Účtovníctvo - zásady a význam účtovníctva

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: nany7 (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 03.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 536 slov
Počet zobrazení: 42 191
Tlačení: 986
Uložení: 959
Účtovníctvo

1. Definícia, úlohy a význam účtovníctva
2. Zásady vedenia účtovníctva
3. Právna úprava účtovníctva


1. Definícia, úlohy a význam účtovníctva
V každom podniku, účtovnej jednotke vzniká počas roka množstvo hospodárskych operácií, ktoré treba priebežne zaznamenať, napr. nákup materiálu, predaj výrobkov na faktúru, výplata miezd zamestnancom, výber peňazí z bankového účtu a pod. Všetky tieto hospodárske operácie sa evidujú ( zaznamenávajú ) v účtovníctve a nazývajú sa účtovné prípady.

Účtovníctvo je uceleným ekonomickým informačným systémom, ktorý plní nasledovné úlohy:
-  včas a presne  eviduje stav a pohyb všetkého majetku, vlastného imania a záväzkov účtovnej jednotky tak, aby bola zabezpečená dôsledná ochrana proti rozkrádaniu,
-  eviduje majetok podľa jednotlivých foriem a druhov ( aktív ), ale aj podľa jeho pôvodu, t.j. zdrojov krytia ( pasív ),
-  zaznamenáva všetky náklady a výnosy, príjmy a výdavky, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou,
-  zisťuje veľkosť výsledku hospodárenia-zisku alebo straty a eviduje jeho rozdelenie,
-  zabezpečuje presnú evidenciu o týchto skutočnostiach nielen za účtovnú jednotku ako celok, ale aj za jednotlivé vnútropodnikové útvary ( vnútroorganizačné účtovníctvo ),
-  poskytuje informácie pre plánovanie, rozpočtovanie, kalkulácie, pre riadenie a kontrolu zo strany manažmentu podniku,
-  poskytuje informácie aj pre štátne orgány ( daňové úrady, colný úrad), ale aj pre vlastníkov, veriteľov, banky...

Význam účtovníctva
Význam účtovníctva spočíva v tom, že poskytuje  verný a pravdivý obraz o majetku a jeho zdrojoch.

2. Zásady vedenia  účtovníctva
Účtovníctvo sa musí viesť:
a)  správne – všetky účtovné prípady sa zaúčtujú správne v súlade so zákonom o účtovníctve a ostatnými právnymi predpismi,
b)  úplne – všetky účtovné prípady daného účtovného obdobia musia byť zaúčtované, žiadny účtovný prípad sa nesmie vynechať a  žiadny navyše doplniť,
c)  preukázateľne – ku každému účtovnému dokladu musí byť doložený účtovný doklad a účtovný prípad sa môže zaúčtovať len na základe tohto dokladu, preukázateľnosť sa zabezpečuje aj inventarizáciou majetku,
d)  zrozumiteľne – v slovenskom jazyku tak, aby sa dal obsah účtovných prípadov jednoznačne určiť,
e)  spôsobom zaručujúcim trvalosť všetkých účtovných záznamov.

3. Právna úprava účtovníctva
Je daná súhrnom zákonov a iných právnych noriem, ktoré upravujú jeho správne vedenie. Ide o nasledovné zákony a opatrenia:
-  Zákon o účtovníctve  platný od r. 2003,
-  Obchodný zákonník ( hlava IV. Účtovníctvo podnikateľov ),
-  Živnostenský zákon,
-  Občiansky zákonník,
-  Daňové zákony, najmä zákon o dani z príjmov
-  Postupy účtovania a rámcové účtové osnovy pre jednotlivé typy podnikov a organizácií
-  Opatrenia Ministerstva financií týkajúce sa účtovných závierok, iné opatrenia a metodické pokyny
-  Medzinárodné účtovné smernice a štandardy IAS a IFRS

Účet a jeho formy
Účet má podobne ako súvaha formu v tvare písmena T. Každý účet  má dve strany:
 Ľavú stranu, ktorá sa označuje ako MÁ DAŤ, v skratke MD,
 Pravú stranu, ktorá sa označuje ako DAL, v skratke D.
Každý účet má svoj názov a svoje číselné označenie.
Rozlišujeme:
1.  súvahové účty ( účty aktív a pasív ),
2.  výsledkové účty ( účty nákladov a výnosov ),
3.  uzávierkové účty ( začiatočný účet súvahový, konečný účet súvahový a účet ziskov a strát ).

Otvorenie súvahových účtov.
Na začiatku roka predstavuje každá súvahová položka východiskovej -otváracej súvahy jeden súvahový účet. Stavy majetku a zdrojov krytia sa na začiatku účtovného obdobia označujú ako začiatočné stavy. Začiatočné stavy sa na účty zapisujú na tú stranu,  kde sa v súvahe nachádzajú, t.j.:
Účty aktív budú mať ZS na ľavej strane MD, pretože na ľavej strane sa  aktíva nachádzajú v súvahe, Účty pasív budú mať ZS na pravej strane D, pretože na pravej strane sa pasíva nachádzajú v súvahe. Na otváranie súvahových účtov sa používa Začiatočný účet súvahový ( ZÚS), na uzatváranie účtov sa používa Konečný účet súvahový (KÚS ).

Účtovanie na súvahových účtoch
Pre účtovanie na súvahových účtoch platia tieto pravidlá:
1.  Začiatočné stavy majú súvahové účty na tej strane, na ktorej sa súvahová položka nachádza v súvahe ( napr. materiál sa v súvahe nachádza medzi aktívami, teda na ľavej strane , a preto ma začiatočný stav na ľavej strane , teda na strane MD ),
Účty aktív majú ZS na strane MD
Účty pasív majú ZS na strane D.
2.  Prírastky na súvahových účtoch sú vždy na tej strane, kde sa nachádza začiatočný stav, t.j.
Účty aktív majú prírastky na strane MD
Účty pasív majú prírastky na strane D.
3.  Úbytky na súvahových účtoch sú vždy na opačnej strane, ako je začiatočný stav, t. j.
Účty aktív majú úbytky na strane D
Účty pasív majú úbytky na strane MD

V podvojnom účtovníctve platí zásada podvojnosti účtovania, to znamená, že každý účtovný prípad sa účtuje na dvoch účtoch, a to vždy na jednom účte na strane MD a a na druhom  účte na strane D.
Prírastky, alebo úbytky na účtoch sa označujú ako obraty na účtoch. Podľa toho, na ktorej strane sa obrat nachádza, sa nazýva obrat strany MD a obrat strany D. ( ObMD a ObD ).

Výpočet KZ účtu aktív a jeho prevod k 31.12. na KÚS.

ZS ( MD )
+ Obrat MD
- Obrat D
=KZ (prevedie sa zo strany D účtu aktív na stranu MD KÚS)

Výpočet KZ účtu pasív a jeho prevod k 31.12. na KÚS.

ZS ( D )
+ Obrat D
- Obrat MD
=KZ (prevedie sa zo strany MD účtu pasív na stranu D KÚS)
Účtovanie na výsledkových účtoch

Účtovanie nákladov
Náklad je zníženie ekonomických úžitkov v danom účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť. Vznik nákladov zachytávame v účtovníctve na osobitných účtoch, ktoré sa nazývajú účty nákladov.
Pre účtovanie na  účtoch  nákladov platia tieto pravidlá:
1.  Náklady sa účtujú na účtoch nákladov v zásade na strane MD .
2.  Účty nákladov nemajú začiatočný stav a účtujú sa narastajúcim spôsobom od začiatku do konca účtovného obdobia.
3.  Konečné stavy  ( KS ) sa k 31.12. prevádzajú zo strany D účtov nákladov na stranu MD Účtu ziskov a strát.
4.  Vznik nákladov spôsobuje zníženie aktív + N – A
5.  Vznik nákladov spôsobuje zvýšenie pasív + N + P

Účtovanie výnosov
Výnos znamená zvýšenie ekonomických úžitkov v danom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť. Vznik výnosov zachytávame v účtovníctve na osobitných účtoch , ktoré sa nazývajú účty výnosov.
Pre účtovanie na  účtoch  výnosov platia tieto pravidlá:
1.  Výnosy sa účtujú na účtoch výnosov v zásade na strane D .
2.  Účty výnosov  nemajú začiatočný stav a účtujú sa narastajúcim spôsobom od začiatku do konca účtovného obdobia.
3.  Konečné stavy  ( KS ) sa k 31.12. prevádzajú zo strany MD účtov výnosov na stranu D Účtu ziskov a strát.
4.  Vznik výnosov spôsobuje zvýšenie aktív + V + A
5.  Vznik výnosov spôsobuje zníženie pasív + V – P

Účtová osnova pre podnikateľov
Účtová osnova je súhrn syntetických účtov usporiadaných do účtových tried. Na týchto účtoch sa sleduje stav a pohyb majetku ( aktív ) a zdrojov krytia ( pasív ), ako aj náklady a výnosy a z nich vyplývajúci hospodársky výsledok. Účtová osnova pre podnikateľov má 10 účtových tried ( 0 až 9), každá trieda sa ďalej člení na 10 účtových skupín a v rámci každej účtovej skupiny môže byť 10 syntetických účtov.

Účt.tr.  Názov účtovej triedy      druh účtov
0   Dlhodobý majetok        súvahové - účty aktív
1   Zásoby            súvahové - účty aktív
2   Finančné účty        súvahové - účty aktív a pasív
3   Zúčtovacie vzťahy      súvahové - účty aktív a pasív
4   Kapitálové účty a dlhod.záväzky  súvahové - účty pasív
5   Náklady          výsledkové - účty nákladov
6   Výnosy          výsledkové – účty výnosov
7   Uzávierkové účty a posúvah. účty  
8   Vnútroorganizačné
9   účtovníctvo       účty vyhr. pre vnútroorg.účto.

Náležitosti účtovných dokladov
Účtovné doklady musia obsahovať údaje stanovené zákonom o účtovníctve. Tieto údaje sa označujú ako náležitosti. Účtovné doklady musia obsahovať nasledovné náležitosti:
1.  slovné a číselné označenie účtovného dokladu
2.  obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov
3.  peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva
4.  dátum vyhotovenia účtovného dokladu
5.  dátum uskutočnenia účtovného dokladu
6.  podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie
7.  označenie účtov,  na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje.

Účtová osnova pre podnikateľov
Účtová osnova je súhrn syntetických účtov usporiadaných do účtových tried. Na týchto účtoch sa sleduje stav a pohyb majetku ( aktív ) a zdrojov krytia ( pasív ), ako aj náklady a výnosy a z nich vyplývajúci hospodársky výsledok. Účtová osnova pre podnikateľov má 10 účtových tried ( 0 až 9), každá trieda sa ďalej člení na 10 účtových skupín a v rámci každej účtovej skupiny môže byť 10 syntetických účtov.

Účt.trieda  Názov účtovej triedy      druh účtov
0    Dlhodobý majetok        súvahové - účty aktív
1    Zásoby            súvahové - účty aktív
2    Finančné účty        súvahové - účty aktív a pasív
3    Zúčtovacie vzťahy      súvahové - účty aktív a pasív
4    Kapitálové účty a dlhodobé záväzky  súvahové - účty pasív
5    Náklady          výsledkové - účty nákladov
6    Výnosy          výsledkové – účty výnosov
7    Uzávierkové účty a posúvahové účty  
8    Vnútroorganizačné
9    účtovníctvo       účty vyhr. pre vnútroorg.účto.

Každý účet v osnove pre podnikateľov má trojmiestny číselný znak:
Prvá číslica označuje účtovú triedu
Druhá čislica označuje účtovú skupinu v rámci účtovej triedy
Tretia číslica označuje priamo účet v rámci príslušnej účtovej triedy a skupiny
Napr.:
Účet 311 – Odberatelia
Prvá číslica 3 označuje účtovú triedu 3 – Zúčtovacie vzťahy
Druhá číslica 31 označuje účtovú skupinu 31 – Pohľadávky
Tretia číslica 311 označuje účet 311 – Odberatelia

Súvaha
Súvaha – bilancia, je prehľadné usporiadanie majetku, t.j. aktív, a zdrojov krytia, t.j. pasív, v peňažnom vyjadrení k určitému dátumu. Aktíva sa uvádzajú na ľavej strane súvahy a pasíva na pravej strane súvahy. Deň, ku ktorému sa súvaha zostavuje sa nazýva súvahový deň.
Súvaha obsahuje nasledovné položky:

Aktíva     Súvaha ku dňu....          Pasíva
1.  Neobežný majetok          1. Vlastné imanie
-  Dlhodobý nehmotný majetok       - Základné imanie
-  Dlhodobý hmotný majetok         - Kapitálové fondy
-  Dlhodobý finančný majetok  
-  Dlhodobé pohľadávky           - Fondy zo zisku
2. Obežný majetok             -Výsledok hosp. min.r.
- Zásoby               -Výsledok hosp.b.účt.o.
- Pohľadávky ( krátkodobé a dlh.)    2.Záväzky ( cudzie zdroje )
- Krátkodobý finančný majetok     - Rezervy
            - Záväzky
            - Úvery
Suma aktív =  Sume pasív

Základné zásady účtovania na súvahových účtoch:
a)  Začiatočné stavy majú súvahové účty na tej strane, na ktorej sa táto súvahová položka nachádza v súvahe,
Účty aktív – na strane MD
Účty pasív – na strane D
b)  Prírastky sú na súvahových účtoch vždy na tej strane, kde sa nachádza začiatočný stav, t.j.
účty aktív majú prírastky na strane MD
účty pasív majú prírastky na strane D
c)  Úbytky na súvahových účtoch sú  vždy na opačnej strane, ako je začiatočný stav:
Účty aktív majú úbytky na strane D
Účty pasív majú úbytky na strane MD.

Základné zásady účtovania na výsledkových účtoch ( na  účtoch nákladov a výnosov ):
1.  Náklady sa účtujú na účtoch nákladov vždy na strane MD.
2.  Účty nákladov nemajú začiatočný stav a účtujú sa narastajúcim spôsobom od začiatku do konca účtovného obdobia.
3.  Konečné stavy sa k 31.12. bežného roka prevádzajú zo strany D účtov nákladov na stranu MD Účtu ziskov a strát.
4.  Vznik nákladov spôsobuje zníženie aktív: +N - A
 Vznik nákladov spôsobuje zvýšenie pasív: + N + P
5.  Výnosy sa účtujú na účtoch výnosov vždy na strane D
6.  Účty výnosov nemajú začiatočný stav a účtujú sa narastajúcim spôsobom od začiatku do konca účtovného obdobia.
7.  Konečné stavy sa k 31.12. bežného roka prevádzajú zo strany MD účtov výnosov na stranu D Účtu ziskov a strát.
8.  Vznik výnosov spôsobuje zvýšenie aktív: + V + A
9.  Vznik výnosov môže znamenať aj zníženie pasív: + V - P
 
Výpočet a účtovanie mzdy
Mzdové náklady predstavujú dôležitú časť celkových nákladov každého podniku. Účtujeme ich na syntetickom účte 521 – Mzdové náklady ( na strane MD ) so súvzťažným zápisom na strane D účtu 331 – Zamestnanci. Mzdy sa účtujú na základe dokladu ZVL – zúčtovacia a výplatná listina.
V súvislosti so mzdou vznikajú nasledovné účtovné prípady:
Účt. Doklad    Text prípadu              MD  D
ZVL      Priznané hrubé mzdy zamesnancom    521/ 331
VBÚ      Výplata miezd zamestnancom z BÚ    331/ 221

Výpočet čistej mesačnej mzdy:
+  HRUBÁ MZDA
-  Poistné na socialne a zdravotné poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnanec (13,4% z hrubej mzdy )
-  Nezdaniteľná časť základu dane
= ZÁKLAD DANE
-  Daň z príjmov ( 19% sadzba )
= ČISTÁ MZDA
-  Iné zrázky zo mzdy ( napr. pôžičky zamestnanca, sporenie...)
+ Náhrada príjmu pri dočasnej práceneschoponosti ( zamestnávateľ poskytuje najdlhšie do desiateho dňa dočasnej práceneschopnosti, potom vypláca Sociálna poisťovňa )
= CELKOVÁ ČISTÁ MZDA

Prehľad účtov, ktoré používa cestovná kancelária:
Účtovná trieda 0 – Dlhodobý majetok
013 – Softvér
021 – Stavby
022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ( napr. počítače, autá...)
041 a 042 – Obstaranie DNM a Obstaranie DHM
Účtovná trieda 1 – Zásoby
111 – Obstaranie materiálu
112 – Materiál na sklade ( napr. kancelárske potreby, katalógy...)
211 -  Pokladnica
213 – Ceniny
221 – Bankové účty
231 -  Krátkodobé bankové úvery ( so splatnosťou kratšou ako 1 rok )
261 – Peniaze na ceste
311 – Odberatelia
321 – Dodávatelia
331 – Zamestnanci
336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia ( odvody za zamestnancov  do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní )
341 – Daň z príjmov
342 – Ostatné priame dane ( dane z príjmov zamestnancov zo závislej činnosti )
343 – DPH
345 – Ostatné dane a poplatky ( daň z nehnuteľností, poplatky za komunálne odpady, daň za ubytovanie, daň z motorových vozidiel )
411 – Základné imanie
421 – Zákonný rezervný fond
461 – Bankové úvery ( so splatnosťou dlhšou ako 1 rok )
501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie
511 – Opravy a udržiavanie
512 – Cestovné
513 – Náklady na repre
518 – Ostatné služby
521 – Mzdové náklady
524 – Zákonné sociálne poistenie ( odvody zamestnávateľa za zamestnancov 35,2% z objemu hrubých miezd )
531 – Daň z motorových vozidiel
532 – Daň z nehnuteľností
551 – Odpisy DNM a DHM
562 – úroky
563 – Kurzové straty
602 – Tržby z predaja služieb
662 – Úroky
663 – Kurzové zisky

Príklad z účtovnícta s DPH
Doklad  Text účt.prípadu        €    predkontácia
PFA    Nákup kancelárskeho papiera        MD    D
a)  cena za papier bez DPH    100    111
b)  DPH         19    343
c)  Celková suma faktúry    119        321
VFA    Predaj rekondičného pobytu pre zamestnancov
na rizikových pracoviskách
a) cena za pobyt bez DPH    1 000        602
b) DPH           119        343
c) celková suma faktúry   1 119    311
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020