Organizačno-právne formy podnikania na Slovensku

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 24.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 596 slov
Počet zobrazení: 15 692
Tlačení: 747
Uložení: 761
Organizačno- právne formy podnikania na Slovensku
 
Delenie:
1)ŽIVNOSTI
2)OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI
3)DRUŽSTVÁ
-právnu stránku podnikania upravuje Živnostenský zákon
 
ŽVNOSTI
-živnosť je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnuť zisk a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom
-platí v nich neobmedzené ručenie

-
REMESELNÉ ŽIVNOSTI =je na to potrebný výučný list + 3 roky praxe
  =murárstvo, stolárstvo, poľnohospodárstvo, kamenárstvo, kaderníctvo,
kozmetické služby, manikúra a pod.

-VIAZANÉ ŽIVNOSTI =je na to potrebný výučný list + 3 roky praxe a odborná skúška
  =výučba cudzích jazykov, prekladanie a tlmočníctvo, zubná technika, masérske služby, sprievodca cestovného ruchu a pod.

-VOĽNÉ ŽIVNOSTI =tu stačí splniť všeobecné podmienky
  =služby v záhradníctve, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia, počítačové služby, vedenie účtovníctva, administratívne služby, mimoškolská vzdelávacia činnosť, upratovacie služby, domáce práce, opatrovanie detí, maloobchod, veľkoobchod, sprostredkovateľská činnosť, údržba motorových vozidiel, oprava odevov a obuvi a pod.
 
OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI
1)VEREJNÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ (v.o.s.)
 -aspoň 2 osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti
  neobmedzene celým svojím majetkom
 -v.o.s. môže založiť fyzická aj právnická osoba tzv. spoločenskou zmluvou
 -základné imanie (majetok) tvoria vklady spoločníkov
 -zrušenie spoločnosti môže byť buď rozhodnutím spoločníkov, súdu, alebo úmrtím niektorého
  zo spoločníkov
 
2)KOMANDITNÁ SPOLOČNOSŤ
 -komplementári; 1 alebo viac spoločníkov ručí za záväzky spoločnosti celým majetkom
 -komandisti; 1 alebo viac spoločníkov len do výšky vkladu
 -založiť spoločnosti môže byť spoločenskou zmluvou
 -pri každom spoločníkovi musí byť napísané, či je komandista alebo komplementár
 -zisk sa rozdeľuje komandistom podľa výšky vkladu a komplementári si delia individuálne väčšiu
  časť
 -zrušenie môže byť buď rozhodnutím komplementárov, súdu, alebo premenou na v.o.s.
 
3)SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMÄDZENÝM (s.r.o.)
 -1 až 50 spoločníkov ručia za záväzky len do výšky vkladu
 -pôvodne 6637 eur by mal tvoriť vklad 
 -založenie spoločnosti; ak 1 osoba - zakladacou listinou, ak viac osôb – opäť spoločenská zmluva
 -zrušenie: rozhodnutím súdu, dohodou spoločníkov
 
4)AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ (a.s.)
 -kapitál akciovej spoločnosti je rozdelený na určitý počet akcií v stanovenej hodnote
 -vklad by mal byť najmenej 33 000e
 -základný kapitál okrem upísaných akcií tvoria vklady spoločníkov
 -takáto firma vystupuje ako právnická osoba
 -akcionári očakávajú zo svojich akcii zisk; dividenda
 -najvyšší orgán je valné zhromaždenie (malo by sa konať 1x ročne)
 -zisk sa vypláca podľa výšky vkladu
 -zrušenie akcií;  rozhodnutie akcionárov na trhovom zhromaždení (aspoň 51%)
 
 DRUŽSTVÁ
-spoločenstvo neuzavretého počtu osôb vytvorené silou podnikania alebo uspokojovania potrieb
 svojich členov
-zakladá sa ustanovujúcou členskou schôdzou minimálne 5-tich členov
-UČS schvaľuje stanovy družstva
určuje základné imanie (160 060e)
volí orgány družstva
-vystupuje ako právnická osoba
-základné imanie (majetok) tvoria členské vklady
-hospodári na princípe samofinancovania
-musia odvádzať zo zisku dane
-zrušenie družstva; rozhodnutím členskej schôdze
 
OSTATNÉ FORMY PODNIKANIA
1)Tichá spoločnosť
 -tichý spoločník sa zaväzuje poskytnúť podnikateľovi určitý vklad, a tým sa podieľať na jeho
  podnikaní
 -podnikateľ sa zaväzuje k vyplácaniu časti zisku tichému spoločníkovi
 
2)Konzorcium
 -dočasné spoločenstvo podnikateľov s určitým zámerom
 -vzniká na základe zmluvy, ktorá obsahuje najmä účel a dobu trvania
 
SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO)
 -fyzická osoba, ktorá podniká najmä ako živnostník na základe živnostenského oprávnenia
 -Živnosť =sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne vo vlastnom mene, na vlastnú
zodpovednosť s cieľom dosiahnuť zisk a za podmienok ustanovených živnostenským
zákonom
 
 -voľné živnosti: 1)ísť na živnostenský úrad
  2)vyplniť tlačivo na ohlásenie živnosti
  3)občiansky preukaz
  4)výpis z registra trestov (bezúhonnosť)
  5)vek nad 18 rokov
  6)kolky
 
-viazané živnosti: treba aj doklad o dosiahnutej kvalifikácií
Zdroj: Sandruš
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020