Základné ekonomické pojmy

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 24.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 431 slov
Počet zobrazení: 3 831
Tlačení: 316
Uložení: 340
Základné ekonomické pojmy
 
Potreba
=uvedomený alebo neuvedomený nedostatok
=delíme ju na: a)primárne potreby =biologicky nevyhnutné pre život
b)sekundárne potreby =nie sú nevyhnutné pre život (niektoré zloz.)
c)individuálne potreby =vychádzajú z potrieb jednotlivca (DVD)
d)kolektívne/spoločenské potreby =zdravé životné prostredie
 
Statok
=všetko to, čo slúži na uspokojenie potrieb
=delíme ho na: a)podľa dostupnosti  =1)voľné statky (lesné pôdy)
2)ekonomický/vzácny statok (pôda)
b)podľa formy  =1)hmotný statok (kniha atď.)
2)nehmotný statok (slnečné žiarenie)
c)podľa účelu  =1)výrobný (materiál, kt. vstupuje do výroby)
2)spotrebný (čo vystupuje z výroby, odevy)
d)podľa vlastníctva  =1)súkromný (osobné veci)
   2)verejný (verejná doprava)
 
Spotreba
=proces uspokojovania statkov prostredníctvom statkov
 
Služba
=nehmotný ekonomický statok
=predstavujú: 1)terciálny sektor  =zdravotnícke, sociálne, kultúrne služby, obrana, doprava,...
  2)kvarciálny sektor =informačné služby, zamerané na tvorbu a spracovanie dát
 
Tovar
=výrobky a služby získané prostredníctvom trhu
 
Výrobok
=hmotný ekonomický statok
 
Výroba
=premena výrobných faktorov na výrobky a služby
 
Trh, jeho funkcie, úlohy, typy a subjekty
Trh predstavuje miesto, kde sa stretávajú predávajúci a kupujúci, aby sa dohodli na kúpe alebo
predaji určitého tovaru alebo služby za určitú cenu.
 
Typy trhov: 1)PODĽA POČTU PREDÁVANÝCH TOVAROV = a)agregátne (súhrnné trhy)
  b)čiastkové (konkrétne služby, tovary)
  2)PODĽA PREDMETU KÚPY A PREDAJA = a)trh výrobných faktorov (práca, pôda a kapitál)
  b)trh tovarov a služieb
  c)finančný trh
  3)PODĽA ÚZEMNÉHO HĽADISKA = a)miestne trhy
  b)národné trhy
  c)svetové trhy
 
Subjekty trhu:
1)Firmy (podniky a výrobcovia)
  =sú subjekty, ktoré vyrábajú tovary a služby
  =na trh prichádzajú s cieľom predať ich
  =môžu vystupovať aj ako kupujúci, lebo nakupujú prácu, pôdu a kapitál
  =cieľom je dosiahnuť zisk
 
2)Domácnosti
  =vystupujú na trh tovarov a služieb ako kupujúci, ale na trhu výrobných faktorov ako
predávajúci
  =na trh vystupujú preto, aby poskytnutím výrobných faktorov čo najlepšie uspokojili svoje
osobné potreby
 
3)Štát
  =je špecifickým subjektom trhu
  =na trh vystupuje ak je potrebné odstraňovať negatívne prejavy trhu, alebo podporovať
pozitívne vplyvy
  =mal by podporovať slobodné konkurenčné prostredie
 
Procesy trhového mechanizmu: 1)PROCES TVORBY PONUKY
2)PROCES TVRBY DOPYTU
3)PROCES TVORBY CENY
 
-Dopyt =je charakteristický tým, že každý kupujúci chce kúpiť čo najviac za čo najnižšiu
  Cenu
=ovplyvňujú ho tieto faktory: 1)CENA TOVARU
2)MNOŽSTVO TOVARU
3)KVALITA TOVARU
4)MÓDNE TRENDY
 
-Ponuka =je charakteristická tým, že každý predávajúci chce predať čo najviac za čo
najvyššiu cenu
  =ovplyvňujú ho tieto faktory: 1)NÁKLADY NA VÝROBU TOVARU
  2)CENA A MNOŽSTVO TOVARU V PONUKE
 
-Equilibrium =rovnovážna cena na trhu, bod stretu
=koľko tovarov a služieb by sa vyrobilo, toľko by sa aj spotrebovalo
  (fiktívny stav v ekonomike)
 
-ponuka > dopyt –cena klesá
-ponuka < dopyt –cena stúpa
-ponuka = dopyt –ekvilibrium
Zdroj: Sandruš
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017