Zatrieďovanie majetku, záväzkov a pohľadávok bánk

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: nany7 (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 29.12.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 331 slov
Počet zobrazení: 3 140
Tlačení: 371
Uložení: 399
Zatrieďovanie majetku, záväzkov a pohľadávok bánk podľa rizík v nich obsiahnutých

Pohľadávkou banky je každý nárok banky na plnenie od inej osoby, ktorý vznikol v dôsledku podnikateľských aktivít banky.

Podsúvahový záväzok je záväzok banky, ktorého splnenie predstavuje vznik pohľadávky voči osobe, voči ktorej banka splnila svoj záväzok.

Zisťovanie rizík obsiahnutých v pohľadávkach alebo v podsúvahových záväzkoch sa uskutočňuje inventarizáciou.

Riziko nezaplatenia pohľadávky sa zisťuje analýzou klienta podľa dvoch kritérií:
-  Finančnou analýzou a posúdením hospodárskej situácie klienta
-  Dĺžkou oneskorení pri splácaní záväzkov

Pohľadávky voči klientom – nebankám sa delia do  5 stupňov rizikovosti :
1. štandardná pohľadávka – nie je dôvod pochybovať o tom, že pohľadávka sa splatí včas a v plnej výške.
- klient musí byt splatený, omeškanie nesmie prekročiť viac ako 15 dní

2. štandardná pohľadávka s výhradou – predpokladá sa, že pohľadávka bude splatená v plnej výške jej nominálnej hodnoty, ale mierne sa horší jej kvalita
Takáto pohľadávka musí mať aspoň jeden z nasledujúcich znakov:

- omeškanie viac a 15 dní max 60 dní
- klient má hospodárske ťažkosti, ale neohrozujú splácanie pohľadávky
- klient nepredložil účtovné výkazy
- klient použil úver na iný účel ako sa dohodlo

3. neštandardná pohľadávka – je tu pravdepodobné, že sa nesplatia v plnej výške ich nominálnej hodnoty, ale splatí sa väčšia časť ich nominálnej hodnoty
Majú aspoň jednu z týchto charakteristík:
- omeškanie viac ako 60 dní a max 90 dní
- očakáva sa platobná neschopnosť dlžníka počas trvania úverového vzťahu s bankou

4. pochybné a sporné pohľadávky – splatenie týchto pohľadávok dlžníkom je vysoko nepravdepodobné alebo sporné, čiastočné splatenie je vysoko pravdepodobné

Charakteristika takýchto pohľadávok:
- omeškanie 90-360 dní
- dlžník je insolventný
- klient nepredložil banke požadované účtovné výkazy

5. stratová pohľadávka – Také pohľadávky, ktoré sa na základe dostupných informácií javia ako nenávratné, prípadne návratné len čiastočne vo veľmi malej hodnote
Charakteristické je:
-  omeškanie viac ako 360 dní
-  klient je v konkurznom konaní alebo likvidácii

Podsúvahové záväzky sa zaraďujú do kategórií:
a.  Štandardné podsúvahové záväzky
b.  Neštandardné podsúvahové záväzky
c.  Pochybné a sporné podsúvahové záväzky
d.  Stratové podsúvahové záväzky
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012