Hospodárstvo

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 25.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 395 slov
Počet zobrazení: 3 604
Tlačení: 310
Uložení: 368
Hospodárstvo
 -aby mohlo ľudstvo prežiť, musí vyrábať a poskytovať služby s cieľom uspokojiť svoje potreby
 -vo výrobe a službách ľudia navzájom spolupracujú, čo nazývame kooperácia
 -zároveň sa zameriavajú na určitú činnosť, čo nazývame špecializácia
 -podľa toho, na akom území tento proces prebieha, hovoríme o domácom, podnikovom, miestnom, národnom a svetovom hospodárstve
 
Zahŕňa 4 sektory:
1)PRIMÁRNY =ťažba surovín, poľnohospodárstvo, lesníctvo, vodné hospodárstvo
2)SEKUNDÁRNY =priemysel, stavebníctvo, energetika
3)TERCIÁRNY  =zdravotníctvo, doprava, spoje, obrana, kultúra
4)KVARCIÁLNY =informačné služby zamerané na tvorbu a spracovanie dát
 
NÁRODNÉ HOSPODÁRSTVO
Predstavuje ekonomickú činnosť ľudí na území daného národa.
 -najskôr vznikali tzv. domáce hospodárstva, ktoré boli sebestačné, hovoríme tiež  o naturálnom hospodárstve
 -jednotlivý výrobcovia sa postupne osamostatňovali, začal sa rozvíjať obchod, miestny trh a neskôr aj národný trh
 
 Výkonnosť národného hospodárstva sa meria pomocou makroekonomických činiteľov:
=HNP (hrubý národný produkt ) =predstavuje ho všetko, čo sa vyrobí (výrobky a služby),
 ktoré vytvorí konkrétny národ za 1 rok
=predstavuje to, čo sa vyprodukuje na území SR ale aj
  slovenské firmy v zahraničí
=HDP (hrubý domáci produkt) =výrobky a služby vytvorené v rámci jedného štátu za 1 rok
   =aj to, čo vyrobia zahraničné firmy na našom území
=ČNP (čistý národný produkt)  =vzniká odpočítavaním amortizácie (opotrebovanie strojov)
  od HNP
=ČDP (čistý domáci produkt) =vzniká odpočítavaním amortizácie od HDP
=ND (národný dôchodok)  =všetky prijmi obyvateľstva, súhrn všetkých dôchodkov, ktoré
  plynú z využívania výrobných faktorov za 1 rok
 
SVETOVÉ HOSPODÁRSTVO
Predstavuje súhrn národných hospodárstiev, ktoré spolupracujú.
Niekoľko medzinárodných menových systémov:
  1)BRETTON-WUDSKÝ SYSTÉM  =vznikol v roku 1944
=základom bola vymeniteľnosť dolára za zlato
=ostatné meny sa odvodzovali od dolára
  2)KINGSTONSKÝ MENOVÝ SYSTÉM  =vznikol v roku 1976
=porovnával meny štátov voči doláru na základe ponuky a dopytu
  (nie zlato)
  3)EURÓPSKA MENOVÁ ÚNIA =zavedenie eura od roku 2002 vo všeobecnosti
=euro v SR je od roku 2009
 
Medzinárodné integračné zoskupenia:
  1)OECD  =organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj
  =SR je členom od roku 2000
  2)LAFTA =latinsko-americké združenie voľného obchodu
  3)NAFTA =severoamerické združenie voľného obchodu
  4)V4  =Vyšegratská štvorka (SR, ČR, POĽ, MAĎ)
  =vznikla v roku 1991
  5)G10 =ekonomicky najvyspelejšie štáty sveta
  =USA, KAN, VB, NJ, FR, TAL, JAP, BEL, ŠVAJ, ŠVED
-G8 (podskupina G10) a EU
 
Formy makroekonomickej integrácie:
  1)PÁSMO VOĽNÉHO OBCHODU = zrušenie výrobných a dovozných ciel
  2)COLNÁ ÚNIA  = určenie spoločného cla na dovoz z nečlenských štátov EU únie
  3)VOĽNÝ POHYB KAPITÁLU A PRACOVNEJ SILY
  4)HOSPODÁRSKA ÚNIA
  5)MENOVÁ ÚNIA
Zdroj: Sandruš
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012