)
 
d)SADZBA DANE – je nástroj, pomocou kt. sa z daňového základu vypočíta výška dane. Sadzba dane môže byť určená :
- pevnou sumou za mernú jednotku (pevná daňová sadzba) – používa sa napr. pri spotrebnej dani z vína, pri dani z pozemkov a i.
- percentuálne (pohyblivá daňová sadzba)- sadzba je vyjadrená percentom z daň. základu, napr. 19% pri dani z príjmov
- kombinovane – sadzba dane má špecifickú časť, kt. je uvedená pevnou sumou a percentuálnu časť, kt. je vyjadrená percentuálne, napr. pri cigaretách.
 
DAŇ Z PRÍJMOV
 
Daň z príjmov FO:
Subjekt dane – vystupujú tu dve skupiny: daňovník a platiteľ dane
Daňovník – sú FO, kt. majú príjmy podliehajúce dani.
Rozlišujeme dva typy daňovníkov:
 
Daňovníci s neobmedzenou daňovou povinnosťou – sú to FO, kt. majú na území SR trvalý pobyt al. sa tu obvykle zdržiavajú. Zdaňujú celosvetové príjmy (t. j. tuzemské príjmy + zahraničné príjmy). Pri zdanení zahraničných príjmov sa zohľadňujú medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. To zn., že zo zahraničných príjmov, kt. už boli v zahraničí zdanené, sa v SR daň neplatí.
 
Daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou – sú to FO, kt. nemajú na území SR trvalý pobyt a ani sa tu obvykle nezdržiavajú. Odvádzajú štátu daň len z príjmov, kt. dosiahli na území SR.
 
Platiteľom sú osoby, kt. zrážajú daňovníkom daň z príjmov a dovádzajú ju za neho správcovi dane. Sú to napr. zamestnávatelia, kt. odvádzajú preddavky dane z miezd svojich zamestnancov. FO - podnikatelia sú zároveň daňovníkom aj platiteľom.
 
Predmet dane – sú príjmy FO z viacerých činností, kt. sú rozdelené do štyroch skupín:
1. Príjmy zo závislej činnosti – patria sem mzdy(napr. robotníkov), platy(zamestnancov v rozpočtových a príspevkových organizáciách), funkčné platy(napr. poslancov, starostov)
2. Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu – napr. príjmy z poľnohospodár. výroby, zo živnosti, z duševného vlastníctva, z predaja podniku a i.
3. Príjmy z kapitálového majetku – sú príjmy na zákl. kapitálovej účasti na podnikaní, ukladania peňazí v bankách al. poisťovniach (napr. výnosy z CP, úroky a i.)
4. Ostatné príjmy – patria sem príjmy, kt. nemôžeme zaradiť do predchádzajúcich skupín (napr. príjmy z príležitostných činností, výhry v lotériách a i.)
 
Príjmy oslobodené od dane – niektoré príjmy sú od dane z príjmov FO oslobodené, napr. dávky a podpory sociál. poistenia, štipendiá a i.
 
Základ dane – v daň. zákone sú vymedzené 2 druhy ZD :
a) Čiastkový základ dane (ČZD) – vypočíta sa za každý druh príjmu osobitne :
ČZD príjmov zo závislej činnosti,
ČZD príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu,
ČZD príjmov z kapitálového majetku,
ČZD z ostatných príjmov.
ZD vypočítame ako súčet jednotlivých čiastkových ZD.
 
ZD = ČZD1 + ČZD2 + ČZD3 + ČZD4
 
b) Samostatný základ dane (SZD) – je ZD, kt. sa zdaňuje vopred, tzv. zrážkovým spôsobom a do daňového základu nevchádza (napr. prijaté úroky v banke sú príjmov FO, ale zdaňuje ich banka vopred zrážkou)
Úprava ZD:
- ZD sa upravuje:
a) o nezdaniteľnú časť ZD na daňovníka – tento odpočet si uplatňuje každý, kto má zdaniteľné príjmy. Pri príjmoch zo závislej činnosti sa uplatňuje za mesiac 1/12 zo sumy, kt. zodpovedá 19,2-násobku sumy životného minima, platného k 1. januáru prísluš. zdaň. obdobia. Podnikatelia si uplatňujú v daň. priznaní odpočet v celoročnej výške t. j. 19,2- násobku životného minima.
Od 01. 01. 2011 – ročné nezdaniteľ. Minimum je vo výške 3 559,30€ a život. minimum je 185,38€
19,2 x 185,38 = 3 559,30 : 12 = 296,60€ (oslobodenie od dane)
b) o nezdaniteľnú časť ZD na manžela/manželku (napr. ak manželka nemá vlastný príjem)
(Od 01. 01. 2011 sa predchádzajúce nezdaniteľné časti môžu odpočítať len od ČZD zo závislej činnosti a od ČZD dosiahnutého z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, t. j. môžu sa odpočítať len od aktívnych príjmov. Ostatné nezdaniteľné časti sa zrušili.)
c) o výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov – pri príjmoch z pod., z i. samostat. zárob. činnosti, z prenájmu, z kapitálového majetku a z ostat. príjmov. 
 
Výdavky na daňové účely (daňové výdavky)
Pri vykonávaní jednotlivých činností vznikajú FO rôzne výdavky.
Výdavky na daň. účely môžeme vykazovať dvojako:
ako preukázateľne vynaložené výdavky – t. j. na základe riadne vedeného účtovníctva
ako paušálne výdavky – t. j. percentuálnym odpočtom z príjmov v určitej výške, 40% z úhrnu príjmov
Sadzba dane – sadzba dane z príjmov FO je 19%
Daňový bonus – predstavuje daňovú úľavu; poskytuje sa daňovníkom na vyživované deti prostredníctvom zamestnávateľa pri výpočte mzdy, alebo pri podaní daň. priznania.
- výšku daň. bonusu stanovuje zákon a odpočíta sa z vypočítanej dane daňovníkom, kt. spĺňajú zákonom stanovené podmienky; môže si ho uplatniť len 1 daňovník (1 z rodičov)
 
Platenie dane – rozlišujeme tieto spôsoby platenia (výberu) dane:
preddavkovo (mesačne) - zamestnávateľ vypočíta zamestnancovi daň z príjmu zo závislej činnosti a odvedie daň ako preddavok správcovi dane. Po skončení kalendár. roka vykoná zamestnávateľ zamestnancovi ročné zúčtovanie preddavkov na daň (len vtedy, ak o to zamestnanec požiada a podpíše písomné vyhlásenie, že nepoberal iné zdaniteľné príjmy, dôchodky a pod.)
Pri vykonávaní roč. zúčtovania môže vzniknúť daňovníkovi:
a)preplatok na dani, ak bol preddavok vyšší ako daň. povinnosť;
b)nedoplatok na dani, ak bol preddavok nižší ako daň. povinnosť,
zrážkovým spôsobom – napr. zamestnávateľ vypočíta daň z príjmu (napr. pri práci na zákl. dohody o vykonaní prace, dohody o brigádnickej práci študenta a i.), daň zrazí zrážkou z tohto príjmu a odvedie správcovi dane;
daňovým priznaním – napr. FO – podnikateľ podáva DP zo všetkých zdaniteľných príjmov v príslušnom zdaň. období a odvedie daň správcovi dane.
 
Daň z príjmov PO:
Subjekt dane – daňovníkmi dane z príjmov PO sú tieto typy právnických osôb :
 
Predmet dane – pri vymedzení predmetu dane rozlišujeme:
· subjekty zapísané v obchodnom registri (sú založené na podnikanie) – predmetom dane sú príjmy a výnosy zo všetkých ich činností;
· subjekty nezapísané v OR (nie sú založené na podnikanie a podnikateľ. činnosť vykonávajú popri hlavnej činnosti). Ide o tzv. neziskový sektor (napr. nadácie, obce zdravotné poisťovne, politické strany a i.). Pred. dane sú príjmy z činností, ktorými dosahujú alebo môžu dosiahnuť zisk.
 
Základ dane -  vypočítame :
 
Spôsob výpočtu ZD
PO, kt. vedú podvojné účtovníctvo
ako rozdiel výnosov a nákladov.
PO, kt. vedu jednoduché účtovníctvo
ako rozdiel príjmov a výdavkov.
 
ZD predstavuje VH právnickej osoby. Upravuje sa o položky, kt. sa nezahŕňajú do ZD (odpočítateľné položky), a o položky, kt. zvyšujú ZD (pripočítateľné položky).
 
Sadzba dane z príjmov PO  – je 19%
 
Platenie dane – daň. priznanie k dani z príjmov PO sa podáva do 3 mesiacov po uplynutí zdaň. obdobia. Týmto obdobím je spravidla kalendár. rok, môže ním byť aj hospodársky rok.
 
MIESTNE DANE
 
Miestne dane a poplatky - sú jedným zo zdrojov príjmov miestnej samosprávy a spravuje ich mestský alebo obecný úrad.
  - upravuje zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 
Miestnymi daňami, kt. môže ukladať mesto al. obec sú:
- daň z nehnuteľností,
- daň za psa,
- daň za užívanie verejného priestranstva,
- daň za ubytovanie,
- daň za predajné automaty,
- daň za nevýherné hracie prístroje,
- daň za vjazd a zotrvanie motor. vozidla v histor. časti mesta,
- daň za jadrové zariadenie.
 
Miestnou daňou, kt. ukladá vyšší územný celok (VÚC), je:
- daň z motorových vozidiel.

Daň z nehnuteľností
- je priama majetková daň. Skladá z týchto daní: daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.
 
Pri týchto daniach sa stretávame s osobami:
Vlastník – je osoba, kt. je zapísaná v katastri nehnuteľností.
Správca – je osoba, kt. spravuje nehnuteľnosť, kt. je vo vlastníctve štátu, VÚC al. obce.
Nájomca – je osoba, kt. je zapísaná ako nájomca v katastri nehnuteľností a nájomný vzťah trvá najmenej 5 rokov.
 
Spoločné ustanovenia
 
Vznik a zánik daň. povinnosti – na vznik a zánik daň. povinnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaň. obdobia. Subjekt dane je povinný oznámiť správcovi dane skutočnosti o vzniku al. zániku daň. povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali. Daňovník je povinný podať daň. priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára toho zdaň. obdobia, v kt. mu vznikla daň. povinnosť. V ďalších obdobiach podáva daň. priznanie len vtedy, ak nastali zmeny, kt. sú rozhodujúce pre platenie dane (napr. daňovník zväčšil plochu rodinného domu prístavbou). Daň z nehnuteľností stanoví správca dane každoročne do 15. mája podľa stavu k 1. januáru.
 
Daň z motorových vozidiel
 
Subjekt dane  -  daňovníkom dane z motor. vozidiel sú:
 
- FO
- PO  kt. používajú motorové vozidlo na podnikanie
 
Predmet dane – je motorové a prípojné vozidlo:
a) kategórie vozidiel M(vozidlá, kt. majú najmenej 4 kolesá a používajú sa na dopravu osôb), N(vozidlá, kt. majú najmenej 4 kolesá a používajú sa na dopravu nákladov), a O(prípojné vozidlá vrátane návesov).
b) kt. sa používa v SR na podnikanie al. na činnosti, z kt. plynú príjmy, kt. sú predmetom dane z príjmov.
- nie sú napr. vozidlá používané na skúšobné jazdy a iné špeciálne vozidlá.
 
Oslobodenie od dane – oslobodené sú napr. vozidlá diplomatických misií a konzulárnych úradov, vozidlá používané VÚC.
VÚC môže oslobodiť od dane aj i. vozidlá, al. im daň znížiť, napr. vozidlá záchrannej zdravotnej služby, vozidlá pravidel. autobusovej dopravy a i.
 
Základ dane – pri ZD rozlišuje, či ide o:
a) osobný automobil – ZD je zdvihový objem motora(používa sa na porovnávanie veľkosti piestových motorov) vyjadrený v cm3
b) úžitkové vozidlo a autobus – ZD je celková hmotnosť vozidla vyjadrené v t a počet náprav.
 
Sadzba dane – určuje VÚC prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia.
 
Výpočet dane – daňovník zaradí vozidlo podľa ZD do príslušného daňového pásma.
 
  ročná sadzba dane
Daň =  x počet dní, v kt. vozidlo podlieha dani
  počet dní kal.roka
  
Vznik a zánik daň. povinnosti – daň. povinnosť vzniká dňom začatia používania vozidla na podnikanie a zaniká posledným dňom mesiaca, v kt. sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.
 
Daň. priznanie (DP) a platenie dane – daňovník, kt. vznikne daň. povinnosť počas zdaň. obdobia, je povinný podať DP a daň zaplatiť do 15 dní odo dňa vzniku daň. povinnosti. V ďalšom období podáva DP iba pri zmene skutočností, kt. sú rozhodujúce na vyrubenie dane.
 
Daň z pridanej hodnoty
 
- je nepriama daň, kt. odvádza platiteľ (napr. výrobca, dovozca, obchodný podnik, podnikateľ – živnostník a i.)
- má spotrebný charakter, t. j. postihuje každú spotrebu bez výnimky (krátkodobú aj dlhodobú, verejnú aj osobnú)
- je všeobecná (univerzálna) daň, t. j. je zahrnutá do cien všetkých výrobkov a služieb
- je viacstupňová daň, kt. sa odvádza na jednotlivých stupňoch transformačného (reprodukčného) procesu. Zdaňuje sa ňou iba tá časť, kt. výrobca al. obchodník pridá svojou činnosťou k pôvodnej hodnote výrobkov al. služieb, t. j. pridaná hodnota
- je neutrálna daň, t. j. nerozlišuje, či ide o súkromné al. verejné vlastníctvo, či ide o obchodný al. výrobný podnik, či ide o tuzemský nákup al. predaj, al. dovoz tovaru
- je nesociálna daň, viac zaťažuje daňovníkov s nižšími príjmami, lebo všetci musia platiť daň v rovnakej výške.
 
Základné daňové pojmy pri DPH
 
Predmetom DPH sú zdaniteľné obchody :
- uskutočňované v tuzemsku,
- uskutočňované medzi tuzemskom a členskými štátmi EÚ,
- uskutočňované medzi tuzemskom a tretími štátmi.
 
Zdaniteľný obchod je :
- dodanie tovaru (napr. dodávka mliečnych výrobkov od výrobcu do obchodu),
- dodanie služby (napr. oprava počítača, prenájom auta),
- nadobudnutie tovaru z iného členského štátu EÚ (napr. nákup tovaru v Českej republike, nákup nového dopravného prostriedku v Rakúsku),
- dovoz tovaru (napr. dovoz textilného tovaru z Číny).
 
Subjekt dane  (zdaniteľná osoba) – je každá FO al. PO, kt. vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť, napr. dodáva tovar al. poskytuje služby a dosahuje za ne príjem. Nezávisle znamená, že činnosť sa neposkytuje na základe pracovnoprávneho vzťahu.
 
Registračná povinnosť- zdaniteľná osoba, kt. dosiahla za 12 po sebe idúcich predchádzajúcich kalendárnych mesiacoch obrat 49 790 €, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu. Ide o povinnú registráciu. Ak sa zaregistruje osoba, kt. nedosiahla obrat 49 790 €, ide o dobrovoľnú registráciu, to znamená, že sa neviaže na dosiahnutie obratu. Môže o ňu požiadať aj osoba, kt. ešte neuskutočnila zdaniteľné obchody, ale je pre ňu dôležité, aby bola v budúcnosti platiteľom DPH, napr. vtedy, ak bude obchodovať s platiteľmi dane. Ak by nebola aj ona platiteľom, platitelia dane by si nemohli uplatniť odpočet dane a stratili by obchodovanie s ňou záujem.
 
Identifikačné číslo DPH – daňový úrad pridelí platiteľovi dane IČ pre DPH, kt. musí platiteľ uvádzať na všetkých daňových dokladoch (napr. na faktúre).
 
Zdaňovacie obdobie – od výšky za predchádzajúci kalendárny rok závisí, či bude zdaniteľná osoba platiť DPH mesačne al. štvrťročne.
Zdaniteľná osoba, kt. dosiahla obrat vyšší ako 331 939,19 € platí DPH mesačne.
Zdaniteľná osoba, kt. dosiahla obrat nižší ako 331 939,19 € platí DPH štvrťročne.
 
Základ dane – pri dodaní výrobku al. služby a pri nadobudnutí je:
a) cena, kt. neobsahuje daň, t. j. cena bez DPH,
b) cena, kt. obsahuje daň, t. j. cena s DPH,
c) colná hodnota (pri dovoze tovaru z tretích štátov).
 
Pri určení ZD rozlišujeme, o aké zdaniteľ. obchody ide:
Pri zd. obchodoch, kt. sa uskutočňujú v tuzemsku, je ZD dodanie za protihodnotu.
Pri zd. obchodoch, kt. sa uskutočňujú medzi tuzemskom a členskými štátmi EÚ, rozlišujeme samozdanenie.
Pri zd. obchodoch, kt. sa uskutočňujú medzi tuzemskom a tretími štátmi, t. j. dovoz tovaru zo štátov mimo EÚ nadobúdame tovar bez dane. DPH sa platí v štáte, v kt. sa vyberie aj clo.
 
Oslobodenie od dane – od dane sú oslobodené niektoré činnosti, kt. sú uvedené v zákone o DPH (napr. poštové, kultúrne, výchovné, vzdelávacie, finančné a i. služby, prenájom nehnuteľností a i.)
 
Výpočet dane – DPH sa odvádza z hodnoty, kt. platiteľ dane pridal k cene tovarov a služieb v určitej fáze ich výroby, al. predaja.
 
Poznáme tieto metódy výpočtu DPH :
1. nepriama (fakturačná metóda) – základom je cena, kt. neobsahuje DPH. DPH sa vypočíta ako percento zo ZD t. j. :
 
DPH = cena bez DPH x sadzba dane (%)
 
Tento spôsob výpočtu sa používa pri bezhotovostnom platobnom styku (napr. pri predaji na faktúru).
 
2. priama metóda – základom je cena, kt. obsahuje DPH. DPH vypočítame ako podiel násobku ceny s daňou a sadzby dane a súčtu 100 a sadzby dane.
 
 cena s DPH x sadzba dane
  DPH =
 100 + sadzba dane   
 
Tento spôsob výpočtu sa používa pri hotovostnom platobnom styku. Dokladom je zvyčajne výstup z registračnej pokladnice (tzv. pokladničný blok al. fiškálna účtenka).
 
Platiteľ dane osobitne sleduje a eviduje :
- daň za prijaté zdaniteľné plnenia,
- daň za uskutočnené zdaniteľné plnenia.
Ich vzájomných porovnaním vykazuje vlastnú daňovú povinnosť alebo nadmerný odpočet.
 
1. Daň za prijaté zdaniteľné plnenia (daň pri nákupe) – je daň, kt. zaplatí kupujúci predávajúcemu v cene výrobku al. služby. V daň. priznaní k DPH na súčet dane za prijaté zdaniteľné plnenia označuje ako daň celkom.
 
2. Daň za uskutočnené zdaniteľné plnenia (daň pri predaji) – je daň, kt. zahrnie predávajúci do predajnej ceny svojich výrobkov al. služieb a uplatní ju ako súčasť ceny za svoje uskutočnené zdaniteľné plnenia.
 
Odpočet dane – predstavuje daň zaúčtovanú a zaplatenú za prijaté zdaniteľné plnenia. Platiteľ dane má nárok na odpočet zaplatenej dane za prijaté zdaniteľné plnenia.
 
Môžu nastať tieto situácie :
1. ak je daň pri predaji vyššia ako daň pri nákupe – vzniká platiteľovi vlastná daňová povinnosť voči správcovi dane.
2. ak je daň pri nákupe vyššia ako daň pri predaji – vzniká platiteľovi nadmerný odpočet.
 
Sadzba dane – základná sadzba dane na tovary a služby je 20 % zo ZD. Na vybrané tovary uvedené v prílohe zákona o DPH sa uplatňuje znížená sadzba dane 10 % zo ZD (napr. lieky, knihy)
 
Správca dane – je príslušný daňový úrad v mieste bydliska FO al. sídla PO.
 
Daňové priznanie – platiteľ dane je povinný do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia podať DP a v tej istej lehote zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť.
 
SPOTREBNÉ DANE
- sú nepriamymi daňami, zaťažujú konečnú spotrebu a zaplatí ich spotrebiteľ v cene tovaru,
- nazývame ich selektívne dane, lebo sa vyberajú z vybraných druhov výrobkov,
- spolu s DPH prestavujú najvýznamnejší príjem štát. rozpočtu.
 
V SR sa uplatňujú spotrebné dane pri týchto druhoch výrobkov:
-víno
-pivo
-lieh
-tabakové výrobky
-minerálny olej
-energie- elektrina, uhlie, zemný plyn
 
Predmetom spotrebnej dane – sú výrobky vyrobené na daňovom území al. dodané na daňové územie z iného členského štátu EÚ al. dovezené na daňové územie z tretích štátov v týchto komoditách:
 
Víno – tiché víno, šumivé víno, medziprodukt
Pivo – pivo
Lieh – lieh
Tabakové výrobky – cigarety, cigary, cigarky, tabak
Minerálny olej – minerálna látka určená na pohon benzínových, naftových a iných motorov a i.
Energie – elektrina, uhlie, zemný plyn (pohonná látka), zemný plyn (palivo)
 
Platitelia spotrebnej dane – sú FO al. PO, kt. vyrábajú, nadobúdajú al. dovážajú predmet spotrebnej dane. Tieto osoby nazývame pojmom daňový dlžník.
 
Základ spotrebnej dane – je určený pre jednotlivé komodity takto:
 
Z vína
Z piva
Z liehu

Množstvo vína vyjadrené v hektolitroch
Množstvo piva vyjadrené v hektolitroch
Množstvo liehu vyjadrené v hl 100%-ného alkoholu

Z tabak. výrobkov
Z minerál. oleja
Z energií

Počet ks cigariet v spotrebiteľ. balení a cena cigariet uvedená na kontrol. známke, množstvo tabak. výrobkov v ks al. kilogramoch
Množstvo minerál. Oleja vyjadrené v l al. kg, množstvo v ňom obsiahnutej energie vyjadrenej v gigajouloch.
Elekrina v kWh, uhlie v tonách, zemný plyn v kWh, resp. v m3

Výpočet dane – spotrebné dane sa počítajú podľa vzorca :
 
Daň = základ dane x sadzba dane
 
Výnimkou je spotrebná daň z cigariet, kde sa počíta kombinovaná sadzba dane. V tomto prípade sa daň vypočíta podľa vzorca:
 
Daň = špecifická časť dane + percentuálna časť sadzby dane
 
Špecifická časť dane = počet ks cigariet v spotrebiteľskom balení x špecifická časť kombinovanej sadzby dane
 
Zdaňovacie obdobie – základné zd. obdobie je kalendárny mesiac
 
Správca dane – sú colné úrady
 
Problémová úloha :
 
Charakterizujte čo znamená samozdanenie pri nadobudnutí tovaru pri dani z pridanej hodnoty
SAMOZDANENIE - t. j. ak nadobudneme tovar z iného členského štátu od platiteľa DPH, dostaneme ho bez DPH, ale musíme odviesť DPH z tohto tovaru. Zároveň máme nárok na odpočet.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018