Majetková angažovanosť banky

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča nany7 (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 28.12.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 340 slov
Počet zobrazení: 4 965
Tlačení: 476
Uložení: 444
Majetková angažovanosť banky

»  majetková angažovanosť je definovaná ako súhrn pohľadávok a iných majetkových práv banky
»  majetková angažovanosť môže byť chápaná i ako súhrn budúcich pohľadávok, kde nie je pochybností, že nastanú
»  majetková angažovanosť môže byť rozdiel aktív a pasív
-  banka voči materskej spoločnosti a dcérskej spoločnosti a skupine vzájomne prepojených osôb nesmie prekročiť 20 % vlastných zdrojov
-  voči jednému klientovi alebo skupine hospodársky prepojených klientov majetkovej angažovanosti nesmie byť väčšia ako 25%

-  súčet všetkých majetkových angažovaností môže byť najviac 800% vlastných zdrojov
-  veľká majetková angažovanosť je nad 10% vlastných zdrojov
-  ak banka nie je schopná prefinancovať ďalšie veľké majetkové angažovanosti, spojí sa s inými bankami a vytvorí konzorcium
-  majetková angažovanosť voči podnikateľským subjektom, ktoré nie sú bankami
»  banka nemôže mať kontrolu nad PO, ktorá nie je bankou alebo finančnou inštitúciou alebo poisťovňou, zaisťovňou, prevádzkovateľom platobného systému
»  do takejto PO môže investovať max. 15% vlastných zdrojov
»  celkovo do všetkých takýchto PO môže byť do 60% vlastných zdrojov
»  banka nemôže byť spoločníkom osôb za záväzky ktorými by ručila celým svojím majetkom – banka nesmi poskytovať úver (•36) na ▪ nadobudnutie akcií, ktoré ona sama vydala
▪  nadobudnutie akcií osobou, ktorá má kvalifikovaný podiel na banke
▪  nadobudnutie akcií takým osobám, ktoré sú PO pod kontrolou banky
▪ splatenie úveru, ktorý slúžil na predchádzajúce vymenovanie činností

-  zákon vymedzuje osoby, ktoré majú osobitný vzťah k banke
-  s týmito osobami banka nemôže uzatvárať niektoré obchody a celkový rozsah obchodov s týmito osobami nesmi prekročiť 20 % vlastných zdrojov
-  členovia štatutárnych orgánov, dozornej rady, zamestnanci NBS
-  zákon prikazuje, aby banka vo svojich prevádzkových priestoroch informovala v materskom jazyku o svojich cenách a službách
-  banky musia zverejňovať minimálny rozsah účtovnej, závierky a musí byť v prevádzkových priestoroch
-  zákon o bankách stanovuje povinnosť odovzdávať informácie NBS, ktorá vedie register bankových úverov a záruk
-  mal by slúžiť, aby klient nezamlčal úver, banka si ho preverí, či napr. majetok čo klient poskytuje ako záruku už neslúži ako záruka inde
-  jednotlivé banky si vedú register bankových úverov a záruk i v rámci samotnej banky
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015