Nástroje menovej politiky v podmienkach NBS

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča nany7 (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 28.12.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 457 slov
Počet zobrazení: 5 233
Tlačení: 403
Uložení: 416
Nástroje menovej politiky v podmienkach NBS

Z teoretického hľadiska možno nástroje menovej politiky členiť takto:

1)  Podľa časového hľadiska cieľa CB:
-  dlhodobé nástroje
-  krátkodobé nástroje

2)  Podľa spôsobu pôsobenia:
-  direktívne nástroje
-  trhovo kompatibilné nástroje

3)  Podľa rýchlosti pôsobenia
-  operatívne nástroje
-  nástroje s poskytnutím určitého času potrebného na adaptáciu bánk

4)  Podľa stupňa naliehavosti
-  bežné nástroje
-  mimoriadne nástroje
-  sezónne nástroje

5)  Podľa vecného zradenia
-  bankové
-  nebankové

Nástroje menovej regulácie
-  prostredníctvom nástrojov menovej regulácie CB zabezpečuje menovú politiku; využíva ich v závislosti od toho, aká je v danom momente menová politika
-  prostredníctvom menových nástrojov sa ovplyvňuje množstvo peňazí v obehu
-  zákon o NBS nedelí nástroje menovej politiky na priame a nepriame (len ich vymenúva)

Priame nástroje
-  nie sú kompatibilné s trhovou ekonomikou
-  prostr. nich CB direktívne dáva príkazy KB čo musia robiť
-  využívali sa na začiatku 90. rokov
Nepriame nástroje
-  využívajú sa v štandardných trhových ekonomikách
-  sú kompatibilné s trhovým prostredím
-  nie sú direktívne
-  nedá sa vždy presne určiť, ktoré nástroje sú priame a ktoré nepriame

CB stanovuje pre KB a pobočky zahraničných bánk:

1.  úrokové sadzby
•  využívali sa ako priamy nástroj už na začiatku 90. rokov
•  určovala minimálna sadzba za vklady prijímané do klientov
•  maximálna sadzba za poskytovaný úver klientom

2.  rámce splatnosti a iné podmienky obchodov
  » využívali sa na začiatku 90. rokov: CB stanovila objem úverov, ktoré mohli KB poskytnúť

3.  podľa osobitného predpisu:   
a) pravidlá likvidity  je to záväzná štruktúra A a P
b) pravidlá kapitálového vybavenia
   

Kapitálové vybavenie bánk (predtým Kapitálová vybavenosť)
- je stanovené na 8%; prepája Aktíva a Pasíva KB
  - KB musí robiť portfólio aktív – nemôže všetky svoje zdroje investovať len na jednu podnikateľskú  činnosť
  - rozdeľuje ich z hľadiska likvidity, rentability, ziskovosti, rizika a výnosnosti

Investície – operácie s CP:  » obchodovanie  

» kapitalizácia

Ukazovateľ kapitálovej primeranosti - Cookov pomer al. pravidlo: Capital assets ratio (CAR)

CAR = kapitál/RVA + úverové ekvivalenty podsúvahových položiek
» môže stanoviť aj ďalšie pravidlá obozretného podnikania
» môže stanoviť PMR, diskont. sadzby a operácie na voľnom trhu

-  PMR slúžia na zabezpečenie likvidity bankového sektora (nie na zabezpečenie likvidity jednej banky!)
-  PMR sú úročené 1,5%

Použitie zdrojov       Zdroje
Aktíva    Bilancia KB  Pasíva
- Rezervy  - Vlastný kapitál: 0,2 – 8%

- Investície – operácie s CP  - Cudzí kapitál: 92 – 99,8%

- Úvery a pôžičky    → záväzky voči klientom
- Majetok KB  → hmotný    → záväzky z emisie CP
 → nehmotný    → úvery od  KB a od CB

-  celková suma Aktív alebo Pasív je BILANČNÁ SUMA

Aktíva  Bilancia CB  Pasíva  Aktíva  Bilancia KB  Pasíva
- ŠCP    - Obeživo  - Rezervy      - VK
- Úvery    - Rezervy  - Investície    - CK
  - Úvery a pôžičky
Menová báza  - Majetok KB
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#nástroje menovej politiky #menova politika #neprime nástroje #aktíva a pasíva


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.029