Členenie kapitálu banky v podmienkach SR

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča nany7 (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 29.12.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 245 slov
Počet zobrazení: 2 876
Tlačení: 314
Uložení: 334
Členenie kapitálu banky v podmienkach sr

Členenie kapitálu banky:
a) vlastné zdroje
1. základné:
- splatené ZI
- emisné ážio
- rezervný fond a ostatné fondy vytvárané z rozdelenia zisku po zdanení okrem
tých fondov, ktoré majú povahu záväzku
- ostatné kapitálové fondy okrem rozdielu z prepočtu podielových CP
a vkladov v cudzej mene
- nerozdelený zisk min. rokov

2. doplnkové:

a) podriadené dlhy, ktoré s ohľadom na uvedené limity nie sú súčasťou
  dodatkových vl. zdrojov banky,

b) podriadené dlhy iné ako podľa písm. a).

b) dodatkové zdroje
- 1. zmluva o podriadenom dlhu riadia právom SR
- 2. zmluva o podriadenom dlhu je uzavretá na dobu určitú

- 3. podriadený dlh nemá podobu cenného papiera
- 4. veriteľ na základe zmluvy o podriadenom dlhu poskytol banke peň.
prostriedky
- 4a.) najmenej na 5 rokov
- 4b.) v celej dohodnutej hodnote
- 4c.) s dohodnutým začiatkom splácania po uplynutí najmenej 5. r od ich
poskytnutia banke
- 4d.) bez možnosti žiadať ich predčasné

Položky znižujúce hodnotu základných vlastných zdrojov:

a) neuhradená strata z min. rokov
b) hosp. výsledok v schvaľovaní ak je ním strata
c) strata bežného účtovného obdobia, ak je významná

d) vlastné akcie banky v ich účtovnej hodnote, ktoré banka nadobudla
e) časť predpokladanej straty z majetku banky, o ktorú nebolo upravené jeho
  ocenenie, a časť predpokladanej straty z podsúvahových položiek banky, na
  ktorú neboli vytvorené rezervy
f) prostriedky vynaložené na zriadenie účtovnej jednotky
g) dobré meno ak je jeho zostatok aktívny
h) čistá účtovná hodnota programového vybavenia bánk
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#cena kapitalu


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012