Miestne dane

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: anika (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 17.05.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 950 slov
Počet zobrazení: 10 159
Tlačení: 536
Uložení: 552
Miestne dane
-  upravuje ich zákon č. 582/2004 Z. z.
-  je to zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (KO a DSO).
-  v zákone sa určili základné pravidlá, ktorých podrobnejšia úprava sa ponechala na obciach a VÚC a je obsahom Všeobecne záväzných nariadení vydaných obcou alebo VÚC.
-  Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) nesmie odporovať tomuto zákonu a obec alebo VÚC si v nich stanoví sadzbu dane, spôsob vyberania dane, lehoty a spôsoby jej odvodu prípadne oslobodenie od dane.
-  Miestne dane okrem poplatku za KO a DSO sú fakultatívneho charakteru a ich zavedenie a vyberanie je na rozhodnutiach obce a VÚC. Tieto dane sa môžu, ale aj nemusia zaviesť.
-  Miestny poplatok za KO a DSO je obec povinná ukladať.
-  Daň z motorových vozidiel môže zaviesť VÚC. Miestne dane a poplatok za KO a DSO spravujú príslušné obce a mestá. Daň z motorových vozidiel spravuje daňový úrad.
-  Výnos z miestnych daní a poplatku za KO a DSO je príjmom do rozpočtov príslušných obcí a miest. Výnos dane z motorových vozidiel je príjmom rozpočtu VÚC.
 
DRUHY MIESTNYCH DANÍ
•  miestne dane, ktoré môže ukladať obec:
a)  daň z nehnuteľností
b)  daň za psa
c)  daň za užívanie verejného priestranstva
d)  daň za ubytovanie
e)  daň za predajné automaty
f)  daň za nevýherné hracie prístroje
g)  daň za vjazd a zotrvanie vozidla v historickej časti mesta
h)  daň za jadrové zariadenie
i)  poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
•  miestna daň, ktorú môže ukladať VÚC:
a)  daň z motorových vozidiel
 
-  všetky druhy miestnych daní sú priame dane okrem dane za ubytovanie, ktorá je nepriama daň.
-  miestna daň a poplatok môže obec alebo VÚC zrušiť alebo zaviesť len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka. K tomuto dátumu môže zmeniť sadzby dane, určiť podmienky oslobodenia, či vykonať iné zmeny.
 
DAŇ  Z NEHNUTEĽNOSTÍ
-  priama majetková daň, ktorá je príjmom do rozpočtu obce. Zahŕňa:
•  daň z pozemkov
•  daň zo stavieb
•  daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.
-  Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.
 
DAŇ Z POZEMKOV
 
Subjekt dane – daňovník (P. O. alebo F. O.) a môže to byť:
a)  vlastník pozemku zapísaný v katastri nehnuteľností
b)  správca pozemku, ktorý je vo vlastníctve štátu obce alebo VÚC.
c)  nájomca pozemku za podmienky, že nájomný vzťah trvá alebo má trvať najmenej 5 rokov a je zapísaný v katastri nehnuteľností.
d)  nájomca pozemku, ktorý spravuje Slovenský pozemkový fond.
e)  skutočný užívateľ pozemku, ak nie je možné určiť daňovníka podľa predchádzajúcich bodov.
 
Predmet dane – sú pozemky na území SR v tomto členení:
1.  orná pôda, vinice, chmeľnice a ovocné sady
2.  trvalé trávne porasty
3.  záhrady
4.  lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
5.  rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
6.  zastavané plochy a nádvoria
7.  stavebné pozemky
8.  ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
 
Základ dane – hodnota pozemku, ktorá sa určí vynásobením výmery pozemku v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2, ktorý je uvedený v prílohe č. 1
 
Sadzba dane
-  ročná sadzba dane je 0,25 % zo základu dane
-  správca dane môže túto sadzbu zvýšiť alebo znížiť vo VZN
 
Výpočet dane
DAŇ = sadzba dane určená obcou  x  základ dane v €
-  v prílohe č. 2 zákona sa zisťuje hodnota stavebných pozemkov, záhrad, zastavaných plôch a nádvorí a ostatných plôch s výnimkou stavebných pozemkov.
 
DAŇ ZO STAVIEB
 
Subjekt dane – daňovník (P. O. alebo F. O.) a môže to byť:
a)  vlastník stavby
b)  správca stavby, ak ide o stavbu, ktorá je vo vlastníctve štátu, VÚC alebo obce.
c)  nájomca stavby, ktorú spravuje Slovenský pozemkový fond.
d)  skutočný užívateľ stavby, ak nie je možné určiť daňovníka podľa bodov a) – c).
 
Predmet dane – stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných alebo podzemných podlaží a sú spojené so zemou pevným základom. Patria tu stavby:
a)  na bývanie a drobné stavby, ktoré dopĺňajú hlavnú stavbu.
b)  stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, sklady a administratívne budovy.
c)  rekreačné a záhradkárske chaty a domčeky na individuálnu rekreáciu.
d)  samostatne stojace garáže
e)  priemyselné stavby vrátane administratívnych budov
f)  stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť
g)  ostatné stavby.
 
Základ dane – výmera zastavanej plochy v m2.
 
Sadzba dane:
-  ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
-  pri viacpodlažných stavbách môže správca dane určiť príplatok najviac 0,33 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Výpočet dane:  DAŇ = sadzba dane určená obcou  x základ dane v m2
 
DAŇ Z BYTOV
 
Subjekt dane – daňovník (P. O. alebo F. O.) a môže to byť:
a)  vlastník bytu alebo nebytového priestoru
b)  správca bytu alebo nebytového priestoru, ktorý je vo vlastníctve štátu, obce alebo VÚC.
 
Predmet dane – byty alebo nebytové priestory, v ktorých aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické alebo právnické osoby.
 
Základ dane – výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
 
Sadzba dane – 0,033 € za každý aj začatý m2 základu dane.
 
Výpočet dane: DAŇ = sadzba dane určená obcou  x základ dane v m2
 
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRI DANIACH Z NEHNUTEĽNOSTÍ
 
· Vznik daňovej povinnosti – daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaň. obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti.
· Zánik daňovej povinnosti – daňovníkovi, ktorému zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie počas zdaň. obdobia, zaniká daňová povinnosť 31. decembra príslušného zdaňovacieho obdobia.
· Podávanie daňových priznaní – daňovník je povinný podať daňové priznanie do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru. V ďalších zdaň. obdobiach sa daňové priznanie podáva len vtedy, ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane.
· Vyrubenie dane – daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného obdobia.
· Platenie dane – vyrubená daň je splatná do 15-tich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
 
POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Predmet spoplatnenia sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 
Poplatník:
a)  F. O., ktorá má v obci trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo má oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce.
b)  P. O., ktorá užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie.
c)  podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
 
Základ na výpočet poplatku je:
a) ak obec má množstvový zber odpadu – je to množstvo odpadu vyjadrené v litroch, dm3 alebo kilogramoch.
b) ak obec nemá množstvový zber odpadu – je to osoba a kalendárny deň.
 

ĎALŠIE MIESTNE DANE
 

Daň za psa
Pes starší ako 6 mesiacov chovaný F. O. alebo P. O.
Daňovník – F. O. alebo P. O., ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa ak sa nedá preukázať kto psa vlastní.

Počet psov
Určí ju obec v € na jedného psa a kalendárny rok

Daň za užívanie verejného priestranstva
Osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným priestranstvom sú pozemky vo vlastníctve obce. Osobitné užívanie verej. priestranstva je umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zar., cirkusu, lunaparku, skládky, trvalého parkovania vozidla mimo stráženého parkoviska.


Daňovník – F. O. alebo P. O., ktorá verejné priestranstvo užíva.
Výmera užívaného verejného priestranstva v m2
Určí ju obec v € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň.

Daň za ubytovanie – nepriama daň
Odplatné, prechodné ubytovanie F. O. v ubytovacom zariadení. Platiteľom dane je prevádzkovateľ ubyt. zariadenia.

Daňovník – F. O., ktorá sa v zariadení odplatne, prechodne ubytuje.
Počet prenocovaní
Určí ju obec v € na osobu a prenocovanie.

Daň za predajné automaty
Prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

F. O. alebo P. O., ktorá predajné automaty prevádzkuje.
Počet predajných automatov
Určí ju obec v € za 1 predajný automat a 1 rok.

Daň za nevýherné hracie prístroje
Prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Sú to: elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

F. O. alebo P. O., ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje
Počet nevýherných hracích prístrojov
Určí ju obec v € za 1 nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

Daň za vjazd a zotrvanie mot. vozidla v historickej časti mesta
Je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.
Daňovník – F. O. alebo P. O., ktorá je držiteľom motorového vozidla
Počet dní vjazdu a zotrvania vozidla v hist. časti mesta
Určí ju obec v € za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v hist. časti mesta. Sadzba sa môže určiť aj paušálnou sumou bez ohľadu na počet dní.

Daň za jadrové zariadenie
Jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia.
Daňovník – držiteľ povolenia na uvádzanie jadr. zariadenia do prevádzky a povolenia na prevádzku jadr. zariadenia na výrobu el. energie
Výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením
v € na m2 podľa zákona
napr. 0,0039 m2

DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Všeobecná charakteristika
priama daň, nahradila cestnú daň, je príjmom do rozpočtu VÚC.
-  VÚC majú právo rozhodovať o tom:
1.  či v rámci svojho územného celku zavedú túto daň
2.  ktoré vozidla oslobodia od dane
3.  akú výšku sadzieb dane určia na zdaňovacie obdobie
-  je to fakultatívna daň a správcom tejto dane je daňový úrad miestne príslušný podľa sídla dopravného inšpektorátu, ktorý pridelil vozidlu evidenčné číslo.
-  Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok
-  VÚC zverejňuje svoje rozhodnutie formou Všeobecne záväzného nariadenia
 
Subjekt dane
Daňovník – F. O. alebo P. O. alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla a používa vozidlo na podnikanie.
 
Predmet dane
-  motorové vozidlo a pripojené vozidlo kategórie M, N a O, ktoré sa používa v SR na podnikanie. M – motorové vozidlo, ktoré má 4 kolesá a používa sa na prepravu osôb, N – motorové vozidlo, ktoré má 4 kolesá a používa sa na prepravu nákladov, O – prípojné vozidlo vrátane návesov.
 
Oslobodenie od dane
-  od dane sú oslobodené vozidlá, ktorých držiteľom je VÚC a vozidlá diplomatických misií a konzulárnych úradov. VÚC môže oslobodiť vo VZN napr. vozidlá záchrannej zdravotnej služby, požiarnej ochrany, horskej záchrannej služby, leteckej služby, banskej záchrannej služby, vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy... .
 
Základ dane
-  pri osobnom automobile je ZD zdvihový objem motora v cm3, pri úžitkovom vozidle a autobuse je ZD celková hmotnosť v tonách a počet náprav.
 
Sadzba dane
-  určuje ju VÚC vo VZN, sadzby nesmú byť nižšie ako minimál. sadzby dane uvedené v prílohe č. 4 zákona.
 
Vznik a zánik daňovej povinnosti
-  vzniká nasledujúcim dňom po dni použitia  vozidla na podnikanie.
-  zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.
 
Podávanie daňového priznania
-  Daňové priznanie sa podáva do 31. januára po uplynutí zdaň. obdobia.
 
O z n a m o v a c i a   p o v i n n o s ť
-  daňovník, kt. vznikne alebo zanikne daň. povinnosť je povinný oznámiť túto skutočnosť do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daň. povinnosti.
 
Preddavky na daň a platenie dane
-  daňovník, u ktorého predpokladaná daň presiahne 660 € a nepresiahne 8 292 € je povinný platiť štvrťročné preddavky vo výške 1/4 predpokladanej dane.
-  daňovník, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 292 € je povinný platiť mesačné preddavky vo výške 1/12 predpokladanej dane.
-  daňovník, ktorého predpokladaná daň nepresiahne 660 € preddavky na daň neplatí.
 
Výpočet dane
-  daňovník zaradí vozidlo podľa základu dane do príslušného daň. pásma.
-  daň = ročná SD
-  ak vznikne alebo zanikne daňová povinnosť počas zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný zaplatiť len pomernú čas dane v lehote na podanie daňového priznania.
 
ročná SD
pomerná časť dane = x počet kal. mesiacov, v ktorých sa vozidlo 12  používalo na podnikanie
-  ak je vypočítaná daň vyššia ako zaplatené preddavky, daňovník je povinný zaplatiť rozdiel v lehote na podanie daňového priznania.
-  vozidlo, ktoré sa používa v návesovej jazdnej súprave sa z hľadiska určenia sadzby dane zaradí do najbližšej daňovej skupiny, než do akej by patrilo podľa celkovej hmotnosti, osobitne ťahač, osobitne náves.
DAŇ A PREDDAVKY SA ZAOKRÚHĽUJÚ NA EUROCENTY NADOL.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012