Kvantitaívne obmedzenia pre zložky kapitálu

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča nany7 (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 29.12.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 289 slov
Počet zobrazení: 3 257
Tlačení: 387
Uložení: 381
Kvantitaívne obmedzenia pre zložky kapitálu

Bazilejský výbor pre bankový dohľad, kapitál členíme na 3 časti:1. vlastný kapitál (TIER 1): skladá sa z 2 častí:
a) splatený akciový kapitál: súčin NH akcie a počtu splatených akcií

b) odkryté rezervy: ážiové fondy, nerozdelený zisk, zákonné rezervy a rezervné fondy
  - ážiové fondy: akcie sa predávajú za cenu vyššiu ako je NH
  - zákonné rezervy = náklad, kt. je uznaný z daňového hľadiska
  - rezervné fondy = fondy zo zisku po zdanení, použitie: zvýšenie ZI, krytie strát

2. dodatkový kapitál (TIER 2): jeho súčasťami sú:
a) termínovaný podriadený dlh: vklad do kapitálu banky so splatn. nad 5 r, s výpoved. lehotou
b) hybridné kapitálové inštrumenty: charakteristika: nezaistenosť, podriadenosť, úplné   zaplatenie, podiel na krytí straty
c) rezervné fondy a rezervy na krytie strát z úverov: tvoria sa zo zisku, použ. sa na krytie bež.
  strát
d) rezervy z prehodnotenia aktív: len pri fixných A, ak ich nadobúdacia cena bola nižšia než   aktuálna trhová cena  

3. krátkodobý podriadený dlh (TIER 3):
splatnosť má min. 2 roky, význam spočíva v možnosti zavedenia kapitálového krytia nielen na úverové ale aj na trhové riziká  

Kvantitatívne obmedzenia pre podriadené dlhy:

- podriadené dlhy tvoria dodatkové vl. zdroje banky najviac do polovice
hodnoty  jej základných vl. zdrojov
- dodatkové vl. zdroje banky súčasťou vl. zdrojov banky najviac do hodnoty jej základných vl. zdrojov.

V rámci Bazileja 1 sa základnými komponentmi kapitálu stali kapitál prvého poriadia tzv. kapitál TIER1 – vlastný kapitál, kapitál druhého poriadia TIER2 – doplnkový kapitál, kapitál tretieho poriadia TIER3 – krátkodobý podriadený dlh (poskytuje sa na dobu dlhšiu ako sú 3 r., musí byť poskytnutý v celej dohodnutej výške, začína sa splácať najmenej 3 r. od jeho poskytnutia, nemôže byť predčasne splatený)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#tier #deľba práce


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013