Súvaha - obsah a forma

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: nany7 (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 15.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 746 slov
Počet zobrazení: 23 027
Tlačení: 936
Uložení: 947
Súvaha
 
4. 1 Obsah a forma súvahy
Pojem súvaha pochádza z latinských slov bilanx libra, t. j. dvojmisková (dvojramenná) váha. Z tejto pôvodnej dvojmiskovej váhy sa do účtovníctva prevzala forma pre súvahu, a to dve ramená tejto váhy v tvare písmena T.
Súvaha, resp. bilancia, je prehľadné usporiadanie majetku, t. j. aktív, a zdrojov jeho krytia, t. j. pasív, v peňažnom vyjadrení k určitému dátumu. Aktíva sa uvádzajú na ľavej strane súvahy a pasíva na pravej strane súvahy. Deň, ku ktorému sa súvaha zostavuje, sa nazýva súvahový deň.
 
Základnú formu súvahy môžeme znázorniť takto:
STRANA AKTÍV  SÚVAHA ku dňu .........  STRANA PASÍV
MAJETOK
ZDROJE KRYTIA
· v akej forme, v čom?
· druhy majetku
· odkiaľ je?
· členenie zdrojov
 
∑ AKTÍV = ∑ PASÍV
 
  Z obsahového hľadiska potom súvaha obsahuje nasledujúce položky:
 
STRANA AKTÍV  SÚVAHA ku dňu .........  STRANA PASÍV
1.  NEOBEŽNÝ MAJETOK
1.  VLASTNÉ IMANIE
DNM
DHM
DFM
2.  OBEŽNÝ MAJETOK
ZÁSOBY
POHĽADÁVKY
KFM
ZI
KF
F zo Z
VH m. r.
VH b. ú. o.
2.  ZÁVÄZKY (CUDZIE ZDROJE)
REZERVY
ZÁVÄZKY
ÚVERY
 
∑ MAJETKU = ∑ VLASTNÉHO IMANIA A ZÁVÄZKOV
 
Určitý druh majetku alebo zdrojov krytia uvedený v súvahe s konkrétnym názvom a peňažnou sumou sa nazýva súvahová položka. Len peňažné vyjadrenie určitého majetku alebo zdrojov krytia sa nazýva súvahový stav.
 
4. 2 Druhy súvah
V súlade so zákonom o účtovníctve možno súvahu rozdeliť z týchto hľadísk:
a)  z časového hľadiska na:
· riadnu,
· mimoriadnu,
· priebežnú,
b)  z hľadiska počtu účtovných jednotiek, za ktoré sa zostavuje, na:
· individuálnu – za jeden podnik,
· konsolidovanú – za podniky v konsolidovanom celku,
c)  z hľadiska právnych noriem, podľa ktorých je zostavená:
· zostavená podľa zákona o účtovníctve,
· zostavená podľa Medzinárodných účtovných štandardov (IAS),
· zostavená podľa Amerických všeobecne uznávaných účtovných zásad (US GAAP).

5. Typické zmeny súvahových stavov
Existujú štyri základné typy súvahových hospodárskych operácií, ktoré znamenajú buď zvýšenie, alebo zníženie jednotlivých súvahových položiek aktív alebo pasív.
Ide o tieto typy hospodárskych operácií:
 
A  Súvaha k .................  P
1.  +
+
2.  –
3.  + -
4.
 -
 
+ -
 
Ukážeme si, ako na základe jednotlivých hospodárskych operácií môže nastať v súvahe pohyb, pričom súvahová rovnováha bude zachovaná.
 
Príklad:
Otváracia súvaha účtovnej jednotky, ktorá vznikla 18. 4. 2005 má takúto podobu:
 
A  Súvaha k 18. 4. 2005  P
Stavby 200 000,-
Materiál na sklade 100 000,-
Pokladnica   4 000,-
Bankové účty 196 000,-
SPOLU  500 000,-
Základné imanie  290 000,-
Zákonný rezervný fond  15 000,-
Dodávatelia 95 000,-
Krátkodobé bankové úvery 100 000,-
SPOLU  500 000,-

Predpokladajme, že v mesiaci apríli vznikli v účtovnej jednotke štyri hospodárske operácie. Zmeny z nich vyplývajúce zaznamenáme priamo do súvahy. Tak dostaneme súvahu v pohybe. Aby sme mohli správne vyriešiť jednotlivé hospodárske operácie, musíme vedieť odpovedať na tieto otázky:
1.  Ktorých súvahových položiek sa hospodárska operácia týka?
2.  Ide o súvahové položky aktív alebo pasív?
3.  Ako pôsobí daná hospodárska operácia na tieto položky – zvyšuje ich, alebo ich znižuje?
 
1. Hospodárska operácia
Dňa 20. 4. 2005 nakúpila účtovná jednotka na sklad materiál od dodávateľa za 10 000,- Sk. Faktúra nebola zatiaľ uhradená.
Súvaha po prvej hospodárskej operácii bude mať túto podobu:
 
A  Súvaha k 20. 4. 2005  P
Stavby 200 000,-
Materiál na sklade 110 000,-
Pokladnica 4 000,-
Bankové účty 196 000,-
SPOLU  510 000,-
Základné imanie  290 000,-
Zákonný rezervný fond  15 000,-
Dodávatelia  105 000,-
Krátkodobé bankové úvery 100 000,-
SPOLU  510 000,-

2. Hospodárska operácia
Dňa 22. 4. 2005 uhrádza účtovná jednotka časť svojich záväzkov voči dodávateľom z bankového účtu v sume 55 000,- Sk.
Súvaha po druhej hospodárskej operácii bude mať túto podobu:
 
A  Súvaha k 22. 4. 2005  P
Stavby 200 000,-
Materiál na sklade 110 000,-
Pokladnica 4 000,-
Bankové účty 141 000,-
SPOLU  455 000,-
Základné imanie  290 000,-
Zákonný rezervný fond  15 000,-
Dodávatelia  50 000,-
Krátkodobé bankové úvery 100 000,-
SPOLU  455 000,-

3. Hospodárska operácia
Dňa 24. 4. 2005 účtovná jednotka urobila drobný nákup pomocného materiálu v hotovosti (z pokladnice) za 1 500,- Sk. Materiál bol prevzatý na sklad.
Súvaha po tretej hospodárskej operácii bude mať túto podobu:
 
A  Súvaha k 24. 4. 2005  P
Stavby 200 000,-
Materiál na sklade 111 500,-
Pokladnica 2 500,-
Bankové účty 141 000,-
SPOLU  455 000,-
Základné imanie  290 000,-
Zákonný rezervný fond  15 000,-
Dodávatelia 50 000,-
Krátkodobé bankové úvery 100 000,-
SPOLU  455 000,-
 
4. Hospodárska operácia
Dňa 29. 4. 2005 banka poskytla krátkodobý bankový úver vo výške 30 000,- Sk, ktorý účtovná jednotka použila na úhradu časti svojich záväzkov voči dodávateľom.
Súvaha po štvrtej hospodárskej operácii bude mať túto podobu:
 
A  Súvaha k 29. 4. 2005  P
Stavby 200 000,-
Materiál na sklade 111 500,-
Pokladnica 2 500,-
Bankové účty 141 000,-
SPOLU  455 000,-
Základné imanie  290 000,-
Zákonný rezervný fond  15 000,-
Dodávatelia  20 000,-
Krátkodobé bankové úvery  130 000,-
SPOLU  455 000,-
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016