Majetok podniku a zdroje jeho krytia

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča nany7 (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 15.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 847 slov
Počet zobrazení: 10 290
Tlačení: 550
Uložení: 558
Majetok podniku a zdroje jeho krytia
 
2.1 Formy a zloženie majetku
Všetok ten majetok, ktorý podnikateľ vložil do podnikania a naďalej ho s cieľom podnikať zveľaďuje, sa v súlade s Obchodným zákonníkom nazýva obchodný majetok. Zákon o účtovníctve ho označuje jednoducho len pojmom majetok. Majetkom sa rozumie tá časť aktív účtovnej jednotky, ktorá sa vykazuje v súvahe (v podvojnom účtovníctve) alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch (v jednoduchom účtovníctve). Existencia majetku súvisí s činnosťou účtovnej jednotky a dá sa oceniť podľa zákona o účtovníctve.
Majetok z časového hľadiska rozdeľujeme na dlhodobý krátkodobý.
 
Dlhodobý majetok Do dlhodobého majetku patrí: dlhodobý nehmotný majetok (DNM), dlhodobý hmotný majetok (DHM), dlhodobý finančný majetok (DFM) a dlhodobé pohľadávky (DPO).
Dlhodobý nehmotný majetok má nehmotný charakter, jeho obstarávacia cena v jednotlivom prípade je vyššia ako 50 000,- Sk a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. K takémuto majetku sa zaraďujú napr. zriaďovacie náklady, softvér, oceniteľné práva a iné druhy nehmotného majetku, vrátane nehmotného majetku, ktorého obstarávacia cena je 50 000,- Sk a menej, ale doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok a účtovná jednotka ho zaradila do DNM.
Dlhodobý hmotný majetok má hmotný charakter a môže ísť buď o hnuteľný majetok (napr. dopravné prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia, inventár a pod.), alebo o nehnuteľný majetok (napr. budovy, haly a stavby, pozemky).
Do dlhodobého hmotného majetku patria všetky pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu, ak nie sú dlhodobým finančným majetkom.
Ostatný hmotný hnuteľný majetok v jednotlivom prípade, resp. ako súbor hnuteľných vecí, sem patrí vtedy, ak:
· jeho obstarávacia cena je vyššia ako 30 000,- Sk (< 30 000,- Sk),
· doba jeho použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok (> 1 rok),
· má samostatné technicko-ekonomické určenie.
Dlhodobý finančný majetok sú cenné papiere a podiely (akcie, dlhopisy), ktoré má účtovná jednotka v držbe dlhšie ako 1 rok, ako aj účtovnou jednotkou poskytnuté pôžičky s dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok v konsolidovanom celku. Patria sem umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky, ktoré účtovná jednotka nakúpila s cieľom dlhodobo uložiť voľné peňažné prostriedky do nich (nie však s cieľom obchodovať s nimi) a súbory hnuteľných a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok.
Dlhodobé pohľadávky sú pohľadávky s dohodnutou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok.
 
Krátkodobý majetok Do krátkodobého majetku sa zaraďujú zásoby, krátkodobé pohľadávky a krátkodobý finančný majetok.
Do zásob patria také druhy krátkodobého majetku, ako sú napr. skladovaný materiál (suroviny, pomocný materiál, obaly, náhradné dielce a pod.), nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky, tovar a zvieratá, ktoré neboli zaradené do dlhodobého hmotného majetku.
Krátkodobé pohľadávky sú pohľadávky s dohodnutou dobou splatnosti do 1 roka vrátane. Vyplývajú z obchodných vzťahov, napr. pohľadávky voči odberateľom za predané a doteraz nezaplatené výrobky, tovary alebo služby, ale môže ísť aj o dočasné pohľadávky voči zamestnancom, napr. za spôsobené manko alebo škodu, pohľadávky voči spoločníkom a združeniu, pohľadávky z emitovaných dlhopisov a iné.
Krátkodobým finančným majetkom sa chápu také druhy krátkodobého majetku, ako sú napr. peniaze v hotovosti, rôzne ceniny (šeky, stravné lístky, odberné poukážky na benzín, telefónne karty, kolky, poštové známky a pod.), peniaze uložené na účtoch v bankách, ale aj majetkové a dlhové cenné papiere s dobou splatnosti kratšou ako 1 rok a pod.
 
2. 2 Zdroje krytia majetku
Majetok podniku môže mať svoj pôvod buď vo vlastných, alebo v cudzích zdrojoch krytia.
 
Vlastné zdroje krytia majetku Vlastné zdroje krytia majetku označujeme v účtovníctve podnikateľov ako vlastné imanie.
Vlastné imanie predstavuje vlastný, dlhodobý zdroj krytia majetku, ktorého najdôležitejšou časťou je základné imanie. Okrem neho do vlastného imania patria tieto ďalšie vlastné zdroje: kapitálové fondy, fondy tvorené zo zisku, výsledok hospodárenia minulých rokov, výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.
Základné imanie (ZI) predstavuje trvalý vlastný zdroj krytia majetku, ktorý do podnikania vložil vlastník (vlastníci) pri vzniku firmy alebo neskôr pri jeho zvyšovaní.
Kapitálové fondy (KF) sú vlastným zdrojom krytia majetku, obvykle sa však tvoria z externých zdrojov, napr. darovaním, čím sa stávajú vlastným zdrojom.
Fondy tvorené zo zisku (FzoZ) sa vytvárajú z dosiahnutého zisku podniku pri jeho rozdeľovaní. Dôležitým dlhodobým zdrojom krytia je napr. zákonný rezervný fond. K fondom zo zisku patrí tiež nedeliteľný fond v družstvách, štatutárne fondy (podľa rozhodnutia štatutárnych orgánov – napr. investičný fond) a ostatné fondy podľa rozhodnutia účtovnej jednotky.
Výsledok hospodárenia minulých rokov (VH m. r.) môže byť vo forme nerozdeleného zisku minulých rokov (zvyšuje vlastné zdroje krytia), alebo neuhradenej straty minulých rokov, ktorá znižuje výšku vlastného imania, resp. výšku majetku účtovnej jednotky.
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia (VH b. ú. o.) – zisk alebo strata – je vlastným zdrojom krytia majetku a v prípade zisku sa rozdeľuje podľa rozhodnutia účtovnej jednotky.
 
Cudzie zdroje krytia majetku Cudzie zdroje krytia majetku predstavujú: rezervy, záväzky a úvery.
Rezervy sú cudzím zdrojom krytia majetku, pretože predstavujú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Členia sa na zákonné a ostatné. Z časového hľadiska môže ísť o krátkodobé rezervy a dlhodobé rezervy.
Záväzky vznikajú predovšetkým z obchodných vzťahov voči dodávateľom. Okrem toho môžu byť záväzky voči daňovému úradu z doteraz neuhradených daní, voči orgánom sociálneho zabezpečenia, voči zamestnancom, ale aj záväzky voči spoločníkom a združeniu a iné záväzky. Z časového hľadiska sa členia záväzky na:
a)  krátkodobé (do 1 roka vrátane),
b)  dlhodobé (nad 1 rok).
Úvery predstavujú cudzí zdroj krytia majetku, lebo ide o finančné pôžičky, ktoré nám poskytuje obchodná banka za určitých zmluvne stanovených podmienok. Z hľadiska ich splatnosti rozlišujeme:
a)  krátkodobé úvery – splatné do 1 roka vrátane,
b)  dlhodobé úvery – so splatnosťou dlhšou ako 1 rok.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.4)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.032