Sústava účtov v podvojnom účtovníctve

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: nany7 (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 15.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 800 slov
Počet zobrazení: 17 633
Tlačení: 885
Uložení: 790
Sústava účtov v podvojnom účtovníctve 

6. 1 Účet a jeho podstata
Každý účtovný prípad (hospodárska operácia), ktorý sme riešili v súvahe, sa týkal dvoch súvahovým položiek. V praxi však nie je možné a ani účelné zostavovať po každej hospodárskej operácii novú súvahu. Aby sme mohli počas účtovného obdobia zaznamenávať jednotlivé účtovné prípady, je nevyhnutné pre každú súvahovú položku mať nejaký nástroj na zachytenie každej zmeny, ktorá nastane v jednotlivých zložkách majetku (aktívach) alebo v zdrojoch jeho krytia (pasívach). Stav a pohyb jednotlivých súvahovým položiek v účtovníctve robíme prostredníctvom účtov.
 
Účet má, podobne ako súvaha, prehľadnú formu v tvare písmena T. V účtovníctve má teda každý účet dve strany:
· ľavú, ktorá sa označuje ako MÁ DAŤ, v skratke MD,
· pravú, ktorá sa označuje ako DAL, v skratke D.
Každý účet má svoj názov a svoje číselné označenie. Stranu MD nazývame tiež aj ľavá strana, dlžnícka strana alebo debetná strana. Hovoríme, že účtujeme na vrub, na ťarchu alebo len na stranu MD. Stranu D nazývame aj ľavá strana, veriteľská strana alebo kreditná strana. Hovoríme, že účtujeme v prospech, alebo na stranu D.
 
6. 2 Účtovanie na súvahových a výsledkových účtoch
Prírastky sa účtujú na jednej strane účtu a úbytky na druhej strane účtu. Súčtu jednotlivých prírastkov alebo úbytkov hovoríme obrat. Súvaha je zložená z účtov aktív a pasív (súvahové účty). Bilancia nákladov a výnosov sa skladá z účtov nákladov a výnosov (výsledkové účty).
 
Účtovanie na súvahových účtoch:
a)  aktív 
· začiatočný zostatok na strane MD,
· prírastky na strane MD,
· úbytky na strane D,
b)  pasív
· začiatočný zostatok na strane D,
· prírastky na strane D,
· úbytky na strane MD.
 
Účtovanie na výsledkových účtoch:
a)  nákladov
· prírastky na strane MD,
· úbytky na strane D,
b)  výnosov
· prírastky na strane D,
· úbytky na strane MD.
 
Výpočet konečného zostatku účtu aktív: Z. z. + OMD – OD
Výpočet konečného zostatku účtu pasív: Z. z. +  OD – OMD
Výpočet konečného zostatku účtu nákladov: OMD – OD
Výpočet konečného zostatku účtu výnosov: OD – OMD
 
Konečný zostatok účtu aktív sa prevedie zo strany D účtu aktív na stranu MD účtu 702 – Konečný účet súvahový. Konečný zostatok účtu pasív sa prevedie zo strany MD účtu pasív na stranu D účtu 702 – Konečný účet súvahový. Náklady sa účtujú narastajúcim spôsobom od začiatku až do konca účtovného obdobia na strane MD. Účty nákladov nemajú začiatočný zostatok. Zníženie nákladov sa účtuje na strane D. Konečný zostatok sa prevedie zo strany D účtu nákladov na stranu MD účtu 710 – Účet ziskov a strát. Výnosy sa účtujú narastajúcim spôsobom od začiatku až do konca účtovného obdobia na strane D. Účty výnosov nemajú začiatočný zostatok. Zníženie výnosov sa účtuje na strane MD. Konečný zostatok sa prevedie zo strany MD účtu výnosov na stranu D účtu 710 – Účet ziskov a strát. Na začiatku účtovného obdobia (1. 1.) sa zostatky účtov aktív a pasív prevedú prostredníctvom účtu 701 – Začiatočný účet súvahový na jednotlivé účty aktív a pasív. V priebehu účtovného obdobia vznikajú náklady a výnosy, ktoré sa účtujú na účty nákladov a výnosov. Na konci účtovného obdobia (31. 12.) sa účty uzatvoria. Z účtov nákladov a výnosov sa vypočíta výsledok hospodárenia a zaúčtuje v rozdelení na daň z príjmu z bežnej činnosti, daň z príjmu z mimoriadnej činnosti a čistého výsledku hospodárenia na príslušné účty. Z konečných zostatkov účtov nákladov a výnosov sa zostaví účet 710 – Účet ziskov a strát a z konečných zostatkov účtov aktív a pasív sa zostaví účet 702 – Konečný účet súvahový. Súčet ľavej strany účtu 710 sa musí rovnať súčtu pravej strany účtu 710 a súčet ľavej strany účtu 702 sa musí rovnať súčtu pravej strany účtu 702.
 
Účtová osnova Účtova osnova je zoznam všetkých syntetických účtov, so záväzným, číselným a slovným označením, usporiadaných podľa ich ekonomického obsahu do účtových tried. V súčasnosti platí osem účtových osnov. Z účtov účtovej osnovy si účtovná jednotka na začiatku roka zostaví účtový rozvrh, ktorý v priebehu účtovného obdobia môže dopĺňať.
 
Pravidlá účtovania
Podvojnosť – každý účtovný prípad sa zaúčtuje dvakrát tou istou sumou na strane MD jedného účtu a na strane D druhého účtu. Podvojný zápis účtovného prípadu sa označuje ako podvojné účtovanie. Súvsťažnosť – účty, na ktorých sa vykonal podvojný zápis, sa označujú ako súvsťažné účty a podvojný zápis účtovného prípadu sa označuje ako podvojné účtovanie.
 
 
Súvislý príklad  
Obchodná spoločnosť ABC, s. r. o. mala k 1. 1. 2005 takýto stav majetku:
· bankové účty ........................ 400 000,- Sk
· pokladnica ............................ 50 000,- Sk.
 
V priebehu roka 2005 nastali tieto účtovné prípady:
 
1.Faktúra od dodávateľa za tovar
40 000,-
2.Úhrada faktúry dodávateľovi za tovar z BÚ
40 000,-
3.Faktúra odberateľovi za tovar
60 000,-
4.Hrubé mzdy zamestnacov
30 000,-
 
Úlohy:
a)  zostavte východiskovú súvahu
b)  zaúčtujte všetky účtovné prípady v denníku spoločnosti ABC, s. r. o.
c)  zaúčtujte na účty všetky účtovné prípady z denníka
d)  zostavte účtovnú uzávierku spoločnosti ABC, s. r. o.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018